IT-STRATEGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-STRATEGI 2009-2012"

Transkript

1 (9) IT-STRATEGI Antagen av kommunfullmäktige den , 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida Vänersborg Sundsgatan

2 2 Innehållsförteckning 1. Vision Inledning Syfte Strategi och mål Verksamhet Skola/utbildning Ekonomi Ärende- och dokumenthantering Geografiskt informationsystem (GIS) Telefoni Vård och omsorg Samverkan Teknisk utveckling IT- och informationssäkerhet Medborgarservice Arbetsmiljö Organisation och Roller...8

3 3 1. Vision Med hjälp av IT skapas förutsättningar för en effektiv verksamhet, hög utbildningskvalité samt god service åt medborgare och näringsliv. Kommunens IT-plattform ska utvecklas och förvaltas, så att kommunens verksamheters och omvärldens behov tillgodoses och den tekniska utvecklingen följs på ett kostnadseffektivt sätt. 2. Inledning Informationsteknik (IT) är ett samlat begrepp för de verktyg och de metoder som används för att bearbeta och hantera information. Kommunens målsättning är att kunna tillgodose behovet av korrekt och aktuell information, i rätt tid och för rätt kostnad, till behöriga personer inom kommunen, samt för medborgarna och näringslivet. Informationen ska hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen. 3. Syfte Denna strategi ska främja utvecklingen av IT-hanteringen inom kommunens förvaltningar och skolor, i syfte att uppnå en effektiv verksamhetsutveckling. Den utgör även ett kommunövergripande ramverk som ska stödja rationell, flexibel och decentraliserad organisation samt ge förutsättningar för en ökad kommunikation med medborgarna och näringslivet. 4. Strategi och mål IT ska vara, uppfattas som och utgöra ett verktyg för effektivisering inom kommunens förvaltningar samt stödja verksamheten i det dagliga arbetet. IT ska användas för att sprida information. Alla anställda i Vänersborgs kommun bör ha e- post och tillgång till kommunens intranät. IT ska användas som hjälpmedel för att förenkla kommunikationen med medborgarna och näringslivet. IT ska ge förutsättningar för ökad ekonomisk kontroll. Detta åstadkoms genom att Ekonomikontoret tillhandahåller bra verktyg och rutiner för ekonomisk uppföljning åt enhets- och verksamhetschefer. IT-frågor och IT-driften i Vänersborgs kommun, ska hanteras av en IT-organisation. Denna IT-organisation ska vara den självklara IT-leverantören och ska tillhandahålla en god service, vilket innebär att man ska vara lyhörd för användarnas behov och önskemål när det gäller produkter, lösningar och servicegrad. Avtal ska upprättas med samtliga förvaltningar för att tydliggöra vilka produkter och tjänster inom IT som tillhandahålls och vad dessa kostar. Målsättningen är att kommunen ska ha en IT-verksamhet som delvis är intäktsfinansierad och att man ser IT som en funktion. IT-avdelningen ska äga all datautrustning och hyra ut funktioner till förvaltningarna.

4 Verksamhet Inom Vänersborgs kommun används det idag ett stort antal olika verksamhetssystem och applikationer. Många gånger används flera system/applikationer för att lösa samma uppgift. Målsättningen är att få bort ett antal av dessa system för att öka kostnadseffektiviteten. Vid införande av nya IT-system ska verksamheten driva frågan men IT-avdelningen ska vara med från början och medverka i processen. Det är också viktigt att redan från början klarlägga kostnader för anskaffning, implementation, drift och underhåll av nya system samt hur det ska finansieras. Vid planer på införande av nya IT-system/applikationer ska det alltid göras en inventering av befintliga system/applikationer för att konstatera om det redan finns något liknande system som kan utnyttjas. I annat fall ska möjligheten till framtida samutnyttjande beaktas Skola/utbildning IT ska inte bara vara ett hjälpmedel och verktyg för att uppnå de nationella och lokala målen utan ska också ge barn och elever i Vänersborgs kommun en god framtidsberedskap samt åstadkomma kompetenshöjning hos elever och personal. Med hjälp av IT ska man införa en lärplattform med portfolio och föräldrakommunikation för att öka samarbetet mellan pedagog, elev och förälder. Man ska också ge personal och elever möjlighet att nå rätt information oavsett var man befinner sig. Genom att låta IT vara en naturlig del av det pedagogiska arbetet i undervisningen skapar vi en hög utbildningskvalité. Målsättningen är att alla elever ska ha tillgång till datorer. Alla elever och all pedagogisk personal ska ha lätt att få tillgång till bland annat lärplattformen. Trådlösa nätverk ska finnas på skolorna, för att förenkla användandet av bärbara datorer och därmed ge ett flexibelt och mer lättillgängligt IT-stöd i undervisningen. Pedagogerna ska finnas upplagda i, och ha datorarbetsplatser tillhörande det administrativa nätet som övriga anställda. Detta för att de lättare ska kunna nå kommunens gemensamma intranät, gemensamma dokument samt övriga administrativa system. Antalet pedagogiska system ska minskas för att öka kostnadseffektiviteten. Inom skolverksamheten ska det finnas pedagogisk personal med IT-kompetens som har till uppgift att samla in verksamhetsbehovet av IT-stöd samt ha en kontinuerlig dialog med IT-avdelningen kring dessa behov.

5 Ekonomi Kommunen ska vidareutveckla sitt affärsanalysverktyg för att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk kontroll. Rapporter ska utvecklas för att ge enhets- och verksamhetscheferna bättre beslutsstöd och ekonomisk överblick. Kommunen ska vidareutveckla sitt arbete med elektronisk handel. Elektronisk fakturahantering ska utvecklas för att ta emot samtliga fakturor på ett likartat sätt. Målsättningen ska vara att den övervägande delen av handeln med frekventa varor och tjänster ska ske elektroniskt. Genom elektronisk handel utnyttjas IT för att göra handelsprocesserna enklare, bättre, snabbare och säkrare Ärende- och dokumenthantering Ärendehantering är själva flödet och processen av ett sammanhängande ärende som sker exempelvis i en myndighets diarium. Dokumenthantering är registrering, lagring, versionshantering och återsökning av dokument. All hantering sker elektroniskt med hjälp av IT-stöd. Kommunen har idag flera ärendehanteringssytem som i första hand används för diarieföring. Målsättningen är att införskaffa ett nytt system som också innefattar dokumenthantering. Samtliga kommunens nämnder ska, så långt det är möjligt, använda samma ärende- och dokumenthanteringssystem för att bland annat göra det möjligt att följa ärendeprocessen samt kunna föra ärenden och dokument mellan olika nämnder. Målsättningen är att kommuninvånare, externa myndigheter och organisationer, politiker och tjänstemän snabbt och enkelt ska få tillgång till information samt ha möjlighet att effektivt hantera dokument i ett antal processer Geografiskt informationssystem (GIS) Geografiska informationssystem hanterar lägesbunden geografisk information såsom bebyggelse, trafik, naturskydd, planinformation, befolkningsstatistik etc. Allt fler verksamheter inom kommunen hanterar sina data digitalt och har behov av att knyta dessa till en digital karta. En fortsatt satsning och förbättring av GISstödet behövs för att kunna hantera detta material rationellt och använda det vid analyser. Kommunens målsättning är att med hjälp av GIS ge möjlighet till bättre beslutsunderlag till kommunens företag och invånare, samt till Vänersborgs kommuns verksamheter, för att på ett mer effektivt sätt än idag kunna hantera frågor som har en geografisk anknytning.

6 Telefoni Vänersborgs kommun ska ha ett modernt och effektivt telefonisystem som medger att verksamheten kan dimensioneras och organiseras på ett rationellt sätt. Systemets funktioner ska enkelt kunna ändras och anpassas allteftersom tiden och medborgarnas intresse av tillgänglighet motiverar detta. Telefonin ska ses som ett IT-system och bygga på samma infrastruktur som datanätet. En ny växel ska ge möjlighet till ökad kvalité genom nya funktioner som t.ex. hänvisningssystem, röstbrevlåda m.m. Medborgarna kommer via kommunens hemsida att få tillgång till Vänersborgs kommuns interna telefonkatalog Vård och omsorg Den nationella IT-strategin för vård och omsorg ska ligga till grund för ITutvecklingen inom vård och omsorg i Vänersborgs kommun. Den nya patientdatalagen ska beaktas vilket bland annat innebär att kommunen ska förbereda för att byta patientdata med andra huvudmän såsom landstinget Samverkan Samverkan med stat, landsting och andra kommuner ska vara en naturlig del i arbetet med IT. Vänersborgs kommun ska bland annat delta i ett samarbete kring verksamhetsutveckling med IT-stöd, tillsammans med Västra Götalands läns övriga kommuner. Vänersborgs kommun ska också beakta samarbete med andra kommuner med likartade förutsättningar, då det gäller t.ex. upphandlingar och framtagande av lösningar för ITinfrastruktur Teknisk utveckling Kommunens ambition är att tillvarata modern och etablerad teknik för att förbättra, utveckla och effektivisera verksamheten. Det är dock viktigt att påpeka att tekniken aldrig får bli något annat än ett hjälpmedel för att nå uppställda mål. IT-avdelningen ska arbeta med samordning, utveckling och drift av kommunens ITplattform, bland annat genom omvärldsbevakning och genom samarbete med andra organisationer. Datanätet ska vidareutvecklas och bli en bärare för all information, som data, telefoni, video- och TV-sändningar. Passer- och larmsystem ska hanteras centralt och kommunicera via kommunens datanät. Nätet ska byggas ut med avseende på prestanda i takt med verksamhetens behov. Alla kommunens verksamheter ska ha tillgång till datanätet.

7 7 Serverinfrastrukturen ska bygga på konsolidering för bättre utnyttjande av hårdvara och till lägre kostnader för driften. Detta gör det möjligt att bygga system med högre tillgänglighet. Det ska finnas lokaler för serverdrift, som är anpassade efter gällande krav avseende utrymme, strömförsörjning, kylning och säkerhet. Tekniska lösningar ska tas fram för att uppfylla kraven på digital långtidsarkivering. Kommunen ska satsa på integrationslösningar för att öka integrationen mellan olika IT-system både inom kommunen samt mot andra myndigheter. Vänersborgs kommun ska följa med utvecklingen vad det gäller öppen källkod. Lösningar som bygger på öppen källkod ska värderas ur ett kostnads- och funktionsperspektiv och användas där det är genomförbart, framförallt när det gäller serverlösningar IT- och informationssäkerhet IT-avdelningen arbetar kontinuerligt med att tillhandahålla en god IT-säkerhet. Nivån ska vara väl avstämd mot aktuell hotbild, verksamhetens och medborgarens krav och ledningens riskbedömning. Informationssäkerhetsfrågorna har brutits ur denna strategi och finns i en särskild Informationssäkerhetspolicy med tillhörande IT-riktlinjer för medarbetare. Policyn behandlar säkerhetsnivå, ansvarsfördelning samt organisation Medborgarservice IT ska vara ett medel för att öka tillgängligheten till information för medborgarna. Vi ska öka servicenivån till medborgarna och näringslivet genom förmedling av kommunala e-tjänster som t.ex. att söka barnomsorg, söka bygglov, tillgång till webbdiarium, bibliotekstjänster m.m. Det ska i framtiden vara möjligt att följa fullmäktigesammanträden via webben. Vår hemsida ska vidareutvecklas och vara en portal för både information och e-tjänster. Kommunen ska vara en aktiv part när det gäller bredbandsutbyggnaden i Vänersborgs kommun. Målsättningen är att alla hushåll och företag i Vänersborg ska ha möjlighet att ansluta sig till internet med en hastighet av minst 2 Mb/s. I större kommunala byggnader, till exempel i kommunhuset och i bibliotek, ska det finnas tillgång till publika datorer där medborgaren kan söka information. Där ska det också vara möjligt att använda en egen bärbar dator för att få tillgång till Internet via trådlöst nätverk med hjälp av ett tillfälligt användarnamn och lösenord Arbetsmiljö Datorisering har ur arbetsmiljösynpunkt medfört positiva förändringar. Vi har med datorerna fått möjlighet till snabbare information och kommunikation.

8 8 Detta har underlättat men har även blivit en riskfaktor, med långa arbetspass vid bildskärmen, kort framförhållning, splittring och stress. Åtgärder för att förbättra datorarbetsmiljön, sker främst inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskinventering, handlingsplan och uppföljning av genomförda åtgärder samt arbetsrutiner som utformas med hänsyn tagen till arbetsmiljöaspekter. 5. Organisation och Roller Kommunfullmäktige Beslutar om mål och ramar kring utveckling, drift och säkerhet. Kommunstyrelsen Beslutande organ för övergripande IT-strategi. Ansvarig för mål och ramar kring utveckling, drift och säkerhet. Inom ramen för strategi och ekonomiska medel svara för ITverksamhetens utveckling. Nämnd Personuppgiftsansvar enligt personuppgiftslagen (PUL) för egna system och egna delar i gemensamma system. Ytterst ansvarig för informationssäkerheten inom det egna ansvarsområdet. Beslutsfattande organ för förvaltningsspecifika IT-investeringar, som ligger i linje med den övergripande IT-strategin. Förvaltningarna Ansvarar för drift, underhåll, utveckling och användarsupport av verksamhetsspecifika system. De ansvarar också för informationssäkerheten inom den egna förvaltningens verksamhetsområden med beaktande av offentlighet och sekretess. IT-avdelningen Ansvarar för följande områden: Drift, underhåll och utveckling av kommunens övergripande datakommunikationsnät Teknik, drift- och supportansvar för all datautrustning inom Vänersborgs kommuns verksamheter Systemägare för IT-infrastrukturen Samordning av kommunens olika IT-system Den övergripande IT-säkerheten Rådgivning och konsultation i IT-frågor, systemval etc. Följa och bevaka den allmänna IT-utvecklingen Initiera och utveckla IT-verksamheten i Vänersborgs kommun Systemägare Systemägare är den nämnd eller styrelse i kommunen inom vars verksamhetsområde ett ITsystem används, förvaltas och administreras. Systemägaren kan delegera det operativa ansvaret för ett IT-system till förvaltningschefen.

9 9 Systemförvaltare Systemförvaltaren är en tjänsteman som utses av systemägaren/förvaltningschefen och svarar för administration, förvaltning och användning av ett IT-system i verksamheten. IT-användaren Anställda inom Vänersborgs kommun som har tillgång till kommunens IT-stöd, ska ha tagit del av IT-riktlinjerna för medarbetare i Vänersborgs kommun. IT-användaren ska ha goda kunskaper om system och program samt grundläggande kunskaper i IT-säkerhet inom sitt verksamhetsområde. Inom kategorin IT-användare ingår också eleverna. Särskilda ITriktlinjer för eleverna i Vänersborgs kommun bör tas fram.

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Översiktlig IT-handlingsplan

Översiktlig IT-handlingsplan Version 1.0 2010-03-15 Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun 2010-03-15-1 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Handlingsplan organisationsfrågor... 3 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

2001-05-22. oskarshamn.se

2001-05-22. oskarshamn.se 2001-05-22 oskarshamn.se en kompasskurs i 2000-talets inledning Sida 1 av 33 INLEDNING. 4 Uppdraget Genomförande. 4 5 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 6 VISION 7 NULÄGE 9 Allmänt Kritiska Framgångs

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer