Datum (17) IT-plan Tyresö kommuns förskolor och skolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor"

Transkript

1 Datum (17) IT-plan Tyresö kommuns förskolor och skolor

2 2 (17)

3 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av IT

4 4 (17) Förord IT-planen är BoU: s övergripande dokument kring skolans uppdrag att garantera eleverna digital kompetens. IT-planen följer kommunens IT-strategi. IT-planen gäller för kommunens förskola, grundskola, särskola och fritidshemsverksamhet. ITplanen benämner dessa verksamheter för skolan eller skolorna i fortsättningen. IT-planen är uppdelad i ansvarsområden på central nivå och på skolnivå. BoU tillsätter en central IT-grupp som samordnar IT-frågor som påverkar kommunens skolor. Varje enhet tillsätter en lokal IT-grupp som leder utvecklingsarbetet på skolan. IT-planen är skriven med hänsyn till att skolorna arbetar fram lokala IT-planer. I dem förklaras konkret hur skolan ska arbeta för att följa BoU: s IT-plan. IT-planen kompletteras med en tidplan för kompetensutveckling av skolans pedagoger, en tidplan för arbetet med de lokala IT-planerna samt en investeringsplan. Ledningsgruppen Barn- och Utbildningsförvaltningen Handläggare Christine Jansson

5 5 (17) Ordlista IT-plan IT-planen är kommunens övergripande dokument kring skolans uppdrag att garantera eleverna digital kompetens. IT-planen följer kommunstyrelsens IT-strategi. skolan/skolorna IT-planen gäller för kommunens förskola, grundskola, särskola och fritidshemsverksamhet. ITplanen benämner dessa verksamheter för skolan eller skolorna i fortsättningen. BoU: s centrala IT-grupp Kommunens centrala IT-grupp som samordnar IT-frågor som påverkar kommunens skolor. Lokal IT-grupp Skolans IT-grupp där bl.a. skolans IT-ansvariga pedagog ingår. Lokal IT-plan I skolans/enhetens lokala IT-plan förklaras konkret hur IT ska användas i skolans arbete. IT-utrustning IT-utrustning, som omnämns i IT-planen, kan vara digitala kameror eller videokameror, ljuskanoner, digitala skrivtavlor, tekniska hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd osv. Digital kompetens Digital kompetens innebär, enligt EU-parlamentet, säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den innefattar grundläggande färdigheter i användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. Kompensatoriska hjälpmedel Hjälpmedel som på något sätt hjälper personer med läs- och skrivsvårigheter eller annan inlärningsproblematik att kringgå sina svårigheter. Det kan vara datorstöd i undervisningen, Daisyspelare som läser upp skriven text, fickminnen, rättstavningsprogram osv. Hårdvara Hårdvara är datorns fysiska delar inkl. sladdar, externa högtalare och annan kringutrustning. Mjukvara Alla program som man använder i datorn. IT-verktyg Hård- och mjukvara som används som verktyg i lärandeprocessen. Gemensamma digitala resurser Skolornas gemensamma system t.ex. Skolportalen, Groupwise och Epi-server. IT- InformationsTeknik Ett samlingsnamn för de tekniska möjligheter som t.ex. datatekniken ger. Medier Förutom Internet även radio, TV, tidningar, film, böcker odyl.

6 6 (17) Syfte IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Datorer och IT-utrustning ska vara verktyg på vägen för att nå läroplanens mål. Datorer och IT-utrustning ska finnas tillgängliga i verksamheten och vara anpassade för skolarbete. Pedagogerna måste fördjupa sin IT-kompetens, så att IT kan bli en naturlig del i skolans pedagogiska utveckling.

7 7 (17) Fem fokusområden IT-planen är uppdelad i fem fokusområden. 1. En likvärdig skola 2. Skolans pedagogiska utveckling 3. Tillgänglighet 4. Kompetensutveckling 5. Effektivisering och samordning

8 8 (17) En likvärdig skola Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. LPO-94

9 9 (17) En likvärdig skola IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras kompensatoriska hjälpmedel i sitt skolarbete, oberoende av skola. Central nivå Skolan BoU: s utvecklingsstrateg ansvarar för att skolornas gemensamma IT-plan årligen uppdateras och utvärderas. BoU: s centrala IT-grupp bevakar utvecklingen i omvärlden med särskilt fokus på kommande styrdokument kring digital kompetens. BoU skapar förutsättningar för att Skoldatateket når ut till pedagoger som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Upprättar lokala IT-planer som beskriver hur IT ska användas i skolans arbete. Framför önskemål till centrala IT-gruppen hur BoU: s IT-plan kan utvecklas i förhållande till skolans behov. Använder datorutrustning och kompensatoriska hjälpmedel som stödjer elever i behov av särskilt stöd.

10 10 (17) Skolans pedagogiska utveckling Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande. LPO-94

11 11 (17) Skolans pedagogiska utveckling IT ska hjälpa till att nå läroplanens mål och strävansmål. IT som verktyg i undervisningen skapar fler sätt för eleverna att lära sig på. Internet erbjuder många sätt att inhämta information på och kan bland annat användas för att öka förståelsen för andra kulturer och främja demokratin. Eleverna måste lära sig finna, sovra och kritiskt granska informationsflödet i olika medier. Central nivå Skolan BoU tillsätter en central IT-grupp som driver IT-pedagogiska frågor i nära samarbete med skolorna. BoU ansvarar för att anordna kommunövergripande nätverk för ITpedagogik och kompensatoriska hjälpmedel. BoU prioriterar lösningar som medför att IT integreras i skolans verksamhet. Bevakar att demokratiska värderingar genomsyrar användandet av Internet och andra medier i skolan. Tillsätter en lokal IT-grupp som driver ITutvecklingen på enheten. Utser representanter till de kommunövergripande nätverken för ITpedagogik och kompensatoriska hjälpmedel. Utvecklar arbetssätt som möjliggör att ITverktyg kan integreras i verksamheten. Lyfter diskussioner med eleverna om informationshantering, etiska ställningstaganden och demokratifrågor ur ett IT-perspektiv.

12 12 (17) Tillgänglighet Jag tror att det finns en världsmarknad för kanske fem datorer. Thomas Watson, grundaren av IBM 1943

13 13 (17) Tillgänglighet Datorer och annan IT-utrustning ska finnas tillgängligt för elever och personal. Utrustningen ska vara modern och användarvänlig. Elever, föräldrar och personal ska kunna kommunicera med varandra och ta del av skolarbetet, oberoende av tid och plats. Central nivå Skolan IT-enheten ansvarar för att skolornas nätverk är driftsäkert. IT-enheten ansvarar för en effektiv support. Följer IT-enhetens regler för datoranvändning. Rapporterar driftstörningar till IT-enheten. BoU avsätter medel för datorer och annan IT-utrustning och ser till att det finns en investeringsplan. BoU:s centrala IT-grupp tar fram förslag på tekniska lösningar som gör det möjligt att arbeta tids- och platsoberoende. Formulerar behov för investeringar av datorer och annan IT-utrustning till BoU: s centrala IT-grupp. Utvecklar arbetssätt så det går att arbeta tids- och platsoberoende för pedagoger och elever.

14 14 (17) Kompetensutveckling Digital kompetens är en av EU: s 8 nyckelkompetenser I dagens värld är mediekompetensen central för den som vill vara aktiv samhällsmedborgare precis som läsoch skrivkunnigheten var i början av 1800-talet. Viviane Reding, EU-kommisionär med ansvar för informationssamhället och medier.

15 15 (17) Kompetensutveckling Den digitala barn- och ungdomskulturen påverkar skola och lärande. Nya och kompletterande kompetenser behövs hos skolans personal. IT-utbildning ska direkt kunna omsättas i det pedagogiska arbetet. Central nivå Skolan BoU:s centrala IT-grupp ansvarar för gemensamma IT-utbildningar för skolledare och pedagoger i kommunen. Skoldatateket ansvarar för utbildning inom kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska program. Kartlägger vilken IT-kompetens skolan behöver och ger förslag på utbildningsområden till BoU:s centrala ITgrupp. Deltar i kommunens utbildningar.

16 16 (17) Effektivisering och samordning För första gången i historien behärskar eleverna något som har betydelse för samhället, bättre än vuxna. Johan Forsberg, tidigare informationschef på ungdomsportalen Lunarstorm.

17 17 (17) Effektivisering och samordning Gemensamma digitala resurser ger samordningsvinster och effektiviserar verksamheten administrativt, tekniskt och pedagogiskt. IT-enhetens stöd blir effektivt när skolorna får enhetliga lösningar. Central nivå Skolan IT-enheten samordnar och standardiserar inköp av hård- och mjukvara i samråd med BoU:s centrala IT-grupp. BoU:s centrala IT-grupp ser till att Skolportalen och andra gemensamma digitala resurser effektiviseras och anpassas efter användarnas behov. BoU samordnar ett avtal med närliggande kommuns AV-mediecentral. Ansvarar för att hård- och mjukvara följer IT-enhetens standard för bästa drift, säkerhet och support. Skolans personal kommunicerar, administrerar och informerar via digitala resurser så långt det är möjligt. Skolan ger förslag på hur gemensamma system kan bli mer effektiva. Använder mediecentralens tjänster.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

Ett digitalt lärverktyg per elev på grundskolan

Ett digitalt lärverktyg per elev på grundskolan Tjänsteskrivelse 2012-10-29 BUN 2012.0599 Handläggare: Janne Karlsson Barn- och utbildningsnämnden Ett digitalt lärverktyg per elev på grundskolan Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor gav den

Läs mer

IT-strategi Röbäcks skolområde

IT-strategi Röbäcks skolområde IT-strategi Röbäcks skolområde Skolområdets Vision Våra barn och elever ska vara med och skapa vär(l)den idag och imorgon Tankar om framtiden IT-verksamheten på Röbäcks skolområde ska vara ett verktyg

Läs mer

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 med delmål 2011-2014 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 133 Sammanträdesprotokoll Sammanträdessdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer