Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet"

Transkript

1 Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Gäller från och med Dnr 5581/

2 Beslut Dnr:5581/ Universitetsdirektören Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Regelverket avser säkerheten i IT-system, det vill säga data- och informationssystem, datanät, datorer och övrig datautrustning och äger tillämpning i alla delar av KIs verksamhet. Genom dessa regler och riktlinjer, tillsammans med tillämpningsanvisningar, etableras standarder för användning av dator- och informationssystem, nätverk och andra informationstekniska (IT) resurser vid Karolinska Institutet (KI), i syfte att stödja KIs uppdrag att genom forskning, utbildning och information medverka till att förbättra människors hälsa. Reglerna skall tillämpas av den som använder KIs IT-resurser. Detta inkluderar således alla anställda, anknutna, forskar- och grundutbildningsstudenter, gäster och andra som använder KIs IT-resurser. Reglerna enligt bilaga äger tillämpning från och med Beslut i detta ärende har fattats av universitetsdirektör Karin Röding i närvaro av biträdande universitetsdirektör Marie Tell efter föredragning av Hans Nordlöf. Karin Röding Hans Nordlöf Beredning med: Christina Hallgren Annika Sjöborg Bilaga: Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet

3 Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 5581/ INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde Syfte Ansvarsfördelning Stöd Risk- och sårbarhetsanalys Säkerhetsnivåer och skyddsåtgärder Kvalitetssäkring Utbildning Upphandling, utveckling och avveckling Granskning och revision Regelbrott och påföljder...3 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Version: 1.0 Vid frågor om dessa regler, kontakta Hans Nordlöf, IT-centrum

4 Karolinska Institutet - Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet 1(3) Regler och riktlinjer fastställda av universitetsdirektören för tillämpning från och med Tillämpningsområde Dessa riktlinjer och regler avser säkerheten i IT-system, det vill säga data- och informationssystem, datanät, datorer och övrig datautrustning och äger tillämpning i alla delar av KIs verksamhet. Kompletteras av anvisningar i särskild ordning. Prefekt kan besluta om kompletterande lokala regler och anvisningar. 2 Syfte IT-säkerheten skall skydda universitetet, anställda, studerande och andra berörda, så att störningar i IT-systemen inte orsakar omfattande skada eller kostnader. IT-säkerheten skall också säkerställa att IT-systemen kan utnyttjas effektivt och utan onödiga störningar. Detta innebär samtidigt en kontinuerlig omprövning av vidtagna säkerhetsåtgärder så att största möjliga öppenhet kan erbjudas studenter, forskare och lärare. 3 Ansvarsfördelning Universitetsdirektören har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten vid universitetet i enlighet med rektors delegation. Prefekt/motsvarande ansvarar för IT-säkerheten vid institutionen/motsvarande. Om särskild systemägare är utsedd, ansvarar denne för IT-säkerheten i respektive IT-system. Ansvaret för praktiska skyddsåtgärder för IT-säkerhet ska vara tydligt fördelat. Anställda och studerande ansvarar för säkerheten i sin egen användning av KIs IT-system. Anställda och studerande skall underteckna en särskild ansvarsförbindelse som tydliggör deras ansvar. Ansvaret för IT-säkerheten skall regleras tydligt i alla avtal med leverantörer, uppdragsgivare eller samarbetspartners som avser nyttjande, förvaltning eller underhåll av IT-system. 4 Stöd Inom Karolinska Institutet finns en central stödfunktion för säkerhetsfrågor - säkerhetsforum - direkt underställd universitetsdirektören.

5 Karolinska Institutet - Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet 2(3) 5 Risk- och sårbarhetsanalys Risk- och sårbarhetsanalyser skall genomföras regelbundet för alla verksamhetskritiska system, avseende risken för intrång, otillåten användning, sabotage eller stöld. Analysen skall omfatta systemen samt kringutrustning som behövs för deras funktion. Risk- och sårbarhetsanalysen skall omfatta metoder för att bemöta hot, beskrivning av normal drift samt upprättande av en plan för att återkomma i normal drift efter IT-säkerhetsrelaterade störningar. 6 Säkerhetsnivåer och skyddsåtgärder Säkerhetsnivå och skyddsåtgärder för IT-system skall väljas utgående från fortlöpande och systematiska bedömningar av hotbilden och av konsekvenserna av störningar. Säkerhetsnivåer och skyddsåtgärder skall väljas så att nyttan är rimlig i förhållande till de direkta och indirekta kostnaderna för skyddet. IT-säkerheten skall vara utformad i enlighet med gällande lagar och regler. IT-system anslutna till SUNET skall uppfylla SUNETs krav på säkerhet. Se Anvisningar för datoranvändning vid Karolinska Institutet, dnr 5581/ Skyddsåtgärder skall, där det är möjligt, baseras på standarder eller de facto-standarder. 7 Kvalitetssäkring IT-systemen skall skyddas mot oavsiktlig eller obehörig förändring, förlust, förstöring, åtkomst eller kopiering av information. IT-systemen skall också skyddas mot funktionsstörningar, intrång, otillåten användning, stöld, brand och annan skada. Kvalitetssäkring av system och tjänster enligt väldokumenterade regler och anvisningar skall göras där det är möjligt. 8 Utbildning Prefekter/motsvarande ansvarar för att alla personer som nyttjar KIs IT-resurser får den information och utbildning om IT-säkerhet och skyddsåtgärder som behövs för att upprätthålla avsedd säkerhetsnivå. Som en del i utbildningen skall studerande/forskarstuderande få tillräcklig information och utbildning om IT-säkerhet. 9 Upphandling, utveckling och avveckling IT-säkerhetskraven skall alltid utredas vid utveckling eller upphandling av IT-system. Kraven skall dokumenteras och ingå i kravspecifikationer och avtal. IT-system som avvecklas omfattas också av dessa säkerhetsregler. Speciellt viktigt är att utrustning destrueras på ett

6 Karolinska Institutet - Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet 3(3) sätt som förhindrar oavsiktlig informationsspridning. Det skall upprättas anvisningar för hur man avvecklar IT-system vid Karolinska Institutet. 10 Granskning och revision IT-säkerheten vid universitetet skall granskas regelbundet. Resultatet av granskningen skall årligen redovisas för universitetsdirektör. 11 Regelbrott och påföljder Brott mot IT-säkerhetsregler kan medföra avstängning från IT-system genom beslut av prefekt/motsvarande enligt anvisningar som universitetsdirektören meddelar. Allvarligare fall av missbruk eller andra liknande regelbrott skall anmälas till personalansvarsnämnden när det gäller anställda, och till disciplinnämnden för studenter när frågan berör studerande. Misstankar om brottslig verksamhet skall polisanmälas. Sådan anmälan skall ske genom universitetsdirektörens försorg.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056 Giltig

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktioner: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktioner: Förvaltning Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktioner: Förvaltning Sida 1(16) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunfullmäktige Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-14

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2010-11-22 Beslut 1(23) Informationssäkerhetspolicy Universitetsledningen fastställde 2010-11-22 Ledningssystem för informationssäkerhet för Linköpings universitet. Detta dokument tar sin utgångspunkt

Läs mer

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Dnr 1-657/2013 Version 1.0 Gäller från och med 2014-01-14 Beslut Dnr: 1-657/2013 2014-01-14 Riktlinjer och regler för Karolinska

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet i Ronneby kommun

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet i Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningskontoret Gäller från: 2004-04-01 Antagen: KF 47/2004 i Ronneby kommun 1. Allmänt 1.1. Begrepp används i betydelsen att i första hand omfatta skydd av information

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Regler för IT-säkerhet vid Göteborgs universitet anger. Publiceringsdatum Juni 2007 (senaste rev. feb 2015)

Regler för IT-säkerhet vid Göteborgs universitet anger. Publiceringsdatum Juni 2007 (senaste rev. feb 2015) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 2015-02-11 dnr V2013/414 031-789 58 98 Regler för IT-säkerhet vid Göteborgs universitet Publiceringsdatum Juni 2007 (senaste rev. feb 2015) Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum REGLER OCH RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Version 0.1 Revisionshistorik Datum Version Ansvarig Kommentar 2003-10-14 0.1 L Castenhag Ett första utkast

Läs mer

Regler för IT-säkerhet vid Göteborgs universitet anger. Publiceringsdatum Juni 2007 (rev. juni 2012)

Regler för IT-säkerhet vid Göteborgs universitet anger. Publiceringsdatum Juni 2007 (rev. juni 2012) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 2013-05-02 dnr V2013/414 031-789 58 98 Regler för IT-säkerhet vid Göteborgs universitet Publiceringsdatum Juni 2007 (rev. juni 2012) Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1 IT - SÄKERHETSPOLICY FÖR Version 1,1 Upprättad av: Ragunda kommun, IT - enheten Fastställd av: Kommunstyrelsen 2003-05-20 Reviderad av: Kommunstyrelsen 2007-01-30 IT-enheten Version 1,1 INNEHÅLL 1 1 INLEDNING...1

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter Riktlinjer Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter 1 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (17) Riktlinjer för användning av Internet och IT-stöd inom Luleå kommun inklusive mobila enheter 1. Inledning

Läs mer

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun 2013-10-30 Ks 1064/2013 Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Riktlinjer för roller och ansvar... 6 2.1 Basprincip... 6 2.2 Ansvar på kommunnivå...

Läs mer

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av IT-säkerhet Östersunds kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1. Uppdrag och bakgrund 2 1.2. Revisionsfråga 2 1.3. Revisionskriterier 2 1.4. Avgränsning

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium : Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska kommunens rutiner för informationssäkerhet. Revisionen önskar

Läs mer

Gapanalys - Checklistan

Gapanalys - Checklistan Gapanalys - Checklistan www.informationssäkerhet.se 2 Författare Helena Andersson, MSB Jan-Olof Andersson, RPS Fredrik Björck, MSB konsult (Visente) Martin Eriksson, MSB Rebecca Eriksson, RPS Robert Lundberg,

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 kbm rekommenderar 2006:1 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Titel: Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten

Läs mer