Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår Regnbågen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19"

Transkript

1 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår Regnbågen

2 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av skollag och läroplan 1 samt kommunala mål beskrivna i Köpings kommuns skolplan. Arbetsplanen beskriver hur förskolan har planerat verksamheten utifrån skolplanens och läroplanens mål, och den utvärderas varje år efter läsårets slut. Verksamhetens arbete kan bl a skattas genom BRUK, barnobservationer och barnintervjuer. Skattningen ska visa på om förskolans arbete fick den förväntade kvalitetsutveckling som vi hade tänkt oss. Förskolornas utvärderingar sammanställs till ett underlag för en kvalitetsplan som fastställs av Köpings barn- och utbildningsnämnd. Kvalitetsplanen innehåller åtgärder utifrån barn- och utbildningsnämndens mål i skolplan. Förskolan reviderar vid varje läsårs start sin arbetsplan utifrån kvalitetsplanens beslutade förbättringsområden och åtgärder. Syftet med arbetsplanen är att den ska användas som ett verktyg för planering, utveckling och utvärdering av förskolans verksamhet. Arbetsplanen ska konkretisera och synliggöra hur respektive förskoleavdelning planerar att arbeta och vilka metoder man föredrar att använda för att nå målen. Detta skapar en grund för inflytande och delaktighet både för pedagoger men också för föräldrar/vårdnadshavare. Läroplanens målområden är: Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Den här arbetsplanen beskriver hur vi på avdelningen kommer att arbeta för att nå målen inom valda målområden. Målgruppen för arbetsplanen är personalen. Föräldrar informeras om avdelningens arbete på föräldramöten och på koping.se. Just nu har vi en grupp på 16 barn, 5 pojkar och 11 flickor, 5 stycken 5 åringar, 5 stycken 4 åringar, 1 stycken 3 åring, 3 stycken 2 åringar och 2 stycken 1 åringar. Dessa språk har vi: Svenska, Thailändska, Romani, Arabiska, Bengaliska, Kurdiska, Turkiska och Somaliska. Vi är 4 pedagoger 1 100%, 1 80%, 1 75% och 1 45%. Programmet Vägledande samspel/icdp I Köping har samtlig förskolepersonal genomgått en utbildning i vägledande samspel ICDP (International Child Development Programme). ICDP är ett internationellt nätverk som arbetar för att förbättra barns villkor världen över och ett sätt att förverkliga framför allt FN:s barnkonvention. Vägledande samspel är grundat i den senaste tidens kunskap och forskning omkring barns och vuxnas hälsofrämjande utveckling och handlar om den vuxnes förhållningssätt gentemot barnet. I syfte att stärka samspelet mellan vuxna och barn arbetar förskolorna i Köping med stöd av ICDP. 1 Lpfö 98/10

3 Normer och värden MÅL i Läroplan: Lpfö98/10: Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Mål i skolplan: Förskolan ska sträva efter att barn känner sig trygga i en säker och stimulerande miljö Nolltolerans mot kränkande behandling av barn Centralt prioriterade kvalitetsmål: Personalens egna värderingar, normer och attityder ska kontinuerligt analyseras, reflekteras och kritiskt granskas för att verksamheten ska uppnå en högre kvalitetsnivå och en mer likvärdig professionalitet mellan avdelningar, förskolor och enheter. Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål: Personalen ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och omfattas av dem. Arbetslaget ska upprätta en Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling på respektive avdelning. Arbetet med att förebygga diskriminering och kränkande behandling på förskolan kommer kontinuerligt att följas upp av förskolechefen genom samtal, dokumentation och analyser av arbetet ute på avdelningen. Arbetslaget ska med stöd av ICDP, alltid reflektera över sitt förhållningssätt. Avdelningens prioriterade kvalitetsmål: Alla barn på vår avdelning ska utveckla förmågan att visa empati och ta hänsyn till varandra. Vår verksamhet präglas av att stärka barnens självkänsla Alla på vår avdelning, barn, föräldrar och personal ska känna sig trygga Pedagogens tillgänglighet är viktig och därför delar vi in barn i smågrupper utefter deras behov och utveckling Alla i gruppen ska känna sig omtyckta, vara behövda och våga vara sig själva Vi har gemensamma regler som är enkla att förstå, vi utarbetar dem gemensamt med barnen Barn ska få känna att dem lyckas samt få uppleva glädjen vid beröm och bekräftelse Vi stärker och uppmuntrar barnens medkänsla och inlevelseförmåga i andra situationer genom vårt pedagogiska förhållningssätt

4 Målområdets arbetssätt och utvärdering Avdelningen har valt följande arbetssätt för hela målområdet: ICDP Barnintervjuer Diskussioner om vårt förhållningssätt fortlöpande på avdelningsmöten Vi kommer att utvärdera målområdet genom: BRUK 2.3 Främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga trakasserier och kränkande behandling Föräldraenkät

5 Utveckling och lärande MÅL i Läroplan: Lpfö98/10: Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Mål i skolplan: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse, förmåga och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik Alla barn ska få kunskap om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling Centralt prioriterade kvalitetsmål: Förskolans verksamhet skall inspireras av en lärande miljö med varierande materiel och metoder som möter, stödjer, stimulerar och utmanar barn så att alla barns språkoch skrivutveckling liksom kommunikativa förmåga utvecklas. Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Arbetslaget ska se över och arbeta fram en lärandemiljö som inspirerar till språk- och skrivutveckling. Arbetslaget ska arbeta med kvalitetsaspekter, Fysisk miljö: ute/inne, Material: tillgänglighet och hur det används, Samspel och kommunikation: vuxna-barn, barnbarn, vuxna-vuxna, Organisation och tid, Läroplanens integration i verksamheten. Arbetslaget ska skapa förutsättningar för att barn med annat modersmål får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Arbeta med boken: Flerspråkighet i förskolan. Avdelningens prioriterade kvalitetsmål: Alla barn på vår avdelning ska få stimulans och förståelse för språk och matematik. Alla barn ska utveckla sin motorik samt förståelse för naturens kretslopp. Språk: - Vi arbetar med språk i det dagliga mötet med barnet via samtal och samspel - I samlingen och grupper uppmuntras barnen till att lyssna, berätta och ge uttryck för egna åsikter - Barnen får lättare instruktioner att utföra - Vi använder oss av språk och sångpåsar - Vi läser böcker och berättar sagor - Rim och ramsor - Vi preciserar ord - Uppmuntrar barnen att berätta fritt - Låter barnen berätta egna sagor

6 - Drama och teaterföreställningar, biblioteksbesök, bokbussen, sångstund på äldreboende - Sätta skrift på saker t.ex. ordett pussel på hyllan där alla a pussel finns - Sätta upp barnets namn synligt - Alfabetet är uppsatt på avdelningen - Uppmuntrar barnenn att skriva sitt namn - Skriver på teckningar vad barnet har ritat Matematik: - Utomhuspedagogik: - vi räknar hur många vi är, pojkar/ flickor, barn/ vuxna, mest/ minst, addition/ subtraktion - aktivitetskort med konkreta bilder på t.ex. pinnar, kottar k mm. och siffror - benämna positioner i promenad led -sjunger sånger med antal, siffror - samtalar om tiden t.ex. före/ efter lunch, mellanmåll mm. -vi benämner veckodagar, månader och årstider, har gjort en årstidstavla - undann plockning t.ex. ta tre saker och lägg i lådan - vi erbjuder konstruktionsmaterial t.ex. kapplastavar r, lego, duplo, plus-plus -spela spel t.ex. fia med knuff, f, yatzy, memory Motorik: - I vår dagliga verksamhet tränar och uppmuntrar vi grov och finmotorik genom att promenerar, klättrar, springa, hoppa, pussel, pärlplattor, klippa och klistra Natur och miljö - Visa men enklaste medel hur naturen fungerar och hur man värnar om den - Samtalar kring naturen t.ex. varför tappar träden blad? Varför smälter snönn när vi tar in den? - I utemiljön använder vi oss avv luppar, förstoringsglas och faktaböcker - Sjunger om djur och växter - Ge barnen en förståelse av naturens kretslopp Målområdets arbetssätt och utvärdering Avdelningen har valt följande arbetssätt för hela målområdet: Språkgrupp/ matematikgrupp Källsortering Sår och planterar Allemansrätten

7 Vi kommer att utvärdera målområdet genom: BRUK 3.6 Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande Föräldraenkät

8 Barns inflytande MÅL i Läroplan: Lpfö98/10: I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Mål i skolplan: Förskolan ska stimulera och utmana barnens inflytande och ansvarstagande över sina egna handlingar och sin miljö Centralt prioriterade kvalitetsmål: Barnets perspektiv ska prioriteras och barngruppen skall utgöra en viktig och aktiv del i samtliga barns utveckling och lärande. Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Arbetslaget ska se barngruppen som en tillgång där barnen lär av varandra. Arbetslaget ska skapa trygghet i gruppen, så att barnet känner tillit till de andra barnen och de vuxna. Arbetslaget ska kontinuerligt diskutera hur vi ger alla barn möjlighet till inflytande i verksamheten. Arbetslaget ska ta tillvara de behov och intressen som barnen ger uttryck för, vid utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Avdelningens prioriterade kvalitetsmål: Alla barn ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande på vår avdelning Välja aktivitet under dagen Välja närmiljön, vilka platser vi går till,lekparker, skogen Utvecklar miljöerna tillsammans med barnen utifrån behov och intressen t.ex. affären i ateljén, bygger en toalettvägg i skogen, koj bygge, hinderbana i skogen Målområdets arbetssätt och utvärdering Avdelningen har valt följande arbetssätt för hela målområdet: Observationer Lyhördhet Låta barnen komma till tals Smågrupper Vi kommer att utvärdera målområdet genom: BRUK 1.3 Barnens sammansättning och storlek Föräldraenkät

9 Förskola och hem MÅL i Läroplan: Lpfö98/10: Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran f ochh utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklass rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Mål i Skolplan: Köpings kommun ska ha förskolor med tydliga inriktningar Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med utvecklingssamtal och informationen från förskolan och förskolan ska samarbeta med barnens vårdnadshavaree Alla barn ska delta i minst en kulturupplevelse per termin Centralt prioriterade kvalitetsmål: Föräldrars inflytande och delaktighet ska uppmuntras så ett gemensamt ansvar tillgodoser barnets behov och föräldrars förväntningar påå verksamheten utifrån förskolans uppdrag och läroplanens mål. Arbetslagett ska tillsammans med förskolechef upprätta en e gemensam plan för utvecklingssamtal. Arbetslagett ska utveckla den pedagogiska dokumentationen så barnets lärprocesser blir synliga. Arbetslagett och förskolechefen ska ge föräldrarna möjlighet att delta och påverka verksamheten genom olika formerr för information och inflytande. Avdelningens prioriteradee kvalitetsmål: Alla barn och föräldrarr ska känna sig välkomna och delaktiga i vår verksamhett Daglig kontakt/ samverkan med föräldrar Föräldramöten och Drop-in Traditioner t.ex. födelsedagar ochh lucia Försöka samarbeta med föräldrarss arbetsplatser Uppföljnings och utvecklingssamtal

10 Målområdets arbetssätt och utvärdering Avdelningen har valt följande arbetssätt för hela målområdet: Öppen dialog med föräldrarna angående barnets utveckling och lärande Vi kommer att utvärdera målområdet genom: Föräldraenkät

11 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet MÅL i Läroplan: Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Avdelningens prioriterade kvalitetsmål: Övergång till skola och fritidshem ska ske på bästa möjliga sätt. Vi besöker skolan och deras lekparker Förskoleklassens personal gör ett besök på förskolan 5 årsgrupp

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling är det någonting för förskolan, eller?

Lärande för hållbar utveckling är det någonting för förskolan, eller? Lärande för hållbar utveckling är det någonting för förskolan, eller? Rapport om OMEP:s projekt Lärande för hållbar utveckling i praktiken Ingrid Engdahl, Bibi Karlsson, Anette Hellman och Eva Ärlemalm-Hagsér

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer