Regler och instruktioner för verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och instruktioner för verksamheten"

Transkript

1 Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig Kommungemensam ITsamordning Fastställd/Upprättad Operativa ITgruppen Reviderad Stadsdir. Ledningsgrp Version 2.0 Giltighetstid t.v Dokumentinformation Regler och instruktioner för verksamheten. Ersätter dokumentet Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning. Detta dokument ingår som deldokument i kommunens informationssäkerhetsarbete och följer kommunens fastställda informationssäkerhetspolicy. Revidering av detta dokument beslutas av Stadsdirektörens ledningsgrupp.

2 2/7 1. Syfte Målgrupp Avgränsning Organisation av informationssäkerheten Organisationsskiss Roller och ansvar avseende informationssäkerhet Informationssäkerhetssamordnare Juridisk Systemägare Operativ Systemägare Systemförvaltare Systemansvarig/Systemadministratör Systemdriftsansvarig IT-strateg IT- chef Hantering av informationstillgångar Ansvar, ägarskap och förteckning av tillgångar Klassificering av information Ansvarig för tillgångar Mobil datoranvändning Styrning av användares åtkomst Personalresurser och säkerhet Kontroll av personal och disciplinära åtgärder Avtalsförbindelse med konsulter Utbildning av personal Avslutning av anställning Hantering av informationssäkerhetsincidenter Rapportering av säkerhetshändelser och svagheter Hantering av informationssäkerhetsincidenter och förbättringar Hantering vid misstanke om brott Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssäkerhet Inför anskaffning Överlämning till driftorganisation Driftgodkännande Säkerhetsanalys Kontroll av tjänsteleverantör Säkerhet i utvecklings- och underhållsprocesser Revidering och uppföljning... 7

3 3/7 1. Syfte Information är en av kommunens viktigaste tillgångar. För att skydda denna krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla berörda. Detta dokument utgår från policyn och redovisar kommunens interna organisation för informationssäkerhet samt vilka områden som kommunens verksamhetsledningar har ansvar för. 1.1 Målgrupp Målgruppen för detta dokument är samtliga verksamheter inom Umeå kommun. 1.2 Avgränsning Om det upplevs svårt att uppfylla kraven i detta dokument skall dokumentägaren kontaktas En verksamhet kan i samråd med Kommungemensam IT-samordning få möjlighet att fastställa egna regler och instruktioner. Dessa får inte påverka andra verksamheters säkerhetsnivå på ett negativt sätt. Anledning till avvikelse skall skriftligen dokumenteras. Dokumentet gäller ej bolag inom Umeå kommun som har egna fastställda regler och instruktioner inom detta område. 2 Organisation av informationssäkerheten Tekniska nämnden har ansvar för generella säkerhets- och IT-frågor i Umeå kommun.utifrån detta fattar tekniska nämnden beslut om hur övergripande informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas. Kommunövergripande IT-samordning hanterar och utreder generella frågor avseende anskaffning, drift, förvaltning och avveckling av informationshanteringsresurser. Inom ramen för detta ingår frågor som avser kommunövergripande informationssäkerhetsfrågor. Frågor lyfts, utifrån frågans karaktär, för beredning till IT-strateg för beslut av stadsdirektörens ledningsgrupp. I vissa fall till ansvarig nämnd. 2.1 Organisationsskiss

4 4/7 2.2 Roller och ansvar avseende informationssäkerhet Informationssäkerhetssamordnare Samordnare leder och samordnar arbetet med att uppnå informationssäkerhetspolicyns mål. Samordnare initierar och stödjer systemägarnas/systemförvaltarnas arbete Juridisk Systemägare Nämnd/styrelse (myndigheten) har ett övergripande ansvar för alla aktiviteter som bedrivs inom resp. ansvarsområde utifrån reglemente och delegationer (6 kap. 7, Kommunallagen) Operativ Systemägare Verksamhetsansvarig chef har ett övergripande operativt informations- och systemägaransvar för informationssystem som används i organisationen. Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att en organisation för systemförvaltning inrättas enligt den modell som beskrivs i dokumentet Systemförvaltning i Umeå kommun Systemförvaltare Systemförvaltaren utses av systemägaren och ansvarar för förvaltningen av aktuellt informationssystem Systemansvarig/Systemadministratör Systemansvarig/systemadministratör deltar i säkerhetsarbete som berör enskilt informationssystem Systemdriftsansvarig Utsedd systemdriftsansvarig hos IT och telefoni eller hos annan leverantör innehar den tekniska kompetensen, och ansvarar tillsammans med systemförvaltare och systemansvarig för att den dagliga driften upprätthålls enligt överenskommelse IT-strateg Kommunövergripande IT-samordning har det operativa ansvaret för genomförande av övergripande säkerhetsarbete som exempelvis definiera kommungemensamma informationssäkerhetskrav. Dessa krav riktas mot externa och interna leverantörer samt verksamheter inom Umeå kommun IT- chef Samordnings- och ledningsansvar för kommunövergripande informationssäkerhetsarbete innehas av ITchef. Ansvarar för att upprätta och uppfylla kommunens plan för kontinuitet och drift. 3 Hantering av informationstillgångar 3.1 Ansvar, ägarskap och förteckning av tillgångar Alla system som är av vikt för verksamhetens genomförande skall ha en systemägare som är ansvarig för att informationstillgångar är rätt klassade och har det skydd som fastställts. Systemägaren utser systemförvaltare som är den som operativt förvaltar systemet. Samtliga IT-system som elektroniskt lagrar information och där informationen ägs av kommunal myndighet skall i princip registreras i systemet RegIT. Alla system som hanterar personuppgifter skall registreras i RegIT. Förändringar, omflyttning och överlåtelse av tillgång får inte ske utan samråd med den ansvarige systemägaren.

5 5/7 3.2 Klassificering av information Umeå kommun följer den modell för klassificering som MSB 1 rekommenderar. Direktlänk till dokumentation. Systemägaren är ansvarig för att informationstillgångar är rätt klassade och har det skydd som fastställts. 3.3 Ansvarig för tillgångar Systemägaren är ansvarig för att det finns tydliga rutiner hur leverantörer, konsulter etc. skall få använda utrustning och vilken information som man kan ta del av. Ett avtal med tydliga villkor för vad som gäller bör underecknas i de fall där det är relevant. Det är också viktigt att tydliggöra hur känslig information skall hanteras av medarbetare. 3.4 Mobil datoranvändning Verksamhetsansvarig chef beslutar om ett informationssystems information ska få hanteras på distans med stationär eller mobil utrustning. 3.5 Styrning av användares åtkomst Närmaste chef fattar beslut om behörighet till informationssystem och är också ansvarig för att beställa avvaktivering av behörigheter. 4 Personalresurser och säkerhet 4.1 Kontroll av personal och disciplinära åtgärder I samband med anställning skall medarbetaren göras medveten om vilket ansvar och befogenheter som är kopplade till den tjänst han/hon tillträder. Detta skall tydligt framgå i anställningsvillkoren och verifieras i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Skulle den anställde bryta mot uppsatta regler kan det bli aktuellt med disciplinära åtgärder. Läs mer om anställning och upphörande av anställning under personalfrågor för ledare. 4.2 Avtalsförbindelse med konsulter Konulter skall alltid underteckna en avtalsförbindelse i samband med utförande av konsulttjänster inom Umeå kommun. Direktlänk till avtalsförbindelse 4.3 Utbildning av personal Verksamheten är skyldig att vid nyanställning utbilda och informera medarbetaren om skyldigheter, regler och instruktioner som gäller: Informationssäkerhetens betydelse för verksamheten Innehållet i Informationssäkerhetspolicyn Informationssäkerhet regler och instruktioner för användare. Närmaste chef eller den som får uppgiften på delegation ansvarar för att nya användare ges grundläggande informationssäkerhetsutbildning före tilldelning av behörighet i nätverket.

6 6/7 4.4 Avslutning av anställning Systemägaren är ansvarig för att hantera behörigheter, passerkort, utrustning, smarta kort etc. utifrån fastställda rutiner som gäller vid avslutning av anställning. 5 Hantering av informationssäkerhetsincidenter 5.1 Rapportering av säkerhetshändelser och svagheter Vid misstanke om intrång eller andra incidenter ska användare agera enligt dokumentet Informationssäkerhet regler och instruktioner för användare. Detta innebär att användaren skall: Omedelbart anmäla förhållandet närmaste chef och till Kundtjänst på IT och Telefoni tel Dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försöka fastställa om kvaliteten på informationen har påverkats. 5.2 Hantering av informationssäkerhetsincidenter och förbättringar Kommungemensam IT-samordning sammanställer en incidentrapport en gång år som rapporteras till Stadsdirektörens ledningsgrupp och till berörda verksamheter. Rapporten skall omfatta Intrång och försök till intrång Brott mot lagstiftning och internt regelverk Incidenter som orsakar eller skulle kunna orsaka betydande avbrott och störningar Konsekvenser och förslag till åtgärder efter intrång eller funktionsfel. 5.3 Hantering vid misstanke om brott Vid misstanke om brott gäller följande se dokument IT-relaterad brottslighet/handlingsplan 6 Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssäkerhet 6.1 Inför anskaffning Inför nyanskaffning och införande av ett informationssystem ska verksamhetsansvarig i samråd med IT och Telefoni utforma en projektplan för införandet. Denna plan ska minst omfatta: Verksamhetens beskrivning av behov och mål med anskaffningen Systemsäkerhetsanalys. Analysen syftar till att klarlägga säkerhetskraven på det system som planeras införas och den utökas därefter med en kravspecifikation som minst omfattar: o integrationskrav med andra system o krav på test o tidplan o personella och ekonomiska resurser o klarlägga behov av användarutbildning 6.2 Överlämning till driftorganisation Ansvarig för nyanskaffningsprojekt förbereder överlämnandet från test och utveckling till drift och verksamhet tillsammans med den tilltänkte systemägaren. Beslut om tidpunkt från vilken systemet

7 7/7 övergår från projekt till förvaltning fattas av systemägaren. I och med detta övergår ansvaret till systemägaren som då också övertar all dokumentation och upprättar en systemsäkerhetsanalys. 6.3 Driftgodkännande Driftgodkännande avser den process som syftar till att fastställa om ett informationssystem uppfyller ställda säkerhetskrav. Denna process omfattar följande steg: Systemägaren driftgodkänner informationssystemet efter genomförd systemsäkerhetsanalys Systemägaren koordinerar sina krav med informationssäkerhetssamordnare och nätverksansvarig Systemägaren gör underlag för beslut av nämnd eller styrelse om införande av informationssystemet 6.4 Säkerhetsanalys Säkerhetsanalysen består av två delar, riskanalys och riskutvärdering. Riskanalysen innebär att identifiera risker och därefter analysera riskerna som ligger till grund för hur risker skall hanteras. Resultatet av riskutvärderingen visar på vilka risker som man sedan anser sig behöva hantera. Åtgärden kan vara att minska risken eller helt eliminera den. Vilket val man gör är bereonde på uppskattad risknivå. 6.5 Kontroll av tjänsteleverantör Används externa leverantörer bör de risker som det kan innebära analyseras. Utfallet av en sådan analys bör ingå som en del i underlaget vid förhandlingar med leverantören. Detta är några områden som särskilt skall beaktas: Riktlinjer för säkerhet och metoder för kontroll av efterlevnad Avbrottsplan Incidenthantering Säkerhetsorganisation Acceptans av systemägare Beställare av leverantörers tjänster ska följa upp och granska att säkerhetsöverenskommelser följs. 6.6 Säkerhet i utvecklings- och underhållsprocesser Förslag om önskemål på förändringar i systemet lämnas till systemförvaltaren. Arbetet med förändring i system bedrivs enligt kommunens modell för systemförvaltning. 7 Revidering och uppföljning Respektive verksamhet har uppföljningsansvar för lokalt beslutade åtgärder och insatser och för att åtgärder vidas utifrån genomförd systemsäkerhetsanalyser. Systemägaren har det operativa ansvaret.

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Dnr: KS 2012/170 Fastställd av KF 2012-10-25 152 1 (20) Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KUNGÖRELSE. 6. Besvarande av medborgarförslag om en bana för cross/motorfordon. 7. Besvarande av motion om att kommunen startar fritidsklubbar

KUNGÖRELSE. 6. Besvarande av medborgarförslag om en bana för cross/motorfordon. 7. Besvarande av motion om att kommunen startar fritidsklubbar KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 13 februari 2014 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 kbm rekommenderar 2006:1 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Titel: Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum REGLER OCH RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Version 0.1 Revisionshistorik Datum Version Ansvarig Kommentar 2003-10-14 0.1 L Castenhag Ett första utkast

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Södertälje kommun. Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31

Södertälje kommun. Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31 Södertälje kommun Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Södertälje kommun har Ernst & Young genomfört en granskning av

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1 IT - SÄKERHETSPOLICY FÖR Version 1,1 Upprättad av: Ragunda kommun, IT - enheten Fastställd av: Kommunstyrelsen 2003-05-20 Reviderad av: Kommunstyrelsen 2007-01-30 IT-enheten Version 1,1 INNEHÅLL 1 1 INLEDNING...1

Läs mer

Fastställd av kommundirektören 2011-06-20. Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift

Fastställd av kommundirektören 2011-06-20. Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar för säkerhetsarbetet 4 2.1 IT-Support... 4 3 Hantering

Läs mer

Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010. Haninge kommun. Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten

Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010. Haninge kommun. Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010 Haninge kommun Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Ystad kommun. Rapport: IT-revision. Göteborg, 2011-07-07

Ystad kommun. Rapport: IT-revision. Göteborg, 2011-07-07 Ystad kommun Rapport: IT-revision Göteborg, 2011-07-07 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystad kommun har Ernst & Young genomfört en IT-revision i kommunen. IT-revisionens

Läs mer

2013-09-25. Uddevalla kommun. Granskning av IT-säkerheten. cutting through complexity TM

2013-09-25. Uddevalla kommun. Granskning av IT-säkerheten. cutting through complexity TM Uddevalla kommun Granskning av IT-säkerheten 2013-09-25 cutting through complexity TM Innehållsförteckning Kontaktperson vid KPMG: Henrik Leffler Manager, KPMG Göteborg Sammanfattning Tel: 031 614826 Mobil:

Läs mer

Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011. Lidingö Stad. Rapport: IT-revision. Stockholm, 2011-06-14

Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011. Lidingö Stad. Rapport: IT-revision. Stockholm, 2011-06-14 Revisionsrapport 1-2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2011 Lidingö Stad Rapport: IT-revision Stockholm, 2011-06-14 2 av 17 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda kommunrevisorerna

Läs mer

Gapanalys - Checklistan

Gapanalys - Checklistan Gapanalys - Checklistan www.informationssäkerhet.se 2 Författare Helena Andersson, MSB Jan-Olof Andersson, RPS Fredrik Björck, MSB konsult (Visente) Martin Eriksson, MSB Rebecca Eriksson, RPS Robert Lundberg,

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet

Kommunstyrelsen. För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Informationssäkerhet Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Samtliga nämnder Kommunfullmäktiges presidium : Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska kommunens rutiner för informationssäkerhet. Revisionen önskar

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer