I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen."

Transkript

1 ITnyckeltal Södertörn 2008

2 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett ITverksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för ITområdet. De i år presenterade resultaten är de fjärde där flertalet kommuner på Södertörn tagit fram nyckeltal. I år har samtliga Södertörnskommuner tagit fram nyckeltal. Metod Södertörnskommunernas nyckeltal är framtagna med hjälp av den modell som ursprungligen utarbetades inom ramen för den utbildning som Kommits och Kommunförbundet genomförde i ITledning förfinades modellen av en arbetsgrupp med representanter från sju kommuner i Stockholms län. Inför 2008 års ITnyckeltal har en arbetsgrupp reviderat nyckeltalsunderlaget. Arbetsgruppen: Thomas Halvarsson, Tyresö kommun Jonas Knutson, Södertälje kommun Kenneth Sparr, Nynäshamn kommun Boel Norell Winlund, Huddinge kommun Gunilla Gruvegård, Botkyrka kommun Ida Hermansson, Stockholm stad Björn Söderlund, Lidingö stad ITnyckeltal Södertörn 2008 I årets redovisning av nyckeltal presenteras kostnad i förhållande till omslutning samt kostnad per kommuninnevånare, per ITarbetsplats, per anställd, kostnaden för verksamhetssystemen i förhållanden till totala ITkostnaden och telefoni kostnad i förhållande till omslutning. Datortätheten inom olika områden, grön IT index och antal anställda inom ITdrift i förhållande till antal datorer redovisas. Diagram från 2006 till 2008 års nyckeltal redovisas så man kan se trenden inom respektive kommun. I år redovisas även en graf över ITbudget i förhållande till omslutning inom olika branscher. I Årets redovisning har antalet konton och epostadresser per anställd tagits bort från redovisningen. Ambitioner fanns att försöka mäta nyttan med IT för kommunernas verksamheter och medborgare. Arbetsgruppen kom fram till att det är svårt eller om inte omöjligt för någon annan är verksamheterna själva att redovisa nyttan. Arbetsgruppen tog fram ett tjugotal nya nyckeltal i ett försök att mäta nyttjandegraden av kommunernas ITsystem. Trots arbetsgruppens höga ambitioner och insatser finns det tolkningsproblem på definitionerna i underlaget som räknar fram nycklarna till ITnyckeltalen. Det kan vara en del av förklaringen till skillnaderna mellan kommunerna. Haninge kommun har meddelat att man inte lyckats få fram all fakta och att det kan vara en av förklaringarna till den relativt låga kostnaden.

3 Ekonomiska nyckeltal Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Total ITkostnad i kommunen/total omslutning 2,32% 1,33% 2,20% 2,24% 2,84% 1,41% 1,88% 2,04% Total ITkostnad i kommunen/antal kommuninvånare kr 615 kr 896 kr kr kr 600 kr kr 957 kr Total ITkostnad i kommunen/totalt antal ITarbetsplatser kr kr kr kr kr kr kr kr Total ITkostnad i kommunen/anställda kr kr kr kr kr kr kr kr ITkostnad verksamhetssystem/total ITkostnad 24,80% 16,11% 22,48% 30,98% 12,29% 14,97% 28,06% 37,37% Telefonikostnad/total omslutning 0,23% 0,46% 0,53% 0,28% 0,40% 0,18% 0,48% 0,22% 2008 har två nya nycklar lagts till de ekonomiska nyckeltalen. ITkostnad för verksamhetssystem i procent genom totala ITkostnaden Telefonikostnad i procent genom totala omslutningen. Kommentarer ekonomiska nyckeltalen Salems lägre kostnader i förhållande till total omslutning kan eventuellt förklaras av att kommunen i högre grad köper in tjänster. ITkostnaderna för dessa verksamheter kommer inte att redovisas separat utan är inbakade i den köpta tjänsten. Salems lägre kostnader skulle även kunna förklaras av faktiskt lägre kostnader. Haninges lägre kostnader i förhållande till total omslutning kan eventuellt förklaras med bristande underlag. Nynäshamns högre kostnader i förhållande till total omslutning kan eventuellt förklaras med bättre kvalitetsarbete på underlaget till ITnyckeltalen. De relativt stora variationerna i kostnad per ITarbetsplats och per anställd kan bland annat bero på organisatoriska skillnader mellan kommunerna. Skillnader som inte finns inom ITverksamheten utan inom övrig verksamhet, till exempel grad av verksamhet på entreprenad. Variationerna på kostnaderna för verksamhetssystemen i förhållande till totala ITkostnaden kan bland annat bero på hur systemförvaltningen är organiserad inom kommunen samt hur man tolkat definitionerna för systemkostnader.

4 År 2008 ligger intervallen mellan 1,33 % och 2,84 % med ett medelvärde på 2,03 % Diagram 1: Total ITkostnad i kommunen/total omslutning IT budget i % av omslutning inom olika branscher. Källa: Radar Group, publicerat i tidningen CIO mars 2009 Diagram 2: ITbudget i % av omslutning ITkostnaden i procent mot kommunens omslutning har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 2,03 %. För att kunna bilda sig en uppfattning om det är mycket eller lite redovisas IT budget inom olika branscher. Enligt Radar Group har offentlig sektor i snitt en IT budget på 2,9 % mot omslutningen.

5 År 2008 ligger intervallen mellan 600 kr och kr med ett medelvärde på 976 kr Diagram 3: Total ITkostnad i kommunen/antal kommuninvånare År 2008 ligger intervallen mellan kr och kr med ett medelvärde på kr Diagram 4: Total ITkostnad i kommunen/totalt antal ITarbetsplatser

6 År 2008 ligger intervallen mellan kr och kr med ett medelvärde på kr Diagram 5: Total ITkostnad i kommunen/anställda År 2008 ligger intervallen mellan 12 % och 37 % med ett medelvärde på 23 % Diagram 6: ITkostnad verksamhetssystem/totala ITkostnaden

7 Övriga nyckeltal Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Medel Totalt antal ITarbetsplatser/Antal anställda ITdrift Antal anställda/antal datorer 3,2 2,2 2,8 2,5 2,0 2,1 1,9 2,9 2,4 Förskoleelever/Antal datorer 57,3 49,7 17,7 12,1 10,6 38,6 20,6 36,2 30,3 Grundskoleelever/Antalet datorer 4,8 5,0 6,2 6,2 4,6 10,5 13,3 7,4 7,2 Gymnasieelever/Antalet datorer 3,3 4,2 2,8 0,0 2,3 3,8 4,5 3,4 3,0 Vuxenstuderande/Antalet datorer 6,0 22,1 77,7 0,0 4,0 4,5 6,1 1,7 17, har följande nyckeltal tagits bort från redovisningen Antal Epostkonton för personal/antal anställda Antal personalkonton/antal anställda. För närvarande tilldelas i princip alla anställda och elever ett konto och en epostadress inom södertörns kommunerna. Under de senaste åren har värdet legat på en intervallen mellan 0,9 och 1,1. Kommentarer övriga nyckeltal Värt att notera är att det finns stora skillnader i datortäthet inom kommunernas olika skolformer. Inom förskolan ligger intervallen mellan 10 barn per dator och 57 barn per dator med ett medelvärde på 30 barn per dator. Stora skillnader finns också i datortätheten för vuxenstuderande med in intervall mellan 2 studerande per dator och 77 studerande per dator med ett medelvärde på 17 studerande per dator. Antal ITarbetsplatser/Antal anställda ITdrift (ITanställda som jobbar med ITsupport och ITdrift) ligger i intervall mellan 165 datorer och 499 datorer med ett medelvärde på 268 datorer per anställd. Under de senaste åren har antalet konton per anställd hela tiden ökat. Idag har i princip alla anställda och elever ett eget konto i nätverket och en egen epostadress.

8 Övriga nyckeltal Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Antal mobila anknytningar/antal anställda 25,72% 31,93% 26,60% 40,70% 35,05% 29,23% 57,38% 24,10% antal besökare på kommunens webbplats/antal kommuninvånare Biblioteket. Antal inloggningar i system/antal kommuninvånare 1,41 3,38 5,34 2,53 IUP, antal elever som har digitala/total antal elever 0,06% 100,00% 30,42% 100,00% 34,70% Digitalt val till kommunal barnomsorg/antal totala val 48,18% 100,00% Digitalt val till kommunala skolor/antal totala val 92,63% 71,37% Bygglov digitala/antal totala bygglov 0,33% 1,00% antal efaktura från kommunen till brukare/antal total 58,06% 8,89% digitala lönebesked/antal totala 7,24% 100,00% 6,32% Upphandling digital (ej epost) JA/NEJ JA NEJ JA NEJ NEJ Antal fakturor genom digitala beställningar/antal fakturor in 6,43% Jobbansökningar via nätet (ej epost)/antal totala 99,25% 61,74% 61,19% 96,60% Antal mobila (VPN) arbetsplatser Personal/Total årsarbetare 11,38% 2,44% 2,81% 29,31% 5,63% 6,65% Antal mobila (VPN) arbetsplatser Personal/Total datorer 25,76% 5,34% 5,01% 9,94% 12,27% Antal bärbara datorer personal/antal total datorer personal 31,02% 16,94% 4,14% 40,08% 49,57% 13,17% 47,15% 17,87% Antal i hemtjänsten digitala hjälpmedel utan kontor/antal anställda hemtj Antal datorer äldre än 3 år/antal total datorer 42,17% 12,36% 17,00% 22,02% 25,31% 18,73% 27,50% 35,03% Antal personaldatorer som har tillgång till trådlöst/total pers dator 1,95% 22,73% 21,68% 15,25% 8,82% Antal elevdatorer som har tillgång till trådlöst/total elev dator 11,21% 4,58% 23,31% 2,26% Antal applikationer som IT verifierar och distribuerar Antal förbindelser under 4Mbit/genom totala antal förbindelser 83,41% 67,90% 77,52% 11,11% 77,92% 43,86% 18,18% 7,41% Antal datorer placerade på noder < 4Mbit/total antal datorer 37,85% 2,18% 5,34% 0,86% 5,29% Kommentarer övriga nyckeltal Till 2008 års ITnyckeltal tog arbetsgruppen fram ett tjogotal nya nycklar. Av dessa nycklar har samtliga Södertörnskommuner kunna redovisat uppgifter till fem nycklar som går att jämföra. Övriga 17 nycklar har inte utvärderats. Antal mobila anknytningar i procent genom antal anställda: intervallen ligger mellan 24 % och 57 % med ett medelvärde på 34 % Antal besökare på kommunens webbplats per år genom antal kommuninvånare: intervallen ligger mellan 5 besök och 45 besök med ett medelvärde på 16 besök per invånare. Den stora skillnaden på antal besök kan eventuellt förklaras med hur kommunen har sin information fördelat mellan externa och interna webbplatserna. Antal bärbara datorer personal i procent genom totalt antal datorer för personal: intervallen ligger mellan 4 % och 49 % med ett medelvärde på 27 % Antal datorer äldre än 3 år i procent genom totalt antal datorer: intervallen ligger mellan 12 % och 42 % med ett medelvärde på 25 % Antal förbindelser under 4 Mbit i procent genom totalt antal förbindelser: intervallen ligger mellan 7 % och 83 % med ett medelvärde på 48 %

9 Grön IT Index (GIT) Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Index kommun Insikt Handlingsplan Efterlevnad och hänsyn Utvärdering 58 Grön IT Index Total Grön IT index GITindex lanserades av IT och Telekomföretagen i februari GITindex baseras på Exido/ITbarometern och syftar till att belysa hur svenska företag och organisationer arbetar med att minska ITs negativa miljöpåverkan samt hur IT används som miljöteknik, dvs för att minska företagets övriga miljöpåverkan. GITindex förklaring Insikt Visar om organisationen tar hänsyn till miljöeffekten i samband med investeringar i IT Handlingsplan Visar om organisationen har en policy eller strategi för grön IT Efterlevnad Visar i vilken grad organisationen agerar utifrån en fastlagd strategi och om organisationen följer policy Utvärdering Visar om organisationen har uppsatta mål, i policy eller i en strategi, för arbetet med grön IT. Även i vilken mån åtgärder utvärderas och mäts mot uppsatta mål Kommentarer grön IT index Huddinge och Nykvarn har valt att inte redovisa Grön IT Index. Noterbar är att endast två kommuner har en handlingsplan för grön IT och att ingen kommun utvärderar grön IT. Slutsats ITnyckeltal Södertörn 2008 Resultaten från de fyra år Södertörn jobbat med att redovisa ITnyckeltal har inte visat på några dramatiska förändringar över tiden och en relativt liten skillnad mellan kommunerna. Det finns en det tvivel till att ta fram ITnyckeltalen inom gruppen ITchef/strateg i Södertörn, man anser att arbetsinsatsen inte är realistisk i förhållande till resultatet, att det är ett resurskrävande arbetet med att ta fram nyckeltalen. Det går i snitt åt ca 30 arbetstimmar per kommun för att ta fram underlaget. Inför arbetet med 2008 års nyckeltal bildades en arbetsgrupp för att öka engagemanget och förståelsen för arbetet. För att ytterligare öka på förståelsen är mitt förslag som samordnare för ITnyckeltalen 2008 att man låta samordningsansvaret ambulera mellan södertörnskommunerna. ITnyckeltal som redovisas framöver bör kvalitetsgranskas av tredje part alternativt av kommunernas ekonomer. Nyttan av IT bör mätas och redovisas av respektive verksamhet. Thomas Halvarsson

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009 IT-nyckeltal Södertörn 2009 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år

Läs mer

Jämförelse av Lokalkostnader 2007

Jämförelse av Lokalkostnader 2007 l Jämförelse av Lokalkostnader 27 28-8-18 POSTADRESS Ekonomikontoret BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(28) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 F S H O F O A G E R S L U N T L VANSBRO S K I N N T S A L K H A M M A R E T D S Ä T E H E R M O R A B E R G Y RAPPORT FRÅN KVALITETSNÄTVERK

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Södertörns Nyckeltal. Jämförelse av Lokalkostnader 2006

Södertörns Nyckeltal. Jämförelse av Lokalkostnader 2006 Södertörns Nyckeltal Jämförelse av Lokalkostnader 26 POSTADRESS Ekonomikontoret BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(26) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö inom ramen för Innehåll 1 Inledning

Läs mer

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-02-26 Tid 2013-02-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande,

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2013 Ur ettt brukar- och medbor rgarperspektivv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2013-08-25 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

REVISIONSRAPPORT KOMMUNREVISIONEN

REVISIONSRAPPORT KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 2014-04-25 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK24 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Självkostnadsprissättning IT-avdelningen Granskningen Gävle kommun har en egen IT-avdelning som samordnar

Läs mer

IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag

IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag Rapport 2010:11 IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag Tillgång till och användning av elektronisk kommunikation är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Väl utbyggd

Läs mer

Kvalitetsrapport Äldreomsorg

Kvalitetsrapport Äldreomsorg Social- och omsorgskontoret 2013-02-12 Kvalitetsrapport Äldreomsorg 2012 1. INLEDNING... 3 2. ÖVERGRIPANDE REDOVISNING... 4 2.1 AVTALSUPPFÖLJNINGAR... 4 2.2 INTERNKONTROLL... 4 2.3 TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION...

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010 Finansiell profil Salems kommun 008 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport... Finansiell analys av Södertörnskommunerna 008 00... Så tolkar du den finansiella profilen!... 0 Förklaringar av de

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? www.pwc.se Kommunförbundet Stockholms Län Cecilia Högberg, Henrik Berggren, Joanna Hägg Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? Kommunförbundet Stockholms Län Rådgivningsrapport

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer