STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015"

Transkript

1 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling Plan för IT- utveckling

2 Innehåll BAKGRUND...2 IT-PLATTFORM...2 SYFTE...2 DRIFTSMILJÖ...2 INTEGRATION OCH SAMVERKAN...2 KOMMUNIKATIONSKANALER OCH ÄRENDEFLÖDEN - MEDBORGARPERSPEKTIVET...3 KOMMUNIKATIONSKANALER OCH ÄRENDEFLÖDEN - VERKSAMHETSPERSPEKTIVET...4 PRIORITERADE UTVECKLINGSINSATSER...4 GROVPLAN MED KOSTNADSFÖRDELNING...4 DOIT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING...4 STANDARDARBETSPLATS...5 Behörighets- och åtkomstkontroll...5 INTRANÄT...5 E-ARKIV...6 DATA OCH INTEGRATION...6 KRITERIER PÅ FRAMGÅNG...6 GENOMFÖRANDEORGANISATION...7 ANSVARSFÖRDELNING...7

3 Bakgrund Kommunens IT-utveckling har skett på ett fragmenterat sätt som idag gör det komplicerat med nyinstallationer, uppgraderingar och drift. Detta har lett till att e-tjänster inte i tillräcklig utsträckning har kunnat utvecklas för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag som behöver fullfölja sina kommunala åtaganden. Denna plan är framtagen för att möta målsättningen i kommunens IT-strategi. IT-plattform En IT-plattform utvecklas för att kommunen ska nå målen i strategin. Syfte Kommunens IT-plattform utvecklas för att underlätta för verksamheter att välja, installera och underhålla informationssystemresurser, göra det enkelt för medborgare och företag att fullfölja sina åtaganden gentemot kommunen, skapa förutsättning för en effektiv drift och support samt minska licenskostnader och minska redundant information. Driftsmiljö IT-plattformen ska bygga på en robust och kostnadseffektiv driftsmiljö. Genom att använda en standardiserad och virtualiserad servermiljö uppnås fördelar som minskade kostnader, minskad energianvändning, ökad tillgänglighet och ökad skalbarhet. IT-plattformen ska utformas så att den möjliggör en central systemövervakning för att uppnå hög driftsäkerhet. För varje tjänst som tredje part tillhandahåller ska det finnas ett upprättat och aktuellt avtal på tjänstenivå (s.k. SLA - Service Level Agreement) mellan kommunen och tjänsteleverantören. Data- och teleservice ansvarar för upprättande och underhåll av avtal mellan tjänsteleverantörer och kommunen. Integration och samverkan IT-plattformen ska göra det enkelt att skapa integrationer mellan IT-system. IT-plattformen ska utvecklas så att den skapar förutsättningar för samverkan och gemensam drift inom kommunen och med andra parter

4 Kommunikationskanaler och ärendeflöden - medborgarperspektivet Översiktlig arkitekturskiss för kommunikationskanaler och ärendeflöden för privatpersoner, företag och andra som behöver fullfölja sina åtaganden gentemot kommunen. Medborgare, företag, etc. SMS, e-post,... Öppna webben Telefon/Post/Besök Säker inloggning e-tjänster Servicecenter Mina sidor Mina meddelanden* Ärendeknutpunkt Politik och verksamhetsprocesser Figur 1. Översiktlig arktitekturskiss kommunikationskanaler *Mina meddelanden är en tjänst som förmedlar elektroniska meddelanden mellan myndigheter och enskilda, alltså privatpersoner och företag. Meddelanden lämnas till den säkra brevlåda som de enskilda väljer och tipsar dem sedan via e-post och SMS att de kan logga in i brevlådan och läsa meddelandet. Skatteverket erbjuder en brevlåda som alla med e-legitimation kan skaffa och ansvarar för kontot och personuppgifterna där

5 Kommunikationskanaler och ärendeflöden - verksamhetsperspektivet Översiktlig arkitekturskiss för ärendeflöden för medarbetare och förtroendevalda. Medarbetare och förtroendevalda Öppna webben Telefon/Post/Besök e-tjänster Support Intranät Mina sidor Dina sidor Servicecenter Ärendeknutpunkt Politik och verksamhetsprocesser Verksamhetssystem Dokumentoch ärendehantering Sammanträdesstöd Diarieföring och arkivering Myndigheter Figur 2. Översiktlig arktitekturskiss service och myndighetsutövning Prioriterade utvecklingsinsatser Grovplan med kostnadsfördelning DoIT dokument- och ärendehantering En nödvändig förutsättning för en effektiv förvaltning är en fungerande informationsförsörjning. Det kan handla om tillgång till äldre analog eller digital information i arkiv men lika mycket om ordning och reda i de dagliga informationshanteringsprocesserna. Målsättningen med DoIT är att bygga en struktur som innebär att information och ärenden kan flöda i verksamheterna, till politiken och bli tillgänglig för medborgarna på ett annat - 4 -

6 sätt än idag. Inom ramen för projektet utvecklas flöden för och hantering av allmänna handlingar, dokument och ärenden. Projektet ska verka för att en effektivare administration med kortare ledtider, förenklade handläggningsprocesser, högre tillgänglighet till information och en ökad rättssäkerhet kan uppnås. En ny struktur för information formas därmed i projektet. Den nya strukturen blir verksamhetsövergripande. I senare etapper efter behov och utredning ansluts de verksamhetsspecifika stödsystemen till strukturen (se Data och integration). Syftet med den typen av integration är att få information tillgänglig genom hela flödet, oavsett var i organisationen en handling finns eller var ett ärende handläggs. Standardarbetsplats IT-plattformen anger en standard som erbjuder en tillräcklig och användbar grund för medarbetares informationsbehov. Den standardiserade arbetsplatsen kan anpassas efter verksamhet och individuella behov. Med standardarbetsplatsen förses anställda med tillgång till telefoni, e-post, intranät, Internettillgång samt operativsystem och en grunduppsättning av programvara för att kunna fullfölja normala krav på informationshantering. Behörighets- och åtkomstkontroll IT-plattformen förser medarbetare, förtroendevalda, privatpersoner och företag med säker åtkomst- och behörighetskontroll till kommunens e-tjänster och informationssystemresurser. Åtkomst- och behörighet för medarbetare anslutna till kommunens nätverk hanteras via kommunens AD, applikationer kommunicerar behörighetsinformation antingen via SAML 2.0 eller genom aktiv AD/LDAP-koppling. Övrig behörighets- och åtkomst sker genom autentiseringsportalen (idag Mobilityguard) med huvudgränssnitt via kommunens webbplats (www.karlshamn.se). Detta gäller såväl medborgare och företagare som medarbetare. Single-sign-on ska eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt och ska vara ett krav vid upphandling av nya system. Intranät Kommunens intranät utvecklas i samma plattform som kommunens externa webbplats (EpiServer). Intranätet ska utgöra basen för arbetets informationsbehov. Intranätet ska också förse medarbetare med de stöd och tjänster som behövs för att enkelt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Intranätet ska vara tillgängligt oberoende av var en medarbetare befinner sig och när behovet föreligger (Internettillgång blir dock alltid en begränsande faktor utanför kommunens nätverk). Medarbetare som är anslutna och autentiserade mot kommunens nätverk kommer när de startar en webbläsare direkt in på kommunens intranät. Medarbetare som ansluter till kommunens intranät via Internet måste först autentisera sig på kommunens webbplats (www.karlshamn.se). Autentiseringen görs genom användarnamn/lösenord eller engångslösen via SMS. Engångslösen via SMS skickas endast till mobiltelefoner som kommunen tillhandahåller medarbetaren (alternativt enligt godkännande av medarbetarens chef och informationssäkerhetssamordnaren)

7 e-arkiv Riksarkivet bedriver i perioden ett projekt, eard, med målsättningen att ta fram FGS:er (förvaltningsgemensamma specifikationer) för e-arkiv och e-diarium. Det ingår även att ge förslag till en förvaltningsorganisation som långsiktigt kan säkerställa tillgång, användning och vidareutveckling av specifikationerna. Specifikationerna förväntas vara färdiga under andra halvan av 2013, varför det för Karlshamns kommuns räkning är lämpligt att planera införande av e-arkivering från Under perioden fram till och med 2014 uppfyller dokument- och ärendehanteringen, så som den upphandlas i DoIT, kraven på arkivering av digitala allmänna handlingar enligt gällande arkivlag. Data och integration Utmaningar som e-arkivering, e-tjänster (självservice för medborgare och verksamhet) och e-signering ligger i fokus för kommunens IT-utveckling. Denna utveckling ställer höga krav på kvalitet och möjlighet till återanvändning av data. Integration och interoperabilitet mellan olika system blir också avgörande faktorer för hur väl den övergripande visionen kan förverkligas. Inledningsvis kommer verksamhetsspecifika stödsystem som är centrala för att uppnå den gemensamma strukturen och de gemensamma informations- och ärendeflödena som utvecklas via DoIT att integreras. Efter analys och översyn av nytta, kan sedan verksamhetsområdena inom ekonomi, personal och socialtjänst komma att integreras mot strukturen. Vissa integrationer kräver dock särskild utredning och en organisation som i samarbete med aktuella systemleverantörer kan analysera om och hur en integration kan öka effektivitet, nytt eller tillgänglighet. Kriterier på framgång e-tjänster finns för alla kommunens ansöknings- och tillståndblanketter Minst 50 % av alla ansökningar inkommer digitalt via e-tjänster Kommunen är ansluten till Mina meddelanden Antalet programvarulicenser har minskat med 20 % Det stora flertalet avtal med tjänsteleverantörer (molntjänster, hosting, etc.) har ett fullvärdigt tjänstenivåavtal (SLA, Service level agreement) Minst 80 % av kommunens stationära datoranvändning sker via terminaler Alla kallelser och protokoll till nämnder och styrelser kan hanteras digitalt (papper hanteras för lagstadgad arkivering) Antalet skrivare har minskat med 30 % Pappersförbrukningen och portokostnader har minskat med 30 % - 6 -

8 Genomförandeorganisation Kommunstyrelse Kommundirektör IT-beslutsråd IT-enhet IT-beredningsgrupp IT-beslutsrådet Beslutar med årlig budget om prioriterade projekt och utveckling av användningsområden för kommunövergripande informationsteknologi IT-beredningsgruppen Utredningar åt IT-beslutsrådet och informations- och referensgrupp för förvaltningsövergripande IT-frågor Ansvarsfördelning Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommunens användning av informationsteknik. Som stöd för kommunstyrelsen finns IT-beslutsrådet för utvecklingsfrågor samt Data- och teleservice för drift och support. IT-beslutsrådet fattar beslut i kommunövergripande IT-frågor. IT-beslutsrådet beslutar också om en årlig handlingsplan för kommunens IT-utveckling. IT-beslutsrådet förfogar över kommunens IT-budget som beslutas årligen anpassad efter pågående och planerade utvecklingsinsatser och projekt. IT-bestlutsrådet består av kommundirektör och förvaltningschefer. Till rådet adjungeras administrativ chef, ekonomichef, IT-chef, ITstrateg, informationssäkerhetssamordnare och kommunikationschef. IT-beredningsgruppen utreder och bereder ärenden på uppdrag av IT-beslutsrådet. ITberedningsgruppen består av IT-chef, IT-strateg, informationssäkerhetssamordnare, lokalt IT-stöd samt annan personal från berörda verksamheter efter behov och aktuella ärenden. IT-enheten har ansvaret för drift och support. I de fall driften sker av tredje part (hosting, molntjänster, etc.) har IT-enheten ansvar för upprättande och uppföljning av avtal med leverantören. Verksamhetsknuten IT-personal ska arbeta nära sina verksamheter men under en central ledning och samordning, dessa benämns som lokalt IT-stöd. Varje förvaltning utser lokalt IT-stöd. Detta kan gälla såväl pedagogiska frågor, som utvecklingsfrågor samt drift- och supportfrågor

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015

e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015 STENUNGSUNDS KOMMUN e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015 Typ av dokument Strategi Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2009-06-08 85 Dokumentägare IT-chef Giltighetstid 2010-2015 Framtagen

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Investering 2015 - IT

Investering 2015 - IT 2015-03-03 Handläggare: Michael Eklund CIO / Chef IT-avdelningen Kommunstyrelsen Investering 2015 - IT Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsekontoret för ITinvesteringar.

Läs mer

Rapport till Götapriset, 2015-04

Rapport till Götapriset, 2015-04 Säkrare, effektivare och enklare Skaraborgs 15 kommuner har en gemensam socialjour som hanterar akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid. Tidigare arbetssätt innebar att handläggare inom socialjouren

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

eoskarshamn e-strategi för Oskarshamns kommun 2008-2011 Sida 1

eoskarshamn e-strategi för Oskarshamns kommun 2008-2011 Sida 1 eoskarshamn e-strategi för Oskarshamns kommun 2008-2011 Sida 1 Innehåll: Sammanfattning och rekommendationer... 3 Allmänt... 4 Offentlig sektor... 4 Oskarshamn... 5 evision Oskarshamn... 7 Medborgare/brukare/kund...

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI S IT-STRATEGI Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Mål för IT-verksamheten...2 2.1 Allmänna riktlinjer...2 2.2 Riktlinjer för behörighet till IT-system...3 2.3 Allmän behörighet...4 2.4 Särskild behörighet...4

Läs mer