IT-plan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-plan 2012. för barn- och utbildningsnämndens verksamheter"

Transkript

1 IT-plan 2012 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

2 Innehåll 1. Om IT-planen 3 Inledning 3 Syfte 3 Vision 3 2. Verksamhet och arbetsformer 4 Pedagogik 4 Kommunikation 4 Kompetensutveckling 4 Elevernas IT-kompetens Kunskapstrappan 4 Den pedagogiska personalens IT-kompetens 6 Mål 7 3. Tillgänglighet och infrastruktur 8 Utveckling 8 Lärplattform 8 Nätverk 8 Reinvesteringscykel avseende undervisningsdatorer 8 Mål 8 4. Utvärdering och uppföljning 9 Åtgärder 9 5. Organisation och ansvar 10 Den enskilde läraren 10 Arbetslag 10 IT-ansvarig 10 Rektor/Chef 10 Systemansvarig 10 IT-råd 10 Lärplattformsgrupp 10 Chefsgrupp 11 Förvaltningschef 11 Kommunens övergripande IT-enhet IT-kontakter för barn- och utbildningsförvaltningens personal 12

3 1. Om IT-planen Inledning Skolans och lärarnas roller har förändrats i takt med samhällets IT-utveckling. Datorer och andra digitala verktyg har gett nya pedagogiska möjligheter som tidigare saknades. De flesta av dagens elever växer upp i en verklighet där digitala verktyg och personlig global kommunikation är ett naturligt inslag i alla tänkbara sammanhang i deras liv. Skolan behöver leva upp till de förväntningar som detta faktum leder till och ta tillvara på de nya möjligherna. Enligt grundskolans läroplan, skall skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. EU-parlamentet fattade år 2006 beslut om åtta grundläggande nyckelkompetenser för livslångt lärande för Europas medborgare. En av de åtta nyckelkompetenserna är Digital kompetens. I praktiken kan man dessutom se den digitala kompetensen som en förutsättning för framgång även inom andra fastställda nyckelkompetenser, inte minst Lära att lära. Det är också ett tecken på att modern informationsteknik blir en alltmer integrerad del i våra liv. Syfte IT-planen skall ange vägval och samordning i övergripande IT-frågor vara ett vägledande stöd för det självständiga arbetet inom skolområdet vara ett instrument för utvärdering av skolans IT-arbete vara ett komplement till nämndens budget och verksamhetsplan Vision Alla elever har tillgång till dator med internet-uppkoppling och alla lärare använder IT utan hinder. IT används i undervisningen, i olika situationer. Det finns inga begränsningar i tillgången till relevanta IT-hjälpmedel eller teknisk utrustning. 3

4 2. Verksamhet och arbetsformer Pedagogik När IT är en integrerad del av det pedagogiska arbetet utvecklas arbetsformer och lusten att lära hos både elever och lärare ökar. Studiemotivationen kommer att öka när uppgifter når en stor publik genom att presenteras på internet. Utökade kompetenser medför i sin tur, att behållningen av olika sorters IT-investeringar ökar. Flens kommun har ett Skoldatatek som skall främja lärandemiljön på ett samordnat sätt, med fokus på elever i behov av särskilt stöd och alternativa verktyg. Kommunikation Alla barn, elever och föräldrar skall känna delaktighet och inflytande. Skolornas hemsidor skall fungera som goda kommunikationskanaler och innehålla aktuell information, som ger föräldrar och andra intresserade möjligheter att vara delaktiga. Föräldrarnas delaktighet kommer även att öka i takt med att fler skaffar så kallade vårdnadshavarkonton i kommunens lärplattform. Kompetensutveckling Skolledarna och den pedagogiska personalen i barnoch utbildningsnämndens samtliga verksamheter skall deltaga och examineras i PIM (Praktisk IT- och Mediekompetens). PIM är ett webbaserat studiematerial framställt av Skolverket. Det används av majoriteten av Sveriges kommuner och består av tio handledningar samt flera konkreta uppgifter. PIM-satsningen i Flens kommun inleddes under hösten 2011 och pågår till december I april 2012 fanns nästan 400 utsedda PIM-deltagare i Flens kommun, av vilka de flesta beräknas ha slutfört sina uppgifter innan november Förskolepersonal på PIM-seminarium. Andelen skolledare och lärarpersonal som har genomgått PIM-utbildningen utgör en av resultatindikatorerna i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan. Elevernas IT-kompetens Kunskapstrappan De mål som anges i Kunskapstrappan nedan är anpassade till de centrala läroplanerna. Förskola 1-5 år Barnen skall, tillsammans med pedagog, ta del av bilddokumentation samt reflektera över och visualisera verksamheten. Grundskola F-5 och särskolan Dokumentation/Presentation kan presentera ett arbete genom att ààskriva och redigera en egen text i ett ordbehandlingsprogram ààinfoga bilder från några olika källor i ett textdokument ààskriva ut ett dokument kan spara och hämta filer i lärplattformens rum och/eller på hemkatalogen 4

5 Information/förhållningssätt kan göra en enkel sökning på internet är förtrogna med etiska regler för datoranvändning Kommunikation kan logga in/ut i lärplattformen och använda dess grundläggande elevfunktioner, inklusive e post har grundläggande kännedom om vissa sociala medier, t ex bloggar och forum Grundskola 6-9 och särskolan Dokumentation/Presentation kan redovisa/presentera ett arbete ààinnehållande text, bild, tabell och sidnummer med hjälp av ett ordbehandlingsprogram ààinnehållande text, bild och ljud med hjälp av ett presentationsprogram kan göra en enkel kalkyl med hjälp av ett kalkylprogram Information/förhållningssätt har grundläggande kunskaper om datasäkerhet gällande ààvirus ààsäker kommunikation ààpublicering (PUL och upphovsrätt) kan söka och värdera information på internet har kunskap om IT och etik Kommunikation har utökade kunskaper i lärplattformen, bl a att kunna bifoga filer och använda adressböcker i e-postlådan har utökad kännedom om hur sociala medier kan användas för att utveckla det egna kunskapsnätverket via t ex bloggar, forum, wikis, chat och Youtube Gymnasium Dokumentation/Presentation kan redovisa/presentera ett arbete ààinnehållande innehållsförteckning, tabeller, sidhuvud/sidfot med hjälp av ett ordbehandlingsprogram ààinnehållande text, bild och ljud med hjälp av ett presentationsprogram eller webbsida ààinnehållande grafik, kalkyler och register med hjälp av ett kalkylprogram Information/förhållningssätt har kunskap om att använda flertalet tjänster på internet/intranät och kan söka och hantera information med ansvar och omdöme samt känner till de säkerhetsaspekter som är förknippade med dessa tjänster har kännedom om persondatorer och nätverk samt om miljöfrågor som är förknippade med datoranvändning har kunskap om datasäkerhet och lagstiftning som har betydelse för datoranvändning samt har kännedom om etiska och demokratiska aspekter av datorteknologin har kunskap om ergonomi och kan anpassa sin arbetsplats så att arbetsskador undviks samt kan ta ställning i övriga miljöfrågor inom området har kännedom om arbetslivets datoranvändning inom studieinriktningen Kommunikation kan aktivt uppsöka och delta i kommunikation via sociala medier 5

6 Den pedagogiska personalens IT-kompetens Målsättningen är, att all pedagogisk personal i Flens kommun skall besitta följande kunskaper. Dokumentation/Presentation hantera datorns och andra digitala verktygs grundläggande funktioner ààanvända lärplattformens funktioner för pedagoger och elever (grundskolor, särskolan och gymnasium) ààskapa och organisera mappar och filer i nätverket samt orientera sig i dess struktur ààkoppla kringutrustning till datorn ààanvända bild-, ljud- och presentationsutrustning ààgöra utskrifter ààallmän filhantering ààkänna till och använda rutiner för felanmälan ààanvända befintliga administrativa system använda grundläggande ordbehandlingsfunktioner ààskapa dokument innehållande text, bild, tabell, punktlista och sidnummer använda sig av ett kalkylprogram ààskapa ett kalkylblad innehållande en enkel kalkyl ààskapa ett kalkylblad innehållande ett diagram använda sig av ett presentationsprogram ààskapa en presentation innehållande text, bild, animering och ljud hantera digitala bilder och filmer ààladda ner bilder från internet ààanvända digitalkamera ààskapa animerade bildspel i filmformat Information/förhållningssätt hantera information på internet ààsöka relevant information och källkritiskt granska information ààanvända sökmotorer känner till och tillämpar gällande lagar och regler ààvid användning av skolans IT-utrustning och nätverk ààvid publicering (Personuppgiftslagen (PUL) samt allmänhetens och massmedias rätt till insyn i statens och kommunernas verksamhet (Offentlighetsprincipen)) ààvid kopiering av text och bild (Upphovsrättslagen) Kommunikation kommunicera med hjälp av datorn ààhantera befintligt konferenssystem ààhantera befintligt e-postsystem ààkänna till hur elever kommunicerar via internet 6

7 grundläggande kunskap om datasäkerhet ààvid hantering av e-post ààvid hantering av lösenord ààvid informationssökning på internet Mål Samtliga PIM-deltagare examineras och diplomeras i enlighet med tidplanen Alla skolor har levande kommunikationskanaler, inklusive den externa webbplatsen samt lärplattformen med ett mer internt fokus Barn, elever och personal har inflytande över IT-utvecklingen på den egna skolan 7

8 3. Tillgänglighet och infrastruktur Utveckling IT-infrastrukturen och utrustningsstandarden förbättras successivt, men utbyggnadstakten är beroende av verksamhetens ekonomiska förutsättningar. I takt med att datorer och andra digitala verktyg i allt större utsträckning blir mobila, kommer även behoven av att kunna ansluta till internet via trådlösa nätverk att bli en allt viktigare förutsättning för att kunna studera, arbeta och kommunicera effektivt. Gymnasieeleverna har tillgång till personliga bärbara datorer, likaså lärarna på grund- och gymnasieskolan. Andelen bärbara undervisningsdatorer har ökat mycket kraftigt även på vissa av de skolor som inte bistår eleverna med personliga datorer. Lärplattform Flens kommun använder Tieto Corporations webbaserade lärplattform edwise, vilket bland annat medför en naturlig integration med verksamhetssystemet Procapita. Lärplattformens funktioner kan användas för kommunikation och i det pedagogiska arbetet, dessutom för dokumentation och planering samt uppföljning. Plattformen vänder sig därmed till flera olika sorters användare; såväl elever och pedagogisk personal som skolledare, administratörer och vårdnadshavare. Antalet föräldrar som har tillgång till lärplattformen är en av resultatindikatorerna i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan. Det fanns 859 så kallade vårdnadshavarkonton i lärplattformen i april 2012, vilket är en ökning med nästan ett hundra konton sedan början av december Nätverk Grundskolornas, särskolans och gymnasieskolans datorer är antingen anslutna till ett särskilt skolnätverk eller kommunens ordinarie administrativa nätverk, beroende på respektive dators användningsområde. Förskolornas personaldatorer är anslutna till det administrativa nätverket. Datorerna som används av förskolebarnen ansluts sporadiskt till internet, beroende på önskemål och behov. Reinvesteringscykel avseende undervisningsdatorer 2012: Bettna skola, Ekbackens skola, Söderskolan 2013: Lötenskolan, Kyrkskolan, Nybbleskolan Mål Nätverkskapaciteten och tillgången till trådlös uppkoppling utvecklas i takt med att datortätheten ökar Varje skola eller område har en IT-ansvarig med arbetsuppgifter enligt särskild kommungemensam överenskommelse Föräldrarnas tillgång till lärplattformen skall utvecklas 8

9 4. Utvärdering och uppföljning IT-utvecklingen sker snabbt och det är av stor vikt att skolorna följer denna utveckling. Av samma skäl är det nödvändigt att IT-planen regelbundet utvärderas och revideras. Åtgärder En uppföljning och utvärdering av IT-planen genomförs under början av år I samband med utvärderingen upprättas en ny plan. Följande kartläggningar skall genomföras: ààdatorinnehavet skall kartläggas under senare delen av höstterminen varje år ààpersonalens IT-kunskaper och nyttjandet av digitala verktyg i undervisning skall kartläggas under senare delen av höstterminen 2012, då merparten har slutfört sin PIM-utbildning ààelevernas IT-kunskaper skall mätas under vårterminen

10 5. Organisation och ansvar I en stor decentraliserad organisation är det nödvändigt att samordna de IT-resurser som organisationen förfogar över. Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är ansvar och befogenheter organiserade enligt nedan. Den enskilde läraren Ansvarar för undervisningen i den egna undervisningsgruppen. Arbetslag Arbetslagets ansvar är att inventera elevernas IT-kompetens identifiera IT-behovet i den egna verksamheten pröva metoder och modeller för att öka IT-användningen i det pedagogiska arbetet IT-ansvarig Ansvarsområden Representerar skolan/området i IT-rådet Skolans/områdets primära kontaktperson gentemot IT-enheten Är en drivande kraft i skolans/områdets IT-utveckling Ger IT-support till skolans/områdets personal i vissa sammanhang Utför löpande administration av lösenord till elevernas Windows-konton (Active Directory) Representerar ofta skolan/området även i lärplattformsgruppen och/eller ger lokal support i relaterade ärenden Rektor/Chef Har det pedagogiska och ekonomiska huvudansvaret inom området. Systemansvarig Det finns väsentliga IT-lösningar som används gemensamt av ett flertal olika områden inom barnoch utbildningsförvaltningen. En systemasnvarig person driver utveckling och samverkan avseende en sådan IT-lösning. IT-råd IT-rådet består av skolornas IT-ansvariga, representanter från IT-enheten, ansvarig för Skoldatateket och representanter för barn- och utbildningskontoret. Rådet skall vara en mötesplats för diskussion och samordning av förvaltningens olika IT-resurser ur både ett tekniskt och ett pedagogiskt perspektiv vara pådrivande i IT-frågor ansvara för uppföljning, utvärdering och upprättande av IT-strategi ansvara för kartläggning av datorinnehav ansvara för inventering av personalens kunskaper och nyttjande av IT Lärplattformsgrupp Arbetsgrupp som samordnar nyttjandet av lärplattformen. Gruppen består av representanter för grundskolorna, gymnasieskolan respektive barn- och utbildningskontoret. 10

11 Chefsgrupp Barn- och utbildningsförvaltningens chefsgrupp hanterar gemensamma investeringar och andra IT-frågor av strategisk karaktär. Förvaltningschef Leder förvaltningens IT-arbete. Kommunens övergripande IT-enhet IT-enheten ansvarar för datakommunikation telefoni kablage fram till uttag i vägg installation av teknisk utrustning inköp av hårdvara, inklusive bedömning av kvalitet och prisvärdhet inköp, installation och uppgradering av programvara licenser och säkerhet 11

12 6. IT-kontakter för barn- och utbildningsförvaltningens personal Administrativa internetbaserade tjänster Tillämpning av IT-utrustning, program och icke-administrativa internetbaserade tjänster undantaget lärplattformen Felanmälan avseende program och ickeadministrativa internetbaserade tjänster undantaget lärplattformen IT-ansvarig * IT-enhetens helpdesk Rektor/chef Rektor/rektorsexpedition Skolassistent Skoldatateket Lärplattformsansvarig i arbetslag/område * Felanmälan avseende delad IT-utrustning Felanmälan avseende personligen tilldelad lånedator Skadeanmälan avseende personligen tilldelad lånedator Stöldanmälan avseende personligen tilldelad lånedator IT-lösningar för elever i behov av särskilt stöd och alternativa verktyg Lärplattformen PIM Tillämpning av styrdokument som omfattar IT Förfrågan om inköp Beställning av IT-utrustning och program (av rektorer/chefer och IT-ansvariga) Beställning av internetbaserad tjänst (av rektorer/chefer och IT-ansvariga) PIM-examinator * Vaktmästare Polisen Tjänsteleverantör * Förmedlar vid behov vidare till skolassistent eller IT-enhetens helpdesk. 12

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 med delmål 2011-2014 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 133 Sammanträdesprotokoll Sammanträdessdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet 2012 10 10 Utredning Dator till varje elev (1:1-satsning) ( 13 Styrelsen 2012-03-22 sid 20) Ledamoten Jerry T Johansson Arvidsjaur väcker fråga enligt rubrik: Undrar om vi inför kommande styrelsemöte kunde

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

IT-strategi Röbäcks skolområde

IT-strategi Röbäcks skolområde IT-strategi Röbäcks skolområde Skolområdets Vision Våra barn och elever ska vara med och skapa vär(l)den idag och imorgon Tankar om framtiden IT-verksamheten på Röbäcks skolområde ska vara ett verktyg

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Mölndals stad IT-strateg i för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Moindals stad Fortattare Version Innehålisförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2

Läs mer

Ett digitalt lärverktyg per elev på grundskolan

Ett digitalt lärverktyg per elev på grundskolan Tjänsteskrivelse 2012-10-29 BUN 2012.0599 Handläggare: Janne Karlsson Barn- och utbildningsnämnden Ett digitalt lärverktyg per elev på grundskolan Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor gav den

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015

e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015 STENUNGSUNDS KOMMUN e-strategi för Stenungsunds kommun 2010-2015 Typ av dokument Strategi Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2009-06-08 85 Dokumentägare IT-chef Giltighetstid 2010-2015 Framtagen

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer