IT-strategi Röbäcks skolområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-strategi Röbäcks skolområde"

Transkript

1 IT-strategi Röbäcks skolområde Skolområdets Vision Våra barn och elever ska vara med och skapa vär(l)den idag och imorgon Tankar om framtiden IT-verksamheten på Röbäcks skolområde ska vara ett verktyg som ska öka elevernas måluppfyllelse. Vi tänker skapa en röd tråd för 1-16 år i Röbäcks skolområde och en likvärdig kompetens i IT för alla våra elever och personal. Den ska möjliggöra ett flexibelt lärande samt vara en resurs för att nå förändrade arbetssätt, mer aktiva, problemlösande och kritiskt tänkande elever. Vi tänker även skapa mötesplatser som är ett naturligt forum för elever och föräldrars kontakt med skolan. Elever med särskilda behov ska få de förutsättningar inom ITområdet som de har behov av. Genom att anpassa den tekniska miljön tänker vi förbättra elever och personalens arbetsmiljö. Detta gör vi bland annat genom att verka för att det ska finnas en dator till varje elev och att all personal ska ha tillgång till egen dator. De pedagogiska programvaror vi använder ska passa den verksamhet vi bedriver på skolområdet. Organisation Röbäcks skolområde har höstterminen 2011 anställt en IT-pedagog på 50%. Fokus ska ligga på att utveckla användandet av IT i det dagliga pedagogiska arbetet med barn/elever och IT-pedagogens uppgift ska vara att handleda, stötta och kompetensutveckla personalen. Ansvar för IT-organisationen på enheterna är förskolechefer/rektorer, IT-pedagog och ITansvariga. På skolområdet finns en nätverksgrupp med representanter från alla enheter, IT-pedagogen samt en rektor. IT-pedagogen är sammankallande och sköter även informationen till övriga i nätverket, går på IT-råd och andra kommunmöten gällande IT. Nätverksgruppen träffas ca två gånger per termin. IT-ansvariga går på kommunmöten gällande IT-ansvar.

2 Nuvarande IT-kompetens Pedagoger IT-kompetensen hos personalen varierar. Alla lärare har påbörjat PIM och ska ha nått nivå 2-3 i början av juni Alla pedagoger har påbörjat PIM. Alla rektorer har påbörjat PIM. All personal använder FC. Alla lärare använder UNIKUM. All lärarpersonal på Linblomman och Linneaskolan har gått en avancerad Smartboardutbildning. Under höstterminen 2010 gick samma personal en grundkurs kring Smartboard. Kasamarks skola och Röbäcks skola har genomfört Smartboardutbildning. Kasamarks skola har dessutom genomgått grundläggande Photoshoputbildning, utbildning i sociala medier, fortbildning i Word och Powerpoint för all personal. Det har skett personalförändringar på Kasamarkskolan, där hälften av pedagogerna är i behov av kompetensförstärkning. På skolområdets förskolor och annan pedagogisk verksamhet har majoriteten av pedagogerna genomgått utbildning i Pedagogisk dokumentation. På förskolan Kragen använder en avdelning socialt media. Alla pedagoger på området har haft en fortbildnings dag inom IT (Röbäcksdagen). Dessutom har 62% av alla pedagoger haft fler fortbildningstillfällen inom IT. IT-ansvariga på förskolorna har genomgått en dags grundkurs i smarttable. För att kunna förbereda lärarna inför införandet av ett till ett har vi: Haft Röbäcksdagen där vi fick föreläsningar av Andreas Skog Mediacenter och Christina Löfving kring Barns motivation, vi hade dessutom workshops (Smartboard, ipad, Firstclass socialmedia, infokoll.se, Att skriva sig till läsning, Blogg. Krister Olsson från Haga har föreläst om hur de jobbar med 1-1. Anette Holmqvist skolverket har föreläst om IT i LGR11. Andreas Skog har föreläst för åk 7 och 8 om sociala medier. Linneaskolan har haft en arbetskväll där de påbörjat planering kring att eleverna får datorer och diskuterat regler. Annika Davidsson har varit och visat kring Alternativa verktyg IT-pedagogen har varit ute och informerat alla elever kring Alternativa verktyg Barn/Elever Förskolebarnens/elevernas IT-kompetens varierar. På förskolorna och pedagogisk omsorg arbetar barnen mer och mer med digitala verktyg som tex digitalkameror och datorer. Förskolorna och Familjedaghemmen jobbar med ipad och några av förskolorna har arbetat med smarttable. Eleverna på Kasamark och Linblomman har haft dataundervisning på elevens val. De elever med behov av särskilt stöd i F-6 skolorna har en personlig dator. Alla elever i 7-9 har genomgått kurs i Alternativa verktyg. Åk 6 i Röbäck och Kasamark har genomgått kurs i Word och powerpoint, filhantering, hur man sparar på sin användare mm. Förskoleklass på Linblomman och Kasamark arbetar med ipad. Alla F-6-skolor använder ipad i stödundervisning. Röbäcksskolans elever använder digitalkameror i undervisningen. Linneaskolan använder sig olika typer av webbresurser i undervisningen som tex bloggar och wikisar. Åk 6-9 använder sina personliga datorer i undervisningen. Detta sker även med hjälp av datorvagnar i de yngre årskurserna.

3 Mål - skolområdet Ett av skolområdets övergripande mål de kommande åren är att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse ur både ett värdegrunds- och kunskapsperspektiv. Mål förskola (ur Läroplan för Förskolan, rev 2010) Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner, att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, Mål - skola I LGR 11 står det: 2.2 Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Riktlinjer Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,

4 2.4 SKOLA OCH HEM Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling Vi ser utvecklingen av skolområdets IT-kompetens i tre steg där det finns en tydlig koppling mellan mål, aktivitet, utbildning och behov av utrustning. Utbildningsinsatserna bygger på en modell: IT-pedagogen lägger in tillfällen som pedagogerna söker till. Pedagogerna får en genomgång och sedan får pedagogerna en uppgift som används i arbetet/mötet med barn/elever. Uppgiften redovisas och diskuteras vid nästa tillfälle. Mål Alla skolledare, pedagoger och barn/elever ska på ett naturligt sätt integrera IT i den dagliga verksamheten. Utveckla pedagoger i förskolan och pedagogisk omsorg att använda ipad i den dagliga pedagogiska verksamheten. Att alla pedagoger har de kunskaper och färdigheter som krävs, och känner sig trygga med dem. Utveckla pedagogerna på skolorna i Smartboardanvändadet. Förbättra förutsättningar för pedagogisk dokumentation på förskolor och fritidshem genom ökade kunskaper till personalen. Utveckla kommunikationen med föräldrar på förskolor och fritidshem. Att fortsätta att förbättra kommunikationen med föräldrar på förskolor och fritidshem. Elever i behov av särskilt stöd ska få ökade möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt. Det åstadkommer vi genom att Lärarna skriver in IT-mål i sina LPP. Förskolechefer/rektorer gör sina PIMuppgifter som direkt kan kopplas till verksamheten. Barn/elever får möjlighet att använda IT som ett naturligt verktyg i sitt lärande. Riktad fortbildning utifrån specifik utbildningsmodell. Alla pedagoger når PIM-nivå 3. Kompetensutveckling för pedagoger inom fritidshem och förskolor i sociala medier. Smartboard-PIM med skolans personal enligt specifik utbildningsmodell (se ovan) Fortbildning enligt specifik utbildningsmodell (se ovan) Utveckla Sociala medier som ytterligare kommunikationskanal med föräldrar. Köpa in en digital anslagstavla/avdelning för barn/elevers närvarotider. Köpa in datorer till elever i behov av särskilt stöd.

5 Kunskapsnivåer för olika åldrar Nätverksgruppen för IT på skolområdet har under höstterminen 2011 utarbeta en ny plan för kunskapsnivåer i olika åldrar, utifrån ett progressionsperspektiv. Se bilaga Utvärdering Utvärdering av Skolområdets IT-plan ska genomföras i maj varje år. Röbäcks skolområde Skolområdeschef Rektorer Förskolechefer IT-ansvariga

6 Ansvarsområden (Bilaga 1) Förskolechefs/Rektors ansvarsområde Att skapa förutsättningar för pedagoger att få en IT-kompetens som motsvarar uppdragets innehåll och karaktär Att se till att det finns funktionell och tidsenlig IT-utrustning i både mängd och kvalitet utifrån verksamheternas behov Att följa upp att IT blir ett naturligt verktyg i barnen/elevernas lärandeprocess Att följa upp elevernas måluppfyllelse, göra analyser för att se vad som behövs för en ökad måluppfyllelse Att se till att IT-planen utvärderas och revideras årligen kopplat till skolområdets årsöversikt Att i samband med arbete med IT-verktyg alltid beakta arbetsmiljön för både barn/elever och personal. Skapa förutsättning att hemsidorna ser ok ut inför läsårsstart Se till att det finns fungerande organisation kring hemsidsarbetet IT-pedagogs ansvarsområde Fokus ska ligga på att utveckla användandet av IT i det dagliga pedagogiska arbetet med elever och IT-pedagogens uppgift ska vara att handleda, stötta och kompetensutveckla personalen. Genom att t ex Ge användarstöd till personal Ansvara för FC Hjälpa till med FC, hemsidor etc Handleda pedagoger i deras IT-arbete med barn/elever Kompetensutveckling för pedagoger och elever inom IT-området Bevaka den pedagogiska utvecklingen inom IT genom kompetensutveckling Ha ett konsultativt ansvar på skolområdesnivå för ekonomi och inköp av ITutrustning Ha ansvar för att upprätta en kompetensutvecklingsplan för personalen inom ITområdet Vara IT-samordnare på skolområdet, IT-utvecklare, delta i kommunens ITutvecklingsmöten (1ggr/månad) och sammankalla skolområdets egna nätverksmöten (4ggr/läsår). Vara kontaktperson för kommunens IT-tekniker Vara ett stöd till de IT-ansvariga PIM-ansvarig

7 IT-ansvarigas ansvarsområde Ge användarstöd Sköta enklare underhåll av utrustning Bevaka den pedagogiska utvecklingen inom IT genom kompetensutveckling Ansvara för underlag till inköp, samt utplacering av IT och IT-utrustning i samverkan med IT-pedagogen Vara kontaktperson för kommunens IT-tekniker Ansvara för IT-säkerhet såsom användar-id(skolan) och licenser Ansvarar för att signalera om utbildningsbehov i sin egen verksamhet till ITpedagogen Webbansvarig Ansvara för verksamheternas webbplatser; uppbyggnad, utveckling, full behörighet, stödjer redaktörer, viss uppdatering och en total översikt av sin verksamhets webbplats Ansvara för uppdatering av verksamhetens huvudsidor Webbredaktörernas ansvarsområde Uppdatera hemsidan som t ex vecko, läxor mm Vara kontaktperson mellan IT-ansvariga och sitt arbetslag.

8 Utbildning/kompetensutveckling (Bilaga 2) Målsättning pedagoger/ledare Alla pedagoger och ledare ska kunna använda IT på en grundläggande nivå som ett kvalitetshöjande verktyg. Alla pedagoger ska bli PIM:ade till lägst nivå 3. Alla ledare ska bli PIM:ade till lägst nivå 4. Kunskaper om följande punkter ska finnas hos alla pedagoger på sikt grundläggande funktioner i Windows, t ex filhantering enkla systemfunktioner, t ex att ändra lösenord (skola) användning av digital utrustning, såsom digital kamera. användning av standardprogram som ingår i Office användning av Internet som informationskälla användning av Mejlsystem Kunna skapa en presentation där text, bild och ljud kombineras Kunna använda grundläggande moment kring Smartboard. (skola) Grundläggande funktioner i lärplattor (Förskolan och pedagogisk omsorg) Kunskaper kring molntjänster Digitala webbresurser

9 Nuvarande IT-miljö (Bilaga 3) Linblomman: Elevdatorer: Sörgården har 2 stationära datorer. Det finns 32 bärbara datorer i två st datavagnar. 8 elever har personlig dator. Åk 6 har egna datorer. 5 st extra datorer Personaldatorer: All personal har en egen bärbar dator. Det finns två stationära datorer i arbetsrummet. Speciallärarna har en specdator. Teknisk utrustning: Alla hemklassrum är utrustade med smartboard. Resterande klassrum är utrustade med projektor och ljud. Det finns en projektor för utlåning. Det finns en digital kamera på varje avdelning. Det finns 2 st ipads, en smartboardkamera och en digital filmkamera för utlåning. Varje avdelning har en digitalkamera. Övrigt: Linblomman och Linneaskolan delar på följande datorer: 2 dator i slöjden, 4 datorer i biblioteket, musiken har 3 mac, 1 stationär och 2 bärbara, bilden har 4 mac, 2 stationära och 2 bärbara. Linneaskolan: Elevdatorer: Alla elever har en personlig dator. Det finns 12 st äldre bärbara datorer till utlåning om elevernas datorer går sönder. Personaldatorer: En stationär dator i de båda lärararbetsrummen. Lärarna har lärardatorer. Teknisk utrustning: Två smartboards på våning A, en på våning B. Projektorer med ljud i resterande klassrum. En smartboardkamera till utåning. 2 st Zoom filmkameror, den ena hör hemma på musiken, 1 st Sony filmkamera, 1 st Panasonic filmkamera (gammal med band), 6 st Canon Ixus 115 HS, 1 st Canon Ixus 400 (gammal) Övrigt: Linblomman och Linneaskolan delar på följande datorer: 2 dator i slöjden, 4 datorer i biblioteket, musiken har 3 mac 1 stationär och 2 bärbara, bilden har 4 mac 2 stationära och 2 bärbara. Röbäcksskolan: Elevdatorer: Vi har 14 st nya bärbara och fyra gamla som fungerar bra. Åk 6 har egna datorer. Personaldatorer: Alla pedagoger har var sin bärbar dator. Det finns två stationära (långsamma) datorer i pedagogernas arbetsrum. Det finns en stationär dator som används för elever med särskilda behov. Teknisk utrustning: : Vi har två Smartboards och projektorer med ljud finns i varje klassrum. Det finns en projektor för utlåning. Övrigt: : På skolan finns det fem digitala kameror, en ipad och två spec. elevdatorer

10 Kasamark: Elevdatorer: Alla elever i åk. 6 har egen dator. I övrigt finns det 3 datorer som är knutna till elever. I dataskåpet finns 25 datorer. Fritids uppe har 2 laptops. 2:an har 1 kamera (magilink). Personaldatorer: Alla lärare samt fritidspersonal har varsin personaldator. Det finns även en stationär dator på fritids (nere), samt en laptop i personalrummet uppe som används som extradator till övrig personal samt vikarier. Finns även en extra dator till spec. Teknisk utrustning: 4 st. smartboards (två på övre plan, två på nedre plan) 4 st. stationära projektorer (Biblioteket, 3:ans klassrum, 5:ans klassrum samt förskoleklass). Två bärbara för utlåning. (Myrtles rum) Övrigt: 2 st. ipad (förskoleklass) Inköpt vt 2012, 2 st. Mp3 6 st hörlurar, 2 st. digitalkameror Luvan: 11 bärbara datorer 6 stationära datorer (varav 2 ej ansluter till nätverk) 4 projektorer 5 ipads 7 digitala kameror 1 webkamera 1 smarttable Svidjan: 1 stationär dator 2 bärbara 1 ipad 1 digitalkamera 1 projektor Kragen: 2 bärbara och 1 stationär dator per avdelning 1digital kamera/avdelning 1 bärbär dator i arbetsrummet. 2 projektorer 1 ipad/ avdelning 1smartboard.

11 Yttersjö: 2 st bärbara datorer/ avdelning (+en jätte gammal/avdelning som skulle skrotas, men finns kvar) 1 st bärbar i personalrummet 1 st projektor 1 I-pad/avdelning 1 smarttable Pedagogisk omsorg i Yttersjö och Kasamark: Verksamheten har två bärbara datorer, två ipads och två digitala kameror. De har även tillgång till Yttersjös smarttable. Pedagogisk omsorg Getingen: En stationär och en bärbar dator, 2 st ipad och 5 st digitalkameror.

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

IT-utrustning på skolor och förskolor

IT-utrustning på skolor och förskolor Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 4-2012 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn - använder modern teknik i sitt lärande IT-utrustning på skolor och förskolor görs i kvartal

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer