IT-strategi för Strängnäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-strategi för Strängnäs kommun"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas Dnr BUN/2010: /5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi för Strängnäs kommun Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 1. Anta den föreslagna IT-strategin Bakgrund/Sammanfattning Utbildnings- och kulturkontoret redovisade den 28 april ett första utkast till ITstrategi för Strängnäs kommuns skolor, och fick då i uppdrag att ta fram en kort version av IT-strategin som kan tjäna som grund för inriktningen av det fortsatta arbetet med att implementera IT i undervisningen. IT-strategin redovisas som Bilaga 1. Härmed redovisas en förkortad IT-strategi för Strängnäs kommuns skolor, som är baserad på styrdokument från Europarådet och Skolverket. Strategin utgår från skolans pedagogiska uppdrag, och tar fasta på att plattformsoberoende lösningar med öppna system gynnar lärandet och ger bättre förutsättningar för verksamheten att själva ta ansvar för den löpande IT-utvecklingen. Detta gäller såväl hårdvara, mjukvara som egen kompetensutveckling. Samverkan med ITenheten är väsentlig för att upprätthålla en god infrastruktur för åtkomst av viktiga pedagogiska resurser utanför skolan. Beredning I december 2006 antog Europaparlamentet och Europarådet sina rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande, en rekommendation som även Sverige har skrivit under på. En av dessa kompetenser är Digital kompetens som definieras enligt följande: Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta I samarbetsnätverk via Internet

2 2/5 Den digitala kompetensen bedöms vara så viktig att den jämställs med att läsa, skriva och räkna. Skolans uppdrag är att rusta nästa generations samhällsmedborgare. Det är inte möjligt med gårdagens teknik eller gårdagens förhållningssätt till tekniken. Framtiden är redan här. Skolans lärmiljöer ska motsvara det omgivande samhället, med samma mångfald och tekniska förutsättningar. Flexibelt lärande, lärande obundet i tid och rum, kräver öppna och tillgängliga system och lösningar. Skolan ska, så långt det går, möta eleverna där dom finns, på deras villkor. Eleverna förväntar sig att skolan ska spegla deras värld och gör den inte det så förlorar den i trovärdighet. För de allra flesta studenter är IT och Internet inte ett skolämne, utan något som ingår i all undervisning. Skolan och tekniken När det gäller det pedagogiska perspektivet så är det skolans behov som måste styra annars finns risk att ett system som är tänkt att stödja verksamheten istället blir ett hinder. Det är verksamhetsnyttan som ska avgöra vilka vägval verksamheten gör och vilka verktyg man väljer att använda sig av. Införande av system för med sig kostnader för hård- och mjukvara, kostnader för konsulter och anpassningar och slutligen kostnader för användarutbildning. Genom att välja plattformsoberoende och standardiserade lösningar så kan kostnader för konsulter minimeras. Fokus kan istället läggas på utbildning av användarna och därigenom öka utbytet och verksamhetsnyttan av systemen. Teknik och samhälle utvecklas fort. Skolan behöver en IT-infrastruktur som tillåter innovativa elever och kreativitet och underlättar den pedagogisk utvecklingen, både för elever och lärare. Den ska snabbt kunna svara upp mot en föränderlig omvärld. För att nå dessa mål krävs plattformsoberoende system, öppna standarder och beslut fattade i samverkan med användarna. Synen på öppenhet vid val av system märks tydligt i de kommittédirektiv som regeringen utfärdade till E-delegationen den 26 mars I direktiven heter det bla att man ska: "sträva efter att den offentliga förvaltningens e-tjänster i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på öppna standarder, använda sig av programvara som bygger på öppen källkod samt sträva efter lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar."

3 3/5 Mål för skolans utveckling av IT Genom IT-användning i pedagogiska processer skall vi utveckla nya arbetsformer, lärmiljöer och metoder Genom innovativ IT-användning skall vi arbeta med att öka lusten att lära hos lärare och elever IT-användningen i skolan skall i alla lägen ha som yttersta mål att öka måluppfyllelse och resultat inom områdena kunskap och demokrati, samt skall bidra till att förbättra lärandemiljöernas arbetsvillkor Skolan ska sträva efter plattformsoberoende system, öppna standarder och öppen källkod för att kunna uppfylla krav på tillgänglighet och informationsutbyte. Detta är också den väg som ger lägst kostnader i och med att programvaror, lagringsutrymmen och kommunikationsplattformar i allt större utsträckning är gratis. För att nå de kunskapsmål som skolan har krävs det en IT-infrastruktur som både stödjer och stimulerar verksamheten. En egen dator med fulla rättigheter och möjlighet till personlig anpassning ger bättre förutsättningar för att nå skolans kunskapsmål. En väl fungerande och tillgänglig lärplattform som skapar möjligheter att arbeta med lärande utan att vara begränsad av tid och rum likaså. Med ökad IT-användning följer också behovet av att ha en kontinuerlig kompetensutveckling inom IT-området. Vid införande av nya system ska personalen alltid ges utbildning. All erfarenhet visar att den största kostnaden vid användning av IT är bristande kompetens hos personalen. Lärare och skolledning måste skaffa sig fortlöpande IT-kompetens för att fullt ut kunna använda de pedagogiska verktyg som IKT erbjuder. Detta är inget som kan läras i en kurs en gång för alla, utan förutsätter ständig kompetensutveckling i hårdvara, mjukvara och IT-pedagogisk fortbildning. Kommunens övergripande IT-policy behöver, när den formulerats, tillåta plattforms-oberoende hårdvara och möjligheter till nerladdning av material från olika kompetenskällor inom den pedagogiska sfären med därtill hörande säkerhetskrav och brandväggar. Lärare och elever behöver ha tillgång till datorer, projektorer och ljudutrustning för att till fullo kunna utnyttja alla de uttrycksmöjligheter som finns i dagens och morgondagens IT-baserade värld. Det kan handla om filmer, animeringar, pedagogiska spel. Uttrycksformerna kan varieras långt bortom traditionella former som begränsas till text och tal. Det pedagogiska uppdraget kommer att förändras. Lärarrummet kommer att vidgas, genom att man kommer at kunna ta del av gratis pedagogiskt material från hela världen.

4 4/5 Det kompensatoriska uppdraget, där pedagogen har att se till varje individs specifika behov av hjälpmedel för att underlätta undervisningen kommer att förändras och i vissa fall underlättas i vissa fall försvåras av de nya pedagogiska modellerna. Sammanfattande barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalysen görs i detta fall utifrån två huvudperspektiv: Kunskap och demokrati Kreativitet och innovativ nyfikenhet Kunskap och demokrati En ökad användning av IT i undervisningen kommer att påverka de kunskapsmässiga och demokratiska resultaten för våra elever. I många fall har eleverna tillgång till många av de kommunikationsredskap som skolan idag saknar; datorer och mobiltelefoner t ex. Genom att införa dessa redskap i undervisningen kommer våra barn att i högre utsträckning kunna vara förberedda på morgondagens studier och arbete. Skolans uppdrag kommer i högre utsträckning att handla om att lära ut andra saker, såsom faktakontroll, källkritik, etik, datahygien, säkerhet och medmänskliga samt de demokratiska villkorens inverkan på de nya kommunikationsmönstren. Kreativitet och innovativ nyfikenhet Forskare, bland annat vid Harvard Business School, har konstaterat att kreativitet och innovativa processer startar när man får använda sig av olika uttrycksformer, när man får vistas i skiftande miljöer och när man får träffa människor med olika kunskaper. IT i skolan ger möjligheter att röra sig utanför skolans väggar. Att få möta unga människor, miljöer och kunskaper från hela världen och att få använda sig av olika former för både kunskapsinhämtning och olika uttrycksformer för att redovisa sina kunskaper. IT ger också möjlighet att bedriva studier oberoende av tid och rum det vill säga att lära sig just precis när man behöver och just precis när man vill. Rätt använd bör en ökad ITanvändning i skolan kombinerad med en god IT-pedagogik kunna frigöra mer kreativitet, innovationslust och nyfikenhet hos våra elever. Ekonomiska konsekvenser och finansiering För att uppfylla IT-strategins målsättning kommer kommunen att behöva ta en del kostnader i infrastruktur, hårdvara, mjukvara IT-kompetens och utbildning av pedagoger. Genom att tillåta plattformsoberoende lösningar och ges tillgång till Internet/webb så kommer också en hel del arbete som gjorts av andra pedagoger att kunna tillföras pedagogerna i Strängnäs kommun. Genom att använda programvaror som är gratis, eller som betalas till självkostnad, men ändå har samma funktioner som köpta programvaror, så kan

5 5/5 kostnaden reduceras. För specialprogramvaror kommer kommunen fortsättningsvis att behöva betala licenskostnaderna. En stor del av kostnaderna för en IT-satsning, från det grundläge där Strängnäs kommuns skolor just nu befinner sig, är att betrakta som investeringsmedel och bör fördelas som kostnader över 3-5 års perioder. Det gäller t ex inköp av datorer och skrivare samt övrig tillkommande AV-utrustning. Kompetensutveckling av undervisande personal har redan inletts, och kommer att fortsätta inom ramen för Skolverkets satsning PIM (Praktisk IT och Mediautbildning), där idag cirka 200 lärare/pedagoger från Strängnäs har utbildats och ständigt nya grupper inlemmas i systemet. Tiden för denna utbildning tas idag från de 104 timmar som varje lärare har i sin tjänst för kompetensutveckling. Uppföljning Ärendet följs upp vid barn- och utbildningsnämndens möte i juni 2011 Lillemor Bylund Bildningschef Tor-Erik Lillsebbas Biträdande bildningschef Sändlista

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället

Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället Nulägesbeskrivning Skolan i esamhället Innehåll: Förord Sammanfattning Bakgrund Metodbeskrivning Lägesbeskrivning av läroplanerna Lgr, Gy och Skollagen Gemensamma

Läs mer

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg?

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Beredningen för skola och utbildning Januari 2012 Innehåll Bakgrund... 3 Utblick världen... 4 Ottumwa High School, Iowa - vill skapa det interaktiva

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning samhällsskydd och beredskap 1 (49) UB-RTJ Lars-Gunnar Strandberg Marie Norrby 010-240 51 62/51 68 lars-gunnar.strandberg@msb.se marie.norrby@msb.se Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer