Välkommen till enkäten!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till enkäten!"

Transkript

1 Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av stor vikt för oss. De myndigheter vars informationshantering/informationssäkerhetsarbete i sin helhet administreras av en annan myndighet och därmed inte själva arbetar med sådana uppgifter som berörs i enkäten ombedes därför att ändå svara på fråga 1 och 2 inklusive eventuella följdfrågor. De flesta av frågorna kan besvaras med ett ja eller nej och i slutet finns utrymme för kommentarer i fritextform om man önskar framföra något särskilt. Gör så här: 1. Man svarar på frågorna genom att klicka sig fram i enkäten. Om man vill se samtliga frågor innan man börjar svara på enkäten kan man använda sig av ikonen skriv ut längst ner till vänster på sidan. Observera att man, beroende på hur man svarar på vissa frågor, eventuellt inte behöver svara på alla följdfrågor. Majoriteten av frågorna är obligatoriska vilket innebär att man inte kommer vidare i enkäten utan att besvara dessa frågor. 2. Det går bra att börja svara på frågorna och sedan gå ut ur systemet igen om man har behov av det. De svar som man redan lämnat sparas då automatiskt i systemet till nästa gång man loggar in. Tänk på att klicka på Nästa eller Föregående innan systemet lämnas för att spara det senaste svaret. 3. Innan man skickar iväg svaren i enkäten genom att klicka Avsluta, rekommenderar vi att man skriver ut svaren. Genom att använd ikonen Skriv ut på sista sidan kan man skriva ut ett dokument som innehåller frågor tillsammans med lämnade svar. 4. När alla frågor är besvarade och dokumentet utskrivet, klicka på knappen "Avsluta. När man har tryckt på Avsluta skickas svaren som en slutrapport till MSB. Uppskattningsvis tar det cirka minuter att besvara webbenkäten. Svaren på enkäten ska lämnas senast den 7 mars Eventuella frågor om enkäten besvaras av Helena Andersson,

2 Sida 2 av 12 Tack för Era svar - de är värdefulla för oss. A. Bakgrund 1. Hur många anställda har myndigheten? Fler än Administrerar en annan myndighet all er informationshantering/ert informationssäkerhetsarbete? 2a. Är informationssäkerhetsfrågorna reglerade i en föreskrift eller överenskommelse mellan myndigheterna? 2b. Om ja på fråga 2a: Genom vilken föreskrift/vad regleras i överenskommelsen? 3. Finns det andra regelverk utöver MSBFS 2009:10 som ställer krav på systematiskt informationssäkerhetsarbete i form av ledningssystem för hela eller delar av er myndighet?

3 Sida 3 av 12 B. Policy/riktlinjer 4. Har ni en informationssäkerhetspolicy som är beslutad av ledningen? Under fastställande men ännu inte beslutad 4a. När bedömer ni att er myndighet kommer att ha en informationssäkerhetspolicy beslutad a ledningen? 5. Finns det andra styrdokument för informationssäkerhetsarbetet? 5a. Vilka är dessa? 6. Kontrollerar ni hur myndighetens styrande dokument (exempelvis policy, riktlinjer eller motsvarande) för informationssäkerhetsarbetet efterlevs? Har inga styrande dokument C. Informationssäkerhetsansvarig 7. Finns det en utsedd informationssäkerhetschef eller motsvarande?

4 Sida 4 av 12 7a. Drivs informationssäkerhetsfrågorna av någon annan roll och i så fall vilken? 8. Rapporterar rollen (informationssäkerhetschef eller annan roll) direkt till ledningen? 9. Har rollen/funktionen tillräckligt med kompetens, resurser och mandat för att utföra uppdraget på ett tillfredställande sätt? 9a. Om inte, vad saknas? D. Informationsklassning 10. Har ni en beslutad modell för hur informationsklassning som beaktar flera olika säkerhetsaspekter (som konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet) ska genomföras? Under fastställande men ännu inte beslutad 10a. När bedömer ni att er myndighet kommer att ha en beslutad modell för informationsklassning?

5 Sida 5 av Är det tydligt uttalat vem som ansvarar för att informationsklassning genomförs, exempelvis informationsägare? 12. Är det tydligt beskrivet när informationsklassning ska ske (visst intervall, vid nyanskaffning av nya system, vid organisationsförändringar)? 13. Har ni tagit fram tydligt definierade skyddsnivåer som både omfattar hanteringsregler och it-miljö? 14. Används informationsklassning även som styrning vid outsourcing (även molntjänster)? Använder inte sådana tjänster E. Hantering och analys av risker 15. Har er myndighet en process för incidentrapportering och incidenthantering? 16. Finns det en beslutad modell/metod för hur riskanalys skall genomföras? Under fastställande men ännu inte beslutad

6 Sida 6 av 12 16a. När bedömer ni att er myndighet kommer att ha en beslutad modell/metod för riskanalys 17. Finns det regler för när och för vad riskanalyser ska genomföras, t.ex. för hela myndigheten, vid systemutveckling, vid övriga förändringar som kan påverka er informationssäkerhet? 18. Finns det ett uttalat ansvar för att riskanalyser genomförs? 19. Är riskanalysen kopplad till er modell för informationsklassning? 20. Sammanställs myndighetens mer väsentliga riskanalyser? 21. Samordnas arbetet med riskanalyser med uppgiften att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (enligt 9 förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap)? 22. Finns det tydliga regler för uppföljning av resultatet av riskanalyserna (riskhantering)? F. Kontinuitetsplan

7 Sida 7 av Finns det en framtagen kontinuitetsplan för er verksamhet? 23a. Är kontinuitetsplanen beslutad? Under fastställande men ännu inte beslutad 23b. Är kontinuitetsplanen övad? 24. Används riskanalysen som stöd för kontinuitetsplanering? G. Dokumentation 25. Dokumenterar er myndighet granskningar och säkerhetsåtgärder av större betydelse som har vidtagits? I stor utsträckning Endast vid enstaka tillfällen Inte alls H. Ledningens roll 26. Informerar sig myndighetens ledning löpande om arbetet med informationssäkerhet? I stor utsträckning Endast i mycket begränsad utsträckning Inte alls

8 Sida 8 av Följer myndighetens ledning minst en gång per år upp informationssäkerhetsarbetet? I stor utsträckning Endast i mycket begränsad utsträckning Inte alls 28. Utvärderar myndigheten informationssäkerhetsarbetet på myndigheten? I stor utsträckning Endast i mycket begränsad utsträckning Inte alls I. Utbildning 29. Har ni introduktionsutbildning för alla nyanställda där även informationssäkerhet ingår som ett moment? 29a. Vid er introduktionsutbildning - använder ni er av utbildningen DISA (https://msb.se/disa)? 30. Har ni fortlöpande utbildning kring informationssäkerhet? 30a. Vid er fortlöpande utbildning - använder ni er av utbildningen DISA (https://msb.se/disa)?

9 Sida 9 av Får medarbetare med ansvar för vitala resurser (som exempelvis brandväggar) utbildning i säkerhet för respektive resurs? J. Säkerhet i upphandling/utveckling av it -tjänster 32. Sker informationsklassning eller liknande analys av säkerhetsbehov innan utveckling eller upphandling av nya informationsresurser? 33. Deltar informationssäkerhetsansvarig eller motsvarande roll i denna aktivitet? 34. Finns det en tydligt utpekad ansvarig för att bevaka säkerhetsaspekter i större projekt? K. Outsourcing/molntjänster 35. Anlitar myndigheten underleverantörer för drift av it-stödet?, helt I stor utsträckning Endast i mycket begränsad utsträckning Inte alls 36. Har ni ett tydligt regelverk kring hur outsourcing får ske?

10 Sida 10 av Finns det särskilda regler för användande av molntjänster? 38. Görs en riskanalys innan outsourcing eller användande av molntjänster? 39. Görs informationsklassning innan outsourcing? 40. Ställs i outsourcingavtalet/avtalen krav på tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet? 40a. Om inte, vad saknas? Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Spårbarhet 41. Ställs i outsourcingavtalet/avtalen specifika krav på att leverantören ska rapportera inträffade incidenter till er myndighet? 42. Sker regelbunden uppföljning kring säkerhet med leverantören? L. Stöd 43. Utgör standarderna (ISO/IEC och ISO/IEC 27002) ett stöd i ert informationssäkerhetsarbete?

11 Sida 11 av Använder myndigheten det metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete som finns på I stor utsträckning Endast i mycket begränsad utsträckning Inte alls 45. Önskar ni mer stöd? 45a. Inom vilket område (ex kontinuitetshantering, informationsklassning)? 45b. I vilken form (ex vägledning, film, webbutbildning)? M. Övrigt 46. Finns det något övrigt ni vill lyfta fram med koppling till ert informationssäkerhetsarbete?

12 Sida 12 av 12 Tack för att ni fyllt i enkäten! OBS! Glöm inte att skriva ut dina svar. Du skriver ut svaren genom att klicka på utskriftsikonen längst ner till vänster på sidan innan du trycker på "Avsluta". Genom att trycka på "Avsluta" skickas dina svar iväg.

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation

Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation 2013-12-19 Dnr: 2012/331 Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation Version 1.0 1/364 Version 1.0 Svenska Kraftnät 2/364 1 Förord En väl fungerande elförsörjning

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium : Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska kommunens rutiner för informationssäkerhet. Revisionen önskar

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet Umeå universitet Typ av dokument: Policy Beslutad av: Giltighetstid: 2015-01-01- tills vidare Område: Organisation Ansvarig enhet: Planeringsenheten Sid 1 (5) Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke Anders Berndt Arena College Vårterminen 03 Analys av IT-säkerheten i Advokatfirma Rosén och Lagerbielke med förslag till riskreducerande åtgärder och införande av informationssäkerhetspolicy. Konsultfirma

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

2013-09-25. Uddevalla kommun. Granskning av IT-säkerheten. cutting through complexity TM

2013-09-25. Uddevalla kommun. Granskning av IT-säkerheten. cutting through complexity TM Uddevalla kommun Granskning av IT-säkerheten 2013-09-25 cutting through complexity TM Innehållsförteckning Kontaktperson vid KPMG: Henrik Leffler Manager, KPMG Göteborg Sammanfattning Tel: 031 614826 Mobil:

Läs mer