En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013"

Transkript

1 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Ur Lgr 11 1

2 Innehållsförteckning 1. Förord sid 3 2. Syfte sid 4 3. Mål sid 4 4. Åtgärder sid 5 5. Ansvarsfördelning sid 7 6. Bakgrund sid 7 7. IT-pedagoger sid 7 8. Lärplattform sid 7 9. Projekt ledda av förvaltningen sid Utvärdering sid Metoder/Användningsområde sid Verktyg sid Implementering sid Plan för IT-investeringar (bilaga 1) sid Ansökan om deltagande i IT-projekt 2011 (bilaga 2) sid 11 2

3 Förord IT är idag en naturlig del av samhället. Dagligen lanseras nya digitala verktyg och utvecklingen går framåt mycket snabbt. Sociala sajter som Facebook, Google och msn besöks dagligen av våra barn och ungdomar och de används som naturliga kontaktvägar. I dagens informationssamhälle har skolan och förskolan en naturlig del och vi har en stor utmaning i att möta detta i undervisningen. EU har listat åtta nyckelkompetenser för det livslånga lärandet, varav digital kompetens är en. Enligt EU behöver varje medborgare ha kunskap om hur tekniken fungerar och om vilken roll den spelar i vardagsliv och samhälle. Var och en måste även kunna hantera hård- och mjukvara, se IT:s möjligheter och risker samt känna till lagar och regler. Därmed kan varje medborgare söka, sammanställa, bearbeta och förstå information, med fokus på kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. (Hämtat från Föräldrars förväntar sig att barn och unga naturligt ska använda digitala verktyg och program för att förberedas på bästa sätt för livet efter skolan. Behovet av källkritik har fått en annan dimension och det är viktigt att barnen och ungdomarna förstår att allt skrivet är inte sanning. Föräldrarna ser också vikten av att lära barn och unga att det de skriver på bloggar, sociala medier etc kan ses av alla och kan vändas emot dem själva. Tillgången till digitala lärresurser ökar ständigt och ger en stor möjlighet till att utveckla undervisningen. IT-planen är familjeförvaltningens övergripande dokument kring skolans och förskolan uppdrag att utveckla barnen och elevernas digitala kompetens och med hjälp av digitala verktyg stödja deras utveckling och lärande. I framtagandet av denna plan har en referensgrupp bestående av föräldrar från skola och förskola deltagit. IT-planen följer kommunens IT-strategi och gäller för förskola, grundskola, grundsärskola samt skolbarnsomsorg. Sjöbo Strategiska ledningsgruppen 3

4 Syfte It ska vara ett stöd för elever att nå målen. Få in nya IT-verktyg i undervisningen som ger ett stöd i barnens och elevernas utveckling och lärande. Alla barn och elever i Sjöbo kommun ska erbjudas en likvärdig IT-tillgång oavsett skola (med skola avses både förskola, grundskola samt grundsärskola). Alla elever i Sjöbo kommun ska förberedas för det informationssamhälle vi lever och verkar i. Skapa en långsiktig plan för hur skolan ska utveckla sitt arbete kring IT för att höja medvetenheten och användandet. Bygga upp skolornas tillgång till IT och datorer och anpassa dessa efter de behov som finns i verksamheten. Användandet av IT-verktyg ska vara naturligt för barn/elever och pedagoger. Skolan ska kunna erbjuda en flexibel lärmiljö anpassad efter elevernas behov och förutsättningar. Arbetssättet ska vara varierat, kreativt och lustfyllt och eleverna ska ges möjlighet till inflytande över sin inlärning. Mål 1. Alla barn och elever och pedagoger ska aktivt använda IT i den dagliga undervisningen samt utveckla en digital kompetens. 2. Alla undervisande pedagoger i F-9 ska ha tillgång till en personlig dator. 3. Alla pedagoger i förskolan ska ha en god tillgång till personaldatorer. 4. Alla pedagoger ska utbildas i datoranvändning samt programvaror genom att under läsåret 2011/2012 eller 2012/2013 genomgå en internutbildning. 5. Alla pedagoger ska under läsåren 2011/2012 samt 2012/2013 sätta upp ett personligt mål på sitt medarbetarsamtal kopplat till sin IT-användning i undervisningen. 6. Barn och elever med behov av särskilt stöd ska garanteras tillgång till kompensatoriska hjälpmedel som ett stöd i sin undervisning. 7. Barn, elever, personal och föräldrar ska använda IT som en kommunikations- och informationsväg. 8. Alla större undervisningsrum (för plats med 20 eller fler elever) ska vara utrustade med interaktiv tavla. 4

5 Åtgärder 1. Alla barn, elever och pedagoger ska aktivt använda IT i den dagliga undervisningen samt utveckla en digital kompetens. Pedagogerna beskriver i sin arbetsplan/åtgärdsplan hur arbetet med IT som stöd ska ske i arbetslaget. Uppföljning av detta sker vid den årliga utvärderingen. I de pedagogiska planeringarna ska IT vara en naturlig del. De medel som finns avsatta för IT-verktyg för elever ska fördelas utifrån de pedagogiska idéer som finns. Ett arbetslag kan lämna in en ansökan om inköp av digitala verktyg så som dator, surfplatta, telefon, projektor, smartboard etc. Denna ansökan ska vara knuten till en pedagogisk idé och kopplad till hur det digitala verktyget ska stödja elevernas utveckling och lärande. Ansökan beviljas av kommunens IT-pedagoggrupp. Plan för IT-investeringar se bilaga Alla undervisande pedagoger i F-9 ska ha tillgång till en personlig dator. Den undervisande personalen i år F-9 tilldelas en personlig dator med start hösten (Se plan för IT-investeringar bilaga 1). 3. Alla pedagoger i förskolan ska ha en god tillgång till personaldatorer tilldelas förskolorna datorer till personalen. Tilldelningen blir ca 1 dator per 20 barn. (Se plan för IT-investeringar bilaga 1). 4. Alla pedagoger ska utbildas i datoranvändning samt programvaror genom att under läsåret 2011/2012 eller 2012/2013 genomgå en internutbildning. All personal kommer att erbjudas utbildning under Som underlag för planeringen av utbildningsinsatsen har det gjorts en enkät där IT-kunskaper och E- lärande har kartlagts. Utbildning består av 11 kurser. Varje anställd pedagog i skolan ska genomgå 5 kurser; 2 obligatoriska och 3 valbara. Varje anställd pedagog i förskolan ska genomgå kurser kopplat till det uppdrag man har som pedagog samt utifrån den möjlighet som förskolan har. Alla pedagoger i förskolan ska genomgå de två obligatoriska kurserna. Önskemål om vilka kurser som pedagogen önskar ska lämnas in och utifrån detta planeras det in kurser för samtliga pedagoger under De tio delkurserna är A: Grundläggande kunskaper B: Windows 7 och Office 2010(obligatorisk) C: Sociala medier D: Bild, film och ljud E: Presentationer F: Kommunikation G: Planera, kalkylera och simulera H: Interaktiv undervisning I: Lärresurser på nätet och i våra avtal J: Digital lärplattform (obligatorisk) K: Kompensatoriska hjälpmedel Tidschema för utbildningen 5

6 HT 11 VT 12 HT 12 Kurs J Inspirationsdag för alla pedagoger vecka Kurs B Valbara kurser enligt önskemål Kurs B för de som inte deltagit HT 11 Kurs J och B för de som inte deltagit HT 11 eller VT 12 Valbara kurser enligt önskemål Den 2 november 2011 planeras en inspirationsdag för alla pedagoger i skolan samt ett urval av pedagogerna i förskolan. Inspirationsdagen är tänkt som en kick-off för den stora satsning som görs på att utveckla det digitala lärandet. Inspirationsdagen kommer att varvas med föreläsningar, workshops, utställningar. Kommunens ITpedagoger kommer att vara en delaktiga i planeringen av denna dag. 5. Alla pedagoger ska under läsåren 2011/2012 samt 2012/2013 sätta upp ett personligt mål på sitt medarbetarsamtal kopplat till sin IT-användning i undervisningen. På medarbetarsamtalet sätter varje medarbetare upp ett IT-mål kopplat till denna plan för IT samt den åtgärdsplan som varje arbetslag tagit fram. 6. Barn och elever med behov av särskilt stöd ska garanteras tillgång till kompensatoriska verktyg som ett stöd i sin undervisning. En förteckning över kompensatoriska hjälpmedel tas fram av kommunens specialpedagoger under hösten Gruppen sammankallas av kommunens pedagogiska utvecklingssamordnare. Förteckningen delas ut till alla rektorsområde våren De barn och elever som är i behov av kompensatoriska hjälpmedel i form av program, datorer eller annat ska garanteras tillgång till detta och inköp ska ske snarast efter att behovet har kartlagts. 7. Barn, elever, personal och föräldrar ska använda IT som en kommunikationsoch informationsväg Alla barn och elever ska ha en digital IUP. Information till barn, elever och vårdnadshavare ska till största del ske via digital lärplattform, e-post, blogg, sms, hemsidan etc. Dvs minska användandet av information via papper. Förskole-/Rektorsområdet ska veckovis uppdatera sin information på hemsidan. 8. Alla större undervisningsrum (för plats med 20 eller fler elever) ska vara utrustade med interaktiv tavla. Inköp sker centralt och lokalt enligt IT-investeringar (bilaga 1) 6

7 Ansvarsfördelning För framtagande, revidering, uppföljning och utvärdering av denna IT-plan ansvarar familjeförvaltningen. Rektor och förskolechef ansvarar för att verksamheten följer planen och formulerar mål i sina åtgärdsplaner/handlingsplaner samt utvärderar dessa. Rektor och förskolechef ansvarar även för att varje medarbetare kan delta och efterleva de mål som finns i planen. Arbetslagen ansvarar för att sätta upp mål i handlingsplanen/åtgärdsplanen inför varje nytt läsår samt att efterleva den. Varje pedagog ansvarar för att på bästa sätt tillgodogöra sig den utbildning som ges samt att aktivt söka den kunskap som behövs för att använda IT i sin dagliga undervisning. Ansvarsförbindelser kommer att tecknas för de som erhåller en personlig dator. IT-avdelningen ansvarar för att leverera och sköta support enligt överenskommelse. Bakgrund Som en inledning i framtagandet av denna IT-plan har diskussioner förts i både personal- och föräldragrupper. En inventering av IT-användandet har gjorts i föräldragruppen. IT-pedagoger På varje skola ska det finnas en IT-pedagog som är förvaltningens bollplank ut i verksamheten. IT-pedagogerna kommer att kallas till möte ett par gånger per termin av förvaltningen och där diskutera aktuella pedagogiska frågor, projekt, möjligheter etc. ITpedagogerna ska också vara ett stöd för personalen på skolan när det gäller IT. I IT-pedagoggruppen kommer de ansökningar som skickas in av verksamheten att bedömas och utifrån bedömning tilldelas medel ut IT-satsningen. Lärplattform Sjöbo kommuns lärplattform är ett verktyg för såväl pedagoger som elever och vårdnadshavare. Lärplattformen är samlingsplats för lärande, planering, kommunikation, information och dokumentationen inom skola och förskola. Under hösten 2011 upphandlas en ny lärplattform som kommer att implementeras under Föräldrar kommer att informeras om lärplattformen via ett utskick när den är i drift. Som ett komplement till detta utskick läggs korta instruktionsfilmer ut på Youtube, eller liknande, där föräldrar kan få vägledning. Ett par månader efter införandet av ny lärplattform ska föräldrar erbjudas visning/utbildning i användande. Projekt ledda av förvaltningen Under hösten 2011 inleds kommunledda IT-projekt som skall leda till ett bättre användande av IT-stöd i inlärningsprocessen. Personal från förskola och skola ansöker om deltagande i projekten. Projekt beviljas och följs upp av IT-pedagoggruppen samt förvaltningen, se projekt i bilaga 1. En särskild blankett för ansökan är framtagen, se bilaga 2. Innan ansökan skickas in ska denna diskuteras med rektor/förskolechef och skrivas på. 7

8 De pedagoger och arbetslag som blir beviljade deltagande i projekt är skyldiga att delge och informera övriga pedagoger och arbetslag som är intresserade av att tillämpa de metoder och verktyg som projektet använt. Projektet ska dokumenteras i en blogg. Utvärdering Planen utvärderas årligen i november. Enkät skickas ut till elever, personal samt vårdnadshavare. Referensgrupperna intervjuas. Utvärderingen ligger till grund för den revidering av denna IT-plan som ska ske årligen. Metoder/Användningsområde Planen beskriver inga metoder eller användningsområde som alla måste använda sig av. De metoder/användningsområde som beskrivs ska ses som inspiration till pedagogerna i deras planering och genomförande av undervisning med IT-stöd. Skriva sig till läsning en metod att med hjälp av skrivning utveckla sitt läsande. Söka information; Google, NE Mail; personal-personal, elev-personal, vårdnadshavare-personal Chatt Bloggar Film; göra, visa, strömmande media Interaktiva lektioner Bygga hemsidor för info till föräldrar Skapa presentationer; PowerPoint Foto; till dokument, portfolio Webbkonferens Verktyg Planen beskriver inga verktyg som ska användas av alla. De verktyg som presenteras ska ses som inspiration till pedagogerna. Dator Interaktiv tavla/bord Smartphone Surf/läsplatta Scanner Webbkamera Digital inspelningsenhet 8

9 Implementering IT-planen kommer att implementeras enligt följande; När Vem Hur September 2011 Förvaltningen Presentation av planen för kommunens ITpedagoggrupp. Oktober 2011 IT-pedagogerna Presentation av planen för de IT-ansvariga i respektive arbetslag Oktober 2011 IT-ansvariga i AL Presentation av planen för arbetslaget. Oktober 2011 Rektor Presentation av planen för vårdnadshavare på ett skolråd/föräldramöte. December 2011 Förvaltningen IT-pedagoggruppen återrapporterar hur implementeringen fungerat. 9

10 Bilaga 1 Plan för IT-investering enligt budget Familjenämnden IT-investeringar Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad Datorer Personal SMART-board Datorer Elever ?? SMART-table ?? Läs- och surfplattor ?? Smartphone?? TOTALT Förklaring 2011 SMARTboard till förskolorna Dammen, Trätofflan, Trollakull, Bjärsjölagård och Lövestads fsk 3 SMARTboard till Storkskolan; 2 till B-spåret och 1 till musiksalen 3 SMART-table; en på Lillgården, en på Linnéstugan och en på Tallbacken (PROJEKT som hålls i av Förvaltningen) 30 Läs- och surfplattor till arbetslag i år F-9 (PROJEKT som hålls i av Förvaltningen) 10 Läs- och surfplattor till 2 förskolor (projekt som hålls i av Förvaltningen) 28 elevdatorer, typen Classmate (PROJEKT som hålls i av Förvaltningen) 107 personaldatorer som delas ut efter önskemål och prioritering personaldatorer - resterande behov 4 SMARTboard F-9 Övriga verktyg till barn/elever beviljas efter att pedagogisk idé lämnats in RO investerar själva i SMARTboard Bärbara datorer som fördelas på förskolorna - för personalbruk 10 SMARTboard där behov finns Övriga verktyg till barn/elever beviljas efter pedagogisk idé lämnats in RO investerar själva i övriga verktyg som behövs 10

11 Bilaga 2 Ansökan om deltagande i IT-projekt 2011 Pedagogens namn: Arbetslagets namn: Ålder på barn/elevgrupp som projektet riktar sig till: Antal barn/elever som berörs av projektet Ämne som projektet berör: Beskriv mål och syfte och de möjligheter projektet innebär för berörda barn/elever och personal: Beskriv arbetsmetod: Beskriv vilket IT-verktyg projektet kommer att använda (hårdvara och antal): Beskriv projektets tidplan: Underskrift av rektor: 11

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

IT-strategi Röbäcks skolområde

IT-strategi Röbäcks skolområde IT-strategi Röbäcks skolområde Skolområdets Vision Våra barn och elever ska vara med och skapa vär(l)den idag och imorgon Tankar om framtiden IT-verksamheten på Röbäcks skolområde ska vara ett verktyg

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

IT-utrustning på skolor och förskolor

IT-utrustning på skolor och förskolor Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 4-2012 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn - använder modern teknik i sitt lärande IT-utrustning på skolor och förskolor görs i kvartal

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14

Lokal arbetsplan. Svedenskolan. Lå 13/14 Lokal arbetsplan Svedenskolan Lå 13/14 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Svedenskolans uppdrag sid 3 2.1 Styrdokument sid 3 2.2 Verksamhetsidé sid 3-4 3. Svedenskolans värdegrund sid 4 4. Organisation

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer