IT- Strategi för Rosendalsgymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT- Strategi för Rosendalsgymnasiet"

Transkript

1 IT- Strategi för Rosendalsgymnasiet Rosendalsgymnasiet har ett pedagogiskt innehåll som bygger på att skapa kvalitativa möten mellan elever och mellan lärare och elever. Dessa möten för lärande skall möjliggöras av en stödjande organisation, lokaler som ger förutsättningar för arbete i olika grupperingar och teknik som underlättar pedagogernas arbete. IT utgör här en särställning. Denna IT-strategi utgör vårt långsiktiga planeringsverktyg där vi anger våra mål och där vi utifrån vår målbild söker strukturer för att hantera konkreta problem. Utifrån IT-strategin kan vi sedan utvärdera verksamheten och göra framtida anpassningar utifrån tillgängliga medel Att strategin saknar en visionsdel är ett medvetet val då vi tror det är näst intill omöjligt att förutse den teknik som kommer istället är det viktigt att vi bygger öppna lösningar där vi utgår från våra krav på önskade system och värdera dessa mot den finansiering som är möjlig. Mål Vi ser ett flertal mål med vår IT-miljö på Rosendalsgymnasiet som här presenteras utan inbördes rangordning. 1. IT skall understödja arbetet i flexibla grupperingar för ökad individualisering. 2. Utveckla våra föreläsningar och redovisningar genom bra presentationsverktyg.höja kvalitén när det gäller våra lärares och elevers produktion av eget material samt möjliggöra arbete med lärobjekt och andra gemensamma resurser. 3. Utgöra effektiva informations- och kommunikationskanaler. 4. Ge projektstöd och skapa strukturer som kan sänka stressnivån genom större tydlighet och effektivitet och på samma sätt skapa goda och enkla strukturer för dokumenthantering. 5. Ge våra elever en god IT-kompetens inför framtiden så att de är väl rustade och ser de möjligheter som finns inom IT på ett avdramatiserat sätt.

2 Konkretisering och planering för måluppfyllelse IT är ett verktyg vi skall använda för att skapa strukturer i dokumenthantering och fillagring på olika nivåer: Skolnivå - Rutiner och arbetsplaner Arbetslag och ämnesgrupper - Planeringar och gemensamma lärobjekt för ämnen, kurser och teman Individnivå - Filhantering Genomgång under ht 2008.Ansvariga Pelle/IT-tekn ht 2008 Utvärdering: Starten av vårterminen i IT-gruppen Underlätta informationshantering genom ett system som innehåller både kalendarium, påminnelsefunktion och e- postfunktion. Idag har vi för många system vilket leder till för många felkällor och en för låg grad av ansvarstagande från personalen. marknadsinventering ansvariga Pelle/IT-tekn. ht 2008 Utvärdering:Uppföljning starten av vt i IT-gruppen Underlätta kommunikation genom framförallt: Ett e-postsystem som är snabbt, pålitligt och kan hantera stora filer. Möjliggöra för de som vill att använda ett G-talk system. En rumsfunktion eller dokumenthanteringsplattform där delade filer kan läggas. Intranätet som plattform för dokumenthantering, kommunikation och information skall vägas mot andra typer av lösningar. Marknadsinvetering ht 2008 Utvärdering: Uppföljning starten av vt i IT-gruppen En hemsida för marknadsföring och extern information och kontakter där föräldrar och blivande elever utgör viktiga målgrupper tillsammans med våra egna elever. Vi behöver också utveckla vårt arbete att lägga ut elevarbeten och annan produktion på hemsidan. Hemsidan utvärderas och rutiner för ett större deltagande tas fram. Ansvarig Pelle läsåret Utvärdering:maj 2009 via IT-gruppen Lärobjekt och egen produktion. På Rosendalsgymnasiet tror vi på samarbete och har ett behov av att kunna bygga upp och dela med oss av lärobjekt. Ämnesgrupperna ansvarar för att inventera och lägga upp länkskafferier samt lärobjekt. Enskild lärare behöver också forum för att kunna lägga upp egenproducerat material. På sikt kan detta bli en

3 konkurrensfördel på koncernnivå. Digitala prov är en annan möjlighet vi vill pröva liksom möjligheten att skapa elevportofolios. initiera och skapa förutsättningar för ämnesgrupperna att tränga in i frågan och utifrån sina förutsättningar inleda ett utvecklingsarbete. Ansvarig- Olle/Pelle Läsåret Inom språkinlärningen vill vi skapa en virtuell miljö eller språkstudio och med samma teknik kunna stänga av vissa program eller nätåtkomst. Upphandla ett anpassat Rosendalskoncept. Ansvarig-Olle ht 2008 Utvärdering:Start vt i IT-gruppen Presentationsteknik är viktigt för oss i föreläsningssituationen men också för eleverna när de skall redovisa och skapa intressanta elevarbeten. Programvara för att våra elever skall kunna hantera text, ljud och bild är ett önskemål. För de lärare som vill ta ut svängarna gäller att vi måste klara dels kraven på hårdvaran men även programvaran.vi behöver fortsätta att utrusta våra lärosalar med projektorer. Ett särfall är de tekniska krav vi måste ställa på de videokameror vi köper in. Säkerställa en klok upphandling. Ansvarig- Eva ht-2008 Utvärdering:start vt 2009 via IT-gruppen IT-vana för våra elever har ett egenvärde. Det är värdefullt att de har ett naturligt förhållningssätt till datorn och också fått en vana att se möjligheter med tekniken. Här finns också en koppling till vår röda tråd där vi ser kommunikativa färdigheter som en avgörande färdighet för att lyckas med vidare studier. Utbildning av elever. Varje arbetslag ansvarar för utdelning av datorer och den första introduktionen.vår IT-pedagog ansvarar för vidare utbildning enligt särskild plan som revideras årligen. En plan tas fram för logistik och utbildning. Ansvarig Pelle Sommaren 2008

4 Utvärdering: Efter utlämning under ht 2008 IT-stödjare. Två elever från varje klass väljs ut och efter utbildning av IT-pedagog fungerar dessa som en första supportinstans. Formulera en plan.ansvarig Pelle Sommaren 2008 Utvärdering:maj-2009 Regler och policier. Vi tillämpar våra tio teser men behöver kontinuerligt följa upp om särskilda regler behövs. Varje lärare har naturligtvis friheten att hantera klassrumssituationen så att en god lärmiljö kan skapas Utvärdering:Maj 2009 Underhåll av befintlig astrukturer.vem rensar? Den som lagt in dokument på intranät, hemsida eller andra gemensamma platser ansvarar också för att ta bort dessa. Skolgemensamma dokument på hemsidan och på intranät Rutin upprättas. Kontinuerlig information.ansvarig -Pelle läsåret Support. Det är av stor vikt att vi kan bygga upp och upprätthålla en IT-miljö som är både driftsäker och effektiv när det gäller support. Då vi har begränsade resurser i form av tekniker är det av stor vikt att de får jobba med rätt saker och att vi har en miljö som minimerar support. En ständig avvägning mellan begränsningar och möjlighet att kunna skapa kreativa lösningar måste göras. En konsekvens av detta är tex begränsningar i användarrättigheter. Utvärdering:Kontinuerligt vid IT-gruppens möten.ansvarig Pelle IT-pedagogen utgör först och främst en pedagogisk resurs för lärarna. Men håller också i direkta utbildningsinsatser mot eleverna och i synnerhet IT-stödjarna. En ansvarsbeskrivning tas fram.ansvarig Olle/Pelle Ht-2008 Utvärdering:Starten av Vt2009

5 IT-gruppen utgör en beredande grupp på skolnivå med ansvar för uppföljning av IT-strategin, utvärderingar och kanske framförallt för en fördjupad dialog mellan ledning, pedagoger och tekniker. Gruppen består av två lärare, två tekniker, två elever samt rektor och IT-pedagog som är sammankallande. Självreflektion men även en extern uppföljning.ansvarig Pelle Läsåret Utvärdering: maj 2009 Systematiskt utvecklingsarbete Utvärdering och det systematiska utvecklingsarbetet kring arbetsplanen initieras och planeras av IT-gruppen om inget annat anges. En årlig genomgång av IT-planen görs i början av vårterminen. Då beslutas också om vilket utvärderingsbehov som finns i verksamheten och om vilka aktiviteter som skall initieras kommande år. Uppsala Olle Bergh rektor

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsprojekt 2014

Slutrapport Utvecklingsprojekt 2014 Slutrapport Utvecklingsprojekt 2014 Ianspråktagande av eget kapital Elsa Brändströms skola, BirgittaVux, Birgittaskolan Projekt Vuxenpedagogisk kompetensutveckling på Elsa Brändströms skola Elsa Brändströms

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer