Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen"

Transkript

1 Foto: Bananastock Arbetsgång för elevers utveckling mot målen Skolförvaltningen februari 2015

2 Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Inledning Dokumentet är framtaget av en arbetsgrupp bestående av rektorer, biträdande rektorer och personal från skolkontoret. Syftet är att dokumentet ska vara ett stöd för skolledning och personal i arbetet med att tolka skollagens kapitel 3 gällande ledning, stimulans, stöd och särskilt stöd för barns och elevers utveckling mot målen. Dokumentet upprättades den i mars 2012 och reviderades i februari Ansvar för revidering har verksamhetschef för grundskolan.

3 Arbetsgång för elevers utveckling mot målen 1 Ledning, stimulans och extra anpassningar i gröna rutan 2 Anmälan 3 Utredning 4 Beslut ÅP/ej ÅP 5 Genomföra, följa upp och utvärdera Eleven ges den stimulans och ledning som denne behöver i sitt lärande och för sin personliga utveckling. Detta förtydligas i elevens individuella utvecklingsplan Eleven och elevens vårdnadshavare informeras fortlöpande om elevens utveckling Om eleven riskerar att inte utvecklas mot kunskapsmålen sätts extra anpassningar in. Elevhälsan stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål, förebygger ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Anmälan ska skyndsamt göras till rektor när en elev riskerar att inte utvecklas mot kunskapskraven i läroplanen eller nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Rektor ansvarar för att det finns tydliga och fungerande rutiner för detta. Rektor ser till att elevhälsans kompetens tas tillvara. Elevhälsan rådfrågas hur behovet ska utredas. Utredning Rektorn ser till att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt. Detta sker i samråd med elevhälsan. Elevens skolsituation utreds på skol-, grupp- och individnivå utifrån behov av: pedagog specialpedagog psykolog kurator skolhälsovård Därefter görs en pedagogisk bedömning av om eleven är i behov av särskilt stöd och i så fall vilket stöd. Både utredning och bedömning dokumenteras. Beslut om ÅP Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska det beslutas om att utarbeta ett ÅP. I ÅP ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, följas upp och utvärderas. Beslutet diarieförs, skickas hem tillsammans med information om överklagande. Beslut ej ÅP Om utredningen visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd ska det beslutas att ett ÅP inte ska utarbetas. Stöd kan ges i form av extra anpassningar. Beslutet diarieförs, skickas hem tillsammans med information om överklagande. En systematisk analys och helhetsbedömning av ÅP görs av ansvarig personal vid en inplanerad tidpunkt. Nytt ÅP utarbetas alltid både vid förlängning av tidigare beslutat ÅP och när förändringar behöver göras. Avsluta ÅP När det bedöms att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd avslutas ÅP, efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare. Stöd kan ges fortsättningsvis i form av extra anpassningar.

4 Som stöd till arbetsgången har skolan kontinuerliga möten Gröna rutan Anmälan, utredning Åtgärdsprogram Konsultation, handledning mm Elevhälsomöte Samrådsmöte Möte mellan pedagog, elevhälsa, specialpedagog och rektor. Rektor och elevhälsan träffas kontinuerligt för genomgång av inkomna anmälningar, beredning av vem som ska utreda vad och genomgång av sammanfattning på genomförda utredningar. Rektor, de av elevhälsa som har utrett samt elev och vårdnadshavare träffas för att utarbeta och följa upp eventuellt åtgärdsprogram. 2

5 1. Ledning, stimulans och extra anpassningar i Gröna rutan Syftet med utbildningen inom skolväsendet I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skollagen 1 kapitlet 4 paragrafen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Skollagen 3 kapitlet 3 paragrafen Skolinspektionen gör årligen en tillsyn av skolornas arbete undersöktes hur undervisningen läggs upp och anpassas efter elevernas individuella behov, huruvida skolan har höga förväntningar på alla elever och om lärarna har rektorns stöd i detta arbete. Granskningen förväntas medföra en ökad medvetenhet kring vilken betydelse undervisningen har för en likvärdig skola. Skolinspektionens kritik har i det här dokumentet omvandlats till ett antal förbättringsområden i arbetet med att främja elevernas utveckling mot målen. Centralt är att skolan både ska kompensera elevers olika förutsättningar, så att alla elever får samma möjligheter, och ge eleverna de utmaningar de behöver för att nå så långt som möjligt. De arbetssätt och arbetsformer som en skola väljer och skolans sätt att organisera undervisningen påverkar elevers behov av stöd och särskilt stöd. Orsaker till elevers svårigheter i skolan bör i första hand sökas i deras möte med undervisningens innehåll och lärandemiljö. Varje skola behöver en tillgänglighetsplan där grundförutsättningar för undervisningssituationen klargörs. För elever med svårigheter i inlärningssituationen behöver alla lärare ha specifika kunskaper om vad dessa svårigheter innebär och vad de eleverna behöver för att på bästa sätt kunna ta tills sig undervisningen i alla ämnen. 3

6 Stöd och extra anpassningar Varje elev ska ges ledning och stimulans så att de kan utvecklas mot kunskapsmålen i läroplanen. Hänsyn ska tas till elevers olika behov och strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Elever som är i behov av stöd har rätt till detta. Innan stödinsatser sätt in är det viktigt att skolan ser över hur till exempel resurser fördelas, hur elevgruppen funderar, vilka pedagogiska metoder som används och hur elevens lärmiljöer är organiserade. Ibland kan mer individinriktade stödinsatser behövas. Det kan ske genom extraanpassningar som är stöd i form av mindre ingripande karaktär tillexempel hjälp att strukturera schema, tydliga instruktioner, särskilda läromedel och utrustning. Det kan också vara enstaka specialpedagogiska insatser, att eleven får stöd av en specialpedagog under två månader. Det är viktigt att rektor ser till att den specialpedagogiska kompetensen tas tillvara i arbetet med att identifiera och anpassa den pedagogiska verksamheten utifrån elevers olika behov Särskilt stöd 5 Extra stödanpassningar 3 Ledning och stimulans Skollagen kapitel 3 Skolans uppdrag Förutsättningarna för ledning, stimulans och stöd ges av de vuxna i skolan. Lärande sker i lärmiljöer som pedagogerna organiserar och i hög grad påverkar. Vuxnas relationer, samspel, trygghet och goda arbetsrelationer till eleverna och till varandra utgör friskfaktorer för elevers lärande och utveckling. Väl fungerande arbetsplatser och arbetslag med gemensamt uppdrag, tydliga roller och arbetsformer och ett stödjande arbetsklimat utgör också faktorer som påverkar elevers lärande positivt. Vi som arbetar på skolan ser på eleverna utifrån ett salutogent synsätt skapar en trygg och kreativ miljö där misstag ses som en naturlig process för utveckling erbjuder anpassade lärmiljöer genomför vårt kompensatoriska uppdrag fullt ut ger eleverna de lärverktyg de behöver för att utveckla kunskap tar ansvar för att alla elever, i första hand, ges stöd i den ordinarie klassen tar ansvar för att alla elever lyckas i skolsystemet. 4

7 Rektors uppdrag Ledarskapet är centralt i utbildningsuppdraget och genomsyrar det dagliga arbetet. Rektor leder lärares ledande av elevers lärande. Rektor har rollen som pedagogisk ledare i det praktiska arbetet ger pedagogerna de förutsättningar som krävs för att lyckas med sitt uppdrag är förtrogen med arbetet i skolan tar ansvar för undervisningens kvalitet. Elevhälsans uppdrag Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan arbetar för att öka kunskaperna kring elevers förutsättningar och behov i lärandet fokuserar på elevens möte med lärmiljön kartlägger och analyserar mönster och samband för att skapa en förståelse för elevens behov och förutsättningar i skolan arbetar stödjande och konsultativt till skolans personal så att de i sin tur kan stödja elevers hälsa, lärande och utveckling. Arbetet sker i vardagen i samarbetet mellan elevhälsoteamet och arbetslaget, mellan olika professioner inom elevhälsoteamet samt i skolan som organisation. Elevhälsans specialpedagogiska insats Syftet med en samlad elevhälsa är bland annat att den ska resultera i beslut om specialpedagogiska åtgärder för eleven. Personal med specialpedagogisk kompetens ska, utifrån de uppgifter som finns om eleven, bedöma och planera hur elevens problem bäst ska mötas i undervisningen. I elevhälsans specialpedagogiska insatser ingår att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram ge handledning och konsultation till pedagogisk personal följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer. 5

8 Lärarens uppdrag Alla elever har behov av meningsfulla sammanhang, av att känna sig delaktiga, att få utmaningar och känna att skolan har förväntningar och tilltro till deras förmåga. En grundförutsättning för detta är lärarens förmåga att medvetet kombinera sitt ledarskap i klassrummet med undervisningens mål. Synligt lärande uppstår när läraren ser lärandeprocessen genom elevens ögon och när eleven ser sig själv som sin egen lärare. När lärare och elever tillsammans konstruerar kunskap får läraren veta vad eleverna kan och inte kan och vad de har förstått och vad de inte har förstått. Läraren är förtrogen med skollagen och läroplanen har kunskap om lärandet har relevanta ämneskunskaper har förmåga att bygga förtroendefulla relationer med eleverna, lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet skapar en miljö där eleverna känner sig trygga respekterar elevernas bakgrund och kultur kommunicerar respektfullt har höga förväntningar på eleverna ger alla elever utmaningar på rätt nivå engagerar alla elever ger eleverna lust att lära har strategier för att få eleverna aktiva skapar reflekterande miljöer i klassrummet utgår från elevernas egna erfarenheter, bakgrund och intressen. ser elevernas olikheter som en tillgång för ett gemensamt lärande synliggör varje individ i klassen utvecklar varje elevs egen drivkraft anpassar utifrån varje elevs behov och inneboende resurser. 6

9 Dokumentation av elevernas lärande Den samlade, ständiga och systematiserade dokumentation som skolan gör om elevernas lärande och uppnådda kunskaper ger möjlighet att se över och analysera verksamheten. Dokumentationen synliggör vilka behov av förändring som kan finnas i skolans organisation och verksamhet, och blir därigenom en betydelsefull del i skolans kvalitetsarbete. Lärare behöver ha goda kunskaper om och förtrogenhet med att använda olika former för dokumentation. Därför arbetar skolan kontinuerligt med att utvärdera och utveckla sina dokumentationsformer och rutiner. Systematisk individuell dokumentation över elevers kunskapsutveckling och lärande är ett stöd i arbetet med att bedöma elevens kunskaper i relation till de nationella målen. Det kan till exempel ske genom portfolios, loggböcker, diagnostiska och andra prov, bedömningsmatriser, lärarnas egna anteckningar och elevers självvärderingar. Den systematiska dokumentationen är en utgångspunkt för den individuella utvecklingsplanen, IUP. Utvecklingsplanen är också ett redskap för att identifiera olika elevers stödbehov. Använd blankett Pedagogisk kartläggning med analys som finns på skolans del av Insidan. Se under rubriken Blanketter, mallar. 7

10 2. Anmälan Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Skollagen 3 kapitlet 8 paragrafen I paragrafens första stycke föreskrivs inledningsvis en anmälningsplikt så snart det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Hur man får veta att eleven har svårigheter kan variera. Det kan komma fram inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på något annat sätt. Vem som är anmälningsskyldig beror på i vilket sammanhang stödbehovet blir känt. När någon känner oro över en elevs skolsituation ska detta tas på allvar. Ofta är det eleven själv eller vårdnadshavaren som påtalar bekymmer. Skolan måste tidigt samtala med eleven och vårdnadshavaren när ett problem uppmärksammas. Lärare anmäler till rektor genom blankett innehållande bakgrund samt tydlig frågeställning Använd blankett Anmälan som finns på skolans del av Insidan. Se under rubriken Blanketter, mallar. 8

11 3. Utredning Rektor har det samlade ansvaret för den pedagogiska situationen för en elev. Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds och att det utifrån resultatet görs en bedömning. Rektor kan dock delegera detta till någon annan, exempelvis till en lärare i arbetslaget. Utredningens syfte är att ge skolan tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser skolan därefter behöver sätta in. Under utredningen ska rektor samråda med elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt. Ett exempel på när det är uppenbart obehövligt är när behovet av stöd bara gäller rent pedagogiska insatser. Oftast behöver endast en pedagogisk utredning göras. En sådan utredning kan vara tillräcklig till exempel när skolan uppmärksammat att en elev inte når målen för sin utbildning i ett enstaka ämne och då orsakerna till det är uppenbara. I andra fall krävs det en mer grundlig utredningsinsats, då elevens hela skolsituation behöver kartläggas och analyseras. Skolans pedagogiska utredning kompletteras då exempelvis med en medicinsk, psykologisk eller social utredning efter vårdnadshavarnas och elevens samtycke. En medicinsk eller psykisk diagnos är aldrig ett villkor för särskilt stöd och diagnosen i sig är inte en upplysning om vilket pedagogiskt stöd en elev behöver. Om det finns en vidare frågeställning om en eventuell diagnos utifrån genomförda utredningar, skickar hälso- och sjukvårdspersonalen (skolsköterska, psykolog, skolläkare) remiss till annan vårdgivare efter vårdnadshavarnas och elevens samtycke. Skolan får inte dröja med sitt ansvar om att utreda, eller avvakta med stödinsatser, med hänvisning till att en kompletterande utredning görs. Samverkan med vårdnadshavarna är av stor betydelse men fråntar inte skolan ansvaret för att genomföra de utredningar som situationen kräver även om vårdnadshavarna skulle motsätta sig detta. Sammanfattning och återgivning till rektor Den pedagog eller de av elevhälsan som har gjort utredning/ar gör en sammanfattning och återger den till rektor. Detta är ett underlag för rektors beslut om att upprätta eller inte upprätta åtgärdsprogram. Sammanfattningarna ska också vara konkreta och tydliga då det är ett underlag för själva innehållet i åtgärdsprogrammet. Det ska svara på hur skolan kan planera och utveckla den pedagogiska verksamheten för eleven samt vilka elevens behov av särskilt stöd är och förslag på hur de ska tillgodoses. Använd blankett Pedagogisk utredning och bedömning av en elevs behov av särskilt stöd som finns på skolans del av Insidan. Se under rubriken Blanketter, mallar. 9

12 4. Beslut om åtgärdsprogram, ej åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Om en utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektor besluta om att åtgärdsprogram ska upprättas. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt eller i form av anpassad studiegång får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Ej åtgärdsprogram Om en utredning visar att eleven inte behöver särskilt stöd utan att behovet av stöd kan tillgodoses med extra anpassningar, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Ett sådant beslut ska utarbetas skriftligt. Överklagan Det går att överklaga beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla antingen ett beslut om att skolan inte ska upprätta ett åtgärdsprogram, vilket alltså innebär att eleven inte får särskilt stöd, eller innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram. Om någon överklagar beslutet att ett åtgärdsprogram inte ska upprättas spelar den dokumenterade utredningen en stor roll, eftersom den kommer att ligga till grund för överklagandenämndens bedömning. En viktig del i nämndens prövning gäller utredningens kvalitet, det vill säga om rektorn utrett elevens behov på det sätt som krävs och om man har följt den handläggningsprocess som lagen föreskriver. Innehållet i åtgärdsprogrammet kan också överklagas. Om det finns brister i utredningen eller i förfarandet ska överklagandenämnden upphäva åtgärdsprogrammet och återförvisa ärendet till rektorn som då har att besluta om ett nytt åtgärdsprogram. Nämnden kan inte ge förslag på vad åtgärdsprogrammet ska innehålla, men den kan säga om eleven borde få mer stöd eller stöd i en annan form. Det finns skäl till att skilja skolans dokumenterade utredning från det skriftliga åtgärdsprogrammet för att minimerar risken att integritetskänsliga uppgifter om eleven sprids. Det är därför lämpligt att den dokumenterade utredningen förvaras separat. Vid skolbyte till en fristående skola måste vårdnadshavarna lämna sitt samtycke för att känsliga uppgifter ska kunna lämnas ut. Använd blankett Besluta om att åtgärdsprogram ej ska utarbetas eller Besluta om att åtgärdsprogram ska utarbetas som finns på skolans del av Insidan. Se under rubriken Blanketter, mallar. 10

13 5. Genomföra, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram Åtgärdsprogrammet ska användas av skolan för att planera och utveckla den pedagogiska verksamheten för eleven. Av programmet ska det tydligt framgå vilka behoven av särskilt stöd är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Om en elevs behov av särskilt stöd visar sig i flera ämnen bör skolan utarbeta ett gemensamt åtgärdsprogram för eleven i dessa ämnen. Särskilt stöd Utöver den ledning och stimulans som alla elever ska få kan vissa elever behöva särskilt stöd för att nå målen för utbildningen. Det finns inte någon definition av begreppet behov av särskilt stöd eftersom det kan röra sig om mycket olika behov. Många elever stöter någon gång under sin skoltid på svårigheter och behöver under kortare tid särskilda stödåtgärder. Andra elever behöver stöd under hela skoltiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av andra orsaker. Eleven kan behöva särskilt stöd på grund av andra svårigheter i sin skolsituation till exempel, att eleven vantrivs i skolan, har svårt att fungera i grupp, är upprepat eller långvarigt frånvarande, har ett utagerande beteende eller drar sig undan. Svårigheterna kanske inte innebär en omedelbar risk för att eleven inte ska uppnå målen, men skolan ska utreda om de kan leda till större problem på sikt och i så fall ge eleven stöd. Det särskilda stödet ska ges om en elev riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven. Detta betyder inte att det särskilda stödet ska dras in för en elev så snart eleven genom insatta stödåtgärder bedöms ha nått det lägsta kunskapskravet. Skolans ansvar för att ge särskilt stöd kvarstår så länge eleven riskerar att inte nå upp till dessa kunskapskrav utan det särskilda stödet. Det betyder även att vissa elever kan ha rätt till särskilt stöd trots att de även når upp till kraven för högre betyg, under förutsättning att de utan det särskilda stödet riskerar att inte nå det lägsta kunskapskravet. Elever kan behöva stöd i förskoleklassen eller fritidshemmet för att förebygga svårigheter i skolan. Därför gäller bestämmelserna om särskilt stöd även förskoleklassen och fritidshemmet. Elevens behov Åtgärdsprogrammet ska avspegla elevens behov och utgå från elevens styrkor och svårigheter samt från en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. Denna del kan överföras från den pedagogiska utredningen och bedömningen. 11

14 Åtgärder för att nå målen De konkreta åtgärder som skolan planerar att vidta för att stödja eleven ska tydligt anges. Åtgärderna ska vara både långsiktiga och kortsiktiga och de ska relatera till målen i läroplanerna och uppställda kunskapskrav. Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara och omfatta elevens hela skolsituation. Åtgärderna kan handla om specifikt stöd i ett eller flera ämnen, regelbundna specialpedagogiska insatser under längre tid eller tillgång till en elevassistent som stödjer eleven under skoldagen. Om eleven även vistas på fritidshem kan programmet innehålla åtgärder för vistelsen där. Programmet ska vara daterat, det ska framgå vilka som har deltagit i utarbetandet och vem/vilka som är ansvarig/a för att genomföra stödinsatserna. Åtgärdsprogrammet undertecknas av rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till. Skolan ska sträva efter att alla elever får sin undervisning i den klass eller grupp som eleven normalt tillhör. En åtgärd kan innebära att en elev arbetar utanför sin ordinarie klass eller grupp tillfälligt eller vid enstaka tillfällen. Det är inte att förväxla med stöd i särskild undervisningsgrupp. Om det finns särskilda skäl kan särskilt stöd ges enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp. Om det särskilda stödet inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar kan beslutas om anpassad studiegång fattas. Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång kan inte delegeras. Innan ett beslut om placering i en särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång fattas ska skolan samråda med eleven och vårdnadshavarna och förklara varför man bedömer att det särskilda stödet inte kan ges i den ordinarie undervisningen. Följa upp och utvärdera Det är rektorn, eller den som fått i uppdrag av rektor att samordna arbetet med åtgärdsprogram, som ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetet med åtgärdersprogrammet. Med uppföljning avses det kontinuerliga arbetet med att följa upp åtgärder i vardagen medan utvärdering av åtgärder är en mer systematisk analys och helhetsbedömning av hur åtgärderna har fungerat. Åtgärdsprogrammet blir därmed ett stöd i skolans arbete med att följa upp elevens lärande och bedöma effekterna av vidtagna insatser. Det gäller att pröva och ompröva i en kontinuerlig process med kortsiktiga, konkreta och utvärderingsbara åtgärder. Det är betydelsefullt att elevens och vårdnadshavarnas erfarenheter av stödinsatserna tas till vara i utvärderingen. Detta arbete kan utföras av eller tillsammans med personal inom elevhälsan. Elever byter lärare och många gånger också skola under sin skoltid. För elever som har svårigheter i sin skolsituation är det särskilt angeläget att byten och övergångar fungerar. I detta sammanhang är ett väl utformat åtgärdsprogram betydelsefullt för att vidarebefordra information om eventuella stödbehov och om vilka tidigare åtgärder som har visat sig vara framgångsrika. 12

15 För att ansvariga snabbt ska kunna uppmärksammas på eventuella stödbehov är goda överlämningsrutiner således viktiga. Samtidigt finns det skäl att noga överväga vilken information som är relevant för dem som tar emot en elev. Om eleven byter till en skola i en annan kommun kan information som innehåller känsliga uppgifter om elevens personliga förhållanden lämnas över om vårdnadshavarna lämnat sitt samtycke. I annat fall först efter att skolan gjort en bedömning av om det är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Vid skolbyte till en fristående skola måste vårdnadshavarna lämna sitt samtycke för att känsliga uppgifter ska kunna lämnas ut. Källor Skolverket, 2011 Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen Skollagen (2010:800) Skolverkets broschyr Mer om rätt till kunskap Skolinspektionens rapport 2011 Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport 2010:14 Rätten till kunskap Allmänna råd och kommentarer, 2014 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram John Hattie 2009, Visible learning, en metastudie av 800 metastudier utförda av andra forskare. Socialstyrelsen och Skolverket, 2014, Vägledning för elevhälsan 13

16

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutinen är skapad efter att bestämmelserna kring stödinsatser förändrats från och med den 1 juli 2014. I de nya bestämmelserna används

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Ett elevärendes gång. Hälsofrämjande. Utveckling mot målen. Förebyggande

Ett elevärendes gång. Hälsofrämjande. Utveckling mot målen. Förebyggande Ett elevärendes gång För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas och det ska finnas tillgång till

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

STÖDINSATSER I SKOLAN

STÖDINSATSER I SKOLAN 2017-02-14 STÖDINSATSER I SKOLAN FRÅN NOLL TILL SUPERKOLL annabe.moobis.se ANNA BENGTSSON @annabengtsson9 annabeutveckling.se Ledning & stimulans Åtgärdsprogram Behov Särskilt stöd Extra anpassningar Utredning

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

ELEVER MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 2009-09-07 ELEVER MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder,

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat STÖDMATERIAL för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet Reviderat 20131029. Arbetsprocessen Arbetsprocessen kan beskrivas i följande steg, vilka skall dokumenteras fortlöpande under processens gång. 2 Förebyggande

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Alla har rätt till undervisning- en likvärdig skola!

Alla har rätt till undervisning- en likvärdig skola! Alla har rätt till undervisning- en likvärdig skola! Kerstin Isaksson Specialpedagog Centralt Skolstöd, Örebro kommun ansvarig för kommungemensamma skolplaceringar 019-21 67 61 kerstin.isaksson@ Syftet

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoplan. Sickla skola 2014/15. Elevhälsoplan 2014-15. Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor

Elevhälsoplan. Sickla skola 2014/15. Elevhälsoplan 2014-15. Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor Elevhälsoplan 2014-15 Elevhälsoplan Sickla skola 2014/15 Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor POSTADRESS BESÖKSADRESS Sickla skola, 131 83 Nacka Gillevägen

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola 3L e kt Cg.'"Le71, Beslut Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ryaskolan 4-9 i Göteborgs kommun 2(10) Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling

Läs mer

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16 Elevhälsoplan Boo Gårds skola 2015/16 1 Innehåll Innehåll... 2 Elevhälsoteamet... 3 Inledning... 4 Pedagogisk utredning... 6 Ansvarsfördelning... 7 Rutiner för elevärenden... 8 Vad gör vi för att upptäcka

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess Förklaringstext till Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess UPPMÄRKSAMMA Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från

Läs mer

Rutiner vid upprättande av åtgärdsprogram

Rutiner vid upprättande av åtgärdsprogram Rutiner vid upprättande av åtgärdsprogram 1. Vilken verksamhet omfattas? Bestämmelserna gäller för grundskolan, grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Förskoleklassen och fritidshemmet har

Läs mer

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 160824 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i

Läs mer

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Särskilt stöd enligt nya skollagen

Särskilt stöd enligt nya skollagen Särskilt stöd enligt nya skollagen Nya skollagen (2010:800) tillämpas på utbildning från den 1 juli 2011 Utökade rättigheter för elever i behov av särskilt stöd framhålls som en av de största förändringarna

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Lokal arbetsplan Finnbacksskolan läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan Finnbacksskolan läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan Finnbacksskolan läsåret 2011/2012 Vision När eleven kommer till Finnbacksskolan möts den av personal som den känner förtroende för och som är trevlig att träffa. Eleven har bra relation

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Arvika kommun. Lärande och stöd. Slutrapport

Arvika kommun. Lärande och stöd. Slutrapport Arvika kommun Lärande och stöd Slutrapport 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3. ÖVERGRIPANDE REVISIONSFRÅGOR... 4 4. AVGRÄNSNINGAR... 4 5. ANSVARIG NÄMND... 4 6.

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskola

Tillsynsbeslut för gymnasieskola Bilaga 2 Beslut 2014-01-28 Södertälje kommun sodertalje.kommun@sodertalje.se rektor vid Torekällgymnasiet maria.leonardsson@sodertalje.se Tillsynsbeslut för gymnasieskola efter kvalitetsgranskning av undervisning

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Dnr 43-2015:9278 Marks kommun markskommun@mark.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Lyckeskolans grundsärskola i Marks kommun Beslut 2 (14) Tillsyn i Lyckeskolans grundsärskola har genomfört

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Läsåret 2015-2016 Joachim Åberg Rektor Tolg skola Ewa-Lena Eliasson Specialpedagog Tolg skola Rev. 1 augusti-15. 1. Vision Skolans vision ska vara möjlig

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Alviksskolans Elevhälsoplan 2016

Alviksskolans Elevhälsoplan 2016 Sida 1 (11) 2016-03-07 s Elevhälsoplan 2016 Inledning s elevhälsoplan beskriver hur våra rutiner, ansvar och beslutsgång ser ut. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla medarbetare ska känna

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

von Bahrs skola 2016/2017

von Bahrs skola 2016/2017 von Bahrs skola Elevhälsoplan von Bahrs skola 2016/2017 Uppdaterad 2016-09-26 Elevhälsoplanens syfte Syftet med skolans och fritidshemmets arbete med elevhälsa är att alla skolans elever ska få stöd och

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Promemoria 2017-08-16 Utbildningsdepartementet Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti För att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna föreslår regeringen att en åtgärdsgaranti

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun.

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Nässjö kommun organiserar sin förskoleverksamhet utifrån att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Läsåret 2017-2018 Rektor Cecilia Medalen Rektor Jerry Prestberg Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Svenstaviks skola 2 Skolans elevhälsa 2 Svenstaviks skolas

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015

Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015 Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015 (Bilderna hämtade från Samverkan vt 2014) Johannesbäcksskolans vision Johannesbäcksskolan en skola att längta till Johannesbäcksskolans verksamhetsidé

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut s# Skolinspektionen Haninge kommun haningekommun@haninge.se Beslut för fritidshem i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Gamla Uppsala skola Lokal elevhälsoplan Läsåret

Gamla Uppsala skola Lokal elevhälsoplan Läsåret Gamla Uppsala skola Lokal elevhälsoplan Läsåret 2015-2016 Uppdaterad 160111 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i skolan

Läs mer

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017-2018 The Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Källor Skollagen 3 kap. 5 a 10, 9 kap. 17, 21,10 kap. 35, 39, 14 kap. 17 Förarbeten

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Elevhälsa Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Skolans uppdrag Utbildningens syfte Elevhälsans omfattning och uppdrag Elever i behov av särskilt stöd

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 belägen i Älvdalens kommun 2(12) Uppföljning av tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 genomförde tillsyn

Läs mer

Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017

Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017 Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017 Information till specialpedagoger/speciallärare och biträdande rektorer februari -17 Innehåll Vad är tilläggsbelopp/verksamhetsstöd?

Läs mer

Handlingsplan. för arbete med barn i behov av särskilt stöd inom förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Handlingsplan. för arbete med barn i behov av särskilt stöd inom förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Handlingsplan för arbete med barn i behov av särskilt stöd inom förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Giltighetstid Dokumentansvarig

Läs mer