Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

2 Inledning... 3 Arbetsgång i elevhälsoärenden... 3 Skolmöte... 3 Lathund skolmöte... 3 Ansvarsfördelning... 4 Rektor... 4 Handledare... 4 Arbetslaget... 4 Speciallärare/resurslärare... 5 Elevhälsoteamet (EHT)... 5 I EHT ingår följande funktioner... 5 Skolledning... 5 Skolsköterska... 5 Skolläkare... 6 Kurator... 6 Skolpsykolog... 6 Studie- och yrkesvägledare... 6 Speciallärare/Resurslärare... 6 Arbetssätt i elevhälsoteamet för åk Arbetssätt i elevhälsoteamet för särskolan (åk 7 10)

3 Inledning Elevhälsoarbetet har en central roll på Eklidens skola. Målsättningen för arbetet är att vi tillsammans inom skolan, i ord och handling, skapar förutsättningar för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas positivt efter egna förutsättningar och behov, såväl kognitivt som fysiskt, psykiskt och socialt. Det är allas ansvar att vara uppmärksamma på att elever mår bra och inte far illa. I elevhälsoarbetet arbetar vi utifrån en grundsyn som betonar varje människas inneboende kraft och förmåga att växa och utvecklas. Elevens utveckling i skolan är beroende av samspelet mellan lärare, vårdnadshavare, andra vuxna, kamrater och en god hälsa. Vi strävar efter att möta varje elev utifrån hens förutsättningar och behov i det dagliga skolarbetet. I elevhälsoarbetet arbetar vi enligt Lgr11, Skollagen, Diskrimineringslagen och FN:s barnkonvention. Skolans uppdrag Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. Arbetsgång i elevhälsoärenden Elevhälsoarbetet sker först och främst i arbetslaget. Hur når ett ärende EHT? - Om stödarbetet i arbetslaget inte räcker till lyfts frågan till EHT av specialläraren/resursläraren via biträdande rektor direkt till EHT Hur återkopplas ett ärende från EHT till arbetslaget? - Arbetslaget får återkoppling av ansvarig speciallärare/resurslärare - Direkt från EHT Skolmöte I de fall utvecklingssamtal och övriga rutiner för att stötta elevens utveckling inte räcker till kan beslut tas om att kalla till ett skolmöte. Vid ett skolmöte deltar vårdnadshavare, elev, handledare, ev. annan berörd lärare, ev. den skolledare som är ansvarig för eleven och ibland ytterligare någon från Elevhälsoteamet. Handledaren är sammankallande. Tid bör avsättas för att förbereda skolmötet. Vid skolmötet förs anteckningar av handledaren. Handledaren ansvarar för att anteckningarna delges berörda. Lathund skolmöte 1. Handledaren kallar till skolmötet. 2. Planeringsmöte bokas av handledare med berörd personal. 3

4 3. Handledare eller speciallärare/resurslärare förbereder åtgärdsprogrammet 4. Ansvarig skolledare håller i mötet om denne är med, annars beslutas detta vid planeringsmötet. 5. Handledare för anteckningar och ansvarar för att dessa delges berörda. Ansvarsfördelning Rektor - Har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsovården på skolan och fattar ytterst beslut om särskilda stödinsatser och åtgärdsprogram. Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer till rektor att en elev kan ha behov av särskilt stöd, skall rektor se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. - När elevs behov har utretts ser rektor till att resursfördelning och stödåtgärder anpassas enligt den bedömning som gjordes - Tar beslut om anpassad studiegång Handledare - Är uppmärksam på elevens psykiska och fysiska hälsa - Bevakar frånvaron veckovis och kontaktar vårdnadshavare vid hög frånvaro, ca 20 % - Följer upp elevens studiesituation genom samtal med eleven och andra lärare samt håller vid behov kontakt med vårdnadshavare - Kallar till utvecklingssamtal minst en gång per termin - Diskuterar och genomför nödvändiga insatser inom arbetslaget för elever där behov finns - Lyfter elevärenden till speciallärare/resurslärare då insatser i arbetslaget inte är tillräckliga - Kallar vid behov till skolmöte och sammanställer underlaget inför skolmötet (frånvaro och övriga undervisande lärares skriftliga omdömen) - Efter skolmöte ansvara för de åtgärder som faller på handledaren Arbetslaget - Diskuterar vid två tillfällen/månad arbetslaget elevernas skolsituation, speciallärare/resurslärare, knuten till arbetslag, leder dessa möten - Anmäler elevhälsoärenden till specialläraren/resursläraren som är knuten till arbetslaget - Vid behov anmäls sedan elevärendet av specialläraren/resursläraren till EHT - Kan konsultera Elevhälsa för diskussion kring och handledning av elever 4

5 Speciallärare/resurslärare - Träffar veckovis biträdande rektor och diskuterar elevärenden och specialpedagogiska frågor - Skriver åtgärdsprogram på uppdrag av elevvårdsansvarig skolledare - Diskuterar vid två tillfällen/månad arbetslaget varje elevs skolsituation - Gör kartläggande analyser utifrån resultaten av ämnesdiagnoserna i åk 7, (screeningtest i läs- och skriv, fördiagnos i matematik) för att se vilka ytterligare åtgärder som krävs - Bistår handledare/arbetslag med information och utbildning kring kompensatoriska hjälpmedel - Kan handleda övriga lärare i deras undervisning för elever som är i behov av stöd - Deltar vid överlämnanden av neuropsykiatriska utredningar tillsammans med handledare - Speciallärare/resurslärare planerar tid för överlämnande av utredningen med arbetslaget - Vid behov anlitas skolpsykolog till överlämnandet i arbetslaget. Elevhälsoteamet (EHT) I EHT ingår följande funktioner Skolledning - Har huvudansvaret för elevhälsan (rektor) - Är ledare för EHT och håller i dessa möten (biträdande rektor) - Ansvarar för resursansökningar - Har samtal med berörda parter vid akuta konflikter - Gör polisanmälan vid kriminella handlingar av elever - Ansvarig för skolans krisgrupp (rektor) - Beslutar om anpassad studiegång (rektor) - Deltar vid behov i skolmöten Skolsköterska - Har kontakt med elever och vårdnadshavare - Arbetar med förebyggande hälsovård som omfattar hälsosamtal, hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser - Föreslår och medverkar i specialinriktade insatser för enskilda elever, grupper och klasser - Informerar om utförda utredningar/resultat och återgivningstider - Arbetar för elevernas välbefinnande och hälsa samt följer elevernas utveckling 5

6 Skolläkare - Har kontakt med elever och vårdnadshavare - Ansvarar för medicinsk rådgivning och bedömningar - Skriver remisser till specialister t.ex. Utredningsteamet i Nacka/Värmdö - Bevakar elevernas fysiska, psykiska och medicinska hälsa. Kurator - Arbetar främjande på grupp- och organisationsnivå - Erbjuder vid behov elever, vårdnadshavare och personal samtal enskilt eller i grupper - Föreslår och medverkar i specialinriktade insatser för enskilda elever, grupper och klasser - Genomför skolsocialutredning på uppdrag av rektor - Konsulterar/handleder skolans personal vid behov - Arbetar med elevens psykosociala välbefinnande och utveckling Skolpsykolog - Arbetar främjande på grupp- och organisationsnivå Ansvarar för bedömningssamtal Föreslår och genomför utredningar avseende elevers kognitiva-, känslomässiga-, psykosociala- och neuropsykosociala förmåga samt rekommenderar insatser - Håller i samtal, konsultation och handledning till olika personalkategorier i skolan - Arbetar med elevens psykiska välbefinnande och utveckling Studie- och yrkesvägledare - Informerar och vägleder eleverna på grupp- och individnivå inför fortsatta utbildning och yrkesinriktning och särskilt uppmärksamma möjligheter för elever med funktionsnedsättning - Handlägger gymnasievalet och bilagor till gymnasieskolan - Överlämnar information om elever i behov av särskilt stöd till mottagande gymnasieskola - Deltar vid önskemål i skolmöten - Handlägger praktik vid anpassad studiegång utanför skolan Speciallärare/Resurslärare - Deltar med sin specialpedagogiska kompetens i olika pedagogiska frågeställningar Arbetssätt i elevhälsoteamet för åk Träffas regelbundet onsdagar kl. 13:00 14:30. En gång i månaden deltar även skolläkare - Kan vid behov bjuda in representanter från arbetslagen - Biträdande rektor återkopplar till speciallärare/resurslärare som därefter återkopplar till arbetslaget 6

7 - Beslutar om insatser utifrån kompetensen inom EHT - Beslutar om remiss till vidare utredningar i samråd med vårdnadshavare Arbetssätt i elevhälsoteamet för särskolan (åk 7 10) Träffas två gånger per termin på EHT-tid. Samordnare för särskolan, skolläkare och skolpsykolog deltar vid dessa möten utöver ordinarie EHT-personal. 7

Elevhälsoplan Skuru Skola 2011/2012

Elevhälsoplan Skuru Skola 2011/2012 Elevhälsoplan Skuru Skola 2011/2012 Elevhälsoplan Inledning... 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbetet... 3 Rutiner för elevärenden:... 4 Ansvarsfördelning... 4 Rektor... 4 Mentor... 4 Arbetslaget...

Läs mer

Arbetsplan för Elevhälsan

Arbetsplan för Elevhälsan EKTORPSRINGEN Arbetsplan för Elevhälsan 2013-12-03 Målsättning och arbetsplan Arbetet med eleverna utgår från klassen. Det är av stor vikt att det finns en specialpedagogisk medvetenhet inom arbetslaget,

Läs mer

Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16

Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16 Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16 Målsättning Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska

Läs mer

Elevhälsoplan för Boo Gårds skola läsåret 11/12

Elevhälsoplan för Boo Gårds skola läsåret 11/12 Elevhälsoplan för Boo Gårds skola läsåret 11/12 Innehåll: EHT-teamet... 2 Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 4 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete... 5 Rutiner för elevärenden... 5 Särskilt stöd...

Läs mer

Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa

Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa Innehållsförteckning Om elevhälsan.. 3 Södertörns friskolas elevhälsoteam (EHT) 3 Ansvarsfördelning 4 5 Förebyggande arbete för

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR LIKVÄRDIG ELEVHÄLSA INOM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR LIKVÄRDIG ELEVHÄLSA INOM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSOPLAN FÖR LIKVÄRDIG ELEVHÄLSA INOM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Skoldirektörsbeslut Ansvarig samt giltighetstid: Skoldirektör Uppdaterad: 2014-09-24 POLICY Uttrycker

Läs mer

INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro -

INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro - INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro - Drogmissbruk - Funktionsnedsättning - Sexuella övergrepp -

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer

RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer Arbete inom skolväsendets obligatoriska och frivilliga skolformer i Västra Götalandsregionen INLEDNING De fyra kommunalförbunden inom Västra Götalandsregionen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2014-2015 20140825

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015 - Läsåret 204-205 Arbetsplan för Grundsärskolan Åk 7-9 Syftet med denna arbetsplan är att: Vara ett stöd och underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete med analys och uppföljning Tydliggöra särskolans

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014-09-23 ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014 Innehållsförteckning: Elevhälsoplan - presentation Elevhälsoarbete arbetsgång, protokoll för EVK Lathund inför upprättande av åtgärdsprogram Handlingsplan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2014-2015 Sundsvall Alla enheter på ska tillsammans med elever och vårdnadshavare skapa och levandegöra sin plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan.

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer