Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler"

Transkript

1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1

2 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen. Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag Dokumentet gäller till och med: Riktlinjer för IT

3 Riktlinjer för IT Borås Stads IT-riktlinjer är ett ramverk för kommunens och de kommunala bolagens nyttjande av informationstekniken. Tekniken ska användas för att förbättra information, kommunikation och demokrati, med hänsyn tagen till säkerhet och sekretess. IT står för informationsteknik och innefattar förutom traditionella datasystem även kommunikation, telefoni, bildöverföring och andra former för informationsspridning via tekniska hjälpmedel. IS står för informationssystem och avser de verksamhetssystem vi använder för att stödja vår verksamhet. Mål Borås Stads IT-riktlinjer ska ge en förbättrad information och kommunikation inom och utom kommunen. Kommunen ska vara ett föredöme som IT-användare. IT är ett av de verktyg som kan användas för att uppnå de övergripande målen för kommunens verksamhet och ska användas i den omfattning som behövs för att: minimera kostnaden för administrativa och tekniska rutiner genom samordning av informationshanteringen till gemensamma informationssystem med hög tillgänglighet öka produktiviteten i förening med hög ambitionsnivå för service till allmänheten få bättre planerings- och beslutsunderlag för kommunens nämnder få största möjliga säkerhet i administrativa och tekniska rutiner. För att tillgodose behovet av service till rimliga kostnader måste nämnderna fortlöpande nyttja IT:s möjligheter till förenklingar och att åstadkomma bättre beslutsunderlag. Informationsflödet ska kanaliseras till gemensamma informationssystem med hög tillgänglighet och samordnas vad avser kvalitetssäkring, datafångst, lagring och underhåll. Grundläggande principer är uppdatering vid källan, entydiga regler för termer och begrepp, lagring och underhåll samt tillgänglighet för alla som har behov av informationen. De system som IT-riktlinerna utmynnar i ska ge en god tillgänglighet och vara lätta att använda. Riktlinjerna ska ta hänsyn till olika gruppers intressen. Ingen ska stängas ute från kommunens IT-satsningar. Demokrati och medborgarkontakter Informationstekniken ökar möjligheterna att stärka demokratin och medborgarinflytandet. Kommunens nämnder ska använda de möjligheter som IT ger för medborgarkontakter. För att nå medborgare och näringsliv måste vi möta dem på de arenor de använder. Förutom e-post och webb spelar sociala media en allt större roll för att nå ut till kommunens målgrupper. Kommunens information och e-tjänster bör löpande anpassas så att de stödjer de vanligt förekommande utrustningar som används på internet. Riktlinjer för IT 3

4 Medborgarnas och företagens kontakt med kommunen ska upplevas som enkla och öppna. Alla som är anslutna till kommunens kommunikationsnät ska använda e-post. IT:s möjligheter att ge allmänheten insyn i förvaltningen ska tas till vara. Vi ska ställa höga krav på informationssystemens säkerhet och värna den personliga integriteten. Ingen ska stängas ute från de elektroniska kommunikationsmöjligheterna. Biblioteken ska erbjuda åtkomst till information och e-tjänster för de medborgare som inte har egna tekniska möjligheter till kommunikation med kommunens system och internet i övrigt. Ansvarsfördelning - samordning Ansvaret för de kommunövergripande systemen ligger på Kommunstyrelsen, som utfärdar riktlinjer för samordning av IT-verksamheten. De strategiska IT-frågorna handläggs av Stadskansliet medan Servicekontoret samordnar den dagliga IT-verksamheten inom kommunen. Verksamheten ska styra IT-användningen, dvs IT är ett hjälpmedel bland andra för att bedriva verksamheten så rationellt som möjligt. Respektive nämnd har ansvar för att utveckla nämndspecifika rutiner, medan utvecklingen av kommunövergripande system vilar på Kommunstyrelsen. Respektive nämnd ansvarar för utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, men det ska ske inom de ramar som Kommunstyrelsen ställt upp. Det krävs en samordning för att alla nämnder skall kunna dra fördel av gjorda investeringar och samlad erfarenhet på området. En enhetlig utrustning underlättar också kommunikation, utbildning och drift. För att Kommunstyrelsen ska vara informerad om alla samordningsmöjligheter måste nämnderna fortlöpande hålla Stadskansliet underrättat om planerade och pågående utvecklingsprojekt inom IT. Stadskansliets ska godkänna innan beslut fattas att starta nya datasystem. Nämndernas nyttjande av informationstekniken Alla kommunens nämnder ska inom ramen för de gemensamma riktlinjerna forma egna riktlinjer för hur informationstekniken kan användas inom sitt verksamhetsområde. Strävan bör vara att förbättra och effektivisera administrativa rutiner, stärka medborgarinflytandet och demokratin samt tillhandahålla e-tjänster. 4 Riktlinjer för IT

5 Gemensam kommunikationsstruktur Ett av de viktigaste medlen för att nå målen inom IT-området är att vi har ett robust internt kommunikationsnät med tillräcklig kapacitet och med kopplingar till våra samarbetsparter och internet. Nätet ska av säkerhetsskäl vara åtskilt så att obehörigt intrång i kommunens IT-system försvåras. Borås Stads kommunikationsnät ska möjliggöra för samtliga användare att via fast eller mobil anslutning nå gemensamma resurser i kommunikationsnätet samt de externa resurser det finns behov av. Kommunstyrelsen ska ta initiativ till att det finns en god infrastruktur för datakommunikation inom kommunen, såväl för kommunens interna verksamhet som för kommunens näringsliv, kommuninvånare, organisationer och myndigheter. Ny teknik som underlättar kommunikationen ska tas i bruk så snart den är tekniskt väl utprovad och ekonomiskt försvarbar. Kommunstyrelsen samordnar, upphandlar och avtalar om all datakommunikation för kommunens verksamhet i likhet med telekommunikationen. Offentlighet, sekretess och personlig integritet Informationstekniken får inte innebära att vi i Borås Stad gör avkall på offentlighet, sekretess och den personliga integriteten. Vid anskaffning och installation av IS/IT-system ska detta vara en del av kravbilden. Handlingar som lämnas ut elektroniskt bör vara i pdf-format, så att alla kan ta del av dem. Handlingar som anländer till kommunen i elektronisk form via fax eller elektronisk post ska betraktas på samma sätt som vanlig inkommande post. De elektroniska handlingarna ska diarieföras i samma omfattning som vanlig post. Säkerhetsfrågor Säkerhetsfrågorna blir viktiga när vi öppnar våra informationssystem för kommunikation ut mot och framför allt in från omvärlden. I våra interna system kan vi kräva att de anställda följer säkerhetsbestämmelserna. Det är inte möjligt när vi öppnar systemen för utomstående. Vi måste därför ha en tydlig boskillnad mellan våra interna system och de informationssystem och den information som vi öppnar mot omvärlden. Med en alltmer ökad IT-användning i kommunen och ett därmed ökat beroende av våra IT-system ökar också kravet på en hög IT-säkerhet. Säkerheten inom det gemensamma ITkommunikationsnätet är särskilt betydelsefull. Riktlinjer för IT 5

6 Personregister ska hanteras i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser (PUL). Varje nämnd ska utse ett personuppgiftsombud samt en person som har hand om det praktiska IT-säkerhetsansvaret. Grunden för att nå en hög IT-säkerhet är en väl genomtänkt organisation och en riskmedveten personal. Varje nämnd ansvarar för att personalen kan hantera IT-systemen på ett säkert sätt. Kommunens IT-strateg ansvarar för att det finns ett övergripande ramverk för informationssäkerhetsarbetet. IT-chefen ansvarar för att det finns aktuella anvisningar för säkerhetsarbetet avseende IT-driften. Molntjänster Med molntjänster avses att databehandling och/eller datalagring hanteras utanför Borås Stads nätverk. Det kan t.ex. röra drift av verksamhetssystem, mailhantering samt lagring av dokument eller annan data. Vid användning av molntjänster ska bestämmelser för databehandling, lagring samt skydd för känsliga uppgifter särskilt beaktas. Kommunikation och inloggning ska säkras enligt lagar och anvisningar från t.ex. Datainspektionen, så att känsliga uppgifter skyddas genom stark autentisering. Kompetensutveckling För att Borås Stad ska få full effekt av de möjligheter som informationstekniken innebär krävs en fortlöpande kompetensutveckling. Nya system kräver nya kunskaper, och allt fler anställda berörs av IS/IT. Varje nämnd ska vinnlägga sig om att personalen har goda kunskaper om det IT-stöd man använder och vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. IT i skolan Informationstekniken ger möjligheter som kan utnyttjas i undervisningen och som Borås Stad ska ta till vara. Datorerna ska vara ett naturligt hjälpmedel i undervisningen och användas integrerat med andra undervisningsformer. Alla elever i skolan ska lära sig använda IT. På så sätt kan undervisningsmiljön förnyas, pedagogiken utvecklas och inlärningen förbättras. En förutsättning för detta är kompetensutveckling av lärarna. Borås Stad har en (1) gemensam koppling till internet för såväl utbildning som administration. Det pedagogiska kommunikationsnätet ska hållas logiskt åtskilt från kommunens administrativa kommunikationsnät för att garantera säkerhet och funktion. I möjligaste mån ska skolnätet nyttja resurser i det administrativa nätet. 6 Riktlinjer för IT

7 Miljöfrågor Borås Stad ska utnyttja informationstekniken så att vi får miljöfördelar. IT-utrustning som Borås Stad köper ska följa rekommendationer inom miljöområdet. Utrustning som gallras ut ska sändas till återvinning. Känslig information på utrustningen ska då förstöras. Riktlinjer för IT 7

8 8 Riktlinjer för IT postadress Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55 Tel e-post webbplats boras.se

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI S IT-STRATEGI Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Mål för IT-verksamheten...2 2.1 Allmänna riktlinjer...2 2.2 Riktlinjer för behörighet till IT-system...3 2.3 Allmän behörighet...4 2.4 Särskild behörighet...4

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING (7.10) Sid 1(13)

FÖRFATTNINGSSAMLING (7.10) Sid 1(13) FÖRFATTNINGSSAMLING (7.10) Sid 1(13) Dokumenttyp Planer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KF 1997-04-02 77 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/1996:200 Giltig fr.o.m. Giltig

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

IKT Information/Kommunikations Teknologi

IKT Information/Kommunikations Teknologi i IKT Information/Kommunikations Teknologi Strategi och handlingsplan för Emmaboda kommun och bolag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VISION 3 3. ANSVARSFÖRDELNING 3 4. MÅLOMRÅDEN FÖR IKT-SATSNINGAR

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056 Giltig

Läs mer

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter Riktlinjer Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter 1 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (17) Riktlinjer för användning av Internet och IT-stöd inom Luleå kommun inklusive mobila enheter 1. Inledning

Läs mer

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjer 1 (14) Datum 2014-03-03 Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjerna ersätter Internet- och e-postpolicy från 2008 samt riktlinjer för sociala medier från 2010. Riktlinjerna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015

e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015 STENUNGSUNDS KOMMUN e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015 Typ av dokument Strategi Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2009-06-08 85 Dokumentägare IT-chef Giltighetstid 2010-2015 Framtagen

Läs mer