Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd"

Transkript

1 Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa perioder. Upprättad

2 Innehåll Förskola.3 Förskoleklass, skola, fritidshem...4 Pedagogisk utredning..6 Åtgärdsprogram.6 Bilaga 1, Ansökan om insats av specialpedagog i förskolan. Bilaga 2, Handlingsplan särskilt stöd i förskolan (OBS! Denna finns endast i pappersformat och ligger alltså ej på nätet) Bilaga 3, Anmälan till elevhälsoteamet Bilaga 4, Pedagogisk utredning Bilaga 5, Åtgärdsprogram Bilaga 6, Uppföljning av åtgärdsprogram 2

3 FÖRSKOLA Skollagen SFS 2010:800, 8:e kapitlet, Särskilt stöd 9 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Perspektiv Barn med svårigheter Barn i svårigheter Barn ur svårigheter Vårt fokus är att titta på vilka möjligheter som finns i förskolans miljö och pedagogik för att tillgodose barnets behov och därmed främja barnets allsidiga utveckling. Alla åtgärder i förskolan ligger på pedagognivå. Arbetsgång Uppmärksamma Eventuellt samråd med vårdnadshavare Ansökan om insats av specialpedagog i förskolan (ett ex lämnas till specialpedagog och ett till förskolechef för kännedom). (bilaga 1) Specialpedagog återkopplar Eventuell observation av specialpedagog Arbetslaget får handledning Eventuell handlingsplan för särskilt stöd (bilaga 2) Eventuellt vidare kontakter med andra instanser Om det gäller enskilda barn i specifika svårigheter ska pedagogerna alltid ha samrått med vårdnadshavare. Specialpedagog och ansvariga pedagoger tittar tillsammans på hur barnets behov på bästa sätt kan tillgodoses genom att utveckla och förändra lärmiljön. Vid akuta situationer/ behov går kontakten direkt via förskolechef. 3

4 FÖRSKOLEKLASS, SKOLA, FRITIDSHEM Skollagen SFS 2010:800, 3:e kapitlet Utredning 8 Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Åtgärdsprogram 9 Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 eller i form av anpassad studiegång enligt 12 får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Särskilt stöd 7 Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. Perspektiv Elever med svårigheter Elever i svårigheter Elever ur svårigheter Vårt fokus är att titta på vilka möjligheter som finns i skolsituationen för att bedöma vilka åtgärder som skolan behöver för att stärka elevens kunskaper, färdigheter och tillgodose elevens behov. Vi ska vara förankrade i Lgr 11. Vi förhåller oss till de tre nivåerna; organisation, grupp och individ. Arbetsgång Uppmärksamma Anmälan till Eht (där anmälan når rektor). Anmälan lämnas till specialpedagog. (bilaga 3) Eht (Eht består av skolsköterska, specialpedagog, kurator, psykolog och rektor) Pedagogisk utredning, skolhälsovård, kurator är exempel insatser efter eht Eventuellt beslut om särskilt stöd eller ej Om det är klarlagt att eleven är i behov av särskilt stöd upprättas åtgärdsprogram. 4

5 Vidare utredning av andra kompetenser/instanser Det gynnar utgångsläget om allt sker i samråd med vårdnadshavare. I ett eventuellt åtgärdsprogram ska elev och vårdnadshavare ges möjlighet att delta. Vid akuta situationer/ behov går kontakten direkt via rektor. 5

6 Pedagogisk utredning, vad kan det innebära? I en pedagogisk utredning tittar man främst på lärandemiljön. Utredning syftar till att skolan får tillräcklig kunskap för att eleven ska nå målen. En utredning bör innehålla både en kartläggning och en analys av kartläggning. En pedagogisk utredning är skriftlig och är inte ett offentligt dokument. En pedagogisk utredning kan göras utan vårdnadshavares medgivande eftersom man i första han tittar på lärandemiljön. Dock finns det goda skäl för att ha med sig vårdnadshavare hela vägen och även ta del av deras upplevelse som såväl elevens och pedagogernas. Landskrona stad har ett gemensamt dokument för pedagogisk utredning. Det finns på enhetssekretess, mappen skola, mappen åtgärdsprogram, blanketter. Detta ska vi använda, men vi kan också lägga till löpande text som tydligt visar att vi har tittat på de tre nivåerna: organisation (kan vara vilket specialpedagogiskt perspektiv som präglar verksamheten, schema, resurser, personalens kompetens eller behov av fortbildning, tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, samverkan mellan olika instanser osv), grupp (kan vara gruppens sammansättning, gruppklimat, samspel och relationer, dagsrytm, struktur, aktiviteter, temaupplägg, pedagogisk mångfald) individ (kan vara vad som utmärker fungerande situationer och inte fungerande enligt eleven själv, pedagogerna och föräldrarna, självförtroende, självkänsla, samspelsförmåga med jämnåriga, äldre och vuxna, kommunikationsförmåga, koncentration, läs-, skriv-, talförmåga, uthållighet, impulskontroll, förmåga att ta instruktioner, initiativtagande, självständighet, förmåga att planera, tidsuppfattning, förmåga att själv strukturera, närvaro, syn, hörsel, motorik, motivation, kreativitet osv) Pedagogisk utredning görs av ansvarig pedagog och specialpedagog. De planerar, genomför och analyserar utredningen. I analysen bör vi titta på de tre nivåerna utifrån delaktighet, och elevens känsla av sammanhang och meningsfullhet. Utredningen kommer att underlätta skrivandet av åtgärdsprogram om utredning visar att så behövs. Utredningen kan också visa på ett behov av ytterligare utredningar och insatser. Dock får inte skolan dröja med det stöd de kan ge i väntan på ytterligare utredning. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram är i nuläget allmän handledning, så vi bör vara försiktiga med hur vi uttrycker oss. Rektor kan sekretessbelägga vissa delar. Ett bra åtgärdsprogram är ett som fungerar! Elev och vårdnadshavare ska ha möjlighet att delta i upprättandet. Landskrona stad har ett gemensamt dokument som vi använder. Det finns på enhetssekretess, mappen skola, mappen åtgärdsprogram, blanketter. Åtgärdsprogrammet upprättas av ansvarig pedagog, specialpedagog, vårdnadshavare och elev i den mån den går. Elevens styrkor och behov ska klart framgå. I ett åtgärdsprogram bör man inte använda värderingar (god kamrat, glad osv). Det långsiktiga målet ska kunna kopplas till Lgr 11. Oftast är det bra att bara skriva in ett långsiktigt mål. (tidsperspektiv ungefär ett halvår till ett år). De kortsiktiga målen ska vara konkreta och inte för många (som riktlinje 2-3 stycken). För varje delmål behövs konkreta åtgärder. Så mycket som möjligt ska finnas på organisations- och gruppnivå. Åtgärderna ska kopplas till ansvarig. Uppföljningen av delmålen bör kunna ske efter 4-6 veckor, då dessa delmål helst ska vara uppnådda, för att åtgärdsprogrammet ska vara fungerande. 6

7 Ett åtgärdsprogram kan ha samma långsiktiga mål under en lång tid. Delmålen byts ut efterhand att de är uppnådda. Är åtgärdsprogrammet begripligt och meningsfullt för barnet, pedagogerna och vårdnadshavarna? Är åtgärdsprogrammet hanterbart? 7

8 Ansökan om insats av specialpedagog i förskolan Kortfattad beskrivning av situationen: Vilka insatser har gjorts tidigare? Vi förväntar oss att insatserna ska leda till: Ansökan avser Grupp Enskilt barn Vårdnadshavare är informerade Kontaktavdelning/Kontaktperson: Datum: 8

9 Anmälan till Elevhälsoteam Kortfattad beskrivning av situationen: Vilka insatser har gjorts tidigare? Vi förväntar oss att insatserna ska leda till: Ansökan avser Grupp Enskilt barn Vårdnadshavare är informerade Kontaktperson: Datum: 9

10 Utbildningsförvaltningen Emiliaskolan Utredning inför beslut om eventuellt åtgärdsprogram (enl skollagen 3kap 8 ) Datum: Elevens namn Personnummer Klass Utredningen initierad av Utredningen har genomförts av Samråd har skett med elevhälsan Vårdnadshavare är informerad Underskrift ansvarig för utredningen 10

11 Beskriv elevens starka sidor ( löpande text) (vad fungerar bra?, när fungerar det bäst?, var fungerar det bäst? osv) Vad har gjorts för att förebygga svårigheterna? ( markera med x) samtal med eleven samtal med vårdnadshavare diskussion i arbetslaget samråd med personal i elevhälsan Vilka konkreta åtgärder har hittills vidtagits för att underlätta elevens utveckling? (löpande text) Hur upplever eleven sin situation? ( löpande text) Hur upplever vårdnadshavaren situationen? (löpande text) På vilken nivå finns svårigheter? ( markera med x) organisation grupp individ på fritidshemmet utanför skoltid i hemmiljö Beskriv svårigheterna ( löpande text) Identifiera svårigheterna ytterligare (markera med x) Handlar det om inlärningssvårigheter tal- och språksvårigheter läs- och skrivsvårigheter ämnesspecifika svårigheter värdegrundsspecifika 11

12 ansvarssvårigheter ( för lärandet) stor frånvaro motivationssvårigheter koncentrationssvårigheter bristande uthållighet relationssvårigheter, elev elev relationssvårigheter, elev personal sociala svårigheter motoriska svårigheter fysiska funktionshinder emotionella svårigheter bristande självkänsla, självförtroende Beskriv de markerade svårigheterna ( löpande text) Beskriv gruppen som eleven ingår i ( löpande text) Övrigt att tillägga? ( löpande text) Förslag på hur vi går vidare? (löpande text) Lämnas till ansvarig för beslut 12

13 Utbildningsförvaltningen Emiliaskolan Åtgärdsprogram Datum: Elevens namn Skola Personnummer Klass Närvarande vid utarbetandet: Elevens behov Vilket särskilt stöd behövs för att tillgodose elevens behov? Långsiktiga mål Kortsiktiga mål Beskriv konkret de åtgärder som ska vidtas på skolan på individ-, grupp- och organisationsnivå Uppföljning: Ansvarig för insatserna: 13

14 Åtgärdsprogrammet beslutat av: rektor/delegat Underskrift elev: Underskift vårdnadshavare: Åtgärdsprogrammet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd Information om detta finns på särskild blankett, som ska bifogas. Original förvaras och arkiveras på skolan, kopia lämnas till vårdnadshavaren 14

15 Utbildningsförvaltning Emiliaskolan Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram från (datum) Elevens namn Skola Personnummer Klass Närvarande vid uppföljningen datum Uppföljning Utvärdering Ny uppföljning av åtgärdsprogrammet Datum: Nytt åtgärdsprogram behöver utarbetas Åtgärdsprogrammet avslutas Ansvarig för uppföljning och utvärdering: 15

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer