ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA"

Transkript

1 ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014 Innehållsförteckning: Elevhälsoplan - presentation Elevhälsoarbete arbetsgång, protokoll för EVK Lathund inför upprättande av åtgärdsprogram Handlingsplan för klasskonferenser och utvärdering av elevhälsoarbetet Incidentrapportering: KIA händelseansvarig rapporterar se KanalN Bilagor: 1. Anmälan till elevhälsoteamet, EH 2. Inför klasskonferensen 3. Klasskonferensprotokoll 4. Dokumentation av gjorda stödinsatser 5. Hur vi arbetar kring dyslexi 6. Anmälan till talpedagog 7. Allergiplan Länk till blanketter

2 ELEVHÄLSOPLAN presentation Elever är olika och har olika behov. En del elever är i behov av särskilt stöd inom olika områden. Det kan vara inom det fysiska, psykiska, sociala eller pedagogiska området. Elevhälsans uppgift är att möta eleven och föräldrarna där de befinner sig och utifrån det arbeta för en positiv utveckling tillsammans. Vi har ett lösningsinriktat förhållningssätt, vilket innebär att vi utgår från styrkor och möjligheter. Vi vill ge hjälp och stöd tidigt för att förebygga problem. För att upptäcka behov gör vi en fonologisk och motorisk screening i förskoleklassen, vilket innebär att man tar reda på hur långt eleven har kommit i sin förberedande läs - och skrivutveckling och motoriska utveckling. Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP) och där formuleras kunskapsmål och sociala mål utifrån elevens behov. Om problemen inte kan lösas inom arbetslaget lämnar arbetslaget in en skriftlig anmälan till elevhälsoteamet (EH). Elevhälsoteamet träffas varje vecka och tar upp elever som är anmälda och andra aktuella elever. Protokoll skrivs angående vad som är problemet och förslag till åtgärder. Rektor alternativt spec.ped. är ordförande vid EH-mötet. Följande personer ingår i Elevhälsan: Silva Carinci, rektor Hildegard Johansson, psykolog Annika Garmén, skolläkare Adrienne De Geer, skolsköterska Monica Johnsson, specialpedagog Linda Blixt, specialpedagog

3 Uppmärksamma Ur skollagen 3 kap.8. Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. EH anmälan EH anmälan till rektor eller till den rektor delegerat uppgiften till, specialpedagog. Vårdnadshavare ska informeras om att anmälan görs. (Se blankett Anmälan och beslut) Utreda Rektor (eller den rektor delegerat beslutanderätten till) ser till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Syftet är att reda ut vad i skolsituationen som förorsakar en elevs svårigheter att bedöma vilka åtgärder som skolan behöver vidta för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd. Utredning genomförs i samråd med vårdnadshavaren. Innehållet i utredningen bör sekretessbeläggas. (Se blankett Utredning samt bilaga Stödfrågor) Besluta Rektor (eller den som rektor delegerat beslutanderätten till) fattar beslut om att upprätta åtgärdsprogram eller inte. (Se blankett Anmälan och beslut) Upprätta åtgärdsprogram Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet upprättas i samråd med berörd personal. Skolan ska sträva efter att göra elev och vårdnadshavare delaktiga. (Se blankett Åtgärdsprogram) Utvärdera och följa upp Uppsatta mål och åtgärder i åtgärdsprogrammet följs upp, utvärderas och justeras. Vid behov görs vidare utredning i skolan eller av externa utredare som elevhälsan remitterat till. Åtgärdsprogrammet avslutas när målen är uppfyllda. (Se blankett Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram)

4 ELEVHÄLSOARBETE- Arbetsgång Problem uppstår Ansvarig pedagog samtalar med berörda t.ex elev och föräldrar m.fl. samt dokumenterar samtalet. Diskussioner i arbetslaget med berörd personal. Börja med probleminventering och inhämta kollegernas bild av situationen. Beskriv problemet konkret och avgränsat (När, hur länge, på vilket sätt) Se positiva situationer. (När fungerar det bra?) Avsätt tid för problemlösning. 1. Beskriv målen - konkret och avgränsat (mätbara förändringar, avgränsbart) 2. Prioritera målen (Vad ska vi börja med?) 3. Gör upp delmål (Små steg i taget, hur långt från målet befinner vi oss?) 4. Beskriv målet i positiva termer - (Vad vill vi uppnå, hur vill vi att eleven ska bete sig, vad ska göras för att målet ska nås)? 5. Testa råd och tips från kollegor. Återkoppling vid nästa möte. 6. Berörda pedagoger förbereder mötet. Utser en mötesansvarig samt någon ansvarig pedagog för minnesanteckningar. Om problemet inte kan lösas av arbetslaget anmäl till EH skriftligt (se bilaga 1). EH tar upp anmälan på EH och lämnar återkoppling med förslag på åtgärder till arbetslaget. Ansvarig i EH utses. Om behov kvarstår kallas föräldrar till Elevhälsosamtal, EHS. Samtalet dokumenteras i minnesanteckningar. Fortsatt behov kallas till EVK som protokollförs, skrivs under av rektor och av vårdnadshavare. Kontinuerlig utvärdering sker i arbetslaget.

5 Bil.1 Anmälan till Elevhälsan Anmälan från Saltängen lämnas till Monica Anmälan från Duvnäs lämnas till Silva Elevens namn... klass.anmälningsdatum... Beskriv situationer som fungerat bra/mindre bra Vilka åtgärder tog du som klasslärare? Vilka åtgärder har arbetslaget vidtagit?

6 Vad blev resultatet? Föräldrarnas inställning Vad vill du/ni ha hjälp med?.. Klasslärarens underskrift.. Arbetslagsledarens underskrift Svar från elevhälsoteamet Elevens namn.klass..datum Ansvarig i elevhälsoteamet. Planerade åtgärder:

7 Rutiner för Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram (ÅP) ska upprättas av ansvarig lärare efter beslut i EH när lärare, förälder eller eleven själv är bekymrad över elevens situation eller utveckling. Åtgärdsprogram ska alltid upprättas när en elev inte når skolmålen. Ett åtgärdsprogram måste innehålla 1. Mål 2. Åtgärder 3. Utvärdering/ uppföljning Ett åtgärdsprograms tillkomst bygger på: - att hemmet finns med vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet - kännedom om elevens bakgrund och kartläggning av den situationen eleven befinner sig i, genom observationer, utredningar/screenings och samtal med elev, föräldrar och personal. Kartläggningen ska omfatta följande perspektiv: individ, klass, klassrum, skola, personal och organisation. Pedagogerna som arbetar kring barnet, men även föräldrarna, är medvetna om att man tillsammans prioriterar vad man börjar arbeta med: Vad är viktigast just nu? Vad är rimligt och möjligt? Vad kan tänkas komma senare. Ett åtgärdsprogram ska innehålla - Beskrivning av elevens skolsituation. - Beskrivning av elevens tillgångar/starka sidor - det är viktigt att hos alla inblandade efterhöra vilka elevens positiva, starka sidor är. Undvik negativa formuleringar. - Tydliga mätbara mål som går att uppnå. Åtgärdsprogrammet ska vara utvärderingsbart. Skriv enkelt men konkret. Vad ska göras och hur åtgärden ska genomföras samt en tydlig ansvarsfördelning. Vem ska göra vad? - Beskrivning av när och hur åtgärdsprogrammet ska utvärderas. Boka alltid datum för uppföljning. Inför uppföljning och utvärdering av ett åtgärdsprogram Varje vuxen som är inblandad i åtgärdsprogrammet för regelbundna anteckningar/dokumenterar hur arbetet fortskrider. Åtgärdsprogram - sekretess Handlingar som upprättas i en kommun och som förvaras där är allmänna. Juridiskt sett är åtgärdsprogram således en offentlig handling. Skolan kan själv sekretessbelägga. Man kan maila (måste använda Nacka mailen) åtgärdsprogram mellan pedagoger som är berörda utan vårdnadshavares medgivande. Men så fort man mailar till någon utanför skolan så blir åtgärdsprogrammet en offentlig handling och skall vara underskrivet av berörda vårdnadshavare. Alla uppgifter som rör enskild elevs personliga förhållanden i detta dokument kan sekretessbeläggas med stöd av bestämmelser i sekretesslagen. Ju mer integritetskänslig en uppgift är desto strängare är sekretessen. Originalet ska förvaras i en elevmapp i arkivet.

8 Klasskonferenser I september har vi klasskonferenser med alla klasser samt i januari. Då deltar rektor, skolsköterska, skolpsykolog, ansvarig specialpedagog samt berörda pedagoger. Klasslärarna fyller i blanketten Inför klasskonferensen innan konferensen. Respektive pedagog för protokoll vid klasskonferensen. Specialpedagogerna gör utifrån klasskonferensprotokollen en översikt över de elever i behov av särskilt stöd som finns i de olika arbetslagen och vilka pedagoger som är involverade, (och återkopplar detta till arbetslaget). Övriga utvärderingstillfällen när det gäller elevens kunskapsnivå Förskoleklassen Fonologisk screening o motorisk screening År 2 Diagnoser i svenska o matematik År 3 Nationella prov i matematik och svenska År 6 Nationella prov i svenska, matematik o engelska Utöver detta görs kontinuerliga läs- och skrivdiagnoser.

9 Bil. 2 INFÖR KLASSKONFERENSEN Ansvarig lärare ska - tillsammans med övrig berörd personal - förbereda sig genom att: fundera på hur gruppen fungerar: - i olika arbetssituationer individuellt, samarbete i små grupper och i hela gruppen - det sociala samspelet Klass: Datum för klasskonferens: Hur fungerar gruppen: Vi vill ta upp följande enskilda elever:

10 Denna blankett fylls i under klasskonferensen. Bil.3 Klasskonferensprotokoll Klass: Datum: Närvarande: Elev Behov nuvarande åtgärd Förslag på förändrad åtgärd Ansvarig

11 Bil.4 DOKUMENTATION AV GJORDA STÖDINSATSER Dokumenterar gör ansvarig lärare/specialpedagog/pedagog Lämnas till specialpedagog Elevens namn Födelsedatum Under det gångna året har eleven fått följande stöd (omfattning tidsmässigt, typ av stödinsatser, berörda ämnen, ansvarig för stödet): Förskoleklass Datum Ansvarig År 1 Datum Ansvarig År 2 Datum Ansvarig År 3 har uppnått målen har ej uppnått målen i Datum Ansvarig

12 År 4 Datum Ansvarig År 5 Datum Ansvarig År 6 har uppnått målen har ej uppnått målen i Datum Ansvarig

13 Bil. 5 Lathund vid misstanke om dyslexi. Efter önskemål från föräldrar alt. överenskommelse med föräldrar om utredning av dyslexi, lämnar ansvarig en EH anmälan (se info om EH-anmälan). Skolsköterskan skriver remiss till logoped. Dessförinnan har skolsköterskan kontakt med föräldrarna, oftast via telefon. Spec.ped. och/eller ansvarig lärare lämnar några kompletterande uppgifter till skolsköterskan som bifogar dessa med remissen. Kompletterande uppgifter kan förslagsvis vara: kopia på stavningstest, läs test, t.ex. nonsensord samt läskedjetest. Med remiss bifogas även blankett som fylls i av klasslärare och spec.lär./spec.ped. När utredningen är klar får föräldrarna ett överlämnande, efter det får skolan oftast tillsammans med föräldrarna ett överlämnande, muntligt eller skriftligt med rekommendationer till skolan samt att remissvar sänds till skolhälsovården.

14 Bil. 6 Önskemål om tal/specialpedagog Förskola/skolans namn avdelning/klass telefon Barnets/elevens namn Födelsedatum Åtgärdsprogram finns ja Förälder informerad ja Telefon förälder dagtid nej modersmål e-post Beskriv barnets/elevens behov angående språk, tal eller kommunikation: datum ansvarig pedagogs underskrift e-post Lämnas till tal/specialpedagog Kerstin Grape Nordquist mobil:

15 ELEV MED BEHOV AV SPECIALKOST Bil.7 Ifylles av vårdnadshavare Formuläret lämnas till lärare för vidarebefordran till skolmåltidspersonal och till skolsköterska, klasslärare, hemkunskapslärare, fritidspersonal och fritidsklubb. Barnets/elevens namn: Skola: Personnummer: Klass: Vårdnadshavares namn: Mitt barn tål inte: Nötter, jordnötter eller mandel Mjölkäggvita (mjölkprotein) Laktosintolerant (mjölksocker) Ägg Fisk Soja/baljväxter Sädesslag, vilka? Annan födoämnesöverkänslighet? Finns risk för svåra akuta reaktioner? Ja Nej Mot vad? Har det inträffat svår akut reaktion tidigare? Ja Nej Har barnet akutmediciner om det får i sig fel mat? Ja Nej Var finns barnets akutmedicin? Vem i skolpersonalen har Ni vidtalat som kan ge medicinen? Vårdnadshavare ansvarar för att informera lärare och skolmåltidspersonal vid förändringar i barnets födoämnesöverkänslighet. Skolhälsovården skall även informeras av vårdnadshavarna. Ort Datum Vårdnadshavares underskrift och telefon nummer dagtid Denna blankett gäller till dess att en ny blankett inkommer enligt ovan.

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Elevhälsoplan för Boo Gårds skola läsåret 11/12

Elevhälsoplan för Boo Gårds skola läsåret 11/12 Elevhälsoplan för Boo Gårds skola läsåret 11/12 Innehåll: EHT-teamet... 2 Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 4 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete... 5 Rutiner för elevärenden... 5 Särskilt stöd...

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2014-2015 20140825

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. (BBSS)

HANDLINGSPLAN FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. (BBSS) HANDLINGSPLAN FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. (BBSS) FÖRSKOLA Skollagen kap 8 9: Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer