Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009"

Transkript

1 IT-nyckeltal Södertörn 2009

2 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år presenterade resultaten är de femte där flertalet kommuner på Södertörn tagit fram nyckeltal. I år har 8 av 9 Södertörnskommuner tagit fram nyckeltal, Nykvarns kommun har valt att inte delta i årets nyckeltalsarbete. Noterbart att i jämförelsetal med 2008 års medelvärden finns Nykvarn medräknar i 2008 år värden men inte år Metod Södertörnskommunernas nyckeltal är framtagna med hjälp av den modell som ursprungligen utarbetades inom ramen för den utbildning som Kommits och Kommunförbundet genomförde i IT-ledning förfinades modellen av en arbetsgrupp med representanter från sju kommuner i Stockholms län. Inför 2008 reviderades modellen. Arbetsgruppen för 2009 års IT-nyckeltal: Thomas Halvarsson, Tyresö kommun Bo Ek, Södertälje kommun Åke Holmqvist, Huddinge kommun Johan Högne, Haninge kommun Christina Forsell, Botkyrka kommun IT-nyckeltal Södertörn 2009 I årets redovisning av nyckeltal presenteras kostnad i förhållande till omslutning samt kostnad per kommuninnevånare, per IT-arbetsplats, per anställd, kostnaden för verksamhetssystemen i förhållanden till totala ITkostnaden och telefoni kostnad i förhållande till omslutning. Datortätheten inom olika områden och antal anställda inom IT-drift i förhållande till antal datorer redovisas. Årets prioriterade nyckeltal är: Total IT-budget i kommunen genom total omslutning 2009 Antal datorer anställda Antal datorer Grundskoleelever Antal datorer Gymnasieelever Antal datorer Vuxenstuderande Kommunikation antal förbindelser med 100 Mbit eller mer i procent Ambitioner fanns att försöka mäta nyttan med IT för kommunernas verksamheter och medborgare. Arbetsgruppen kom fram till att det är svårt eller om inte omöjligt för någon annan är verksamheterna själva att redovisa nyttan. Trots arbetsgruppens höga ambitioner och insatser finns det tolkningsproblem på definitionerna i underlaget som räknar fram nycklarna till IT-nyckeltalen. Det kan vara en del av förklaringen till skillnaderna mellan kommunerna.

3 Ekonomiska nyckeltal: Tabell 1 Kommunens totala IT-budget/omslutning Botkyrka 2,83 % 2,32 % 2,26 % Nynäshamn 2,75 % 2,84 % 2,72 % Tyresö 2,38 % 2,01 % 2,11 % Huddinge 2,19 % 2,20 % 2,16 % Södertälje 2,13 % 1,88 % 2,16 % Haninge 1,44 % 1,33 % Salem 1,04 % 1,41 % 1,51 % IT-budget i procent mot kommunens omslutning har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 2,11 % en ökning med 0,08 % jämfört med 2008 års nyckeltal. Enligt Radar Group har offentlig sektor i snitt en IT budget på 2,9 % mot omslutningen. Kommentarer Tabell 1: Gapet mellan kommunernas IT-budgetar har ökat under 2009, Salem, Nynäshamn och Huddinge har minskat sin totala IT-budget samtidigt som övriga kommuner har ökat sin totala IT-budget mot omslutningen. Salems lägre IT-budget 2009 kan förklaras av 2009 års ekonomiska läge och sparåtgärder som genomfördes inom Salems kommun. IT gjorde besparingar på utbildningar, investeringarna minskades till ett minimum och driftskostnaderna sågs över. Haninges lägre kostnader i förhållande till total omslutning kan eventuellt förklaras med att man bromsat in ITinvesteringar under 2009 då man ser över hela plattformen för framtida IT-system. Botkyrkas högre kostnader i förhållande till total omslutning kan eventuellt förklaras med ökad satsning på IT, framförallt inom utbildningssektorn genom ökat inköp av datorer till elever. Dessutom har det under startats ett projekt, med införande av stadsnät i Botkyrka kommun. Tabell 2 IT-kostnad i kommunen/ antal kommuninvånare Botkyrka kr kr kr Nynäshamn kr kr kr Södertälje kr kr kr Tyresö 936 kr 942 kr 961 kr Huddinge 930 kr 896 kr 862 kr Haninge 682 kr 615 kr Salem 528 kr 600 kr 602 kr IT-kostnaden i kommunen genom antal kommuninvånare har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på kr med en intervall mellan 526 kr och kr. Ökning med 67 kr per kommuninvånare jämfört med 2008 år nyckeltal.

4 Tabell 3 IT-kostnad i kommunen/ antal IT-arbetsplatser Södertälje kr kr kr Huddinge kr kr kr Nynäshamn kr kr kr Botkyrka kr kr kr Tyresö kr kr kr Haninge kr kr Salem kr kr kr IT-kostnaden i kommunen genom antal IT-arbetsplatser har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på kr med en intervall mellan kr och kr. Ökning med 34 kr per IT-arbetsplats jämfört med 2008 år nyckeltal. Tabell 4 IT-kostnad i kommunen/ antal anställda Nynäshamn kr kr kr Södertälje kr kr kr Botkyrka kr kr kr Huddinge kr kr kr Tyresö kr kr kr Haninge kr kr Salem kr kr kr IT-kostnaden i kommunen genom antal anställda har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på kr med en intervall mellan kr och kr. Ökning med kr per anställd jämfört med 2008 år nyckeltal. Tabell 5 IT-kostnad verksamhetssystem/ IT-kostnad Tyresö 32,8 % 38,0 % Botkyrka 31,7 % 24,8 % Huddinge 23,1 % 22,5 % Södertälje 17,4 % 28,1 % Haninge 17,4 % 16,1 % Salem 16,9 % 15,0 % Nynäshamn 14,0 % 12,3 % IT-kostnaden för kommunen verksamhetssystem i procent genom totala IT-budgeten har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 21,9 % med en intervall mellan 14,0 % och 32,8 % kr. Tabell 6 Telefonikostnad/total omslutning Nynäshamn 0,39 % 0,40 % Södertälje 0,38 % 0,48 % Botkyrka 0,29 % 0,23 % Huddinge 0,28 % 0,53 % Haninge 0,28 % 0,46 % Tyresö 0,22 % 0,22 % Salem 0,13 % 0,18 % Telefonikostnad i procent mot kommunens omslutning har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 0,28 % en minskad kostnad med 0,07 % jämfört med 2008 års nyckeltal.

5 Kommentarer Tabell 2 6 Sett över hela Södertörn så satsar man mer på IT 2009 är 2008 det har medfört att kostnaderna fördelat per IT-arbetsplats, genom antal kommuninvånare och genom antal anställda ökat. De relativt stora variationerna i kostnad per IT-arbetsplats och per anställd kan bland annat bero på organisatoriska skillnader mellan kommunerna. Skillnader som inte finns inom IT-verksamheten utan inom övrig verksamhet, till exempel grad av verksamhet på entreprenad. Variationerna på kostnaderna för verksamhetssystemen i förhållande till totala IT-kostnaden kan bland annat bero på hur systemförvaltningen är organiserad inom kommunen samt hur man tolkat definitionerna för systemkostnader. Botkyrkas relativt stora ökning av kostnaden för verksamhetssystem kan förklaras med en mer detaljerad redovisning av anställda inom systemförvaltning och IT-frågor utanför IT-organisationen. Telefonikostnaden har minskad inom södertörnskommunerna med 0,07 % mot kommunens omslutning. Nyckeltal datorer: Tabell 7 Antal anställda/antal datorer Nynäshamn 1,8 2,0 2,4 Södertälje 1,8 1,9 2,3 Haninge 2,3 2, Huddinge 2,4 2,8 1,8 Tyresö 2,4 2,9 2,6 Salem 2,5 2,1 1,3 Botkyrka 3,0 3,2 2,3 Antal anställda genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 2,3 anställda per dator med en intervall mellan 3,0 och 1,8 Tabell 8 Antal bärbara datorer anställda/ antal total datorer anställda Nynäshamn 59 % 50 % Salem 50 % 13 % Botkyrka 41 % 31 % Haninge 30 % 17 % Södertälje 27 % 47 % Tyresö 18 % 18 % Huddinge 12 % 4 % Antal bärbara datorer anställda i procent genom antalet totala datorer anställda har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 34 % med en intervall mellan 12 % och 59 % Tabell 9 Grundskoleelever/Antalet datorer Botkyrka 3,5 4,8 4,7 Nynäshamn 4,0 4,6 5,5 Haninge 5,2 5, Tyresö 5,7 7,4 6,7 Huddinge 8,0 6,2 8,4 Salem 10,5 10,5 6,6 Södertälje 10,5 13,3 12,4 Antal Grundskoleelever genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 6,8 elever per dator med en intervall mellan 3,5 och 10,5

6 Tabell 10 Gymnasieelever/Antalet datorer Botkyrka 1,2 3,3 3,3 Nynäshamn 2,1 2,3 2,4 Haninge 2,7 4, Huddinge 3,2 2,8 3,0 Salem 3,6 3,8 5,0 Tyresö 3,7 3,4 3,4 Södertälje 6,1 4,5 5,7 Antal Gymnasieelever genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 3,2 elever per dator med en intervall mellan 1,2 och 6,1 Tabell 11 Vuxenstuderande/Antalet datorer Botkyrka 2,1 6,0 5,7 Salem 2,3 4,5 9,9 Nynäshamn 3,8 4,0 3,7 Tyresö 4,0 1,7 2,9 Haninge 6,1 22, Södertälje 6,8 6,1 4,4 Huddinge 48,6 77,7 29,4 Antal Vuxenstuderande genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 10,5 studerande per dator med en intervall mellan 2,1 och 48,6 Tabell 12 Förskoleelever/Antal datorer Nynäshamn 10,4 10,6 13,7 Huddinge 16,5 17,7 15,8 Haninge 19,8 49, Tyresö 24,5 36, Salem 38,5 38,6 15,3 Södertälje 42,6 20,6 29,4 Botkyrka 44,3 57,3 46,8 Antal Förskoleelever genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 28,4 studerande per dator med en intervall mellan 10,4 och 44,3 Tabell 13 Antal datorer äldre än 3 år/ antal total datorer Salem 0 % 19 % Huddinge 12 % 17 % Tyresö 36 % 35 % Botkyrka 47 % 42 % Nynäshamn 56 % 25 % Haninge 70 % 12 % Södertälje % Antal datorer i procent som är äldre än 3 år har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 37 % med en intervall mellan 0 % och 70 %

7 Kommentarer nyckeltal datorer Sett över hela Södertörn så ökar antal datorer för anställda och elever. Det finns även en tydlig trend att man införskaffar bärbara datorer, 34 % av alla datorer är enligt nyckeltalen bärbara. En notering är att vid en förtätning av antal datorer behålls äldre datorer kvar i organisationen, det kan man avläsa i tabell 13. Botkyrka har flest datorer tillgängliga för elever i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Nynäshamn har flest datorer tillgängliga för elever i förskolan Nynäshamn och Södertälje har flest datorer tillgängliga för anställda. Salems har den yngsta datorparken, inga datorer äldre än 3 år. Värt att notera är att det finns stora skillnader i datortäthet inom kommunernas olika skolformer. Inom förskolan ligger intervallen mellan 10 barn per dator och 44 barn per dator med ett medelvärde på 28 barn per dator. Stora skillnader finns också i datortätheten för vuxenstuderande med in intervall mellan 2 studerande per dator och 48 studerande per dator med ett medelvärde på 10 studerande per dator som är en utökning från 17 studerande per dator. Övriga IT-nyckeltal: Tabell 14 Totalt antal IT-arbetsplatser/ Antal anställda IT-drift Södertälje Botkyrka Haninge Nynäshamn Huddinge Tyresö Salem Antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift (IT-anställda som jobbar med IT-support och IT-drift) ligger i intervall mellan 145 datorer och 567 datorer med ett medelvärde på 322 datorer per anställd. Tabell 15 Antal mobila anknytningar/antal anställda Nynäshamn 83 % 35 % Södertälje 61 % 57 % Haninge 44 % 32 % Salem 33 % 29 % Tyresö 28 % 24 % Huddinge 27 % 27 % Botkyrka 27 % 26 % Antal mobila anknytningar i procent genom antal anställda, intervallen ligger mellan 27 % och 83 % med ett medelvärde på 43 % en ökning med 9 % jämfört med 2008 års nyckeltal. Tabell 16 förbindelser 100Mbit eller bättre/ 2009 genom totala antal förbindelser Södertälje 87 % Tyresö 47 % Botkyrka 35 % Haninge 31 % Salem 28 % Huddinge 11 % Nynäshamn 4 % Antal kommunikationsförbindelser i kommunen med en hastighet på 100Mbit eller bättre, intervallen ligger mellan 4 % och 87 % med ett medelvärde på 37 %

8 Kommentarer övriga IT-nyckeltal Antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift (IT-anställda som jobbar med IT-support och IT-drift) ligger i intervall mellan 165 datorer och 499 datorer med ett medelvärde på 268 datorer per anställd. Värt att notera är att kommuner som har en beställare och utförare organisation har fler datorer per anställd som jobbar med IT-drift än kommuner med en mer traditionell IT-avdelning i organisationen. Mobila anknytningar ökar i samtliga Södertörnskommuner. Tidigare år har förbindelser under 4 Mbit redovisats. Det innebör att man redovisat dom förbindelser som anses vara av sämre kvalité och hastighet. I årets redovisning har man valt att vända på redovisningen och redovisa bra och snabba förbindelser som har en hastighet på 100Mbit eller bättre. Södertälje kommun har bästa kommunikationen i Södertörn, Slutsats IT-nyckeltal Södertörn 2009 Resultaten från de fem år Södertörn jobbat med att redovisa IT-nyckeltal har inte visat på några dramatiska förändringar över tiden. Tidigare år har det varit en relativt liten skillnad mellan kommunerna men i årets IT-nyckeltal har skillnaderna ökat. Botkyrka har en ökat IT-budget mot omslutningen och Salem minskar sin IT-budget. Samtliga södertörnskommuner ligger under 2,9 % i IT-budget som enligt Radar Group är ett snitt i offentlig sektor. Inför 2010 års nyckeltal bör IT-nyckeltalen ses över då det finns delade meningar inom Södertörn om vad som ska redovisar och vad som är av god kvalité i det redovisade materialet.. För att ytterligare öka på förståelsen är mitt förslag som samordnare för IT-nyckeltalen 2009 att man låta samordningsansvaret ambulera mellan södertörnskommunerna. Nyttan av IT bör mätas och redovisas av respektive verksamhet. Thomas Halvarsson

Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2009

Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2009 Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-16 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Uppdraget... 3 Samarbete... 3 Metod... 4 Boende

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2013 Ur ettt brukar- och medbor rgarperspektivv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2013-08-25 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010 Finansiell profil Salems kommun 008 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport... Finansiell analys av Södertörnskommunerna 008 00... Så tolkar du den finansiella profilen!... 0 Förklaringar av de

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2011-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Kvalitetsrapport Äldreomsorg

Kvalitetsrapport Äldreomsorg Social- och omsorgskontoret 2013-02-12 Kvalitetsrapport Äldreomsorg 2012 1. INLEDNING... 3 2. ÖVERGRIPANDE REDOVISNING... 4 2.1 AVTALSUPPFÖLJNINGAR... 4 2.2 INTERNKONTROLL... 4 2.3 TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION...

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer