Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolans och skolans plan för särskilt stöd"

Transkript

1 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare omarbetas utifrån ny lagstiftning och Barn och Ungdoms nya organisation av förskola, skola och Elevhälsa.. Inledning Skollagen beskriver vad målet för organisationen av en lärande, stödjande och stimulerande miljö i skola och förskola är: Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (Skollagen, 3 kap. 3 ) Förskolans och skolans 1 arbete ska inriktas mot att ge utrymme för barns och elevers olika förutsättningar för lärande och utveckling. Detta förutsätter en bred kunskap om olika pedagogiska metoder för att tillgodose barnens och elevernas varierande behov och för att följa deras utveckling. Alla barn och elever ska stimuleras och utmanas i sin utveckling och känna att förskolan och skolan har förväntningar och tilltro till deras förmåga. I det arbetet skall hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Verksamheterna skall i sitt arbete sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen 1 kap, 4 ) Arbetet med att skapa en god och stimulerande lärandemiljö för varje barn och elev skall ske i nära samarbete med Elevhälsan. Förvaltningsövergripande rutiner och förhållningssätt skapar trygghet för barn och elever, vårdnadshavare och lärare. 1 Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem B A R N & U N G D O M G Ä V L E Tfn (vx)

2 Sid 2 (5) Därför följer verksamheterna i förskola och skola i Gävle kommun gemensamma rutiner i arbetet med särskilt stöd. Särskilt stöd Förskolan och skolan har olika krav och styrning i skollag och läroplaner I förskolan är det förskolechefen som ansvarar för att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges det särskilda stöd som deras speciella behov kräver (Skollagen 8 kap, 9 ). I skolan ansvarar rektor för att skyndsamt utreda en elevs behov av särskilt stöd och därefter besluta om ett åtgärdsprogram för eleven ska upprättas eller inte upprättas (Skollagen 3 kap, 7-9 ). I förskolan ska barnets vårdnadshavare ges möjlighet att delta i utformningen av de särskilda stödinsatserna. I skolan ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att medverka när ett åtgärdsprogram utformas. Förskolechef och rektor ansvarar för att ett kalendarium upprättas för regelbundna möten kring barns och elevers lärande och utveckling, t.ex. i arbetslag och för enheternas elevhälsoteam. Arbetsprocess För att kunna upptäcka och åtgärda särskilda behov ska det finnas en tydlig arbetsprocess som ska genomsyra barns och elevers lärande och utveckling. Det är en process som alltid skall börja vid den personal som uppmärksammat ett barn eller en elev i behov av särskilt stöd (se ovan). 1. Att uppmärksamma. Den personal som uppmärksammat ett barns eller en elevs behov av stöd (se ovan) anmäler till förskolechef eller rektor eller den som rektor delegerat till 2. Att utreda. Förskolechef eller rektor ansvarar för att en utredning genomförs skyndsamt i samråd med barn, elev, vårdnadshavare och berörd personal 3. Att dokumentera. Barns och elevers lärande och utveckling ska följas, dokumenteras och analyseras. Utredning och kartläggning ska dokumenteras. 4. Att åtgärda. I förskolan beslutar förskolechef i samråd med barnets vårdnadshavare om särskilda stödinsatser. I skolan upprättas ett åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet liksom rektors beslut om att upprätta eller inte upprätta åtgärdsprogram doku-

3 Sid 3 (5) menteras. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 5. Att följa upp och utvärdera. Stödinsatser i förskolan och åtgärdsprogram i skolan ska utvärderas. Hur och när utvärderingen ska ske dokumenteras i beslut om stödåtgärder och åtgärdsprogram. Arbetsgång 1. Ansvarig pedagog a) Svårigheter uppmärksammas, ansvarig pedagog beskriver varför och hur svårigheten uppstått (organisation, verksamhet, grupp, individ) b) Pedagogisk kartläggning ska göras, se bilaga A c) Ansvarig pedagog gör en analys utifrån den pedagogiska kartläggningen d) Samråd sker med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt e) Beslut tas om åtgärdsprogram ska upprättas eller inte (delegerat från rektor) f) Åtgärdsprogram upprättas 2. Eleven och barnets/elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid upprättandet av åtgärdsprogram. g) Arbetet upprepas tills ansvarig pedagog uttömt alla sina möjligheter 2. Arbetslag a) Ansvarig pedagog beskriver svårigheten för arbetslaget b) Arbetslaget analyserar svårigheten utifrån ansvarig förskollärares eller lärares pedagogiska kartläggning c) Pedagogisk kartläggning ska göras, se bilaga B d) Samråd sker med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. e) Beslut tas om åtgärdsprogram ska upprättas eller inte (delegerat från rektor) f) Nytt åtgärdsprogram upprättas g) Arbetet upprepas tills arbetslaget har uttömt alla sina möjligheter 3. Förskolans/Skolans elevhälsoteam I förskolans elevhälsoteam ingår förskolechef/biträdande förskolechef och elevhälsoteamsrepresentant. Elevhälsan 3 adjungeras utifrån en plan som fastställs per läsår i Förskole- Skolenhetens elevhälsoteam. IKT-pedagog 4, 2 Skolverkets Allmänna Råd 2008 För arbetet med åtgärdsprogram. Förskolan har ett eget dokument. 3 Elevhälsan tillhandahåller yrkeskompetens i form av psykolog, kurator, specialpedagog, tal- och språkpedagog samt specialpedagog från särskolans resursteam. 4 IKT Informations- och kommunikationsteknologi

4 Sid 4 (5) dramapedagog, Familjestöd i skolan 5 samt BVC kan adjungeras vid behov. I skolans elevhälsoteam ingår rektor/biträdande rektor, skolans egna speciallärare/specialpedagog, skolsköterska, SYV (6/7-9), kurator (6/7-9). Enhetsteam adjungeras utifrån en plan som fastställs per läsår i Förskole- Skolenhetens elevhälsoteam. IKT-pedagog, dramapedagog och Familjestöd i skolan kan adjungeras vid behov. Struktur för förskolans/skolans elevhälsoteam a) Ansvarig pedagog anmäler uppdraget skriftligt till ansvarig chef senast en vecka före mötet b) Ansvarig pedagog eller den man utsett i arbetslaget redogör i elevhälsoteamet den pedagogiska dokumentationen och det upprättade åtgärdsprogrammet c) Förskolans/Skolans elevhälsoteam analyserar varför och hur svårigheten uppstått (organisation, verksamhet, grupp, individ) d) Förslag till åtgärder diskuteras e) Beslut fattas om åtgärder f) Arbetet upprepas tills förskolans/skolans elevhälsoteam har uttömt alla sina möjligheter Förskole- och skolenhetens elevhälsoteam I förskole- och skolenhetens elevhälsoteam ingår ledningsgrupp 6, enhetsteam, skolhälsovård. Familjestöd i skolan kan adjungeras. Möten ska hållas minst två gånger per termin gärna i ett 1-16 års perspektiv. Arbetet i förskole- skolenhetens elevhälsoteam ska utgå från: nulägesbeskrivning av enheten utvecklingsområden aktuella uppdrag Utifrån det gör förskole/skolenhetens elevhälsoteam en prioritering dels kring det förebyggandet och hälsofrämjande arbetet men också kring särskilda uppdrag (organisation, verksamhet, grupp, individ). 5 Socionomer anställda av Socialtjänsten, förskolan och skolans samarbetspartner 6 Förskolechef och biträdande förskolechefer, rektor och biträdande rektorer

5 Sid 5 (5) På dessa möten beslutas tider för enhetsteamens deltagande i respektive förskola och skolas elevhälsoteam. Förskolechef och rektor ansvarar för att en struktur och en organisation upprättas. MKT 7 Under hela processen kan MKT konsulteras kring icke namngivna barn eller elever utan vårdnadshavares medgivande eller vetskap. Om skolhälsovården ska delta, bjuder ansvarig chef in. När enskilt barn eller elev ska diskuteras öppet krävs vårdnadshavarnas samtycke. Ansvarig chef kan bjuda in andra aktörer som är berörda. a) Ansvarig chef bokar tid på (O:) 8 senast en vecka före mötet b) Ansvarig pedagog och om möjligt ansvarig chef redogör för svårigheten c) MKT analyserar varför och hur svårigheten uppstått (organisation, verksamhet, grupp, individ) samt diskuterar möjliga åtgärder Lokala rutiner Förskolechef och rektor ansvarar för att varje förskoleenhet och varje skolenhet utifrån nationella styrdokument och ovanstående kommungemensamma riktlinjer utarbeta och förankra lokalt utformade rutiner för hur arbetet med barns och elevers rätt till särskilt stöd ska säkerställas. 7 I MKT ingår enhetsteam och Familjestöd i skolan 8 (O:) gemensamma mappar på intranätet

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer