Informationssäkerhetspolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhetspolicy"

Transkript

1 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige , 140

2 Innehåll 1 INLEDNING MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET LÅNGSIKTIGA MÅL ÅRLIGA MÅL ORGANISATION, ROLLER OCH ANSVAR ÖVERGRIPANDE ANSVAR ROLLER OCH ANSVAR Systemägare Verksamhetsansvariga Systemansvarig IT-chef Systemtekniker Användare Informationssäkerhetsansvarig KONTINUITETSPLANERING DRIFTGODKÄNNANDE AV IT-SYSTEM REVIDERING OCH UPPFÖLJNING (7)

3 1 Inledning Denna Informationssäkerhetspolicy utgör det övergripande dokumentet för hur informationssäkerheten skall regleras inom Värnamo kommun. Kommunledningen har här reglerat ansvar och inriktning både beträffande befintliga system och beträffande system som kommer att installeras i framtiden. Säkerhetsarbetet har sin utgångspunkt i rekommendationer och anvisningar från Krisberedskapsmyndigheten, KBM. I rekommendationen BITS, basnivå för informationssäkerhet, fastlägger man grundkraven för datorsystem som är en förutsättning för en organisations verksamhet även under fredstida kriser. Bakgrunden till Informationssäkerhetspolicyn är att datasystemen är en viktig förutsättning för att den dagliga verksamheten inom Värnamo kommun skall fungera. Krav ställs dels på att systemen skall ha en hög tillförlitlighet, i vissa fall ställs också sekretesskrav och nästan alltid är hög tillgänglighet en förutsättning för att man skall kunna utföra sina arbetsuppgifter. Kommunen har dessutom en viktig roll i samband svåra påfrestningar vid extraordinära händelser. Under dessa omständigheter kan det på vissa system ställas högre krav än normalt medan andra system inte kommer att behövas alls. Dessutom skall i många fall samverkan med andra myndigheter ske. Det är viktigt att poängtera att detta dokument inte upphäver det normala linjeansvaret. Det är alltid ledningen som har det övergripande ansvaret för ett datasystem. Dessa s.k. systemägare ansvarar för att upprätta systemsäkerhetsplaner för sina system. Systemsäkerhetsplanerna kommer dessutom att underlätta för den centrala IT-driften eftersom här regleras vilka krav verksamheten ställer och vad som skall utföras. Alla system skall driftgodkännas, dvs. systemägare skall tillsammans med den centrala driftpersonalen verifiera att de krav som ställs också verkligen uppfylls. För att kunna göra detta måste systemsäkerhetsplanen kunna brytas med till en mycket konkret driftinstruktion. Informationssäkerhetspolicy är en del av organisationens IT-verksamhet och redovisar ledningens viljeinriktning och stöd för informationssäkerhetsarbetet och syftar till att klarlägga: mål för informationssäkerhetsarbetet organisation, ansvar och roller inom informationssäkerhetsområdet riktlinjer för områden av särskild betydelse Policyn konkretiseras i Säkerhetsinstruktionerna, Förvaltning, Drift och Användare samt i Systemsäkerhetsplaner. Informationssäkerhetspolicy Säkerhetsinstruktion Förvaltning Säkerhetsinstruktion Drift Säkerhetsinstruktion Användare Systemsäkerhetspla Bild 1 Styrande dokument Säkerhetsinstruktionerna fastställs enligt anvisningar under punkt 4. Ledningen ska utse systemansvariga för samhällsviktiga system och/eller verksamhetskritiska system IT-system. 3 (7)

4 2 Mål för informationssäkerhetsarbetet 2.1 Långsiktiga mål De långsiktiga målen för informationssäkerhetsarbete är att säkerställa att Värnamo kommun kan tillhandahålla relevant information som: endast delges behöriga personer och kan levereras vid rätt tidpunkt och till skäliga kostnader (sekretess) är riktig, komplett och aktuell (riktighet) efterfrågas och som organisationen har ett ansvar att tillhandahålla (tillgänglighet) Målen för Värnamo kommuns informationssäkerhetsarbete är att: samtliga datasystem inom Värnamo kommun skall uppnå minst nivån för bassäkerhet för informationssäkerhet (BITS), för varje samhällsviktigt/verksamhetskritiskt datasystem skall, utöver bassäkerheten, verksamhetsrelaterade krav och hotrelaterade krav fastställas i en systemsäkerhetsplan, säkerhetsåtgärder i datasystemen utformas och förvaltas på ett sådant sätt att kraven uppfylls, en årlig uppföljning och kontroll av informationssäkerheten skall ske, bl.a. som underlag för verksamhetsplanering, varje samhällsviktigt datasystem skall formellt driftgodkännas samt Värnamo kommun skall kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt även vid extraordinära händelser och höjd beredskap. För att uppnå dessa mål ska organisationens informationssäkerhetsarbete bedrivas så att: lagar och föreskrifter följs det stöder organisationens samlade utvecklingsarbete det förebygger oväntade händelser i IT-systemen som kan leda till negativa konsekvenser det säkrar en effektiv informationsförsörjning som bidrar till ökat skydd och stöd för medarbetare, samverkande partners och tredje man alla investeringar både i form av information (data) och teknisk utrustning skyddas i tillräcklig grad organisationens information ses som en tillgång och skyddas i paritet med dess värde all personal ges kunskap om gällande informationssäkerhetsregler det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för extern och intern datakommunikation hotbilden för varje enskilt samhällsviktigt/verksamhetskritiskt IT-system analyseras fortlöpande samtliga samhällsviktiga och verksamhetskritiska IT-system som finns inom organisationen ska vara identifierade och uppfylla basnivån för informationssäkerhet enligt BITS för de samhällsviktiga och verksamhetskritiska IT-systemen ska en systemsäkerhetsplan vara upprättad i enlighet med KBM:s säkerhetsguide. Planen ska utgöra underlag för systemägarens beslut om driftgodkännande 2.2 Årliga mål Informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas som en integrerad del av organisationens normala verksamhet. Årliga mål för arbetet ska därför beslutas och framgå av verksamhetsplaneringen. För de årliga målen bör anges: 4 (7)

5 vad ska göras under året tidplan (när och hur, sluttidpunkt) resurser för arbetet (personella och ekonomiska) när och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske när och hur organisationens medarbetare ska informeras och utbildas. För att uppnå de årliga målen är det viktigt att gällande lagar, föreskrifter och författningar följs all personal har kunskap om Värnamo kommuns informationssäkerhetsregler 3 Organisation, roller och ansvar 3.1 Övergripande ansvar Klart definierade ansvarsgränser och en tydlig organisation är en avgörande förutsättning för att Värnamo kommun skall kunna upprätthålla en god drift- och datasystemsäkerhetsnivå, samt leva upp till de krav som ställs i Informationssäkerhetspolicyn. Säkerhetsansvaret följer den normala linjeorganisationen. Var och en, som är ansvarig för någon del av verksamheten, ansvarar också för informationssäkerheten inom sitt område. 3.2 Roller och ansvar Organisation, roller och fördelning av ansvar ska säkerställa att ett IT-system kan administreras och hanteras på ett sådant sätt att det under hela sin livstid bidrar till att stödja avsedd verksamhet och uppfylla Informationssäkerhetspolicyns mål. Detta innebär att ett IT-system med alla dess delar är en resurs i en verksamhet på samma sätt som personal, lokaler, kontorsmaterial mm. Den interna organisationen för informationssäkerhetsarbetet, roller, fördelning av ansvar och arbetssätt framgår av Säkerhetsinstruktion: Förvaltning Systemägare Systemägaren är respektive nämnd, vilka har det övergripande ansvaret för att datasystemet förvaltas på för verksamheten bästa sätt. Systemägaren fattar de avgörande besluten om datasystemets ny-, vidareutveckling eller avveckling Verksamhetsansvariga Det operativa ansvaret för att datasystemen uppfyller verksamhetens krav vilar på verksamhetsansvariga, till exempel förvaltningschef/funktionsansvarig. I detta ansvar ingår att bedöma den egna verksamhetens krav på säkerhet avseende sekretess, tillförlitlighet, tillgänglighet, spårbarhet samt att personalen har tillräckliga kunskaper för att hantera datasystemet på ett säkert sätt. 5 (7)

6 3.2.3 Systemansvarig Systemansvarig är en tjänsteman som genom delegation från systemägaren fått i uppdrag att bereda systemärenden för förvaltningsledningen samt att svara för administration, förvaltning och användning av ett IT-system i verksamheten. Systemansvarigs ansvar och arbetsuppgifter bör beskrivas i befattningsbeskrivning. Om delegation inte skett till enskild tjänsteman är myndigheten ansvarig för systemförvaltningen IT-chef IT-chef, har det övergripande ansvaret för Värnamo kommuns IT-infrastruktur och att de olika datasystemens tekniska delar fungerar. IT-chef samverkar med systemägare vad avser drift och resursfördelning för respektive datasystem Systemtekniker Systemtekniker innehar den tekniska kompetensen och ansvarar för att den dagliga driften upprätthålls enligt överenskommelse mellan systemägaren och IT-ansvarig. Systemtekniker utgör utpekad person/personer på Värnamo kommuns IT-avdelning Användare Varje användare ansvarar för att gällande regler och riktlinjer för informationssäkerhet följs. I detta ingår att noga ta del av och följa de säkerhetsregler som finns för de datasystem den enskilde användaren använder Informationssäkerhetsansvarig Informationssäkerhetsansvarig är Kommundirektören. Till sin hjälp har han/hon en Informationssäkerhetssamordnare vilken utgörs av IT-ekonomen på ekonomiavdelningen, vilken samordnar och understödjer arbetet med att uppnå säkerhetsplanens mål. Informationssäkerhetssamordnaren kan sägas arbeta som konsult åt verksamheten. Det är dock alltid upp till verksamheterna att välja på vilket sätt och med vilka resurser man vill uppnå målen. Vissa områden inom informationssäkerhet är av särskild betydelse för kommunens verksamhet. Av Säkerhetsinstruktionerna ska nedanstående områden och de särskilda riktlinjer, regler och rutiner som gäller för dessa framgå enligt följande: Säkerhetsinstruktion Förvaltning: Områdena behörighetsadministration (tilldelning, uppföljning och uppdatering av behörighet), loggning och spårbarhet, distansarbete och mobil datoranvändning, drift och förvaltning av IT-system, incidenthantering, tillträdesskydd, säkerhetskopiering, lagring, externa anslutningar, brandväggar användning av e-post och Internet. Fastställs av: Kommunstyrelsen 6 (7)

7 Säkerhetsinstruktion Drift: Områdena system- och driftdokumentation, förvaring av datamedia tillträdes- och brandskydd, elförsörjning, regler för säkerhetskopiering och förvaring av datamedia Fastställs av: Kommunstyrelsen Säkerhetsinstruktion Användare: Områdena informationsklassning, byte av lösenord, e- post, Internet, distansarbete och incidenter. Fastställs av: Kommunstyrelsen Systemsäkerhetsplan: Reglerar krav som ställs på enskilda system som är samhällsviktiga/verksamhetskritiska. Fastställs av: Respektive systemägare 4 Kontinuitetsplanering Av organisationens systemsäkerhetsplaner ska framgå de enskilda IT-systemens krav på avbrottsoch katastrofplanering. Kraven ska vara sammanställda i systemsäkerhetsplanen för den tekniska infrastrukturen. Se Säkerhetsinstruktion Förvaltning. 5 Driftgodkännande av IT-system Före systemägarens beslut om driftgodkännande ska en granskning göras för att kontrollera att säkerheten är tillgodosedd enligt kraven i systemsäkerhetsplanen. Beslutet dokumenteras i systemsäkerhetsplanen. Se Säkerhetsinstruktion Förvaltning. 6 Revidering och uppföljning Policy, Säkerhetsinstruktioner och Systemsäkerhetsplaner ska löpande följas upp och vid behov revideras. Se Säkerhetsinstruktion Förvaltning. 7 (7)

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1 IT - SÄKERHETSPOLICY FÖR Version 1,1 Upprättad av: Ragunda kommun, IT - enheten Fastställd av: Kommunstyrelsen 2003-05-20 Reviderad av: Kommunstyrelsen 2007-01-30 IT-enheten Version 1,1 INNEHÅLL 1 1 INLEDNING...1

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Dnr: KS 2012/170 Fastställd av KF 2012-10-25 152 1 (20) Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 kbm rekommenderar 2006:1 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Titel: Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI S IT-STRATEGI Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Mål för IT-verksamheten...2 2.1 Allmänna riktlinjer...2 2.2 Riktlinjer för behörighet till IT-system...3 2.3 Allmän behörighet...4 2.4 Särskild behörighet...4

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010. Haninge kommun. Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten

Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010. Haninge kommun. Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010 Haninge kommun Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun 2013-10-30 Ks 1064/2013 Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Riktlinjer för roller och ansvar... 6 2.1 Basprincip... 6 2.2 Ansvar på kommunnivå...

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Ystad kommun. Rapport: IT-revision. Göteborg, 2011-07-07

Ystad kommun. Rapport: IT-revision. Göteborg, 2011-07-07 Ystad kommun Rapport: IT-revision Göteborg, 2011-07-07 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystad kommun har Ernst & Young genomfört en IT-revision i kommunen. IT-revisionens

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Södertälje kommun. Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31

Södertälje kommun. Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31 Södertälje kommun Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Södertälje kommun har Ernst & Young genomfört en granskning av

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium : Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska kommunens rutiner för informationssäkerhet. Revisionen önskar

Läs mer

Fastställd av kommundirektören 2011-06-20. Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift

Fastställd av kommundirektören 2011-06-20. Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar för säkerhetsarbetet 4 2.1 IT-Support... 4 3 Hantering

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum REGLER OCH RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Version 0.1 Revisionshistorik Datum Version Ansvarig Kommentar 2003-10-14 0.1 L Castenhag Ett första utkast

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Översiktlig granskning av IT-säkerheten

Översiktlig granskning av IT-säkerheten Revisionsrapport Översiktlig granskning av IT-säkerheten Östhammars kommun April 2009 Göran Persson Lingman 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Metod... 4 1.4

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke Anders Berndt Arena College Vårterminen 03 Analys av IT-säkerheten i Advokatfirma Rosén och Lagerbielke med förslag till riskreducerande åtgärder och införande av informationssäkerhetspolicy. Konsultfirma

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer