Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd"

Transkript

1 Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

2 Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar (Lpfö 98/10). Syfte Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd ska bidra till att öka tydligheten i arbetsgången och öka måluppfyllelsen inom förskolans och pedagogisk omsorgs verksamhetsområden då det gäller att främja trygghet, lärande och utveckling för alla barn. Den ska fungera som ett verktyg i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Syftet är att hantera frågeställningar som rör barn i behov av särskilt stöd i ett nära samarbete med vårdnadshavare samt tydliggöra ansvar och rutiner i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Ansvar Ansvar för barn i behov av särskilt stöd fördelas mellan förskolechef, som har det övergripande ansvaret, förskollärare, arbetslag och dagbarnvårdare både på organisations-, grupp-, och individnivå. Stödenhetens funktion är att bidra med kompetens och stöd i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Förebyggande och hälsofrämjande arbete Enligt den nya skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (8 kap, 2 ). För detta krävs förebyggande och hälsofrämjande arbetsmetoder och förhållningssätt hos förskolechef, förskollärare, arbetslag och dagbarnvårdare på alla nivåer i verksamheten. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetssättet skall ha fokus på arbetslagets förhållningssätt och barnsyn, gruppens behov och förutsättningar, förskolans innemiljö och utemiljö, samt fokus på flexibla lösningar inför varje frågeställning som rör barns och gruppers behov. För att möjliggöra och skapa goda förutsättningar för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska, enligt den nya skollagen, huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö (8 kap, 8 ). Stödenhetens funktion är att bidra med kompetensutvecklande insatser i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda

3 villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras (Lpfö 98/10). Vårdnadshavares delaktighet Vårdnadshavares delaktighet i förskolans arbete med barnen är en viktig förutsättning för att skapa goda relationer och goda möjligheter till barnets utveckling och lärande. I den nya skollagen står personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång per termin ska personalen erbjuda barnets vårdnadshavare ett samtal om barnets utveckling och lärande. Förskolläraren har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet (8 kap, 11 ). Om vårdnadshavarna nekar till insatser som förskolans personal/specialpedagog rekommenderar inom förskolans ansvar t.ex. logoped, har förskolan skyldighet att vidta åtgärder utifrån barnets behov utan föräldrarnas samtycke samt dokumentera vad man sett och vad man föreslagit vårdnadshavarna. Barn i behov av särskilt stöd Enligt den nya skollagen betonas vikten av att ge barn med särskilda behov stöd som är individuellt anpassat. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna (8 kap, 9 ). Strävansmål i arbetet med alla barn utveckla en positiv och trygg miljö inom förskolan främja barns fysiska och psykiska hälsa möta varje barn där han/hon befinner sig genom att anpassa förhållningssätt, arbetssätt, miljö och material arbetet med det enskilda barnets utveckling ska ske i nära samarbete med vårdnadshavare därför är det viktigt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande utvidga förståelsen för barnet genom att se till barnets hela livssituation tillsammans med vårdnadshavare och barnet skapa förutsättningar för att ge barnet så bra utvecklingsmöjligheter som möjligt

4 Ärendegång för arbete kring barn i behov av särskilt stöd Utvärdering av insatser Hur har de dokumenterade insatserna i Pedagogiska barnmappen fungerat? Samverkan med andra aktörer Ex. BVC, Logoped, Barnkliniken, BUP, BoU-habiliteringen, Socialtjänsten. Arbetslag Samtal i arbetslaget. Arbetslaget diskuterar förebyggande åtgärder och lämpliga arbetsmetoder utifrån miljön. Arbetslagen förbereder på sin avdelningsplanering de pedagogiska frågeställningar som kommer att lyftas på förskole konferensen. Samtal med vårdnadshavare Barnet Ansökan om tilläggsbelopp Se rutinbeskrivning nedan Förskolechef informeras angående önskemål om vad som ska lyftas på förskole konferensen Förskolekonferens Arbetslaget eller en förskollärare från arbetslaget tar upp ärendet med förskolechef och specialpedagog på förskole konferensen. Psykolog deltar en gång per termin. Enl överenskommelse med förskolechefen. Möten bokas för fortsatt planering, såsom samtal/handledning/ konsultation/nya möten. Förskolechefen är ansvarig för dokumentationen på förskolekonferensen. Samtal med vårdnadshavare Samtal mellan ansvarig förskollärare och vårdnadshavare. Vid behov deltar förskolechef och eller specialpedagog. Planera och utvärdera insatser tillsammans med vårdnadshavare. Dokumentera fortlöpande. Förskolechef specialpedagog/psykolog stämmer av behov och ev. stöd i verksamheten.

5 Förskolekonferens Mål: Att vara ett forum där vi tillsammans synliggör och reflekterar över pedagogiska frågeställningar med utgångspunkt i Lpfö 98/10. Vuxnas förhållningssätt, barnsyn, kunskapssyn och förskolans pedagogiska miljöer är verktygen. Att vara ett forum för förskollärare och barnskötare att lyfta och delge varandra det som fungerar väl och det som behöver utvecklas i det pedagogiska arbetet Ge förskollärare och barnskötare och dagbarnvårdare möjlighet att hantera situationer där man ser sig själv/arbetslaget som ett verktyg med hjälp av pedagogisk dokumentation. Skapa ett öppet arbetsklimat, en ökad förståelse och ett lärande mellan avdelningarna på förskolan. Innehåll: Arbetslagen/förskolechef förbereder på sin planering de pedagogiska frågeställningar som kommer att lyftas på förskolekonferensen. Frågeställningarna kan vara: Pedagogiska frågeställningar utifrån läroplanens målområden Tydliggörande pedagogik/ alternativa pedagogiska metoder som vilar på vetenskaplig grund Frågor runt anmälan till socialtjänst Frågor kring barn i behov av särskilt stöd Arbetsformer: Ansvarig för konferensen är förskolechef Deltagare på konferensen är personal från varje avdelning/arbetslag, förskolechef och specialpedagog. Psykolog deltar en gång per termin I de fall inte hela arbetslaget är med ska en förskollärare gå på förskolekonferensen Vid behov kan samverkanspartners bjudas in till konferensen Förskolan bestämmer antal möten och tidsåtgång per möte för läsåret Förväntat resultat: Framförhållning i det förebyggande och utvecklande arbetet i förskolan så att varje barn ges möjlighet till utveckling och delaktighet utifrån sina förutsättningar i en stimulerande pedagogisk verksamhet Ökad kompetens genom gemensamma diskussioner Att barn som är i behov av särkilt stöd får det stöd de har rätt till

6 Rutiner för ansökan av tilläggsbelopp Förskolans personal uppmärksammar ev. stödbehov Förskolans personal signalerar till förskolechef som har ansvar för att behovet tillgodoses Förskollärare ansvarar för att pedagogisk kartläggning görs med stöd av arbetslag och specialpedagog Förändring i arbetssätt ev. med stöd av specialpedagog Förskollärare ansvarar för att fylla i ansökan om tilläggsbelopp med stöd av arbetslag och specialpedagog Förskolechef fattar beslut om att ansöka om tilläggsbelopp Förvaltningschefen beslutar utifrån underlag från stödenhetschef om beviljande/avslag samt storlek av ev. tilläggsbelopp.

7 Riktlinjer för Stödenheten i förskolan Mål - uppdrag Utgångspunkten för allt arbete är värdegrunden och förhållningssätt enligt Lpfö 98/10, skollagen, och FN:s Barnkonvention. Uppdraget avser att främja barns lärande, utveckling, och likvärdighet, samt vara ett stöd för förskollärare, barnskötare, dagbarnvårdare och förskolechefer i verksamheten. Specialpedagog Specialpedagoger arbetar på organisations - grupp - och individnivå. - Specialpedagogen arbetar förebyggande och med insatser för utveckling av förskolans organisation, arbetssätt och arbetsformer. - Specialpedagogen deltar i arbetet med övergripande utvecklings och värdegrundsarbete gällande likabehandlingsplan, pedagogisk dokumentation, övergång förskola till förskoleklass. - Fokus i uppdraget är pedagogisk utveckling och att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd, i syfte att stödja förskollärare, barnskötare, dagbarnvårdare och förskolechefer. Genom handledning vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. Psykolog Psykologen arbetar på organisation grupp individnivå. Psykologens uppdrag/funktion är väl avgränsad. Uppdraget är att vid behov ge personalinriktad psykosocial konsultation till all personal inom verksamheten. Uppdraget ges av förskolechefen. Psykosocialkonsultation syftar till att stödja förskolans personal i arbetet för att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd. Konsultation är en kommunikationsmetod mellan två professionella yrkesutövare med olika kompetensområde. Psykologen hjälper till att tyda och hitta förklaringar till vad barnet uttrycker med sitt beteende. Syftet med konsultationen är: - Att få tillstånd en förändring för det specifika barnet som gynnar barnets utveckling i stort. - Att personalen skall kunna hantera liknande svårigheter med andra barn på ett bättre sätt. Diarieföring av anmälningar Förskolechefen ska lämna anmälningar till Förskolekontoret och de ska diarieföras. En mall ska skapas för att på bättre sätt strukturera vad en anmälan ska innehålla.

8 Vid anmälan, se socialtjänstens handlingsplan Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Barn och utbildning, Förskolan, Uddevalla kommun Beslutad efter samverkan av Verksamhetschef för Förskolan och börjar gälla Reviderad samt

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer