Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola"

Transkript

1 Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Läsåret Rektor Cecilia Medalen Rektor Jerry Prestberg

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Svenstaviks skola 2 Skolans elevhälsa 2 Svenstaviks skolas lokala elevhälsoteam 3 Syftet med det lokala elevhälsoarbetet 3 Syftet med elevhälsoplanen 3 Mål 3 Ansvar 3 Övrigt elevhälsoarbete 4 Årsplan för Svenstaviks skolas elevhälsoteam 5 Arbetsgång för arbetet med stöd och särskilt stöd F-6 6 Arbetsgång för arbetet med stöd och särskilt stöd Stöd inför elevhälsan 9 Rutiner vid ogiltig frånvaro 10 Rutiner vid giltig frånvaro 10 Studiegårdsplanering 11 1

3 Svenstaviks skola Svenstaviks skola omfattas av förskoleklass till och med grundskolans årskurs 9. Vid skolan går totalt 331 elever, varav 24 elever i förskoleklass. På skolan finns integrerade grundsärskoleelever. På Svenstaviks skola finns även ett fritidshem där det går 113 barn. Svenstaviks skola är indelad i två skolenheter, som leds av två rektorer. Rektor Cecilia Medalen ansvarar för årskurs 1-6 och rektor Jerry Prestberg ansvarar för årskurs 7-9. Biträdande rektor Ulla H Gustavsson ansvarar för fritidshem, förskoleklass och studiehandledarna. Lärarna är organiserade i arbetslag. Den pedagogiska personalen har mötestid varje onsdag i olika konstellationer såsom, hela skolan, arbetslag, ämneslag eller arbetsgrupper. Verksamheten bedrivs i tre skolbyggnader. Undervisningen för förskoleklass till och med årskurs 3 bedrivs i den ena byggnaden som kallas Djurgården. Även fritidshemmet bedriver sin verksamhet där. I den andra byggnaden bedrivs undervisningen för grundskolans årskurser 4-9. Eleverna är indelade i årskursvisa klasser, varav de flesta är parallellklasser. I den tredje byggnaden tar Svenstaviks skola emot elever som är nyanlända till Sverige och som inledningsvis får undervisning i förberedelseklasser. Skolans elevhälsa Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (3 kap. 3 ). Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och träningsskola. Eleverna ska få det stöd de behöver för att de ska nå så goda resultat som möjligt. Skolans huvuduppdrag är utveckling och lärande. För att lyckas måste skolan skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Lärande och hälsa påverkas på många sätt av samma generella faktorer. En god hälsa är en förutsättning för att kunna inhämta kunskaper och en god miljö för lärande bidrar också till en god hälsa. Alla som arbetar i skolan ska samverka och stötta barn och elever på olika sätt för att göra skolan till en god miljö för lärande. Skolan ska arbeta aktivt med ett inkluderande förhållningssätt. Alla elever har rätt att vara i sin ordinarie grupp och bli bemött utifrån sina behov. 2

4 Svenstaviks skolas lokala elevhälsoteam (EHT) Det lokala elevhälsoteamet på Svenstaviks skola består av rektorer, skolsköterska, skolkuratorer, speciallärare, specialpedagog och vid behov andra professioner. Teamet ska ha ett nära samarbete med arbetslag och lärare. Teamet ska ha överblick och kunskap om nuvarande och kommande behov samt kunna initiera och delta i utvecklingsarbete. Det lokala elevvårdsteamet träffas en gång i månaden. Samverkan sker regelbundet med Jämtlands läns Barn- och ungdomspsykiatri. Samverkan sker även med externa aktörer inom kommunala och eller länsövergripande verksamheter. Tillgång finns även till kommungemensamma stödfunktioner såsom skolpsykolog, specialpedagog med tal- och språkinriktning, skolläkare, studie- och yrkesvägledare. Vid behov remitteras ärenden vidare till ovanstående stödfunktioner. Syfte med det lokala elevhälsoarbetet: bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa bidra till att elever ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål uppmärksamma, utreda och förebygga orsaker till ohälsa och andra svårigheter löpande planera, utvärdera och dokumentera skolans elevhälsoarbete bidra med anpassningar och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd Syfte med elevhälsoplanen: vara till stöd för all personal i det dagliga elevhälsoarbetet bidra till att säkra alla elevers rätt till likvärdig utbildning stimulera till verksamhetsutveckling i arbetet med en samlad elevhälsa Mål Det lokala elevhälsoarbetets mål är att stödja elevernas utveckling och skapa en positiv lärandemiljö. Ansvar Rektor har det yttersta ansvaret för att det lokala elevhälsoarbetet, så att elevers behov utreds och tillgodoses. Klasslärare/arbetslag har ansvar för elevers lärande, trivsel och utveckling och för att uppmärksamma elever i svårigheter, anpassa undervisningen utifrån elevens behov samt kontakta elevhälsoteamet om elevens behov av särskilt stöd ska utredas. Klasslärare i åk 1-5 ansvarar även för att det upprättas skriftliga individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen. 3

5 Övrigt elevhälsoarbete Åtgärdsprogram Om en elev riskerar att inte nå målen följer vi Skolverkets och kommunens riktlinjer för upprättande av åtgärdsprogram, se skolans Arbetsgång för arbetet med stöd och särskilt stöd på Svenstaviks skola F-6, s. 6, åk. 7-9, s Frånvaro Hanteras frånvaro enligt Svenstaviks skolas Rutiner för frånvaro, s. 10. Trakasseri/Kränkning Hanteras enligt Svenstaviks skolas Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Utredningar Originalet förvaras i låsbart dokumentskåp som speciallärare/specialpedagog ansvar för. Anmälan till soc Berörd pedagog/personal anmäler, enligt lag vid misstanke om att ett barn far illa. Rektor skall informeras att anmälan sker. Blankett, nr finns på insidan (Barn Ungdom Utbildning- Anmälan enligt socialtjänstlagen kap. 14). Hot och våld Hanteras enligt Svenstaviks skolas Handlingsplan vid hot och våld. 4

6 Årsplan för Svenstaviks skolas elevhälsoteam Månad Arbetsområde/Åtgärd Ansvarig Augusti Resursfördelning genomgång BIBASSelever Rektor (barn i behov av särskilt stöd) Rektor och EHT Överlämnande av elever vid Rektor och EHT årskurs/lärarbyten Förebyggande arbete, inför NVT 1 Sammankallande NVT (nätverksträff för Bergs kommuns samlade Skolsköterska och elevhälsa) skolläkare NVT 1 Under hela läsåret, vaccination/hälsosamtal nyanlända Revidera lokal elevhälsoplan Rektor och EHT September Klasskonferenser, fördelning av resurser, Rektor och EHT identifiera behov av kommungemensamma stödfunktioner, inför NVT 2 Oktober Trivselenkät Mentor/klasslärare NVT 2 Sammankallande NVT Vaccination, åk. 2 och flickor åk. 5 Skolsköterska November Analys av trivselenkät Rektor, arbetslag EHT Likabehandlingsplanen revideras Rektor och EHT Hälsosamtal, åk. 2 Skolsköterska December Analys, utvärdering av resursfördelning Rektor och EHT Januari Genomgång, analys och utvärdering av screeningresultat och kunskapsresultat HT-17, inför NVT 3 Uppföljning och analys av trivselenkät, inför NVT 3 NVT 3 Februari Sammanställning av studiedag och planering, se över BIBASS-behov HT, inför NVT 4 Hälsosamtal, åk. 4 Mars NVT 4 Hälsosamtal, åk. 7 April Rektor, lärare och EHT (studiedag) Rektor och EHT Sammankallande NVT Rektor och EHT Skolsköterska Sammankallande NVT Skolsköterska Maj Vaccination, flickor åk. 5 Skolsköterska Juni Utvärdering av årets elevhälsoarbete, inför NVT 5 Genomgång och analys av kunskapsresultat VT-18 NVT 5 Rektor, EHT och lärare Rektor och EHT Sammankallande NVT 5

7 Arbetsgång för arbetet med stöd och särskilt stöd på Svenstaviks skola åk. F-6 1. FRÄMJANDE/ Uppmärksamma för alla elever Vid behov anpassas undervisningen av läraren för eleven. Genomförda anpassningar dokumenteras enligt Dokumentation av extra anpassningar, se insidan/blanketter. Vid oro för att en elev inte når uppställda kunskapskrav eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation kontaktas EHT (rektor). Elev och vårdnadshavare görs tidigt medvetna om oro och eventuella anpassningar. Om svårigheterna kvarstår intensifieras anpassningarna (vid behov med stöd av personal ur EHT) och dokumenteras Dokumentation av extra anpassningar, se insidan/blanketter. 2. FÖREBYGGANDE/Utreda utifrån behov Läraren bokar tid med aktuell personal ur EHT och tar med dokumentationen från anpassningar. Läraren förbereder sig inför träffen genom att använda Stöd för elevhälsan, s. 9. Läraren och speciallärare/ specialpedagog fyller tillsammans i Utredning av en elevs behov av särskilt stöd, se insidan/blanketter. 3. ÅTGÄRDANDE utifrån behov Rektor beslutar om åtgärdsprogram ska upprättas (1) eller inte (2) samt vilka eventuella insatser som är möjliga t.ex. resursperson, anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp, se insidan/blanketter. 1. Åtgärdsprogram upprättas av läraren tillsammans med speciallärare/specialpedagog, elev och vårdnadshavare Beslut om åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd. 2. Åtgärdsprogram upprättas inte Beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram 4. UPPFÖLJNING Åtgärderna tidsbegränsas och följs upp: Utvärdering av åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd, se insidan/blanketter. Om det efter uppföljningen finns fortsatt behov av åtgärdsprogram skrivs ett nytt: Beslut om åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd. Alternativt avslutas åtgärdsprogrammet: Beslut om att avsluta åtgärdsprogram. 5. EXTERN ÅTGÄRD för enskild elev eller grupp Om inte skolans kompetens räcker till, görs en ansökan till Bergs kommuns nätverksgrupp. Inför detta steg ska en pedagogisk utredning vara gjord och i vissa fall även åtgärdsprogram. Rektor beslutar om ansökan ska göras. 6

8 Arbetsgång för arbetet med stöd och särskilt stöd på Svenstaviks skola åk FRÄMJANDE/Uppmärksamma för alla elever Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska läraren skyndsamt ge eleven stöd i form av anpassningar. Elev och vårdnadshavare görs medvetna om oro och anpassningar. Genomförda anpassningar på grupp- och individnivå dokumenteras enligt Dokumentation av extra anpassningar, se insidan/blanketter. Det finns situationer där särskilt stöd behöver ges omgående, utan att man först sätter in extra anpassningar. I dessa fall görs en anmälan om elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektor. 2. INTENSIFIERA ANPASSNINGAR för alla elever Extra anpassningar: Ytterligare arbete/intensifiering kring anpassningar, elevhälsan kontaktas. Genomförda anpassningar på grupp- och individnivå dokumenteras enligt Dokumentation av extra anpassningar, se insidan/blanketter. Studiegården som extra anpassning (kortare perioder): Ämnesläraren ansvarar för upprättande av ämnesplanering och studiegårdsmall, s.11. Speciallärare/specialpedagog följer upp arbetet i studiegården. Studiegården som anpassad studiegång: för elever där de enligt skollagen inte krävs ordinarie ärendegång kring beslut om anpassad studiegång Ämnesläraren ansvarar för upprättande av ämnesplanering och studiegårdsmall. Speciallärare/specialpedagog följer upp arbetet i studiegården. Om stödinsatserna inte är tillräckliga görs en (skriftlig) anmälan av elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektor. 7

9 3. FÖREBYGGANDE/Utreda utifrån behov Rektor ansvarar för att en utredning görs. Lärare och elevhälsa är delaktiga i utredningen. Lärare bokar tid för att träffa (aktuell) personal ur EHT. Dokumentation av extra anpassningar tas med. Läraren förbereder en pedagogisk kartläggning inför träffen, enligt Stöd inför elevhälsan, s. 9. Utifrån kartläggning och dokumentation av det främjande arbetet fyller lärare och speciallärare/ specialpedagog tillsammans i Utredning av en elevs behov av särskilt stöd, se insidan/blanketter. 4. ÅTGÄRDANDE utifrån behov Utifrån den genomförda utredningen tar rektor beslut om eleven har behov av särskilt stöd eller inte och om åtgärdsprogram ska upprättas (1) eller inte (2), (samt vilka eventuella insatser som är möjliga (t.ex. elevassistent, anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp)? 1) Åtgärdsprogram upprättas av lärare tillsammans med speciallärare/specialpedagog, elev och vårdnadshavare. Beslut om åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, se insidan/blanketter. 2) Åtgärdsprogram upprättas inte. Beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram, se insidan/blanketter. Studiegården som särskilt stöd: för elever där de enligt skollagen krävs ordinarie ärendegång gällande särskilt stöd och anpassad studiegång Ämnesläraren ansvarar för upprättande av ämnesplanering och studiegårdsmall. Speciallärare/specialpedagog följer upp arbetet i studiegården. 5. UPPFÖLJNING för enskild elev eller grupp Om det efter uppföljning som dokumenteras enligt Utvärdering av åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd, finns fortsatt behov av åtgärdsprogram fattar rektor beslut om nytt åtgärdsprogram, Beslut om åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Alternativt avslutas åtgärdsprogrammet Beslut om att avsluta åtgärdsprogram, se insidan/blanketter. 6. EXTERN ÅTGÄRD för enskild elev eller grupp Om inte skolans kompetens räcker till, görs en ansökan till Bergs kommuns nätverksgrupp. Inför detta steg ska en pedagogisk utredning vara gjord och i vissa fall även åtgärdsprogram. Rektor beslutar om ansökan ska göras. 8

10 Stöd inför elevhälsan Pedagogisk kartläggning Om ett problem uppstår i elevgruppen pratar berörd lärare med eleven/vårdnadshavare. Berörd lärare/mentor bokar en tid hos EHT och har tänkt igenom nedanstående inför träffen: Individnivå Gruppnivå Organisationsnivå Elevens syn på sig själv Föräldrars syn på elevens situation Personalens syn på elevens situation Situationer där lärandet fungerar och tvärtom Relationer mellan eleven och kamrater Relationer mellan barnet och vuxna i lärandemiljön Relationer mellan vuxna i lärandemiljön Trygghet, ordning och reda, lugn och ro Värderingar och attityder Syn på elever i svårigheter Förväntningar på barn och ungdomar i allmänhet Förutsättningar för elevers lärande Kunskapsnivå/utvecklingsnivå Klimat och atmosfär Resursfördelning Fysiska funktioner syn, hörsel, tal, motorik mm Starka sidor och intressen Ansvar och inflytande förmåga och vilja Utveckling och självförtroende Anpassning av arbetssätt och material utifrån elevens förutsättningar och behov Gruppsammansättning Personalens kompetens Arbetsformer (grupper, klasser, arbetslag, schema, timplaner mm) Kontakt hem-skola Övrigt Övrigt Övrigt Analys av inhämtat material Vilka arbetssätt och arbetsformer är mer kritiska eller mer stödjande för eleven? Vilka uppfattningar finns det inom arbetslaget finns det på insamlat material? Hur svarar skolans organisation upp mot elevens förutsättningar och behov? Hur använder arbetslaget de resurser som står till förfogande? Personal? Hjälpmedel? Vilka slutsatser kan vi dra? Rektor beslutar om eventuellt åtgärdsprogram. 9

11 Rutiner vid ogiltig frånvaro Vid första tillfället/hel lektion eller del av dag. Elevens klassföreståndare/mentorer kontaktar vårdnadshavare, per telefon, för att informera om frånvaron. Kontrollera med vårdnadshavare och elev om det är något i skolan, som gör att eleven inte deltar i undervisningen. Klassföreståndaren dokumenterar. Vid upprepad frånvaro (andra tillfället). Klassföreståndare/mentor kallar elev och vårdnadshavare till möte på skolan. Personal från EHT kan vara med på mötet. Klassföreståndare/mentor ansvarar för dokumentationen, kopia till rektor. Vid fortsatt upprepad frånvaro (femte tillfället). Klassföreståndare/mentor tar upp ärendet med skolans elevhälsa. En skolsocial kartläggning kan utföras av skolkuratorn. Rektor kallar till elevhälsomöte. Samverkande socialsekreterare kan delta. Eventuella insatser utvärderas. Ärendet återkopplas till elevhälsan och arbetslaget. Rektor ansvarar för dokumentation. Oro för frånvaro kvarstår Rektor kallar till nytt elevhälsosamtal. Samverkande socialsekreterare deltar. Rektor ansvarar för dokumentation. Rutiner vid giltig frånvaro Klassföreståndare/mentor rapporterar till rektor och skolsköterska efter den sjätte sjukperioden. Vid behov hanteras ärendet i den lokala elevhälsan. Beslut i det lokala elevhälsoteamet om eventuella insatser. 10

12 Studiegårdsplanering Datum: Elev: Åk: Ämne: Undervisande lärare: Planering för ämnesområdet bifogas. Vilka förmågor behöver eleven träna på? Hur ska eleven träna på dessa förmågor? Vilket material används för momentet? Period: Vilka lektionstillfällen behöver eleven stöd under? Redovisningssätt: Dokumentation: Utvärdering: Insats avslutas: 11

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Elevhälsoplan 2016/2017

Elevhälsoplan 2016/2017 Elevhälsoplan 2016/2017 Bergundaskolan Adress: Bergundaskolan Storegårdsvägen 6 352 50Växjö Telefon: 0470/416 73 Hemsida: www.vaxjo.se/bergundaskolan Rektor åk F - 6: Jennie Sjövall Jernelöv Telefon: 0470/416

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015 Elevhälsoplan för Älta Skola 2014-2015 Innehåll Inledning 3 Funktioner i Elevhälsan 3 Gången vid elevärenden 5 Klasskonferens 6 Överlämnande. 6 Inflyttning. 6 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 7 Neuropsykiatriska

Läs mer

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö Elevhälsoplan Grundskola Malmö Läsåret 2016-2017 Innehåll Inledning 1.1 Elevhälsoteamet 1.2 Mål med elevhälsoarbetet 2. Utvärdering av föregående års plan 3. Kartläggning 4. Nulägesanalys 5. Främjande

Läs mer

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Läsåret 2015-2016 Joachim Åberg Rektor Tolg skola Ewa-Lena Eliasson Specialpedagog Tolg skola Rev. 1 augusti-15. 1. Vision Skolans vision ska vara möjlig

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning.

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning. Kvarngärdesskolans elevhälsoplan Hälsa och lärande hänger ihop. Eleverna måste känna sig trygga och må bra för att kunna lära sig på bästa sätt. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar

Läs mer

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 Inledning Gottsundaskolan (år 6-9) och Treklangens skola(år F-5) är två grundskolor belägna i södra Uppsala. Skolorna leds av var sin rektor,

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess Förklaringstext till Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess UPPMÄRKSAMMA Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från

Läs mer

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Elevhälsoplan Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Petri Partanen Att utveckla elevhälsa 2012, sid 43 29 september

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat STÖDMATERIAL för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet Reviderat 20131029. Arbetsprocessen Arbetsprocessen kan beskrivas i följande steg, vilka skall dokumenteras fortlöpande under processens gång. 2 Förebyggande

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 27/1 2016 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16 Elevhälsoplan Boo Gårds skola 2015/16 1 Innehåll Innehåll... 2 Elevhälsoteamet... 3 Inledning... 4 Pedagogisk utredning... 6 Ansvarsfördelning... 7 Rutiner för elevärenden... 8 Vad gör vi för att upptäcka

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 1 (5) Sandeplanskolan Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 2 (5) Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och special- pedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund NORRA SKOLAN F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL ELEVHÄLSOPLAN 2016-2017 1 Innehållsförteckning 1. Elevhälsa 3 2. Ansvar 3 3. Organisation 4 4. Representanter EHT 4 5. Beskrivning

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsoplan för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsans vision är att varje elev får ett livslångt lärande i en trygg och lustfylld skola 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3

Läs mer

Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015

Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015 Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015 (Bilderna hämtade från Samverkan vt 2014) Johannesbäcksskolans vision Johannesbäcksskolan en skola att längta till Johannesbäcksskolans verksamhetsidé

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola 3L e kt Cg.'"Le71, Beslut Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ryaskolan 4-9 i Göteborgs kommun 2(10) Uppföljning

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA SKOLANS MÅL Eleven mår bra, trivs och är trygg i skolan, utvecklar färdigheter och klarar kunskapskrav. Mentor, den enskilda läraren

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutinen är skapad efter att bestämmelserna kring stödinsatser förändrats från och med den 1 juli 2014. I de nya bestämmelserna används

Läs mer

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets utvecklingsområden inför läsåret

Läs mer

Detta är Backatorpsskolans

Detta är Backatorpsskolans Detta är Backatorpsskolans Elevhälsoplan Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 160824 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Ett elevärendes gång. Hälsofrämjande. Utveckling mot målen. Förebyggande

Ett elevärendes gång. Hälsofrämjande. Utveckling mot målen. Förebyggande Ett elevärendes gång För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas och det ska finnas tillgång till

Läs mer

Elevhälsoplan. Sickla skola 2014/15. Elevhälsoplan 2014-15. Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor

Elevhälsoplan. Sickla skola 2014/15. Elevhälsoplan 2014-15. Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor Elevhälsoplan 2014-15 Elevhälsoplan Sickla skola 2014/15 Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor POSTADRESS BESÖKSADRESS Sickla skola, 131 83 Nacka Gillevägen

Läs mer

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 1 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 2 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Bakgrund Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, på så vis ska elevhälsan stödja elevens

Läs mer

Elevhälsoplan Ådalsskolan

Elevhälsoplan Ådalsskolan Elevhälsoplan Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 5 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Elevhälsans ansvar och organisation... 3 Arbetsgång och elevhälsomöten... 3 Dokumentation... 4 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. september 2016 Styrdokument Denna handlingsplan har sin utgångspunkt i vad som sägs om extra anpassningar samt åtgärdsprogram

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Box 5006, Lillbybacken 3 163 05 SPÅNGA 08-508 43 610 Elevhälsan Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola ELEVHÄLSOPLAN Vid Dalbackens friskola Sammanfattning I detta dokument finner du information om hur elevhälsoarbetet vid Dalbackens friskola är tänkt att vara. I elevhälsoteamet så ingår ett antal olika

Läs mer

Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2

Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2 Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2 Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 Vision för Sektor lärande i Lerums kommun... 3 1.2 Kommunövergripande elevhälsoplan... 3 2. Elevhälsan på Knappekullaskolan

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DOMARRINGENS SKOLA ELEVHÄLSOPLAN EXTERN VERSION

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DOMARRINGENS SKOLA ELEVHÄLSOPLAN EXTERN VERSION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DOMARRINGENS SKOLA ELEVHÄLSOPLAN EXTERN VERSION 2016-10-12 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ordlista... 2 Sekretess... 3 Forum för samverkan... 4 Elevs frånvaro... 5 Övergångar

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17 1 (9) Innehållsförteckning Elevhälsoplanens syfte... 2 Forum för samverkan samt förebyggande arbete... 6 Utvecklingssamtal... 6 Samtal med

Läs mer

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till

Läs mer

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan Elevhälsoplan för Kristinedalskolan 2016-2017 Vi utbildar världsmedborgare En skola för alla Reviderad 160810 1. Inledning Kristinedalskolans vision är att alla elever ska ha rätt att utvecklas utifrån

Läs mer

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Februari 2016, fastställt av Rickard Leo, rektor Trollehöjdskolan, 10 mars 2016 Syfte Elevhälsoplanen är en ledstång och syftar till att definiera uppdraget, skapa rutiner

Läs mer

ELEVHÄLSA PÅ GRÖNA DALENSKOLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet Läsåret

ELEVHÄLSA PÅ GRÖNA DALENSKOLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet Läsåret Inklusive Galaxen ELEVHÄLSA PÅ GRÖNA DALENSKOLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet Läsåret 2016-2017 Gröna Dalen skolan Besöksadress: Runbrovägen Telefon: 0171-538 01 Postadress: 746 80 BÅLSTA

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Rev. 2010-01-08 Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn skall få det de behöver för att

Läs mer

Elevhälsa

Elevhälsa Elevhälsa 2014-11-18 Lärandet och hälsan påverkas i stor utsträckning av samma generella faktorer. Skolan har ett ansvar att skapa en god lärandemiljö för personlig utveckling och kunskapsutveckling för

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

von Bahrs skola 2016/2017

von Bahrs skola 2016/2017 von Bahrs skola Elevhälsoplan von Bahrs skola 2016/2017 Uppdaterad 2016-09-26 Elevhälsoplanens syfte Syftet med skolans och fritidshemmets arbete med elevhälsa är att alla skolans elever ska få stöd och

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster Hösten 2016 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan

Läs mer