Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan"

Transkript

1 Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan

2 Övergripande information Under läsåret sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt under många år, kommer att bytas ut mot den webbaserade skolportalen Edwise. Det kommer att ske i samband med höstlovet. Hur innehållet kommer att se ut där jämfört med Källan kommer vi att lära oss mera om på de utbildningar datagruppen ska gå på i oktober. På höstlovet kommer övrig personal på skolan få sin utbildning. Övergången till Edwise kan även innebära förändringar vad gäller innehållet på skolans hemsida. Viss information och vissa dokument kommer ev. att flyttas till Edwise. Arbetet med att göra övergången så smidig som möjligt har påbörjats av skolans IT-grupp. IT-Gruppen har även påbörjat arbetet med övergången till 1-1. En dator till alla elever från åk.1. HT-13 är det vår tur. Fram till dess så har vi tillgång till ca 75 skoldatorer och förhållandevis gott om kringutrustning som projektorer, Mimios, Scannermöss och dokumentkameror. Samtliga pedagoger på skolan har tillgång till en egen laptop som får användas såväl i skolan som hemma. Prioriterade arbetsområden läsåret Förbereda oss på och arbeta med övergången till Edwise. Förbereda oss och planera för 1-1 projektet. Ta fram en handlingsplan. Eleverna i åk.1 ska arbeta med Skriva sig till läsning. Eleverna i åk.2 fortsätter arbetet. Utifrån LGR 11 arbeta med att göra våra elever källkritiska och med god kunskap om vad olika typer av medier står för. Arbeta med de alternativa läromedel vi har tillgång till. IT-Pedagog ska tillsammans med berörda pedagoger arbeta för att Mimion ska vara ett pedagogiskt verktyg som lyfter vår verksamhet. Lära oss använda ny teknik vi investerat i. Dokumentkameror och Scannermöss. Sprida bra exempel i huset och vara bättre på att hjälpa och lyfta varandra.

3 Vallhovskolans mål När eleverna slutar på Vallhovskolan ska de ha fått en bra grund att bygga vidare på. Dom ska vara på god väg att bli mediabrukare som förstår vikten av att vara källkritiska och ifrågasättande. Dom ska vara trygga och kompetenta användare av datorer och den kringutrustning som skolan har tillgång till. ur LGR 11 Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. sid.9 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. sid Delmål för att ge eleverna goda möjligheter att uppnå vår målsättning: FSK: få en genomgång av vad som finns på skolans datorer och hur man loggar in/ut och hur man stänger av den dator. på ett avdramatiserat förhållningssätt få leka sig fram och bekanta sig med datorernas olika funktioner. få en första enkel introduktion i ordbehandlingsprogrammet word, ljuda och vital. få använda datorn till lek med bokstäver och siffror. B la genom att använda programvara för tangentbordsträning. T ex ABC på PC. Åk.1-2: delta i Skriva sig till läsning. I projektet får eleverna förutom att lära sig läsa, kunskaper i hur man sparar och hittar sina filer, hur man använder Vital, Ljuda och Stav Rex mm. träna på att använda båda händerna när man skriver på tangentbordet. Till en början genom att använda sig av tangentbordsträningsprogram. få en introduktion av hur man använder skolans hemsida ta del av skolans användarpolicy veta hur man loggar in och ut i kommunens nätverk. lära sig skillnaden på att stänga av och logga ut från en dator träna på att skapa egna mappar att spara sina arbeten i. eleverna ska regelbundet få diskutera nyheter, media, tv, reklam, sökträffar på nätet mm. få sin personliga inloggning och lära sig hitta och skicka brev i Edwise.

4 Åk.3-4: eleverna ska kunna spara i sin personliga mapp, skapa egna mappar och sortera sina arbeten. de ska använda sig av båda händerna och så många fingrar som möjligt när de skriver på datorn. fått lära sig grunderna i hur man söker information och hur man förhåller sig till den information man hittar veta hur man använder en digitalkamera och hur man för över bilder till datorn. utveckla det påbörjade media-arbetet från åk.1-2, genom att mera ingående diskutera olika media. provat att använda datorn som redovisningsverktyg med hjälp av t ex Power Point. kunna kommunicera via datorn och vara medvetna om hur man beter sig i den situationen. repetera innehållet i skolans användarpolicy. lära sig använda Edwise istället för FC. Åk.5-6: utveckla det påbörjade mediaarbetet från tidigare år genom att fortsätta diskutera media på ett ifrågasättande sätt. Målet är att eleverna ska utvecklas mot att bli kritiskt tänkande mediabrukare. eleverna ska veta hur man förhåller sig till den information man hittar när man söker fakta, samt veta vikten av att ange källa och hur man gör det. kunna välja och använda sig av lämpliga program och teknisk utrustning för att lösa sina arbetsuppgifter. eleverna ska kunna redovisa sitt arbete med hjälp av dator och projektor. Dom ska vara väl förtrogna med vad man bör tänka på när man redovisar på detta sätt. i arbetet med skoltidningen VallhovsNytt ska eleverna få arbeta med digitalkamera och bildbehandling, intervjuteknik, ordbehandling, publisher, källkritik/media och filhantering. En repetition av mycket av det man som elev ska ha arbetat med under sina år på skolan. Lära sig använda Edwise istället för FC. Vi ska göra en avcheckning med eleverna i åk.6 så att vi ser om det är något vi behöver arbeta mera med. Se åk.1-6 Fritids: vi ska på fritids försöka vara ett komplement till skolan genom att använda oss av de program skolan använder. T ex Power Point, ordbehandling, Seterra, Sebran och ABC på PC. vi ska prata om tv och annan media med barnen på samlingar. vi ska sträva efter att datorerna används rättvist ur ett jämställdhetsperspektiv. Tillgång till dator hemma kan t ex styra hur mycket man får sitta vid dator på fritids. de som arbetar på fritids ska känna till vad som finns på fritidslänkarna (skolans hemsida) och hjälpa till med att fylla på med bra användbara länkar. de som arbetar på fritids ska ges möjlighet att lära sig använda dokumentkamera, mimio samt få veta hur 1-2:orna arbetar med Skriva sig till läsning. Utbildning ska ske på ett eller flera BO-Möten.

5 Pedagogerna: som klasslärare ansvarar du för att eleverna uppnår den nivå vi har fastställt att de ska uppnå årskursvis. Du ska känna till datorns möjligheter som pedagogiskt redskap och kunna handleda eleverna i deras utveckling till kompetenta it-användare och mediabrukare. det ligger i pedagogernas ansvar att vidareutveckla och lära sig det man själv behöver kunna. Till stöd finns skolans it-pedagog. vi ska under det här läsåret året förbereda oss själva inför 1-1 projektet genom egen träning, diskussioner på möten och i ämnesgrupper. Alla lärare ska skriva en personlig reflektion över hur de ser på 1-1 projektet och hur dom tror att det kommer att förändra deras undervisning. Reflektionen kan även göras muntligt i samband med utvecklingssamtalet med Annie. vi ska använda oss av lärardatorerna! Vi ska använda oss av den vid genomgångar av lektioner. Alla ska installera Mimios programvara på sina datorer och alla ska prova att använda Dokumentkamera och Scannermus. Datagruppen: IT-ansvarig/IT-pedagog på Vallhovskolan fungerar som resurs och stöd i verksamheten. Rektor tillsammans med IT-gruppen har det övergripande ansvaret för att stödja övriga lärare i arbetet med datorn som det pedagogiska redskap det är. Skolans IT-grupp träffas en gång i månaden. Fortbildning: En avdelad tjänst som IT-pedagog på skolan bidrar till att öka engagemanget och kunskapsnivån hos pedagoger och elever. IT-pedagogen kommer att utifrån behov och önskemål ordna interna utbildningar. Vi ska under läsåret besöka en skola eller flera skolor som påbörjat 1-1 arbetet. All personal på skolan ska få utbildning i Edwise. Teknisk utrustning: På Vallhovskolan har vi tillgång till: laptops, dokumentkameror scanner, scannermus, digitalkameror, videokameror, Mimio, skrivare, kopiator, projektorer och ljudutrustning. Utvärdering: Utvärdering och revidering görs årligen av skolans IT-pedagogiska grupp. Då lyfter vi fram och utvärderar delmålen i IT-planen samt tittar på vilka det kommande årets prioriterade områden ska vara. Målen i arbetsplanen gällande Digital Kompetens utvärderas av avdelningarna i kvalitetsarbetet. Där ingår även elevutvärdering.

6 Användarpolicy för internet och datoranvändning: I åk.1 tar eleverna del av skolans användarpolicy. Diskussionen kring policyn ska hela tiden hållas vid liv av klasslärare och IT-Pedagog. Bilaga: Vallhovskolans användarpolicy Bilaga: Vallhovskolans Användarpolicy. Skolan tillhandahåller datorer som ett redskap i elevernas skolarbete. Via kommunens nätverk har varje elev en egen mapp som de kan spara sina skolarbeten i. Eleverna har tillgång till ett flertal program: T ex ordbehandling, bildbehandling, presentation och publiceringsprogram Edwise och internet är en stor resurs för skolans elever och personal. Användarpolicyn är regler, riktlinjer och anvisningar för att målen i IT-Planen ska uppnås av så många elever som möjligt. Den ska på ett tydligt sätt klargöra för lärare, föräldrar och elever vad det är som gäller när man använder skolans datorer eller när man använder Edwise hemma. I samband med att eleverna får tillgång till sin inloggning under sitt första läsår, så ska detta dokument skrivas under av elev samt målsman. Diskussion kring innehållet sker kontinuerligt i klasserna. I IT-planen för Vallhovskolan finns mål som anger vad eleverna förväntas kunna vid olika åldrar, samt vad de ska ha getts möjlighet att prova innan de slutar på skolan. Övergripande regler Endast skolarbete vid skolans datorer, eftersom dessa är ett redskap i undervisningen. Det är upp till läraren i klassen att avgöra vad som är skolarbete. Spara enbart skolarbeten i din personliga mapp på kommunens server. Inget privat material ska sparas där. Öppna aldrig bifogade filer på skolans datorer om du inte vet att det är en fil som hör till skolarbetet. Endast vuxna installerar program på skolans datorer. Fråga ALLTID en vuxen om du är tveksam till om det du ska göra är tillåtet.

7 Tänk på: att du ska behålla ditt lösenord för dig själv. att din presentation i Edwise ska presentera dig. Den ska innehålla information om vem du är, vilken skola du går på samt vilka lärare du har. att visa din lärare om du fått något som kränker dig eller på annat sätt berör dig illa. Detta gäller även om du tror att du råkat ut för ett datavirus. att Nätvett gäller. Det är en annan människa som är mottagare till dina brev. Inte en dator. Se kommunens policy för utförlig information. samma nätvettsregler gäller när du använder Edwise hemma för privat bruk. skolan har rätt att stänga av elever som missbrukar användningen och ej följer de regler som finns. Vid avstängningar ska alltid föräldrarna kontaktas. Skolans användarpolicy är ett komplement till kommunens regler. Underskrift lämnas till respektive klasslärare Jag har tillsammans med en av mina föräldrar tagit del av skolans användarpolicy. Elevens underskrift:..... Jag har tillsammans med mitt barn tagit del av skolans användarpolicy. Förälders underskrift: OBS! Först när eleven noga läst igenom och förstår vad han/hon skriver under på, ska denna del lämnas underskriven till skolan. Den andra delen av policyn behåller ni hemma.

8 Sandviken

Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009

Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009 Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009 2009 Verksamhetsform: IT på Villan Rektor: Lars Trägårdh Antal barn/elever och personal: 463 barn och 115 vuxna Redovisningen har upprättats

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Göran Persson Lingman Louise Cedemar Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 1.1 Bakgrund och uppdrag 4 1.2 Revisionsfråga 4 1.3

Läs mer

IT-strategi Röbäcks skolområde

IT-strategi Röbäcks skolområde IT-strategi Röbäcks skolområde Skolområdets Vision Våra barn och elever ska vara med och skapa vär(l)den idag och imorgon Tankar om framtiden IT-verksamheten på Röbäcks skolområde ska vara ett verktyg

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 med delmål 2011-2014 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 133 Sammanträdesprotokoll Sammanträdessdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Kurskompendium Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00 (Dis 11-20p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under våren kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

IT-utrustning på skolor och förskolor

IT-utrustning på skolor och förskolor Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 4-2012 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn - använder modern teknik i sitt lärande IT-utrustning på skolor och förskolor görs i kvartal

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer