KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV"

Transkript

1 FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun

2 Innehållsförteckning Förord... 2 Syfte... 3 Mål... 3 Åtgärder... 4 Ansvarsfördelning... 6 IT-pedagoger... 6 edwise... 7 IT-projekt... 7 Utvärdering... 7 Implementering... 8 Bilagor Ansökan om deltagande i IT-projekt (bilaga 1) Ansökan om kompletterande i IT-projekt (bilaga 2) Ansökan om insats från Skoldatateket (bilaga 3) 1

3 Förord Den digitala världens explosionsartade utveckling öppnar upp enorma möjligheter för lärande, näst intill oändliga möjligheter. Vår digitala kompetens i kombination med pedagogiska idéer och didaktiska erfarenheter skapar vägar in i framtidens lärande, ett digitalt, modernt lärande. Digital kompetens är en av EU s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Digital kompetens innefattar den IT-kunskap som krävs för att man ska kunna ta del av det informationssamhälle som vi lever i idag. Det handlar om att; ha kunskap om IT-verktyg (såsom dator, lärplatta, smarttelefon), besitta färdigheter som gör att man kan använda IT-verktygen på ett effektivt sätt (mjukvara som Word, Excel, WordPress, olika applikationer), utveckla ett sunt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande (källkritik, respekt för andras material, integritet, netikett ). IT-planen är familjeförvaltningens övergripande dokument kring förskolans, grundskolans, grundsärskolans samt fritidshemmets uppdrag att utveckla barnens och elevernas digitala kompetens och med hjälp av digitala verktyg stödja deras utveckling och lärande. IT-planen följer riktningen mot Fokus 2020 och är en del i uppdraget att erbjuda våra barn och elever en utbildning för framtiden. IT-planen anger inga specifika digitala verktyg då utbudet ständigt förändras och ska kunna anpassas till den enskilde individen. I framtagandet av denna plan har föräldradialog varit en aspekt. Föräldrarna lyfter där fram vikten av att personalen i våra verksamheter ändrar sin undervisning utifrån digitala möjligheter. Föräldrar ser även positivt på att vi i Sjöbo verkar i två digitala världar, datorer från PC-världen och lärplattor från Apples värld. Det är en styrka att vara förtrogen med båda. IT-planen följer kommunens IT-strategi och gäller för förskola, grundskola, grundsärskola samt skolbarnomsorg. 2 Sjöbo

4 Syfte IT-planen ska stödja personalen i förskola, skola och fritidshem att utveckla sin verksamhet och förändra sin undervisning och sina metoder för utbildning, utifrån de digitala möjligheter som finns. IT-planen ska lägga grund för att alla barn och elever i Sjöbo kommun ska erbjudas en likvärdig IT-tillgång oavsett skola (med skola avses både förskola, grundskola samt grundsärskola). Syftet är också att barn och elever i Sjöbo kommun ska förberedas för det informationssamhälle som vi lever och verkar i, utveckla en digital kompetens. IT-planen ska ange riktning mot ett digitalt samhälle. Mål 1. Alla barn/elever och pedagoger ska aktivt använda digitala verktyg som en naturlig del i sin dagliga verksamhet/undervisning. 2. Alla barn/elever och pedagoger ska ha en grundläggande digital kompetens. 3. Barn/elever i behov av särskilt stöd ska garanteras tillgång till kompensatoriska hjälpmedel som ett stöd i sitt lärande och både barnet/eleven och berörda pedagoger ska vara förtrogna med hur de används. 4. Kommunens lärplattform ska vara den naturliga mötesplatsen där både barn/elever, personal samt vårdnadshavare kommunicerar, informerar och samarbetar. 5. Alla undervisande pedagoger i F-9 ska ha tillgång till en personlig dator och pedagogerna i förskolan ska ha god tillgång till personaldatorer. 3

5 Åtgärder 1. Alla barn/elever och pedagoger ska aktivt använda digitala verktyg som en naturlig del i sin dagliga verksamhet/undervisning. I planeringsprocessen ska det digitala lärandet synliggöras och planeras med utgångspunkt i hur de digitala verktygen och metoderna kan stärka lärandeprocessen. Under kommer inspirationstillfällen att erbjudas all personal, det kan vara föreläsning, workshop eller liknande. Utöver detta kommer pedagoger med spetskompetens inom aktuella ämnen att erbjuda kurser/ handledning utifrån aktuella önskemål från individ eller arbetsgrupp. All personal har möjlighet att utifrån en pedagogisk idé ansöka om deltagande i IT-projekt och därigenom få tillgång till de IT-verktyg som projektet behöver. Läs mer under rubriken IT-projekt. Utifrån detta uppmuntras pedagogerna att med hjälp av digitala möjligheter förändra sin undervisning. 2. Alla barn/elever och pedagoger ska ha en grundläggande digital kompetens 1. På medarbetarsamtalet sätter varje medarbetare upp ett personligt åtagande kring digitalt lärande kopplat till denna övergripande plan. Under kommer IT-pedagogerna att erbjuda grundutbildning till all pedagogisk personal inom de olika områdena för digital kompetens. Personal ska delta i de utbildningar som erbjuds för att stärka den digitala kompetensen samt hålla sig uppdaterad med aktuell forskning inom området. 1 En grundläggande digital kompetens innehåller kännedom om och agerande enligt vett och etikett på Internet, ett källkritiskt förhållningssätt, medvetenhet om och respekt för integritet på Internet, kännedom om och respekt för upphovsrätten och licens så som CreativeCommons, samt kunskap om och förmåga att använda lärplatta, dator samt smarttelefon i de fall det är aktuellt, så som ens uppdrag kräver, med den programvara och de applikationer som tillämpas. 4

6 Pedagoger ska i all digital verksamhet vara goda förebilder för sina barn/elever och följa de riktlinjer och det förhållningssätt som innefattas i den digitala kompetensen samt medvetet utbilda barn/elever inom digital kompetens. 3. Barn/elever i behov av särskilt stöd ska garanteras tillgång till kompensatoriska hjälpmedel som ett stöd i sitt lärande och både barnet och berörda pedagoger ska vara förtrogna med hur de används. I januari 2014 startar vi upp ett Skoldatatek vars verksamhet inriktas på att erbjuda digitalt stöd till barn i behov av särskilt stöd. Skoldatateket erbjuder utprovning, utlåning samt utbildning, av digitala verktyg och utvalda program, till barn och elever i behov av särskilt stöd. Utbildning erbjuds även till berörda pedagoger och vårdnadshavare. På Skoldatateket erbjuds barnet/eleven stöd utifrån det behov hen har. Det krävs ingen diagnos för att få stöd genom Skoldatateket. Pedagoger ansöker om stöd (för ansökan se bilaga 3) och Skoldatatekspersonal i samråd med verksamhetchef behandlar alla ansökningar. 4. Kommunens lärplattform ska vara den naturliga mötesplatsen där både barn/elever, personal samt vårdnadshavare kommunicerar, informerar och samarbetar. Sjöbo kommun använder edwise som lärplattform. Alla barn och elevers utveckling ska dokumenteras digitalt. Information till barn/elever och vårdnadshavare ska till största del ske digitalt. Läs mer under rubriken edwise. 5. Alla undervisande pedagoger i F-9 ska ha tillgång till en personlig dator och pedagogerna i förskolan ska ha god tillgång till personaldatorer. År 2013 har all undervisande personal tillgång till en personlig dator och pedagogerna i förskolan har god tillgång till personaldatorer. Inköp av datorer sker utifrån det behov som uppstår. 5

7 Ansvarsfördelning För framtagande, revidering, uppföljning och utvärdering av denna IT-plan ansvarar verksamhetschef, förskolechef samt rektor. Rektor och förskolechef ansvarar för att verksamheten följer planen och att varje medarbetare formulerar åtagande på sina medarbetarsamtal samt utvärderar dessa. Rektor och förskolechef ansvarar även för att varje medarbetare kan delta och efterleva de mål som finns i planen. Varje pedagog ansvarar för att på bästa sätt tillgodogöra sig den utbildning som ges samt att aktivt söka den kunskap som behövs för att använda digitala metoder i sin dagliga verksamhet. Ansvarsförbindelser kommer att tecknas för de som erhåller en personlig dator. IT-avdelningen, eller upphandlat företag levererar och sköter support enligt överenskommelse. IT-pedagoger På varje förskolenhet/ skola ska det finnas en IT-pedagog som är förvaltningens bollplank ut i verksamheten. IT-pedagogerna kommer att kallas till möte några gånger per termin av förvaltningen och där diskutera aktuella pedagogiska frågor, projekt, möjligheter etc. Under år kommer IT-pedagogerna att göra upp en gemensam plan för utbildning av all personal inom området digital kompetens. I IT-pedagoggruppen kommer de ansökningar som skickats in att bedömas och utifrån bedömningen tilldelas medel ur IT-satsningen. IT-pedagogerna är ett stöd till personalen på förskolenheten/skolan. De förväntas ta aktiv del av ny forskning och beprövade metoder samt utveckla den digitala undervisningen. IT-pedagoguppdraget handlar inte om teknisk support utan det är ett pedagogiskt uppdrag. 6

8 edwise Edwise är Sjöbo kommuns lärplattform, även kallad Lärportalen. Den används i både förskola och skola. Det är en samlingsplats för bland annat planeringsprocess, lärprocess, dokumentation, information och kommunikation. Lärportalen är en samlingsplats kring det enskilda barnet/eleven av och för barnet/eleven, dess pedagoger och vårdnadshavare. Blanketter ska i stor utsträckning hanteras digitalt, bland annat ska åtgärdsprogram och faktablad finnas digitalt på Edwise. Varje enhet har en administratör och en utbildare inom Edwise som står för den främsta utbildningen och supporten av verktyget. Utöver detta finns en central support på förvaltningen. IT-Projekt De medel som finns avsatta för IT-verktyg för barn/elever fördelas utifrån de pedagogiska idéer som presenteras i IT-projektansökningar. Personal från förskola och skola ansöker utifrån en pedagogisk idé om deltagande i IT-projekt. Ansökan fylls i digitalt av personalen och läses av förskolechef/rektor som skickar in den digitalt till förvaltningen. Särskild framtagen blankett finns för ny ansökan (se bilaga 1) samt för kompletterande ansökan (se bilaga 2). De pedagoger och arbetslag som blir beviljade deltagande i projekt är skyldiga att delge och informera övriga pedagoger och arbetslag som är intresserade av att tillämpa de metoder och verktyg som projektet använt. Projektet ska dokumenteras i en blogg. Utvärdering IT-planen utvärderas årligen i oktober av IT-pedagoggruppen. Utvärderingen ligger till grund för den revidering av denna IT-plan som ska ske årligen. 7

9 Implementering IT-planen kommer att implementeras enligt följande; När Vem Hur Februari 2014 Förvaltningen Presentation av planen för kommunens ITpedagoggrupp. April 2014 IT-pedagogerna Presentation av planen för de IT-ansvariga i respektive arbetslag. April 2014 IT-ansvariga i arbetslaget Presentation av planen för arbetslaget Våren 2014 Rektor/ Förskolechef Presentation av planen för vårdnadshavare på ett skolråd/föräldramöte. Maj 2014 Förvaltningen IT-pedagoggruppen återrapporterar hur implementeringen fungerat. Bilagor Ansökan om deltagande i IT-projekt (bilaga 1) Ansökan om kompletterande i IT-projekt (bilaga 2) Ansökan om insats från Skoldatateket (bilaga 3) 8

10 Ansökan om deltagande i IT-projekt 2013/2014 Pedagogens namn Arbetslagets namn Ålder på barn/ Skolår som projektet riktar sig till Ämne som projektet berör Beskriv syfte och mål samt de möjligheter projektet innebär för berörda barn/ elever och personal Beskriv arbetsmetod Beskriv vilket IT-verktyg projektet kommer att använda (hårdvara + antal) Beskriv projektets tidsplan Har rektor/förskolechef tagit del av ansökan? Ja Nej

11 Ansökan om komplettering till IT-projekt 2013/2014 Pedagogens namn Enhetens/Arbetslagets namn Projektets bloggadress Ålder på barn/ Skolår som projektet riktar sig till Ämne som projektet berör Beskriv hur du har arbetat med ditt IT-projekt. Vilka möjligheter har det inneburit för berörda barn/elever? (gärna i förhållande till ditt syfte och de mål du beskrev i din ansökan) Beskriv hur du vill arbeta vidare/utveckla ditt projekt Beskriv vilket IT-verktyg projektet har samt vad du önskar att komplettera med (hårdvara + antal) Beskriv projektets tidsplan Har rektor tagit del av ansökan? Ja Nej

12 Ansökan Skoldatatek Familjeförvaltningen Ansökan om BiBASS- digitala hjälpmedel Ansökan om digitala hjälpmedel eller annan insats från Skoldatateket för BiBASS sker på denna blankett. Blanketten skickas till familjeförvaltningen som beviljar/avslår ansökan. Användare/elev Personnummer Förskola/skola samt ålder/årskurs Mentor samt inkopplad specialpedagog Plan för hur det digitala hjälpmedlet ska stödja barnet/eleven Beskriv vilket digitalt verktyg som barnet/eleven har behov av, hur det ska stödja barnets/elevens utveckling och hur ni planerar att använda det. Önskar ni personligt stöd från Skoldatateket? JA NEJ (Vid JA fyll i nedan) Önskemål om stöd från Skoldatateket Behovsbeskrivning (i vilka situationer behöver barnet/eleven digitalt stöd) Funktionsnedsättning (t ex ADHD, språkstörning, läs- och skrivsvårigheter) Prövade metoder Övrigt, (t ex önskemål om specifik programvara utöver basutbudet, kringutrustning, utbildning) Kommer hjälpmedlet användas även i hemmet? JA NEJ Ort och datum Ffv Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

13 Ansökan Skoldatatek Mentor Elevstödssamordnare el. liknande Rektor/ Förskolechef Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

14 Ansökan Skoldatatek Rutin för sökande av BIBASS-dator 1. Innan ansökan om BIBASS-hjälpmedel ska ett åtgärdsprogram upprättas. 2. Ansökan fylls i och skrivs under av barnets/elevens mentor, elevstödsamordnare eller motsvarande på förskolan samt rektor/förskolechef. 3. Denna ansökan skickas sedan till Gunilla Sonesson, Ansvarig för Skoldatateket som gör en bedömning. 4. Vid beviljande av ansökan om hjälpmedel görs beställningen av förvaltningen. 5. Avslag på ansökan meddelas rektor/förskolechef. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

Sida 1 av 16. Telefon 0416-271 82 (exp) 0416-272 56 (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan 275 80 SJÖBO

Sida 1 av 16. Telefon 0416-271 82 (exp) 0416-272 56 (rektor) Postadress Sjöbo kommun Familjeförvaltningen Emanuelskolan 275 80 SJÖBO Sida 1 av 16 Sida 2 av 16 Sammanfattande analys har under 2013 präglats av arbetet med PRIO (Processer, Resultat, Initiativ, Organisation), som är ett skolutvecklingsprojekt initierat av Stockholms stads

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

IT-strategi Röbäcks skolområde

IT-strategi Röbäcks skolområde IT-strategi Röbäcks skolområde Skolområdets Vision Våra barn och elever ska vara med och skapa vär(l)den idag och imorgon Tankar om framtiden IT-verksamheten på Röbäcks skolområde ska vara ett verktyg

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 med delmål 2011-2014 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 133 Sammanträdesprotokoll Sammanträdessdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer