PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo"

Transkript

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen Hantverkargatan 2F Box Stockholm Tel E-post:

2 PIM för skolledare, skolbesök och seminarieträffar Skolledare i grundskolan har genomgått "PIM för skolledare", en introduktionsträff med Skolverket och fyra seminarieträffar om it och ledarskap. PIM:s examinationsmiljö och webbplatsen Leda med IT är andra delar i denna utbildning. Tanken med skolledarträffarna har varit att kombinera praktiska it-kunskaper från PIM med diskussioner tillsammans med kollegor om hur it kan utveckla organisationen och ledarskapet. Skolledarna har examinerats av Medioteket. Hela konceptet, PIM för skolledare, har innehållit skolbesök med djupintervjuer och fyra seminarieträffar för skolledarna med teman som marknadsföring av skolan, källkritik och upphovsrätt samt att leda framåt med it. För att få en bra bild av projektets resultat ute på skolorna, har skolledarna besvarat en enkät ett år efter starten av PIM. Dessa enkäter har varit värdefulla för att se hur PIM har påverkat skolornas it-användning och se hur rektorerna uppfattade PIM. Enkäten tog även upp frågan om vilka nya satsningar som skolorna planerade och det gav en bra bild av att skolornas fortsatta it-satsningar inom nyteknik och fortbildning. Resultatet av enkäterna visar att skolledarna tycker att PIM är en mycket bra satsning och de ser att PIM har bidragit till ökad it användning på skolan. Flera svar betonar att arbetet med PIM har varit roligt och stimulerande. Flera skolor har även uttryckt att PIM-satsningen har legat bra i tid, då skolan samtidigt nyinvesterat i bärbara datorer, interaktiva skrivtavlor och projektorer. PIM har inneburit en injektion för många pedagoger som tidigare inte använde it. Nu har alla pedagoger en gemensam it-pedagogisk grund att stå på. De nyvunna kunskaperna har skapat en stor efterfrågan på it-verktyg för att stödja det pedagogiska arbetet. Skolornas nästa steg i it-satsningen är att föra vidare kunskaperna till eleverna och att arbeta strukturerat och pedagogiskt med it integrerat i hela skolans arbetsätt. Det finns idag en insikt att frågor om skolutveckling går han i hand med ny teknik. I projektet togs det fram en enkel mall för skolorna planering av PIM-satsningen, denna mall har lyfts fram som en framgångsfaktor av skolorna själva. Skolorna skulle i mallen ta fram en handlingsplan för PIM-arbetet på skolan. I mallen skulle skolan beskriva ansvarområden PIM-examinator och personalens förutsättning. Inte minst viktigt var att skolan skulle sätta upp slutdatum för de olika nivåerna i PIM. Se bilaga 3:1 Handlingsplan Under SETT mässan 2012 genomförde tre skolledare ett seminarium där de berättade om PIM-projekt och vilka effekter PIM gett för deras skolor. 2 av 6

3 Det framgår av enkäten att PIM har påverkat skolornas it-användning i positiv riktning. Många skolledare skriver även i fritextsvaren att lärarna efterfrågar it-verktyg i högre utsträckning idag. Se diagram nedan om hur skolledarna tycker att PIM har påverkat skolans it-användning. Vår analys av att det finns en nedåtgående trend är att antalet skolor som har deltagit i PIM har minskat över åren och att generellt finns det mer teknik 2012 än Tycker du att PIM har ökat er skolas it-användning? I liten grad I mycket hög grad 3 av 6

4 EXAMINATION AV SKOLLEDARE Skolledarna har genomgått PIM för skolledare och gjort tre praktiska uppgifter som examinerats av personal på Medioteket. De praktiska uppgifterna har inneburit att skolledarna har författat ett brev eller informationsblad i Word, skapat en presentation av skolan i PowerPoint och gjort en film om skolans vision. Den fjärde uppgiften har inte varit obligatorisk och handlade om att göra en planering för skolans framtida it-satsningar. Totalt har 351 skolledare registrerat sig på webbplatsen för examination av skolledare och nedan visas en tabell där skolledarnas resultat i PIM visas. Nivå 1 90 Nivå 2 77 Nivå 3 62 Nivå 4 3 Skolledarna ger fortbildningen PIM för skolledare ett gott betyg, enligt diagrammet nedan. Orsaken till den nedåtgående trenden kan vara att färre skolledare deltog i sista omgången och enkäten erhöll också färre svar i slutet av projektet. Vad är ditt helhetsintryck av PIM för skolledare? Mindre bra Mycket bra 4 av 6

5 SKOLBESÖK Under perioden oktober 2009 till november 2012 har projektet genomfört 91 skolbesök och intervjuat skolledning, lärare, it-pedagoger, it-tekniker med flera om skolornas användning av it i verksamheten. Alla skolor har erbjudits besök, men alla har inte haft möjlighet att ta emot. Intervjuerna har haft karaktären av ett öppet samtal om it-användningen på skolan, med stöd av ett frågeformulär som skickats ut innan mötet. Punkterna nedan har varit en bas för samtalet, se bilaga 3:2, Frågeformulär Några allmänna frågor om skolan Förutsättningar och arbetet med att införa it på skolan Hur gick man inom skolan tillväga för att besluta om att investera i it Hur fungerar it-användningen på skolan idag Hur fungerar it-satsningen i relation till skolans verksamhetsutveckling Möjligheter och svårigheter med it It-kompetens-utbildningsbehov Är skolan nöjd med sina it-satsningar Har ni några särskilda råd och tips ni vill förmedla till andra skolor Alla skolbesök har resulterat i en nulägesbeskrivning på tre till fem sidor som skolorna har fått ta del av. I processen har nulägesbeskrivningarna kvalitetssäkrats genom att skolledarna har fått läsa och korrigera eventuella sakfel i beskrivningen. Skolbesöken och nulägesbeskrivningarna beskrivs mer ingående i rapporten IT i skolan trösklar, möjligheter och pluseffekter (bilaga 4) där skolornas användning även analyseras. Här följer en sammanfattning, analys och reflektioner av skolornas it-användning som framkommit under intervjuerna ute på skolorna. Det är överlag en stor variation i hur it används i skolan och mellan skolor. Skolledningens inställning till it är en avgörande faktor för att it-användandet ska vara en verksamhetsutvecklad process. Tre kategorier av skolor har identifierats, dels innovativa skolor som driver utvecklingen framåt, dels följare skolor som följer efter när det finns tydliga indikationer på att något fungerar samt skolor som avvaktar centrala beslut. På många skolor har personalen börjat dela med sig av lektionsmaterial och planeringar i gemensamma digitala mappar. Införande av nya it-verktyg har inneburit en kulturförändring med ett mer tillåtande arbetssätt, idag är det tillåtet att göra fel och personalen lyssnar på elevernas sakkunskaper i högre utsträckning. Ny digital teknik som interaktiva skrivtavlor och surfplattor har gjort det mer attraktivt och stimulerande att arbeta med it i skolan. Skolornas ekonomi är en avgörande faktor till storleken på skolans it-investeringar. Skolor använder exempelvis investeringsfonder på olika sätt när det gäller itinvesteringar. PIM har lagt en grundläggande kompetensnivå för pedagoger och även inspirerat skolorna att fortsätta med annan kompetensutveckling inom it och lärande. På flertalet av de besökta skolorna har idag lärarna egna bärbara datorer. I kombination med ett trådlöst nät har det underlättat lärarnas arbete. 5 av 6

6 Skolorna saknar ofta verktyg för uppföljning av skolans it-investeringar. Bildande av en it-grupp med representanter från skolledning och pedagoger är ett viktigt steg framåt. Idag finns det ett större fokus på hur it kan användas som ett pedagogiskt verktyg. STUDIETRÄFFAR Alla skolledarna har erbjudits en seminarieserie på fyra tillfällen. Tanken har varit att kombinera praktiska it-kunskaper från PIM med kollegiala diskussioner om hur it kan utveckla organisationen och ledarskapet. Här nedan beskrivs innehållet i de olika studieträffarna. När andra it-satsningar på utbildningsförvaltningen haft en koppling till projektet har detta tagits upp på studieträffarna. Exempelvis stadens it-strategi för bättre lärande och projektet för skolornas nya webbsidor varit punkter på studieträffarna. Projektet har även genom studieträffarna varit ett stöd för Skolverket och de andra projekten på utbildningsförvaltningen. Studieträff 1: Temainriktning Leda lärande Vilka strategier har skolledare för att skapa goda möten med sin personal, på individ och gruppnivå? Innebär e-post, intranät och mobiltelefoner stöd för dessa möten eller mer stress? Vem styr egentligen it-användningen på en skola? Kan it underlätta vägen mot en mer lärande organisation? Studieträff 2: Temainriktning Veta vad som är rätt Vet vi som skolledare att all personal är kunnig och uppdaterade i offentlighetsprincipen, PUL och sekretesslagen som rör skolans verksamhet? Är ungdomars medievanor och it-användning integrerade i det dagliga värdegrundsarbetet? Finns det policy eller regler för personals användning av datorer och Internet? Hur ser ni som skolledare till att ni är uppdaterade både om möjligheterna och om avigsidorna av det som kallas ungas medievanor? Studieträff 3: Temainriktning Marknadsföra skolan Vilka mål har skolan satt upp för det här läsåret och har skolan nått dem? Vilka aktiviteter är på gång? Har det hänt något bra eller något mindre bra och hur förmedlar skolan det till omvärlden? Studieträff 4: Temainriktning Leda framåt En historisk odyssé över it-användandet i skolan och samhället i övrigt. Det ställs allt fler krav från olika håll på skolledares kunskaper om resultat på olika nivåer. Desto större kunskap rektor har om olika delar av sin verksamhet desto större säkerhet får rektor i att utöva det pedagogiska ledarskapet. Hur kan it användas i detta arbete? 6 av 6

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 2 PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna.

Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna. Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna. Slutrapport Januari 2013 Catarina Player-Koro Niklas Karlsson Torbjörn Ott Martin

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg?

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Beredningen för skola och utbildning Januari 2012 Innehåll Bakgrund... 3 Utblick världen... 4 Ottumwa High School, Iowa - vill skapa det interaktiva

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar

Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar En inblick i Stockholms stads läs- och språksatsning med fokus på årskurs 5 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2011 Produktion: Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Utredning MediaCenter

Utredning MediaCenter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2014-12-04 Sida 152 (166) 98 Utredning MediaCenter Under Förbundsfullmäktiges sammanträde 2015-04-24, 10, under rubriken Kommunernas avgifter år 2015 lämnade

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet 2012 10 10 Utredning Dator till varje elev (1:1-satsning) ( 13 Styrelsen 2012-03-22 sid 20) Ledamoten Jerry T Johansson Arvidsjaur väcker fråga enligt rubrik: Undrar om vi inför kommande styrelsemöte kunde

Läs mer