SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1"

Transkript

1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige , 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni, digital TV/radio m.m. och där infrastrukturen ständigt byggs ut för att tillmötesgå de allt högra kraven på kommunikation; bredband, 3G och där tekniska plattformar för olika tjänster ständigt utvecklas. En gemensam strategi för kommunen blir allt viktigare när information, tjänster och demokratiskt arbete vävs samman i den digitala världen. Utvecklingen pekar mot att kommunens roll i kunskapssamhället förändras från att huvudsakligen vara utförare av verksamhet mot att vara ett nav för att hålla samman en mängd aktörer, inklusive de offentliga, på olika marknader. Den växande IT-användningen ställer nya krav på kommunerna och dess personal. För att kunna ta tillvara möjligheterna måste kommunerna satsa på rätt teknik och utbilda både IT-personalen och de som ska använda systemen. För att kunna dra full nytta av ny teknik måste kommunen vara beredd att omorganisera sin verksamhet. För att nå syftet med IT-strategin måste denna gälla all verksamhet kommunen ansvarar för oavsett utförare, annars kan varken mål om ökad effektivitet eller förbättrad service nås. Föreliggande strategi utgår därför från ett synsätt där all verksamhet som kommunen ansvarar för, vare sig den utförs av kommunen eller någon annan, var den än bedrivs fysiskt, omfattas av IT-strategin och ses som delar av helheten. IT ska bidra till ökad demokrati och service 24-timmarsmyndighet 24-timmarsmyndighet är en vision om medborgarnas möjligheter att kommunicera med och använda tjänster hos myndigheten dygnet runt. I början kommer det huvudsakligen att vara frågan om förbättrad information men successivt kommer allt fler tjänster att utvecklas som gör det möjligt att nå kommunen oavsett tid och plats. Samtidigt som 24-timmarsmyndigheten rymmer många möjligheter ställer den också stora krav på kommunens ITutveckling, det handlar om en omfattande förändring av arbetssätt och om systemintegration för att göra visionen möjlig.

2 FÖRFATTNINGSSAMLING 2 Service Kommunen ska arbeta för att långsiktigt utnyttja den möjlighet som ges att öka servicen med hjälp av IT. Vid upphandling av nya system ska möjligheter och teknik bevakas med syfte att förbättra medborgarnas möjlighet att ta del av information och tjänster. Medborgaren ska också kunna påverka tjänster inom beslutade ramar (beställa/avboka/utöka/minska). I takt med att säkerhet och tillit så tillåter är målet att den medborgare som så önskar ska kunna ta del av individanpassad information och individanpassade tjänster när han eller hon så önskar. Demokrati En viktig förutsättning för att delta i den demokratiska processen är god tillgång på information om såväl den kommunala organisationen som aktuella frågor. Ett bra demokratiskt klimat förutsätter också att det är lätt att komma i kontakt med och föra fram åsikter till förtroendevalda och tjänstemän, möjligheter finns redan idag men dessa tjänster måste utvecklas. Sollentuna kommun ska, genom utveckling av informationsteknik och tjänster på Internet, erbjuda öppen och lättillgänglig samhällsinformation. IT ska effektivisera kommunens verksamhet Effektivisering Det är nödvändigt med en organisations- och nämndövergripande syn vid upphandlingar av nya system eftersom effektiviseringspotentialen bl.a. ligger i integration av verksamhet och information så att information kan hämtas vid källan av alla som har behov av den. Det är nödvändigt att verksamheterna successivt utvecklar kunskapen om att bygga och integrera databaser för att underlätta informationutbyte och automatisk uppdatering. I samband med nya upphandlingar måste dessa aspekter belysas ingående. Informationssystemen och IT-infrastrukturen ska underlätta flexibilitet vid val av plats för arbete och vald organisation. Information ska vara tillgänglig för den som behöver den i sitt arbete, oavsett organisatorisk tillhörighet. Det ska finnas väl definierade begrepp för varje verksamhet och för informationsutbyte och de IT-stöd som används inom en verksamhet ska fungera väl tillsammans. Det handlar om allt från ganska enkla saker som att bestämma sig vad ord betyder till att kräva att system är förberedda för att integreras med andra. En effektiv kommun måste ha tillgång till den kompetens som krävs för att kunna fatta riktiga strategiska beslut när det gäller investeringar i personal, teknik och utbildning. En stor utmaning är att klara den övergripande samordningen utan att förlora friheten att utveckla den egna verksamheten i takt med de snabba förändringar som sker i omvärlden.

3 FÖRFATTNINGSSAMLING 3 Samordning sker genom att varje nämnd årligen redovisar sin IT-utveckling i en IT-plan. Styrning och ledning En medveten struktur på informationen ökar möjligheterna att styra och leda verksamheten genom att uppföljning underlättas. Nyckeltal ska kunna tas fram och genom tydliga definitioner ska ingen tveksamhet råda om vad nyckeltalen visar. Integration av externa IT-system Extern integration av IT-system är ett av de viktigaste områdena att lösa för att möjliggöra fortsatt effektivisering av verksamheten och för att ge möjligheter till ytterligare besparingar i samarbetet med externa utförare. Vid upphandlingar eller godkännanden av privata utförare av kommunens servicetjänster måste det säkerställas att verksamheten kan drivas effektivt både ur kommun och utförarperspektiv. I de fall en nämnd har krav på att externa utförare ska utbyta information med kommunens system, ska det vid upphandlingen finnas fastställda krav på vilka lösningar utföraren ska använda. Dessa krav utarbetas gemensamt av verksamheten och IT-driftorganisationen tillsammans utifrån de generella riktlinjer som IT-styrgruppen utfärdat. I de fall en extern parts personal ska kunna nyttja kommunens system fattar respektive nämnd beslut om detta. För de verksamheter som har mycket kontakt med externa myndigheter är det viktigt att utreda hur dessa kontakter kan effektiviseras genom att använda integrerade lösningar. Kompetens Ledningsansvariga ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna utnyttja IT: s möjligheter som ett bland flera hjälpmedel i verksamhetsutvecklingen. Det ska finnas kompetens för användning, utveckling, utbyggnad, drift och stöd för de IT-komponenter som verksamheten använder. Teknik och infrastruktur ska vara stöd för verksamhetens utveckling IT -plattform Kommunens verksamheter ska ha tillgång till en gemensam och väl definierad teknisk plattform. Den ska erbjuda samtliga användare i lokaler där kommunal verksamhet bedrivs en effektiv användarmiljö med ändamålsenlig funktionalitet. Plattformen ska vara säker och ha hög tillgänglighet. Alla komponenter ska tillsammans utgöra en väl fungerande helhet så att framtida organisatoriska förändringar underlättas. Utvecklingen av plattformen ska ske med beaktande av utvecklingstakten hos leverantörerna av programvaror till offentlig sektor.

4 FÖRFATTNINGSSAMLING 4 Drift och förvaltning Kommunens organisatoriska enhet för drift och förvaltning av IT-stödet är en serviceorganisation i förhållande till verksamheten. Det ska finnas tydliga och skriftliga överenskommelser mellan berörda parter om kvalitet, tillgänglighet, säkerhet och kostnad. Det ska också finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan systemägare, systemförvaltare och användare. Extern kompetens skall användas när behov finns och kommunen saknar egna resurser eller inte har tillräcklig kunskap. Kommunens totala kostnad för drift, underhåll och support av IT-stödet ska ses i relation till verksamhetsnytta och effektivisering. Infrastrukturen IT-infrastrukturen ska utformas så att den stödjer verksamhetens behov. En väl utbyggd infrastruktur blir allt viktigare för att våra verksamheter ska fungera och utvecklas. Den behöver därför gemensamma regelverk och krav på kvalitet och säkerhet. För att få verksamhetsnytta av ett IT-stöd är det viktigt att se IT-infrastrukturen i ett helhetsperspektiv där det finns balans mellan de ingående delarna. Sollentuna kommun är en del av den regionala kärna som växer fram runt Kista, det ställer särskilt höga krav på infrastrukturen för informationstekniken så att området kan behålla sin konkurrenskraft och utvecklas vidare. Därför är det viktigt med samordning mellan berörda kommuner. IT och telekommunikation Telekommunikation ska ses som en del av kommunens IT-infrastruktur. Framtida tele- och IT-lösningar ska vara flexibla och medge integration sinsemellan och enkel inbördes anpassning för bästa möjliga verksamhetsnytta och kostnadseffektivitet. IT-miljön ska vara säker Kommunens IT-verksamhet ska bedrivas med högt ställda krav på säkerhet, skydd av personlig integritet och förtroende hos allmänheten. Kommunens IT-säkerhetsstruktur ska understödja säkerhet för såväl infrastruktur som system och applikationer, så att säkerheten fungerar som en helhet. Verksamhetens IT-stöd måste på ett enhetligt sätt skyddas från såväl oavsiktliga som avsiktliga störningar. Den lagrade informationen måste också skyddas mot obehörig insyn, förändring, spridning eller förstörelse. Säkerheten ska kunna anpassas till ändrade förhållanden. En avvägning måste alltid göras mellan risk, säkerhetskrav och kostnad. Den som har ansvar för en viss verksamhet ska också ha ansvaret för IT-säkerheten inom sitt verksamhetsområde. Tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, personuppgiftslagen, arkivlagen samt verksamhetsspecifika lagar och förordningar ställer direkta eller indirekta krav på att kommunens informationshantering är tillförlitlig och väl

5 FÖRFATTNINGSSAMLING 5 skyddad mot de hot den kan utsättas för och samtidigt öppen så att rätten att ta del av allmänna handlingar inte äventyras. IT-organisationen ska vara tydlig Dokument IT-strategin innehåller kommunens vision och övergripande riktlinjer avseende IT IT-planerna anger hur IT ska användas och utvecklas inom respektive nämnds verksamhet under en treårsperiod, De utgör också en handlingsplan för det kommande året och inarbetas i budgeten. Kommunledningskontorets ITplan är i delar en kommunövergripande handlingsplan för utveckling av den tekniska plattformen och de kommungemensamma systemen. IT-handboken innehåller nulägesbeskrivning inklusive teknisk plattform; säkerhetspolicy; IT-organisation; applikationsöversikt; riktlinjer för systemupphandling; utbildningsplan samt gemensamma rutiner för e-posthantering m.m. Ansvar KF beslutar om kommunens IT-strategi KS beslutar om KS IT-plan som innehåller handlingsplanen för kommunens gemensamma system och den tekniska plattformen Kommundirektören beslutar om IT-handboken och utser IT-styrgrupp IT-styrgruppen ansvarar för att ta fram kommunövergripande IT-strategi och handlingsplan samt IT-handbok. IT-styrgruppen beslutar om prioritering av större IT-projekt. Nämnderna ansvarar för att upprätta en IT-plan för den egna verksamheten i överensstämmelse med kommunens IT-strategi; att IT-verksamheten bedrivs med rätt krav på säkerhet och att förvaltningen medverkar i det kommunövergripande samarbetet.

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IKT Information/Kommunikations Teknologi

IKT Information/Kommunikations Teknologi i IKT Information/Kommunikations Teknologi Strategi och handlingsplan för Emmaboda kommun och bolag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VISION 3 3. ANSVARSFÖRDELNING 3 4. MÅLOMRÅDEN FÖR IKT-SATSNINGAR

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI S IT-STRATEGI Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Mål för IT-verksamheten...2 2.1 Allmänna riktlinjer...2 2.2 Riktlinjer för behörighet till IT-system...3 2.3 Allmän behörighet...4 2.4 Särskild behörighet...4

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

DV-RAPPORT 2004:8. Redovisning av ett regeringsuppdrag

DV-RAPPORT 2004:8. Redovisning av ett regeringsuppdrag Informationssäkerhet i domstolsväsendet DV-RAPPORT 2004:8 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets diarienummer 1066-2004

Läs mer

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun 0 (15) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 71 Reviderad: e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org.

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell sid 1 (35) Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell Redovisning av uppdrag från stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer