IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter"

Transkript

1 Innehåll IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Om IT-planen... 2 Inledning... 2 Syfte... 2 Vision Verksamhet och arbetsformer... 2 Pedagogik Elevernas IT-kompetens Kunskapstrappan... 3 Den pedagogiska personalens IT-kompetens... 4 Mål Tillgänglighet och infrastruktur... 5 Utveckling... 5 Lärplattform... 5 Nätverk... 6 Reinvesteringscykel avseende undervisningsdatorer... 6 Mål Utvärdering och uppföljning... 6 Åtgärder Organisation och ansvar... 7 Den enskilde läraren... 7 Arbetslag... 7 IT-ansvarig... 7 Rektor/Chef... 7 IT-råd... 7 IT-styrgrupp... 7 Förvaltningschef... 7 Kommunens övergripande IT-enhet... 7

2 1. Om IT-planen Inledning I takt med samhällets IT-utveckling har skolans och lärarnas roller förändrats. Datorer och andra digitala verktyg har gett nya pedagogiska möjligheter som tidigare saknades. De flesta av dagens elever växer upp i en verklighet där digitala verktyg och personlig global kommunikation är ett naturligt inslag i alla tänkbara sammanhang i deras liv. Skolan behöver leva upp till de förväntningar som detta faktum leder till och ta tillvara på de nya möjligherna. En undersökning som redovisas i Medierådets rapport Ungar & Medier 2010, konstaterar att 81 % av de 9-16 år gamla barnen använder internet minst några gånger i veckan under sin fritid. Motsvarande värde för användande av mobiltelefoner är 78 %. EU-parlamentet fattade år 2006 beslut om åtta grundläggande nyckelkompetenser för livslångt lärande för Europas medborgare. En av de åtta nyckelkompetenserna är Digital kompetens. I praktiken kan man dessutom se den digitala kompetensen som en förutsättning för framgång även inom andra fastställda nyckelkompetenser, inte minst Lära att lära. Det är också ett tecken på att modern informationsteknik blir en alltmer integrerad del i våra liv. Syfte IT-planen ska ange vägval och samordning i övergripande IT-frågor vara ett vägledande stöd för det självständiga arbetet inom skolområdet vara ett instrument för utvärdering av skolans IT-arbete vara ett komplement till nämndens budget och verksamhetsplan Vision Alla elever har tillgång till dator med internet-uppkoppling och alla lärare använder IT utan hinder. IT används i undervisningen, i olika situationer. Det finns inga begränsningar i tillgången till relevanta IT-hjälpmedel eller teknisk utrustning. 2. Verksamhet och arbetsformer Pedagogik När IT är en integrerad del av det pedagogiska arbetet utvecklas arbetsformer och lusten att lära hos både elever och lärare ökar. Studiemotivationen kommer att öka när uppgifter når en stor publik genom att presenteras på internet. Utökade kompetenser medför i sin tur, att behållningen av olika sorters IT-investeringar ökar. Flens kommun har ett Skoldatatek som ska främja lärandemiljön på ett samordnat sätt, med fokus på elever i behov av särskilt stöd och alternativa verktyg. Alla barn, elever och föräldrar ska känna delaktighet och inflytande. Skolornas hemsidor ska fungera som goda kommunikationskanaler och innehålla aktuell information, som ger föräldrar och andra intresserade möjligheter att vara delaktiga. Föräldrarnas delaktighet kommer att öka i takt med fler skaffar så kallade vårdnadshavarkonton i lärplattformen. (Se Lärplattform, sida 5.) 2

3 Elevernas IT-kompetens Kunskapstrappan Förskola 1-5 år Barnen ska, tillsammans med pedagog, ta del av bilddokumentation samt reflektera över och visualisera verksamheten. Grundskola F-5 och särskolan kan presentera ett arbete genom att skriva och redigera en egen text i ett ordbehandlingsprogram infoga bilder från några olika källor i ett textdokument skriva ut ett dokument kan spara och hämta filer i lärplattformens rum och/eller på hemkatalogen Information/förhållningssätt kan göra en enkel sökning på internet är förtrogna med etiska regler för datoranvändning kan logga in/ut i lärplattformen och använda dess grundläggande elevfunktioner, inklusive e-post har grundläggande kännedom om vissa sociala medier, t ex bloggar och forum Grundskola 6-9 och särskolan kan redovisa/presentera ett arbete innehållande text, bild, tabell och sidnummer med hjälp av ett ordbehandlingsprogram innehållande text, bild och ljud med hjälp av ett presentationsprogram kan göra en enkel kalkyl med hjälp av ett kalkylprogram Information/förhållningssätt har grundläggande kunskaper om datasäkerhet gällande virus säker kommunikation publicering (PUL och upphovsrätt) kan söka och värdera information på internet har kunskap om IT och etik har utökade kunskaper i lärplattformen, bl a att kunna bifoga filer och använda adressböcker i e-postlådan har utökad kännedom om hur sociala medier kan användas för att utveckla det egna kunskapsnätverket via t ex bloggar, forum, wikis, chat och Youtube Gymnasium kan redovisa/presentera ett arbete innehållande innehållsförteckning, tabeller, sidhuvud/sidfot med hjälp av ett ordbehandlingsprogram innehållande text, bild och ljud med hjälp av ett presentationsprogram eller webbsida innehållande grafik, kalkyler och register med hjälp av ett kalkylprogram 3

4 Information/förhållningssätt har kunskap om att använda flertalet tjänster på internet/intranät och kan söka och hantera information med ansvar och omdöme samt känner till de säkerhetsaspekter som är förknippade med dessa tjänster har kännedom om persondatorer och nätverk samt om miljöfrågor som är förknippade med datoranvändning har kunskap om datasäkerhet och lagstiftning som har betydelse för datoranvändning samt har kännedom om etiska och demokratiska aspekter av datorteknologin har kunskap om ergonomi och kan anpassa sin arbetsplats så att arbetsskador undviks samt kan ta ställning i övriga miljöfrågor inom området har kännedom om arbetslivets datoranvändning inom studieinriktningen kan aktivt uppsöka och delta i kommunikation via sociala medier Den pedagogiska personalens IT-kompetens Målsättningen är, att all pedagogisk personal i Flens kommun ska besitta följande kunskaper. hantera datorns och andra digitala verktygs grundläggande funktioner använda lärplattformens funktioner för pedagoger och elever (grundskolor, särskolan och gymnasium) skapa och organisera mappar och filer i nätverket samt orientera sig i dess struktur koppla kringutrustning till datorn använda bild-, ljud- och presentationsutrustning göra utskrifter allmän filhantering känna till och använda rutiner för felanmälan använda befintliga administrativa system använda grundläggande ordbehandlingsfunktioner skapa dokument innehållande text, bild, tabell, punktlista och sidnummer använda sig av ett kalkylprogram skapa ett kalkylblad innehållande en enkel kalkyl skapa ett kalkylblad innehållande ett diagram använda sig av ett presentationsprogram skapa en presentation innehållande text, bild, animering och ljud hantera digitala bilder och filmer ladda ner bilder från internet använda digitalkamera Information/förhållningssätt hantera information på internet söka relevant information och källkritiskt granska information använda sökmotorer känner till och tillämpar gällande lagar och regler vid användning av skolans IT-utrustning och nätverk 4

5 vid publicering (Personuppgiftslagen (PUL) samt allmänhetens och massmedias rätt till insyn i statens och kommunernas verksamhet (Offentlighetsprincipen)) vid kopiering av text och bild (Upphovsrättslagen) kommunicera med hjälp av datorn hantera befintligt konferenssystem hantera befintligt e-postsystem känna till hur elever kommunicerar via internet grundläggande kunskap om datasäkerhet vid hantering av e-post vid hantering av lösenord vid informationssökning på internet Mål Pojkar och flickor har lika tillgång till datorer Relevant kompetensutveckling ordnas Alla skolor har en levande och aktuell hemsida Barn, elever och personal har inflytande över IT-utvecklingen på den egna skolan 3. Tillgänglighet och infrastruktur Utveckling Av verksamhetsplanen framgår, att lärares och elevers möjligheter att nyttja IT-stöd i undervisning och lärande ska utvecklas. IT-infrastrukturen och utrustningsstandarden förbättras successivt, men utbyggnadstakten är beroende av verksamhetens ekonomiska förutsättningar. I takt med att datorer och andra digitala verktyg i allt större utsträckning blir mobila, kommer även behoven av att kunna ansluta till internet via trådlösa nätverk att bli en allt viktigare förutsättning för att kunna studera, arbeta och kommunicera effektivt. Lärarna på grund- och gymnasieskolan har sedan 2010 tillgång till personliga bärbara datorer, likaså gymnasieeleverna i årskurs 3. Från och med höstterminen 2011 kommer även gymnasieeleverna i årskurs 1 och 2 att utrustas med bärbara datorer. Lärplattform Flens kommun använder Tieto Corporations webbaserade lärplattform, vilket bland annat medför en naturlig integration med verksamhetssystemet Procapita. Lösningen har sedan några år tillbaka gått under benämningen Rexnet, men Tieto kommer under år 2011 att ersätta Rexnet med en ny plattform som kallas edwise. Såväl gränssnitt som teknik kommer att uppdateras i edwise, men de grundläggande funktionerna kommer inledningsvis att motsvara de tillämpningsmöjligheter som finns i Rexnet. 5

6 Lärplattformens funktioner kan användas för kommunikation och i det pedagogiska arbetet, dessutom för dokumentation och planering samt uppföljning. Plattformen vänder sig därmed till flera olika sorters användare; såväl elever och pedagogisk personal som skolledare, administratörer och vårdnadshavare. Nätverk Grundskolornas, särskolans och gymnasieskolans datorer är antingen anslutna till ett särskilt skolnätverk eller kommunens ordinarie administrativa nätverk, beroende på respektive dators användningsområde. Förskolornas personaldatorer är anslutna till det administrativa nätverket. Datorerna som används av förskolebarnen ansluts sporadiskt till internet, beroende på önskemål och behov. Reinvesteringscykel avseende undervisningsdatorer 2011: Bruksskolan, särskolan, Malmaskolan, Stenhammarskolan, Prins Wilhelmgymnasiet (sal F221 samt utökad en-till-en-satsning) 2012: Bettna skola, Ekbackens skola, Söderskolan 2013: Lötenskolan, Kyrkskolan, Nybbleskolan Mål Vid utgången av år 2013 är datortätheten minst 5 elever/dator på F 5 skolorna 4 elever/dator på 6 9 skolorna 2 elever/dator inom särskolan 10 barn/dator inom förskolan Nätverkskapaciteten och tillgången till trådlös uppkoppling utvecklas i takt med att datortätheten ökar Varje skola har en IT-ansvarig med arbetsuppgifter enligt särskild kommungemensam överenskommelse 4. Utvärdering och uppföljning IT-utvecklingen sker snabbt och det är av stor vikt att skolorna följer denna utveckling. Av samma skäl är det nödvändigt att IT-planen regelbundet utvärderas och revideras. Åtgärder En uppföljning och utvärdering av IT-planen genomförs vid årsskiftet 2011/2012. I samband med utvärderingen upprättas en ny plan. Följande kartläggningar ska genomföras: I februari varje år ska datorinnehavet kartläggas Under höstterminen 2011 ska personalens IT-kunskaper och nyttjandet av digitala verktyg i undervisning att kartläggas Under höstterminen 2011 ska elevernas IT-kunskaper mätas gentemot Kunskapstrappan 6

7 5. Organisation och ansvar I en stor decentraliserad organisation är det nödvändigt att samordna de IT-resurser som organisationen förfogar över. Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är ansvar och befogenheter organiserade enligt nedan. Den enskilde läraren Ansvarar för undervisningen i den egna undervisningsgruppen. Arbetslag Arbetslagets ansvar är att inventera elevernas IT-kompetens identifiera IT-behovet i den egna verksamheten pröva metoder och modeller för att öka IT-användningen i det pedagogiska arbetet IT-ansvarig Skolområdets representant i IT-rådet och områdets länk till IT-enheten. Rektor/Chef Har det pedagogiska och ekonomiska huvudansvaret inom området. IT-råd IT-rådet består av skolornas IT-ansvariga, representanter från IT-enheten och representanter för barn- och utbildningskontoret. Rådet ska vara en mötesplats för diskussion och samordning av förvaltningens olika IT-resurser ur både ett tekniskt och ett pedagogiskt perspektiv vara pådrivande i IT-frågor ansvara för uppföljning, utvärdering och upprättande av IT-strategi ansvara för kartläggning av datorinnehav ansvara för inventering av personalens kunskaper och nyttjande av IT IT-styrgrupp Förvaltningschefen, kommunens IT-chef, representanter för barn- och utbildningskontoret och för cheferna utgör barn- och utbildningsförvaltningens IT-styrgrupp. Gruppen hanterar investeringar och andra IT-frågor av strategisk karaktär. Förvaltningschef Leder förvaltningens IT-arbete. Kommunens övergripande IT-enhet IT-enheten ansvarar för datakommunikation kablage fram till uttag i vägg installation av teknisk utrustning inköp av hårdvara, inklusive bedömning av kvalitet och prisvärdhet inköp, installation och uppgradering av programvara licenser och säkerhet 7

IT-plan 2012. för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

IT-plan 2012. för barn- och utbildningsnämndens verksamheter IT-plan 2012 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter Innehåll 1. Om IT-planen 3 Inledning 3 Syfte 3 Vision 3 2. Verksamhet och arbetsformer 4 Pedagogik 4 Kommunikation 4 Kompetensutveckling 4 Elevernas

Läs mer

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 med delmål 2011-2014 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 133 Sammanträdesprotokoll Sammanträdessdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

IT I lärandet. för att nå målen

IT I lärandet. för att nå målen IT I lärandet för att nå målen IT I lärandet för att nå målen It i lärandet för att nå målen Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och kan hämtas som pdf-dokument på myndighetens

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

IT-strategi Röbäcks skolområde

IT-strategi Röbäcks skolområde IT-strategi Röbäcks skolområde Skolområdets Vision Våra barn och elever ska vara med och skapa vär(l)den idag och imorgon Tankar om framtiden IT-verksamheten på Röbäcks skolområde ska vara ett verktyg

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Göran Persson Lingman Louise Cedemar Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 1.1 Bakgrund och uppdrag 4 1.2 Revisionsfråga 4 1.3

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet 2012 10 10 Utredning Dator till varje elev (1:1-satsning) ( 13 Styrelsen 2012-03-22 sid 20) Ledamoten Jerry T Johansson Arvidsjaur väcker fråga enligt rubrik: Undrar om vi inför kommande styrelsemöte kunde

Läs mer

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Eleverna och internet webbstjärnan 2014 Eleverna och internet 2014 Version 1.1 2014 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 9, 2014 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-151/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen

Läs mer

Svar på Kommunrevisionens granskning av IT i grundskolan, Uppsala kommun

Svar på Kommunrevisionens granskning av IT i grundskolan, Uppsala kommun Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-01-20 Diarienummer UBN-2015-0075 Utbildningsnämnden Svar på Kommunrevisionens granskning av IT i grundskolan, Uppsala kommun

Läs mer

Skola och undervisning underlagstext till Digitaliseringskommissionen. Arbetsmaterial

Skola och undervisning underlagstext till Digitaliseringskommissionen. Arbetsmaterial Skola och undervisning underlagstext till Digitaliseringskommissionen. Arbetsmaterial Jan Hylén Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 2. Skolans styrning och organisation... 4 2.1 Internationell

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport IT-verksamheten

Revisionsrapport IT-verksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Göran Persson- Lingman & Robert Bergman IT-verksamheten Gällivare kommun Hantering av IT-verksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, bedömning och rekommendationer...3

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING (7.10) Sid 1(13)

FÖRFATTNINGSSAMLING (7.10) Sid 1(13) FÖRFATTNINGSSAMLING (7.10) Sid 1(13) Dokumenttyp Planer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KF 1997-04-02 77 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/1996:200 Giltig fr.o.m. Giltig

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer