FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)"

Transkript

1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer och effektiviserar Lomma kommuns verksamheter. 1.2 Styrdokument Kommunfullmäktige fastställer IT-policy för Lomma kommun, innefattande strategisk inriktning avseende mål och riktlinjer för kommunens IT-verksamhet. Kommunens IT-anvisningar, som fastställes av kommunstyrelsen, utgör detaljerade riktlinjer för IT-verksamheten. Anvisningarna kompletteras av IT-handboken, som gäller underordnat anvisningarna. IT-och servicechefen ansvarar för IT-handboken. IT-säkerheten regleras i detalj i ITsäkerhetshandboken. IT inom skolan, regleras i detalj i IKT-handbok för skolan. IT- och servicechefen ansvarar för IKT-handboken. Härutöver finns: Regler för drift och support Regler för hemarbetsplats Regler för Infrastruktur Regler för Systemförvaltning Regler för användare 2. Styrning IT har inom Lomma kommun samma strategiska betydelse och behandlas som en lika viktig resurs som kapital, personal, material, anläggningar o.d. Kommunstyrelsen utövar tillsyn över att fastställda effektmål uppnås genom uppföljning av respektive nämnds verksamhet. Kommunstyrelsen fastställer, prioriterar och beslutar om utvecklingsområden. IT-rådet, som består av kommundirektör, förvaltningschefer och IT- och servicechef, är en styrgrupp för kommunövergripande projekt och IT-frågor. Dessutom ansvarar rådet för framtagande av IT-regelverk.

2 3. Systemstruktur FÖRFATTNINGSSAMLING 2 (6) Strävan vid upphandlingar/anskaffning av IT-system skall vara att i största möjliga mån inhandla standardsystem. Ett av huvudmålen med IT-system är att ge ett kraftfullt stöd för verksamheterna. Ledord är tillgänglighet, bra service/support, lägre kostnader samt effektivisering av organisationen. 4. Standardisering Inom Lomma kommun skall gemensamma lösningar eftersträvas. Detta gäller såväl verksamhetsspecifika system (operativa, administrativa, samt lednings- och styrsystem), som system för kontorsinformation (ordbehandling, kalkyl, presentation). För kommungemensamma verksamhetsprocesser skall systemimplementering ske genom central samordning, så att inga lokala delsystem eller systemvarianter erfordras. Vid anskaffning av nya system skall specificerade systembehov i första hand prövas mot etablerade standardsystem. Standardsystem som implementeras i Lomma kommun, skall följa kommunens applikationsarkitektur, samt i grundutförande omfatta funktionalitet motsvarande minst 90% av specificerade systemkrav. Anpassningar (utöver parametersättningar) får ej göras i standardsystem utan i tilläggsystem eller liknande. 5. Utveckling Ansvaret för genomförandet av projekt åvilar respektive förvaltning. Projekten skall bedrivas med ett strukturerat arbetssätt. All utveckling skall vara verksamhetsdriven, vilket innebär att varje IT-projekt skall föregås av en analys av verksamhetens behov och krav på nytt/modifierat IT-stöd. Resultatet dokumenteras i en kravspecifikation som sedan ligger till grund för beslut om implementering av det specificerade systemet, samt förutsättningar och villkor för ett sådant implementationsprojekt. 6. Enhetlig plattform 6.1 Enhetlig IT-infrastruktur Lomma kommun skall ha en enhetlig IT-infrastruktur. Detta ger följande verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar; IT-verksamheten kan bedrivas rationellt och med största möjliga kostnadseffektivitet. Den enhetliga plattformen specificeras i IT-handboken (för administrationen) och i IKT-handboken (för den pedagogiska verksamheten). Samordnings- och synergieffekter kan skapas vid såväl upphandling, införande som drift av IT-system. Det är dock viktigt att poängtera att skolans krav på dynamisk, snabb och föränderliga IT-miljö måste tas i beaktande och skall bejakas för att få IT att spela en större roll i undervisningen. Därför regleras skolans IT-miljö i IKT-anvisningar för skolan där kravet på standardisering är något lägre.

3 FÖRFATTNINGSSAMLING 3 (6) 6.2 Gemensam plattform för utveckling av e-tjänster E-plattformen ska ta hänsyn till kommunens tekniska och funktionella plattformar samt till de ITsystem som används av verksamheterna. Ett gemensamt användargränssnitt ska, i möjligaste mån, där det fyller en funktion, användas mellan e-plattformen och IT-systemen. 6.3 Gemensam integrationslösning Kommunens olika verksamhetssystem och applikationer ska kunna utbyta information. För att skapa en väl fungerande integration mellan de olika systemen och applikationerna ska en gemensam integrationsplattform användas. 6.4 Gemensam katalogtjänst För att öka säkerheten i kommunens system ska det endast finnas en standard för hur användarnas rättigheter till IT-tjänster hanteras. För att skapa en effektiv och säker hantering av behörigheter ska endast en gemensam katalogtjänst finnas för Lomma kommun. 7. Kompetens Förvaltningarna skall ha god beställarkompetens och kunna formulera sina krav på IT-systemen och upprätta kravspecifikationer. Verksamhetsansvariga skall kunna bedöma långsiktiga möjligheter för IT i olika verksamhetssituationer, kunna nyttja IT på rätt sätt och ha förmåga att initiera nya lösningar i verksamheten. Ansvariga på förvaltningarna skall verka för att en hög IT-kompetens uppnås och bibehålls hos användarna, för att optimalt kunna utnyttja systemens möjligheter. IT-och serviceavdelningen skall fungera som Lomma kommuns centrala kompetenscenter, för strategisk planering, projektledning och implementering av kommunövergripande/-gemensamma IT-system och ansvara för verkställighet av de övergripande projekt som beslutas av kommunstyrelsen och IT-rådet. På förvaltningsnivå bör en IT-samordningsfunktion finnas. Arbetet fokuseras på IT-strategiska frågor inom respektive förvaltning och inriktas på en kontinuerlig uppföljning av förvaltningens IT-stöd, i syfte att identifiera utvecklings- och förbättringsmöjligheter. 8. Informationsinriktning Systemanvändning skall ske i gemensamt användargränssnitt och vara behovsstyrd. Lomma kommun skall utnyttja Internet som ett viktigt redskap för information och service för kommuninvånarna, i takt med att dessa förväntas ställa allt större krav på god informationsförsörjning. Kommunala tjänster skall också kunna tillhandahållas via Internet. Lomma kommun skall utnyttja Intranet som ett viktigt redskap för intern informa-

4 tionsförsörjning. FÖRFATTNINGSSAMLING 4 (6) 9. Ansvar, roller och styrformer 9.1 Ekonomiskt ansvar Fullt lönsamhetskrav -identifierade nyttoeffekter i förhållande till kostnad - skall ställas på verksamhetsspecifika informationssystem. Den totala systemkostnaden (investeringar/avskrivningar, utveckling, förvaltning, drift och support) skall belasta verksamheten och måste kunna mätas. Det ekonomiska ansvaret vid IT-investeringar skall tydligt identifieras. Detta gäller både investeringar (hårdvara, kommunikation, applikation, m m) och drifts- och förvaltningskostnader. Regler och fördelningsnycklar för hur dessa kostnader skall fördelas inom organisationen på ett rättvist sätt skall definieras. Med en sammanställning av de totala kostnaderna för varje IT-system, samt totalkostnad för varje verksamhets IT-stöd, bör varje förvaltning kontinuerligt analysera om dess IT-verksamhet har relevant nivå i förhållande till övrig verksamhet. Kommunstyrelsen fastställer, på ett övergripande plan, ett måltal för hur mycket IT får kosta. I en gemensam, delad systemlösning skall en rättvis fördelning av investerings- och driftskostnader kunna göras. 9.2 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer IT-policy för Lomma kommun, innefattande strategisk inriktning avseende mål och riktlinjer för kommunens IT-verksamhet. Kommunens IT-anvsningar, som fastställes av kommunstyrelsen, utgör detaljerade riktlinjer för IT-verksamheten. Anvisningarna kompletteras av IT-handboken, som gäller underordnat anvisningarna. IT är en ledningsfråga och det är därför väsentligt att kommunstyrelsen, dels genom eget engagemang, dels genom uppföljning av respektive nämnds verksamhet, utövar tillsyn att fastställda effektmål uppnås. 9.3 IT-råd IT-rådet skall vara en styrgrupp för kommunövergripande projekt och IT-frågor. IT-rådet fastställer de kommungemensamma regler och rekommendationer för IT-verksamheten

5 FÖRFATTNINGSSAMLING 5 (6) inom Lomma kommun, som kompletterar IT-anvisningarna. IT-rådet leds av kommundirektören och består av kommunens ledningsgrupp samt IT- och servicechefen. Rådet sammanträder vid behov och inom ramen för ordinarie ledningsgruppsmöten. 9.4 Kommunledningskontoret, IT- och serviceavdelningen IT- och serviceavdelningen, på kommunledningskontoret, fungerar som Lomma kommuns centrala kompetenscenter, för strategisk planering, projektledning och implementering av kommunövergripande/- gemensamma IT-system. På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar därmed IT- och serviceavdelningen på kommunledningskontoret, under kommundirektören, för verkställighet av de övergripande projekt som beslutas av kommunstyrelsen och IT-rådet. IT- och serviceavdelningen och IT-referensgruppen utarbetar i samråd förslag till detaljerade regler och rekommendationer för IT-verksamheten. IT- och serviceavdelningen svarar, i en konsultativ roll, för stöd och uppföljning av implementering av IT-policy/anvisningar/regelverk på förvaltningsnivå. 9.5 IT-referensgrupp IT-rådets referensgrupp, med en djupare IT-expertis, består av representanter från förvaltningarnas IT-samordningsfunktion. IT-referensgruppen fungerar i en planerings- och rådgivande roll i nära samarbete med IT- och serviceavdelningen, i syfte att på ett effektivt sätt planera och genomföra såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika IT-satsningar. 9.6 IT-samordnare På förvaltningsnivå bör en IT-samordningsfunktion finnas. Arbetet fokuseras på IT-strategiska frågor inom respektive förvaltning och inriktas på en kontinuerlig uppföljning av förvaltningens IT-stöd, i syfte att identifiera utvecklings- och förbättringsmöjligheter. Förvaltningschefen ansvarar för att förvaltningens IT-verksamhet bedrivs i enlighet med ITpolicy/anvisningar, samt att övriga fastställda regler följes. Dessutom bör utfärdade rekommendationer i möjligaste mån följas. IT-samordnaren fungerar som förvaltningens projektledare avseende bland annat implementering av lokal IT-infrastruktur och har därmed ansvar för att de regler som gäller infrastruktur och övrig teknisk miljö efterlevs.

6 FÖRFATTNINGSSAMLING 6 (6) IT-samordnarfunktionen skall verka för att förvaltningens personal innehar fullgod kompetens i förhållande till verksamhetens IT-system. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhetspersonal och andra IT- specialister, med målsättningen att kontinuerligt vidareutveckla verksamheten genom ständig förbättring av dess IT-stöd. 10. Utveckling 10.1 VEDIT Verksamhetsdriven IT-utveckling (VEDIT) innebär att varje IT-projekt skall föregås av en analys av verksamhetens behov och krav på nytt/modifieratit- stöd. Analysen skall genomföras i nära samarbete mellan verksamhetskunnig personal och IT-specialister. Resultatet av verksamhetsanalysen utgörs av en dokumenterad kravspecifikation, innehållande erforderliga ITfunktioner, tillsammans med beskrivning över förväntade effekter i verksamheten, samt en kostnadssammanställning. Det är viktigt att poängtera att VEDIT är grundstommen i all IT-utveckling i kommunen. Verksamheterna är specialister i sina IT-system/verksamheter och IT- och serviceavdelningen kan aldrig inneha den rollen Utvecklingsprojekt Ansvaret för genomförande av IT-projekt åvilar respektive förvaltning. Alla IT-projekt skall genomföras i projektform, där projektledaren utses av förvaltningschefen. IT- och serviceavdelningen skall ha en stödjande och konsultativ roll Certifiering Lomma kommun skall ha ett certifieringsförfarande som innebär att ingen mjuk- (systemteknisk grund) eller hårdvara implementeras och driftsätts utan föregående granskning och godkännande från IT- och serviceavdelningen. Inom ramen för cerifieringsprocessen ingår även omvärldsbevakning av IT-teknisk utveckling. 11. Systemförvaltning Varje förvaltning skall förfoga/äga sina informationssystem, på motsvarande sätt som man förfogar över och äger övriga resurser inom verksamheten. En ansvarsmodell ska utarbetas för systemförvaltningen. Verksamhetsansvariga på förvaltningarna är systemansvariga. Den löpande driften sköts av systemförvaltare med stöd av IT- och serviceavdelningen. Ansvar och befogenheter ska definieras för respektive systemförvaltare

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB)

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse Bakgrund Riksbanken har enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Översiktlig IT-handlingsplan

Översiktlig IT-handlingsplan Version 1.0 2010-03-15 Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun 2010-03-15-1 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Handlingsplan organisationsfrågor... 3 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

2001-05-22. oskarshamn.se

2001-05-22. oskarshamn.se 2001-05-22 oskarshamn.se en kompasskurs i 2000-talets inledning Sida 1 av 33 INLEDNING. 4 Uppdraget Genomförande. 4 5 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 6 VISION 7 NULÄGE 9 Allmänt Kritiska Framgångs

Läs mer

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012 Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Innehållsförteckning Sida 1 Politik... 3 2 Förvaltningsövergripande... 4 3 Administrativa

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer