Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0

2 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4 Kommunstyrelse...5 Nämnder och Styrelser...5 Medarbetare...6 Generella krav...6 Lagar och andra regelverk...6 Klassning av IT-system...7 IT-säkerhetskompetens...7 Säkerhet i tredjepartsavtal...7 Kontinuitetsplanering...7 Riskanalys...7 Efterlevnad...7 Instruktioner och anvisningar...7 2

3 Inledning Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun anger Halmstads kommuns övergripande vilja och inriktning för arbetet med IT-säkerhet. Definition av IT-säkerhet IT-säkerhet är en del av det övergripande begreppet Informationssäkerhet, vilket omfattar IT-säkerhet och administrativ säkerhet som är relaterad till hantering av information i olika verksamheter. IT-säkerhet är skydd av information i informationsbehandlande tekniska system. Administrativ säkerhet avser regler för personal, säkerhetsklassning av information, m.m. och omfattas således inte av denna riktlinje. IT-säkerhet ansvarar för att skydda Halmstad kommuns värdefulla tillgångar som information, hårdvara och mjukvara. IT-säkerhet ingår som en beståndsdel i det totala säkerhetsramverket och koncentrerar sig på hot och skydd förenade med användning av IT. IT-säkerhet handlar om att förstå hotbilden, hantera sannolikheter för att utsättas för skada samt att balansera kostnader för motmedel för skydd mot värdet av det man skyddar. Viktiga beståndsdelar är: upprätthållandet av sekretess, riktighet och tillgänglighet av information som hanteras av IT-systemen, de arbetssätt och rutiner som behövs för att hantera informationen samt skyddet av IT-systemen själva. Omfattning Riktlinjen omfattar Halmstads kommuns samtliga nämnder, styrelser och helägda bolag. Vikten av IT-säkerhet Kommunens verksamheter blir allt mer beroende av IT. Det handlar om IT som underlättar i vardagen i hanteringen av äldreomsorg, familjeomsorg, personal, elever, kommunens ekonomi, drift av fastigheter, vattenförsörjning och så vidare. Kommunen erbjuder allt fler elektroniska tjänster på Internet och förväntas öka tillgången de närmaste åren. De tjänster som exponeras externt på Internet är dessutom ofta kopplade till bakomliggande ITsystem. Det finns med andra ord en risk för intrång utifrån för att sabotera bakomliggande IT-miljö som är avgörande för kommunens verksamheter. Ett annat perspektiv är den egna personalen. Anställda som har tillgång till kommunens informationstillgångar och som kan åstadkomma skada av misstag eller med uppsåt. 3

4 Tillgång till kommunens informationstillgångar, oberoende av om det sker utifrån eller av den egna personalen, kan i sin tur leda till att sekretessbelagd information sprids till obehöriga, att informationen förvanskas eller förstörs och att Halmstads kommuns verksamheter står stilla om information och informationssystem inte är tillgänglig. Detta kan i sin tur leda till ekonomisk förlust, felaktiga beslut som leder till personligt lidande, skadat förtroende för kommunen, felbehandling av patienter, reprimander från myndigheter och så vidare. Med detta som bakgrund är det viktigt att IT-säkerheten är tillräckligt hög för att bemöta aktuell hotbild, att användarna har hög kunskap om IT-säkerhet och att det finns rutiner för att hantera säkerhetsincidenter och förändringar i IT-miljön så att inga säkerhetsluckor uppstår. Mål för IT-säkerhetsarbetet Arbetet med IT-säkerhet har två mål: Att upprätthålla informationens riktighet, sekretess och tillgänglighet Att inge förtroende hos medborgarna Dessa mål uppnås bland annat genom att: IT-miljön har rätt säkerhetsnivå Medarbetarna har kompetens om IT-säkerhet genom förståelse om vilka tillgångar som finns och riskerna för dessa. IT-leverantörer följer kommunens riktlinjer för IT-säkerhet Det finns rutiner och arbetssätt för att bland annat hantera användare, behörigheter, säkerhetsincidenter och förändringar i IT-miljön. Regelbundna revisioner av IT-säkerhetsarbetets effektivitet och ändamålsenlighet genomförs. Ledning och ansvar En fastställd ansvarsfördelning för IT-säkerheten är en förutsättning för att Halmstads kommun skall kunna leva upp till målen med IT-säkerheten. Säkerhetsansvaret följer den normala linjeorganisationen och således svarar Kommunstyrelse, nämnder, styrelser och alla medarbetare för vidmakthållandet av IT-säkerhetsriktlinjerna. 4

5 Detta kapitel avser att förtydliga ansvaret och arbetsformerna utifrån ett IT-säkerhetsperspektiv. KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen ansvarar för att styra, stödja och samordna IT-säkerheten inom kommunen, i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen definierar utgående från dessa riktlinjer anvisningar och instruktioner. Dessa finns samlade under kapitel IT-säkerhet i Halmstad kommuns IT-handbok. Kommunstyrelsen följer upp genomförande och resultat genom samverkansforum. Kommunstyrelsen fastställer förteckningen över kommunens IT-system som finns i Halmstad kommuns IT-handbok. I denna framgår vem som är Systemägare och om systemen klassas som verksamhetskritiska. NÄMNDER OCH STYRELSER Nämnder och styrelser är Systemägare av IT-system enligt förteckningen över kommunens ITsystem som finns i Halmstad kommuns IT-handbok. För verksamhetsunika IT-system som endast används av enskild förvaltning eller bolag står den enskilda Nämnden eller Styrelsen som Systemägare. Systemägaren utser Systemansvarig som blir dess företrädare. Har nämnden/styrelsen inte utsett en Systemansvarig är förvaltnings-/bolagschefen dess företrädare. Nämnder och styrelser ansvarar för att de har tillgång till personal med rätt kompetens för att kunna hantera IT-säkerheten inom sin verksamhet och för att kunna delta i kommunens samverkansforum. Systemansvarig leder det operativa IT-säkerhetsarbetet för sitt/sina system på uppdrag av Systemägaren. Systemansvarig kan utse en Systemförvaltare som får det övergripande ansvaret för att de olika IT-systemens tekniska delar fungerar. Rollen som Systemförvaltare innebär främst att hantera systemtekniska frågor. Systemansvarig kan även utse en Systemadministratör som, tillsammans med Systemförvaltaren, ansvarar för att den dagliga driften upprätthålls enlig överenskommelse med Systemansvarig. Rollen som Systemadministratör innebär framför allt att hantera användarrelaterade frågor. 5

6 MEDARBETARE Varje enskild medarbetare har ett eget ansvar att jobba efter de antagna ITsäkerhetsriktlinjerna. Generella krav Medarbetare och IT-leverantörer skall följa kommunens riktlinjer för IT-säkerhet. IT-säkerhet skall alltid vägas mot aktuell hotbild, användbarhet och kostnad. Förändringar i verksamhetskritiska IT-system skall genomföras enligt rutin för ändringshantering. Verksamhetskritiska IT-system skall genomgå en systemsäkerhetsanalys. IT-säkerheten skall regelbundet följas upp och kontrolleras. IT-säkerhetsarbetet skall baseras på aktuella och vedertagna standarder ex. ISO LAGAR OCH ANDRA REGELVERK Ramarna för Halmstads kommuns IT-säkerhetsarbete sätts utifrån aktuell hotbild samt lagar och andra regelverk framför allt Offentlighets- och sekretesslagen samt Personuppgiftslagen. Dessa anger villkoren för övergripande säkerhetskrav som ställs på verksamheten och därmed även på hanteringen av informationen i IT-systemen. Detta omfattar bland annat: Skyddet av den personliga integriteten Sekretessbelagd information skall skyddas mot otillbörlig åtkomst Olika intressenters krav på korrekt information och allmänhetens lagliga rätt till insyn i offentliga handlingar. Speciallagstiftning (ex. Lagen om elektronisk kommunikation, Säkerhetsskyddslagen, Lagen om skydd av företagshemligheter och Brottsbalken) 6

7 KLASSNING AV IT-SYSTEM Vissa IT-system är en förutsättning för att kommunens verksamhet kan bedrivas och klassas som verksamhetskritiska. Dessa skall vara identifierade och förtecknade. Av förteckningen skall framgå vem som är Systemägare. För verksamhetskritiska IT-system skall Systemägaren genomföra och dokumentera en systemsäkerhetsanalys. Denna skall uppdateras vid förändringar som kan påverka säkerheten. IT-SÄKERHETSKOMPETENS All personal ska ha den grundläggande kompetensnivån som behövs för att upprätthålla IT-säkerheten. Systemägaren avgör vad som är grundläggande kompetensnivå och initierar vid behov utbildning. SÄKERHET I TREDJEPARTSAVTAL Kommunen ansvarar för IT-säkerheten vid kundkontakt och tecknande av tredjepartsavtal. Det innebär att IT-leverantörer skall vara identifierade och att det skall finnas arbetssätt och rutiner för att hantera dem på ett enhetligt sätt. KONTINUITETSPLANERING Kontinuitetsplaner för verksamhetskritiska system skall finnas. Dessa skall minska sårbarheten och säkra IT-driften i händelse av störningar, vara baserade på verksamhetens krav och vara integrerade med verksamheternas övergripande kontinuitetsplaner. Systemägaren ansvarar för att kontinuitetsplaner finns. RISKANALYS En övergripande riskanalys för kommunens IT-säkerhet skall upprätthållas. EFTERLEVNAD Granskningar och skyddsåtgärder av större betydelse skall redovisas till kommunens ledning. Instruktioner och anvisningar Instruktioner och anvisningar finns samlade under kapitel IT-säkerhet i Halmstad kommuns IThandbok. 7

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1 IT - SÄKERHETSPOLICY FÖR Version 1,1 Upprättad av: Ragunda kommun, IT - enheten Fastställd av: Kommunstyrelsen 2003-05-20 Reviderad av: Kommunstyrelsen 2007-01-30 IT-enheten Version 1,1 INNEHÅLL 1 1 INLEDNING...1

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Dnr: KS 2012/170 Fastställd av KF 2012-10-25 152 1 (20) Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI S IT-STRATEGI Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Mål för IT-verksamheten...2 2.1 Allmänna riktlinjer...2 2.2 Riktlinjer för behörighet till IT-system...3 2.3 Allmän behörighet...4 2.4 Särskild behörighet...4

Läs mer

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun 2013-10-30 Ks 1064/2013 Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Riktlinjer för roller och ansvar... 6 2.1 Basprincip... 6 2.2 Ansvar på kommunnivå...

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-04 AN-2013/720.156 KS-2013/1036.156 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Riktlinje

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium : Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska kommunens rutiner för informationssäkerhet. Revisionen önskar

Läs mer

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av IT-säkerhet Östersunds kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1. Uppdrag och bakgrund 2 1.2. Revisionsfråga 2 1.3. Revisionskriterier 2 1.4. Avgränsning

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Region Halland Kerem Kocaer December 2012 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Angreppssätt... 4 Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010. Haninge kommun. Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten

Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010. Haninge kommun. Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010 Haninge kommun Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter Riktlinjer Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter 1 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (17) Riktlinjer för användning av Internet och IT-stöd inom Luleå kommun inklusive mobila enheter 1. Inledning

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 kbm rekommenderar 2006:1 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Titel: Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten

Läs mer

DV-RAPPORT 2004:8. Redovisning av ett regeringsuppdrag

DV-RAPPORT 2004:8. Redovisning av ett regeringsuppdrag Informationssäkerhet i domstolsväsendet DV-RAPPORT 2004:8 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets diarienummer 1066-2004

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer