Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola."

Transkript

1 Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen grundar sig på bestämmelser i skollagen, (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Utkastet till Allmänna råd om att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har används som ett stöd i arbetet. Hänsyn har även tagits till Arbetsmiljölagen och Lärarnas yrkesetik. Vi i verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Alla människor har samma värde och ska bemötas med respekt, därför måste vi våga se och handla därefter. Definitioner och begrepp Kränkningar av barns värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom annan kränkande behandling. Diskriminering innebär att ett barn missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: - kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon forma av makt hos den som utför diskrimineringen. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Kränkande behandling är handlingar som kränker barns värdighet. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. Kränkande behandling kan uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld. Det kan handla om att frysa ut eller hota. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt och återkommande. Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna. Förskolans vision Förskolan ska präglas av respekt för människors olikheter. Förskolan ska vara en plats där alla, både barn och personal, har rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Förskolan ska vara en trygg lärandemiljö samt arbetsplats.

2 Ansvarsfördelning och förankring Förskolechefen: Ska se till att all personal, alla barn och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten i förskolan. Ska se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter samt motverka kränkande behandling. Ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga och förhindra att något barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Ska se till att utredning görs och åtgärder vidtas om förskolan får kännedom att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer. Ska se till att planen mot diskriminering och kränkande behandling årligen utvärderas och revideras. Ansvara för att planen finns tillgänglig på förskolans hemsida. Pedagoger och annan personal Ska följa förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ska förankra planen hos föräldrar vid inskolningen. Förankringsprocessen fortlöper vid föräldramöten och vid samråd. Ska reflektera och ifrågasätta de normer och värderingar som förmedlas genom leken och i samtal med barnen samt sträva efter likabehandling. Ska vidta åtgärder då diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer. Dokumentera. Bevaka att uppföljning sker vid utredda fall av diskriminering eller annan kränkande behandling. Barnen Ska följa förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Har rätt till stöd Främja Förskolan ska bedriva ett målinriktat arbete som utgår från det övergripande uppdraget att verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, likabehandling och trygghet. Identifiera och stärka verksamhetens positiva förutsättningar för likabehandling. Utveckla en miljö där alla barn känner sig trygga och trivs. Medverka till att utveckla barns känsla för samhörighet och solidaritet. Utveckla en verksamhet där barn upplever meningsfulla sammanhang, delaktighet och att olikheter respekteras. Personalgruppen systematiskt reflekterar över och synliggör attityder både egna och sådana som genomsyrar verksamheten. Arbeta för ett klimat som präglas av omsorg och engagemang där personalen är tydlig, sätter klara och väl kända gränser samt agerar när något händer.

3 Förebygga och förhindra Trivsel, Trygghet och Tillsammans är grundstenarna i vår arbetsmiljö. Det förebyggande arbetet utgår från en aktuell kartläggning och analys. Därefter planeras vilka insatser som ska göras under året. Barnens positiva beteenden och handlingar förstärks och uppmuntras. Trygghet och trivsel är en återkommande punkt vid utvecklingssamtalen. Närvarande vuxna både inom och utomhus. Vuxna observerar barns lek. Samtal med barn om etiska frågor. Gemensamma ordningsregler. Personalen reagerar direkt om barnen beter sig illa mot varandra med kroppskontakt, ögonkontakt och markerar verbalt. Tydlig ansvarsfördelning mellan vuxna. Vuxna finns alltid ute med barnen under utevistelsen. En vuxen går alltid ut först. Det aktuella läget på förskolan samt eventuella åtgärder diskuteras på varje Arbets Plats Möte. Förhållningssätt vuxen-barn diskuteras regelbundet. agerar omedelbart om vuxna har kränkande beteende mot barnen. Vikarier informeras om Likabehandlingsplanen. Upptäcka För att kunna utforma relevanta åtgärder måste förskolan få kännedom om den aktuella situationen på förskolan. Detta sker bland annat genom kontinuerliga kartläggningar samt: Frågor om förekomsten av kränkande behandling utgör en återkommande punkt vid personalmöten. Frågor om trivsel och trygghet utgör en återkommande punkt under utvecklingssamtalen. Personalen finns ute bland barnen under utevistelsen. Närvarande vuxna som observerar barns lek. Samtal med barnen. som upptäcker eller misstänker kränkande behandling måste diskutera detta med personalgruppen. Utreda Skyldighet att utreda om någon har utsatts för trakasserier eller kränkande behandling träder in så snart någon i verksamheten fått kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för det. En utredning ska göras som allsidigt belyser vad som inträffat. Orsakerna analyseras. Vårdnadshavaren informeras. Dokumentation

4 Rutiner vid akuta situationer Barn kränker barn ingriper när de ser eller hör barn som bråkar eller utsätter någon annan för kränkande behandling. Ansvaret ligger hos den vuxne som är på plats. 1. Samtal sker mellan de inblandade. 2. I vissa fall kan det vara tillräckligt att genom samtal med de berörda få händelsen klarlagd och därigenom utagerad. Den vuxne belyser kränkningars konsekvenser. 3. För att motverka vidare kränkningar arbetar personalen aktivt i barngruppen med t.ex. handdockor, diskuterar kring bilder och sagor för att konkret visa vad som händer. 4. Vid upprepade kränkningar kontaktar personalen vårdnadshavare. 5. Vid upprepade kränkningar informeras även övrig personal. Händelser dokumenteras. 6. Om problemet kvarstår trots olika former av insatser och åtgärder går ärendet vidare enligt åtgärdstrappan. Vuxen kränker barn Den person som får kännedom om kränkande behandling vuxen till barn är skyldig att vända sig till rektor eller skyddsombud. 1. Barnet berättar för förälder/personal vad som har inträffat. Personal upptäcker kränkning mot barn. 2. Förälder/personal dokumenterar och överlämnar till rektor. 3. Personal samtalar med barnet. 4. Rektor/ Verksamhetsledare samtalar med den vuxne. 5. I de fall utredningen resulterar i åtgärder informeras vårdnadshavare. 6. Rektor ansvarar för att åtgärder och resultat dokumenteras samt att uppföljning sker. Uppföljning och utvärdering Uppföljning inleds med samtal med alla berörda och det är viktigt att alla får komma till tals. Uppföljningen innehåller en utvärdering av utredningen, åtgärderna samt dokumentationen. Frågor som lyfts i utvärderingen är: Vad gjorde förskolan bra? Hur kan förskolan utveckla arbetet? Räckte de vidtagna åtgärderna?

5 Planerade åtgärder under 2011 Utvecklingsområden: Åtgärderna ska vara Aktivitet Ansvarig Tidpunkt VT 2011 Främjande För att stödja en positiv utveckling Stärka det positiva förutsättningarna i verksamheten Barnen ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Vi ska arbeta för att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar, samt ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. Vägledande samspel (ICDP), fortbildning Uppmuntra och förstärka barnens positiva beteende Personalen är närvarande både inomhus och utomhus Samtala med barnen kring etiska frågor Personal och rektor Åtgärderna ska vara Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Förebygga och VT 2011 Förhindra Avvärja risker och negativ utveckling Omfattar områden som framkommit vid Kartläggningen Åtgärda Direkta problem som måste åtgärdas Gemensamma regler är väl kända av alla Personalen reagerar direkt om barnen beter sig illa mot varandra med kroppskontakt, ögonkontakt och markerar verbalt. Värdegrunds frågor vid samling Om situationer uppstår ingriper personalen direkt.

6 Åtgärdstrappa 6. Samhället: Förvaltningschef, polisanmälan/socialtjänstanmälan 5. Barnkonferens 4. Förstärkt föräldrasamtal 3. Utreda och åtgärda: Samtal med berörda, föräldrakontakt, dokumentation, Likabehandlingsgrupp 2. Upptäcka: är uppmärksam och säger till! 1. Förebyggande arbete: observationer, gemensamma aktiviteter mm.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.här är ingen man eller kvinna, hetero eller homo, svensk eller invandrare. Här är vi alla människor, insnärjda i och skapade av normer. (Eva Reimers, Skola

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer