Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor"

Transkript

1 Digital strategi Järfälla För- och grundskolor

2 I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande och arbete varje dag. alla barn och elever ska genom kreativ, kommunikativ och innovativ användning av digitala verktyg förberedas för ett livslångt lärande. Fjällen för- och grundskola, Järfälla. Foto: Alexander Mahmoud 2 DIGITAL STRATEGI JÄRFÄLLA FÖR- OCH GRUNDSKOLOR

3 Därför har vi en digital strategi Den digitala strategin ska ge vägledning och stöd till skolledare och pedagoger kring hur de kan utveckla användningen av digitala verktyg. Dokumentet ska också säkerställa e-demokrati och effektiv användning av digitala verktyg och tjänster inom alla kommunala för- och grundskolor i Järfälla. Den digitala strategin pekar ut riktningen och ska uppmuntra till dialog och samverkan samt inspirera och motivera enheterna att: nå de lokala målen i Järfälla kommunala förskolor och skolor genom kollegialt lärande sträva i en gemensam och tydlig riktning upprätta lokala digitala handlingsplaner på enhetsnivå med mätbara mål anpassade efter enhetens behov och förutsättningar. Målen i enheternas planer ska vara tydliga och konkreta. De ska gå att följa upp och beskriva hur barns, elevers och medarbetares digitala kompetens ska utvecklas på enhetsnivå. Utvecklingsarbetet genomförs lokalt per enhet, men också gemensamt inom För- och grundskolor. För att möjliggöra en skola på ledande nationell nivå krävs insikt om, samt avsikt och vilja att utjämna den digitala klyftan mellan verksamheter, elever och medarbetare. Den digitala strategin ska ge vägledning och stöd till skolledare och pedagoger kring hur de kan utveckla användningen av digitala verktyg. För- och grundskolors digitala strategi utgår från målen i de nationella läroplanerna, Järfälla kommuns vision och skolpolitiska mål samt Järfälla kommuns övergripande ITstrategi samt avsiktsförklaringarna i europeiska kommissionens och regeringens digitaliseringskommission. Övergripande mål I Järfällas för- och grundskolor ska digitala verktyg ge bättre förutsättningar att nå en digital kompetens och att uppnå kunskapsmålen. medverka till en utveckling som förbättrar och utvecklar lärande och höjer kvaliteten i utbildningsverksamheten. bidra till öppenhet och mångfald, delaktighet och insyn. vara en viktig källa för information, dialog och kommunikation mellan personal barn/elev föräldrar externa intressenter. öka likvärdigheten i våra skolor. bidra till ett effektivt hållbart resursutnyttjande. Strategiska mål Järfällas för- och grundskolor ska ha tillgång till fungerande digital teknik som följer utvecklingen och är lätt tillgänglig för lärande, oavsett tid och rum. ha tillgång till digitalt utrustade arbetsplatser i sådan omfattning att elever och medarbetare använder digitala verktyg i sitt dagliga arbete för att nå uppsatta mål. erbjuda och säkerställa att elever och medarbetare har aktuell digital kompetens efter den enskilda individens behov och arbetsplatsens krav. vidareutveckla kommunikation och dialog med förskolans och skolans olika intressenter. Erbjuda gemensamma digitala forum, som enkelt ger möjlighet till förbättrad information, kommunikation, samverkan och lärande. tillsammans med IT-avdelningen bidra med pedagogiska och tekniska digitala tjänster, inspirera, ge råd och stöd till för- och grundskolas medarbetare och ledare för verksamheternas digitala utveckling. ha kunskap om digital säkerhet, etisk nätanvändning och gällande digital lagstiftning för att kunna agera korrekt. Vision Barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande och arbete varje dag. Alla barn och elever ska genom kreativ, kommunikativ och innovativ användning av digitala verktyg förberedas för ett livslångt lärande. DIGITAL STRATEGI JÄRFÄLLA FÖR- OCH GRUNDSKOLOR 3

4 Sandvik för- och grundskola, Järfälla. Foto: Alexander Mahmoud Så här gör vi Alla förskolor och skolor formulerar en egen digital handlingsplan där de beskriver konkreta, tydliga och utvärderingsbara insatser. Ledningen för För- och grundskolor utvecklar tillsammans med enhetscheferna informations- och kommunikationsflödet med digitala verktyg och tjänster. Vi ökar möjligheten till utveckling, samverkan och samordning över verksamhetsgränserna; lokalt, kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt via digitala verktyg och tjänster. Vi ökar våra barns och elevers digitala kompetens genom att stärka deras färdigheter i att söka, samla, bearbeta, producera, redovisa och förstå information. Vi prioriterar tillgången till digitala verktyg och resurser för lärande. Vi har ett långsiktigt hållbart miljöperspektiv i hanteringen av digitala verktyg och miljöer. 4 DIGITAL STRATEGI JÄRFÄLLA FÖR- OCH GRUNDSKOLOR

5 Ansvarsfördelning Skolchefen ansvarar för För- och grundskolors gemensamma utveckling och digitala strategi. att initiera projekt och utvecklingsarbeten kopplade till barn- och utbildningsnämndens beslut och mål. att planera och avsätta resurser för en gemensam och övergripande digital utveckling. att ge rekommendationer och fatta beslut i samverkan med den digitala strategigruppen och IT-avdelningen. att följa upp målen i För- och grundskolors digitala strategi. Rektor/förskolechef ansvarar för att lokala digitala handlingsplaner dokumenteras, utarbetas, genomförs och följs upp, utifrån FoG:s övergripande koncernpolicy, digitala strategi och de lokala behoven. enheten aktivt deltar i koncerngemensamma projekt och utvecklingsarbeten inom det digitala området. personal, barn och elever har grundläggande digital kompetens. Digitala verktyg och tjänster används i det pedagogiska utvecklingsarbetet. en budget för digital utveckling upprättas i samband med övrigt budgetarbete. det finns digitala verktyg och tjänster i sådan omfattning att de är en del av vardagen för barn/elever och personal. arbetsmiljön vid digitalt arbete ska beaktas. det elektronikskrot som uppkommer lämnas till återvinning. informera barn, elever, föräldrar och personal om policyn för användning av digitala verktyg och tjänster. Förskola och grundskolas digitala strategigrupp ansvarar för att För- och grundskolors digitala strategi och övergripande digitala handlingsplan revideras varje år. att samordna digitala frågor inom För- och grundskolor (t ex. ekonomi, utbildning och utveckling). att samtliga förskolor och skolor involveras i och informeras om För- och grundskolors gemensamma digitala utvecklingsarbeten. att gemensamma rutiner, regler och direktiv för digital säkerhet, PUL, upphovsrätt och nätetik utvecklas och sprids. att kontinuerligt inventera interna digitala resurser och kompetens, för att bättre kunna nyttja varandras resurser. att omvärldsbevaka och lära av andra verksamheter, kommuner och länder, för att ligga i framkant pedagogiskt. att hitta koncernövergripande fördelar och vinster. att samordna arbetande digitala grupper inom förvaltningen. att vara styrgrupp för kommunens gemensamma digitala forum. Lokal IT-grupp (enhetsnivå) ansvarar för att hålla sig uppdaterad gällande både kommunens digitala utveckling och För- och grundskolors digitala strategi. den lokala digitala handlingsplanen utvärderas och uppdateras. stimulera att digitala resurser används. stötta planering och genomförande av digital kompetensutveckling för medarbetare. omvärldsbevaka, låta sig inspireras och inspirera utåt i organisationen. vara representerade i För- och grundskolors digitala nätverk. Arbetslaget och pedagogerna ansvarar för att tillämpa För- och grundskolors digitala strategi och lokala digitala handlingsplaner i den pedagogiska vardagen. vara engagerade i uppdraget att digitala verktyg och tjänster ska vara en naturlig del i elevens lärande vardag. barnen/eleverna får relevant digital kompetens. följa gällande direktiv inom användning av digitala verktyg och tjänster beträffande personuppgiftslagen (PUL), e-demokrati, nätetik, säkerhet, med mera. Skoldatateket ansvarar för beställning och anpassning av resurser för alternativa verktyg. utbildning av personal och elever (och vid behov även vårdnadshavare) kring alternativa verktyg. Fjällen för- och grundskola, Järfälla. Foto: Alexander Mahmoud DIGITAL STRATEGI JÄRFÄLLA FÖR- OCH GRUNDSKOLOR 5

6 Digital handlingsplan Område Mål Åtgärd Utökad tillgänglighet funktion För att digitala verktyg och tjänster ska kunna stötta och driva verksamhetsutvecklingen måste det finnas fungerande digitala resurser. Kompetensutveckling digital kompetens För att vi ska kunna säkra kvaliteten på digitaliseringen av verksamheten måste ledare, medarbetare och elever få tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Information dialog interaktion För att utveckla och förbättra informations- och kommunikationsflöden ska digitala verktyg användas aktivt. IT-etik och säkerhet Vi möter elevers digitala verklighet genom nyfikenhet, samverkan, information och utbildning i nätetik och säkerhet. Elev och medarbetare ska använda digitala verktyg och tjänster aktivt i sin pedagogiska vardag i syfte att nå uppsatta mål. Elever och medarbetare ska ha aktuell digital kompetens som matchar den enskilda individens behov och arbetsplatsens krav Med stöd av digitala verktyg ska vi vidareutveckla information, kommunikation och interaktion inom och mellan förskolans och skolans olika intressenter. Kvalitet och effektivitet i lärandet förbättras genom att vi samordnar våra utvecklingsinsatser, samverkar genom erfarenhetsutbyten och och kollegialt lärande. Elever, medarbetare och föräldrar har nödvändiga kunskaper i nätetik och säkerhet och får därmed en egen e-etisk kompass och ett sunt säkerhetstänkande i sitt agerande på nätet Medarbetare och elever ska ha tillgång till fungerande digital utrustning, anpassad efter individens behov och verksamhetens krav. Genom att: öka antalet digitala verktyg för att ge ökade möjligheter att använda digitala lärresurser. elever med behov/diagnos har rätt till en egen enhet (dator, ipad) och anpassade inställningar av hjälpmedel från Skoldatateket (i enlighet med elevens åtgärdsplan) förskolornas och skolornas egna digitala handlingsplaner är en konkretisering av För- och grundskolors digitala strategi, utifrån lokala förhållanden. Kontinuerlig kompetensutveckling. Digital i skolan Digital resurs för att ge konkret stöd för lärare i arbetet med digitala verktyg. Digital i förskolan kompetensutveckling för förskolans personal. Kontinuerligt stöd och utbildning kring digitala resurser för chefsgruppen. Att utveckla användandet av För- och grundskolors digitala forum, med resurser för elever, personal och föräldrar. För- och grundskolors policys och regler är tydliga och anpassade till verksamheten. Förankra och tydliggöra konsekvenser av missbruk av digitala resurser för alla inom förskola och grundskola samt elever/barn och föräldrar. I samverkan med föräldraföreningar skapas möjligheter till gemensam utveckling av digital säkerhet i verksamheterna. 6 DIGITAL STRATEGI JÄRFÄLLA FÖR- OCH GRUNDSKOLOR

7 Samverkan samordning Genom ökad digital samordning får vi en bättre och effektivare organisation, med nya inslag av lärande och spännande arbetssätt. Digitala verktyg och tjänster finns med i verksamheten som drivkraft i samverkan och utveckling inom och över verksamhetsgränserna lokalt, kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt. Insatser för att uppnå samverkansförbättringar Den digitala nätverksgruppen ska träffas regelbundet och ha nytänkande och kunskapsdelning i fokus. Fortsatt utveckling av gemensamma digitala nätverk för ökad effektivisering och hållbar utveckling inom För- och grundskolors verksamheter. Insatser för att uppnå samordningsförbättringar Gemensamma avtal. Gemensamma inköp av digital utrustning och digitala tjänster. Gemensamma utvecklings- och utbildningsinsatser. Omvärldsbevakning och benchmarking. Gemensamma kontinuerligt återkommande digitala inspirationsmöten. Skapa och behålla nationella och internationella kontakter där digitaliseringen spelar roll och höjer kvaliteten. Effektivisering För att stärka elevers inflytande och delaktighet i skolan är det viktigt att användningen av digitala resurser fortsätter att vara en naturlig del av elevens skoldag. Genom att samarbeta, dela med oss och sprida goda exempel blir vi mer effektiva. Vi tar till vara de stordriftsoch samverkansfördelar som finns inom en stor organisation som För- och grundskolor i Järfälla kommun För- och grundskolors alla enheter ska ha fungerande digital teknik, lätt tillgänglig för lärande, oavsett tid och rum. Det ska fungera när man trycker på knappen. Utökad standardisering av våra digitala system för alla medarbetare och elever. Fortsatt utveckling av Järfälla skolportal för ett effektivt användande av För- och grundskolors digitala system, digitala lärresurser och samarbetsverktyg. Tillgång till kommunens IT-avdelning för stöd och support av tekniken och administrationen kring digitala resurser. Många av de insatser som beskrivs i den digitala agendan kräver att personer från olika delar av Föroch grundskolor och kommunen, samordnas och samverkar för att ta fram innovativa lösningar som förnyar, förbättrar och ger lustfyllda utmaningar. För att satsningarna ska generera positiva värden bör både insatser, åtgärder, resultat och nyttoeffekter utvärderas, följas upp och kontinuerligt spridas i organisationen. Utvärdering och uppföljning sker i: För- och grundskolors och enheternas bokslut. Skol- och medarbetarundersökningar. DIGITAL STRATEGI JÄRFÄLLA FÖR- OCH GRUNDSKOLOR 7

8 Digital strategi för Järfälla För- och grundskolor I Järfällas kommunala för- och grundskolor arbetar vi för att - barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande och arbete varje dag. - alla barn och elever genom kreativ, kommunikativ och innovativ användning av digitala verktyg ska förberedas för ett livslångt lärande. Järfälla kommun, För- och grundskolor, Järfälla , Produktion: Järfälla Kommun DIgital agenda Järfälla För- och grundskolor April 2015

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer