Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016"

Transkript

1 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari

2 Strategin handlar om skolutveckling för att utveckla och modernisera lärandet. Skolledaren har ett övergripande ansvar för att utveckla lärandet och måluppfyllelsen på sin skola/förskola. Inriktning I kommunens strävan att bli Sveriges bästa skolkommun vill vi ge barn/elever de bästa förutsättningarna att lyckas nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Skoltiden och lärandemiljön ska vara så stimulerande och utvecklande att vi skulle kunna avskaffa skolplikten. Eleverna som lämnar grundskolan ska bli kritiskt tänkande medborgare med goda möjligheter att välja karriärvägar. Kommunen ska genom sitt goda skolutvecklingsarbete behålla sina fantastiska pedagoger, locka till sig de bästa pedagogerna och ge dem förutsättningar att utvecklas. Nuläge i Kungsbacka Sedan IKT-strategin togs av Nämnden för Förskola & Grundskola 2010 har en intensiv pedagogisk och teknisk satsning pågått. I satsningen fokuserades först på de äldsta eleverna och under 2012 har även tidigare år och förskolan fått del av satsningen. Utgångspunkter EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande varav digital kompetens är en. Läroplan för förskola, Lpfö 98/10 I förskolans uppdrag står: Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 I övergripande mål och riktlinjer står: Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Kungsbacka kommuns vision: Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever i skolår 9 som når målen i alla ämnen ska öka. Mål för barnen/eleverna När eleverna lämnar skolan i Kungsbacka kommun ska de ha en digital kompetens som motsvarar de krav som det omgivande samhället och nästa utbildningsnivå ställer. 2

3 I övrigt arbetar vi utefter de mål som finns i våra läroplaner. Där de fem viktigaste förmågorna i läroplanerna är: analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, förmågan att hantera information samt metakognitiv förmåga. Strategier Pedagogerna ska Själva ta initiativ, lära sig och föreslå sätt att förkovra sig kring lärande med hjälp av digitala verktyg. De ska även aktivt utveckla sitt arbetssätt utifrån nya förutsättningar. Lämpligen planeras och utvärderas insatserna under medarbetarsamtalet Arbeta aktivt med internet och sociala medier och då också behandla säkerhet, etik, moral och ett källkritiskt förhållningssätt Se till att digitala verktyg finns tillgängliga som ger förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd att tillgodogöra sig utbildningen på ett likvärdigt sätt. All personal ansvarar för detta och ett särskilt ansvar ska tas av våra specialpedagoger och speciallärare. Med digitala verktyg, med utgångspunkt i barn och elevers vardagserfarenheter, förstärka kvalitén i lärandet för ökad motivation och måluppfyllelse. Förskolechef och rektor ska Beskriva vägen och kartan för medarbetarna. Ge mentala bilder av framtidens lärande. Vara förtrogen med aktuell forskning och de modeller som används för att utveckla lärandet via digitala redskap Utforma skolans/förskolans handlingsplan för digital kompetens och ett omdefinierat lärande. Denna ska ligga som grund för hur redskapen används. Tillse att personalen får möjlighet att arbeta aktivt med internet och sociala medier och då också behandla säkerhet, etik, moral och källkritiskt förhållningssätt. Värdera digital kompetens vid anställning och värdera tillämpad digital kompetens vid löneöversyn för våra medarbetare. Tillse att personalen utvecklar barnens/elevernas lärande genom att använda sig av digital teknik, som en naturlig del, i lärandesituationen. Vara en förebild genom att nyttja verktygen och våga misslyckas Ge vårdnadshavarna god information och möjlighet till dialog om förskolans och skolans verksamhet via nätet I elevhälsoarbetet nyttja kompensatoriska digitala resurser. 3

4 Verksamhetschef ska Se till att varje förskola och skola utformar en egen handlingsplan för digital kompetens och ett omdefinierat lärande. Denna ska ligga som grund för hur de digitala verktygen används. Prioritera skolutveckling med digital kompetens och ett omdefinierat lärande för den egna ledningsgruppen både i samtal och praktisk handling. Uttrycka höga förväntningar på förskolecheferna och rektorerna kring digital kompetens. Värdera digital kompetens vid anställning och värdera tillämpad digital kompetens vid läneöversyn för våra medarbetare. Ansvara för hur skolornas/förskolornas hemsidor ser ut och möta brukarnas behov i enlighet med kommunikationsplanen. Se till att det finns IKT-pedagog som stimulerar och handleder personalen i att utveckla digital kompetens och ett omdefinierat lärande. Tyngdpunkten i uppdraget ska ligga på pedagogik. Förvaltningschef ska Se till att våra barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare har ett gott stöd av IT-baserade system. Verka för att vår IKT-miljö är användarvänlig och nåbar 24h per dygn. Planera långsiktigt ekonomiskt för en fungerande IT-miljö. Verka för att vår information är lätt att nå och förstå. Se till att open source programvara och webbaserade program prioriteras Se till att skoldatateket stödjer förskolorna och skolorna i att välja rätt metod och lärverktyg. Planera för att långsiktigt behålla vår spetskompetens i kommunen I kompetensutvecklingsplanen för hela förvaltningen särskilt beakta personalens kompetenser kring källkritik, etik och säkerhet på nätet, ungdomars sätt att nyttja modern teknik och medier samt IKT-kompetenser. 4

5 Hårdvara Datorer/surfplattor Skolår F-6 En dator/surfplatta per 3 elever Genomfört 2014 Skolår 7-9 En dator/surfplatta per elev Genomfört 2011 Personal i skolan Förskolan En dator/surfplatta per pedagog i skolan Genomfört datorer/surfplattor per 20 barn Genomfört 2013 till barn och personal Projektorer Alla elever och barn ska i sin dagliga verksamhet ha tillgång till ett klassrum i skolan/avdelning i förskolan utrustad med modern teknik för ljud och projektion av bilder och filmer. Genomfört 2013 Trådlösa nät Alla skolor/förskolor ska ha trådlösa nät. Genomfört 2013 Fiberanslutningar Alla skolor/förskolor kommer successivt att anslutas via fiber. Kompetensutveckling Förutsättningarna har ändrats radikalt de senaste åren och tillgången till digitala redskap är idag god på våra skolor och förskolor. Därför behövs en fortsatt stor satsning på kompetensutveckling. Denna bör inriktas mot områden som: nya rum för lärande nya former för att organisera barns/elevers lärande etik och säkerhet på nätet källkritik handhavande av nya verktyg skolutveckling med digitala redskap 5

6 Utvärdering - Uppföljning Denna strategi ska utvärderas och revideras inför Vi mäter utfall med de mått som finns i förvaltningsbudget. Andel barn/elever som upplever att de får minst tre uppgifter per vecka där pedagogen skapar mervärde i lärandet via digitala redskap Finansiering År Finansiering Totalt budget 2012 ur Förskolas & Grundskolas ram Drift: tkr 6 000tkr 2013 ur Förskolas & Grundskolas ram Drift: tkr 1 200tkr 2014 ur Förskolas & Grundskolas ram samt en del som äskas från kommunfullmäktige 2015 ur Förskolas & Grundskolas ram samt en del som äskas från kommunfullmäktige Drift: tkr 1 200tkr Drift: tkr 500tkr 6

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Lust att lära - möjlighet att lyckas Skolplan för Borås Stad 1 Innehåll Inledning, definitioner 4 Statens uppdrag till kommunen och förskola/skola

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer