Jämförelse av Lokalkostnader 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförelse av Lokalkostnader 2007"

Transkript

1 l Jämförelse av Lokalkostnader POSTADRESS Ekonomikontoret BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST

2 2(28) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund Inledning Syfte Arbetsgrupp Metod och avgränsning Omfattning 5 3 Nulägesbeskrivning 7 4 Resultat Fastighetsförvaltning Lokalanvändning 2

3 3(28) Södertörns nyckeltal Jämförelse av lokalkostnader Sammanfattning Detta är andra året som jämförelse av kommunernas lokalkostnader har gjorts. Fortfarande finns vissa brister i de underlag som används. Bland annat tillämpas olika redovisningsmetoder i kommunerna som vi inte har kunnat justera för i alla delar. Olika organisation av fastighetsförvaltningen i kommunerna bidrar även till att lokalkostnaderna hanteras olika. Förbättringar som genomförts jämfört med förra året är att både och nu ingår i redovisningen. Vidare har en särskild definitionslista tagits fram som ska innebära successivt bättre kvalitet i de underlag som tas fram. Av resultatet för 27 kan sägas följande. De totala kostnaderna för verksamhetslokalerna uppgår till mellan 8-15 procent av kommunernas totala bruttokostnader. redovisar den högsta andelen (14,6 %) och (7,9 %) den lägsta. Övriga kommuner ligger mellan 9-11 procent. uppvisar den högsta kostnaden per kvadratmeter (1 348 kronor) som är 35 procent högre än (988 kr) som har den näst högsta kostnaden. ligger lägst (87 kronor) om man undantar Bokyrka där vissa kostnader belastar verksamheten direkt och inte ingår i underlaget. Att avviker så mycket från övriga kommuner kan delvis bero på att kommunen dels byggt många nya lokaler senast årtiondet, dels har man en mer marknadsmässig prissättning på delar av lokalbeståndet. En annan faktor är att i s kostnader ingår även viss infrastruktur i lokalhyran för verksamheten. s nivå beror framförallt på att lokalbeståndet är relativt gammalt. Ett generellt övergripande mått är antal kvadratmeter per invånare. har störst yta per invånare (5,5 kvm) medan har minst yta (4,4 kvm). Övriga kommuner ligger mellan 4,5-5, kvm/invånare. Södertörn ligger lägre än det genomsnitt som anges för SKL: s kommungrupp. Två andra mått som studerats är hur många nyttjare (barn, elever, äldre) per kvadratmeter som använder våra verksamhetslokaler och vad det kostar per nyttjare. Inom grundskola och gymnasium ligger antal kvadratmeter per elev för Södertörnskommunerna nära övriga landets kommuner. Fristående skolor har dock mindre ytor. Kostnaden per elev ligger på Södertörn ganska lika som övriga kommuner och friskolor. För gymnasieskolor ligger Södertörn, utom (och för kostnad/elev), lägre än övriga både när det gäller ytor och kostnad per elev.

4 4(28) 2 Bakgrund 2.1 Inledning Att kunna göra jämförelser av lokalkostnader mellan kommunerna på Södertörn är ett komplement till övriga jämförelser som görs inom olika verksamhetsområden och för personal. Lokalkostnadernas nivå påverkar ett antal andra nyckeltal där man jämför sig med andra, vilket gör det väsentligt att veta vad lokalerna kostar och att jämföra dessa kostnader med andra kommuner. Att göra jämförelser av lokalkostnader är också viktigt för styrningen av investeringsnivån och investeringsalternativ. Men ska även vara ett underlag för att påverka hur vi använder lokalerna (ytor och tidsanvändning) samt produktiviteten när det gäller fastighetstjänsterna. 2.2 Syfte Det övergripande syftet med södertörnsjämförelserna är: Ge kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av dels kostnadsoch serviceförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc. Det övergripande syftet inom lokalgruppen är att få fram jämförbara underlag på kommunernas lokalkostnader så att mått och nyckeltal kan redovisas varje år i samband med de årliga nyckeltalsredovisningarna. Underlagen ska också kunna användas för analys av skillnader och likheter mellan kommunernas mått och nyckeltal. 2.3 Arbetsgrupp En arbetsgrupp med en representant från varje kommun deltar. Nykvarn har inte deltagit i gruppens möten. Sammankallade och samordnare är Bo Garneij. Arbetsgrupp: Peder Ricknell, Jesper Schönberg, Stig Öhman, Björn Wahlberg, Lennart Hyllengren, Petra Karlsson-Ekström, Ulla Lindström, Per Olov Lindfors, Jan Nilsson, Bo Garneij,

5 5(28) 2.4 Metod och avgränsning Respektive kommun har inventerat och samlat ihop sina ekonomiska uppgifter enligt den överenskomna definitionslista som arbetsgruppen utarbetat. Definitionslistan bygger i stora drag på de definitioner som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram i sitt arbete med Kommunnyckeln. En övergripande sammanställning och jämförelse av resultaten har gjorts så att kommunerna kan jämföras, så långt möjligt. Följande kända avgränsningar har konstaterats under arbetets gång: - Att jämföra fastighetsorganisationer är beroende av att det finns tydliga definitioner, förbrukningstal och areabegrepp och att definitionerna tillämpas i praktiken vid kontering och redovisning. Det har inte kunnat verifieras att kommunerna gör på likartat sätt. - Det material som har använts som underlag i analyserna utgår från de officiella räkenskaperna som finns i respektive kommun. - Kommunerna har olika organisatoriska lösningar för sin fastighetsförvaltning vilket medför olika redovisningsmetoder. - Generellt finns oklarheter om hur redovisning av lokalkostnader hanteras i de olika kommunerna. - Skillnader i redovisade siffror har inte kunnat analyseras i tillräcklig utsträckning för att hitta variabler som ger rättvisande förklaringar till dessa skillnader. - Jämförelse med 26 har inte gjorts eftersom redovisningsprinciperna ändrats I hyrs de flesta lokalerna ut med kallhyra och därför saknas kostnader för mediaförsörjning (värme och energi). - Nykvarn ingår inte i arbetsgruppen. 2.5 Omfattning Utgångspunkt och definitioner Som utgångspunkt för gruppens arbete har använts SKL:s dokument Nyckeltalsinsamling instruktioner och definitioner. SKL har använt dessa definitioner för insamling och redovisning av nyckeltalsjämförelser inom kommunernas fastighetsförvaltning 25. Utifrån SKL: s dokument har arbetsgruppen utarbetat en egen definitionslista där även egna definitioner ingår. Definitionslistan blir i fortsättningen utgångspunkt för de förändringar och tillägg som görs kommande år. Följande lokalkategorier har används i Södertörnsrapporten: Förskolor Grundskolor Gymnasier Äldreomsorg - Särskilt boende Övrig vård och omsorg Särskilt boende för funktionshindrade

6 6(28) Förvaltningslokaler Övriga lokaler För kommentar och definitioner till de olika indelningarna ovan samt övriga definitioner hänvisas till definitionslistan Södertörns Nyckeltal Lokalkostnader Definitioner. Areabegrepp Det som föreslagits ska användas är BRA bruksarea. SKL definierar BRA med bruksarea avses area av nyttjande enhet eller annan grupp sammanhörande mätvärde utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdet angiven beteckning. Det har dock visat sig att någon kommun använder sig även av begreppet LOA lokalarea (själva lokalens area) i sina kvadratmeter. Hänsyn har tagits till detta och ytan har anpassats till begreppet BRA. Kostnadsposter De kostnadsposter som redovisas i rapporten utgår från etablerade begrepp och stämmer med de definitioner som SKL använder sig av, förutom posten kapitalkostnad som Södertörnsgruppen själv beslutat ska ingå. Följande huvudgrupper har använts: Kapitalkostnad Drift Underhåll Övriga kostnader Extern hyra

7 7(28) 3. Nulägesbeskrivning Generellt kan sägas när det gäller organisation att fyra kommuner (,, och ) driver fastighetsförvaltningen i egen regi med kommunen som ägare av lokalerna. Övriga tre kommuner (, och ) har lagt över sina verksamhetslokaler i ett helägt kommunalt bolag inom respektive kommun. De kommunala bolagen står även som står ägare till lokalerna. Detta förhållande kan ha viss inverkan på kostnadsnivå, redovisningsmetoder, hyresmodeller, investeringsprocess etc. En annan faktor som har direkt påverkan på lokalkostnaderna är när samt i vilken takt och omfattning som lokalerna har byggts. I dagsläget finns tre beskrivningar (, s och s utbyggnadstakt redovisas på särskild bild och ingår inte i rapporten) och jämförelser av hur den historiska utvecklingen har sett ut av förskole- och skolutbyggnaderna.

8 8(28) 4. Resultat Kostnaderna för verksamhetslokalerna avser 27 års redovisning. Den redovisning som rapporten omfattar har delats upp i två huvudområden: Fastighetsförvaltning (inre effektivitet) Lokalanvändning (yttre effektivitet) Det kommunala fastighetsbeståndet De kommunala verksamhetslokalerna fördelar sig ytmässigt mellan de olika lokalkategorierna enligt följande för Södertörnskommunerna totalt. Övr lokaler 19% Förskolor 12% Förv lokal 6% Handik Säbo 3% Äldre Säbo 1% Grundskolor 38% Gymnasier 12% Skol- och förskoleverksamheterna tar i anspråk största delen av de kommunala verksamhetslokalerna eller 62 procent av den totala ytan. Mellan kommunerna varierar fördelningen något såtillvida att har störst andel äldre- och handikappboenden (totalt 23 %), har störst andel förskolor (13 %) och grundskolor (45 %), har störst andel gymnasielokaler (15 %) och förvaltningslokaler (7 %) och störst andel övriga lokaler (26 %). Kommunernas befolkning Befolkningens ålderssammansättning (den 31/12 27) återspeglar ganska väl hur mycket lokaler det finns inom de olika kategorierna. har störst andel barn och ungdomar medan har högst andel ålderspensionärer.

9 9(28) Befolkning december 27 fördelat på åldersgrupper 1% 11,7% 12,4% 11,7% 16,9% 13,4% 14,8% 13,3% 8% 6% 54,4% 54,5% 54,4% 53,1% 5,8% 53,1% 52,2% 4% 2% 33,9% 33,1% 33,9% 29,9% 35,8% 32,1% 34,6% % är den kommun som ligger närmast ett riksgenomsnitt för befolkningens ålderssammansättning. Övriga Södertörnskommuner har i huvudsak en betydligt större andel barn och ungdomar samt färre äldre än riksgenomsnittet. ligger någonstans mitt emellan Södertörns genomsnitt och rikets genomsnitt. Övergripande kostnader De totala kostnaderna för verksamhetslokalerna uppgår till mellan 7-14 procent av kommunernas totala bruttokostnader. redovisar den högsta andelen och den lägsta. siffra är i och för sig lägre än s men här saknas bland annat kostnader för energi som gör s siffror inte jämförbara med övriga kommuner. Det har visat sig svårt att hitta jämförelse med andra kommuner eller andra sektorer när det gäller detta nyckeltal. En jämförelse som finns är högskoleverket som redovisar nyckeltalet andel lokalkostnad av omslutning som för 27 uppgår till 14,2 procent för samtliga högskolor. Detta nyckeltal motsvarar ungefär nyckeltalet för Södertörn. Antal invånare Verksamhetens bruttokostnader, Mnkr Totala lokalkostnader, Mnkr Andel lokalkostnader i % 7,% 9,6% 14,6% 9,2% 9,7% 7,9% 1,7% 9,8% Lokalkostnad per invånare, kr Jämförelsen med högskoleverket visar att de flesta Södertörns ligger lägre än landets högskolor och att endast har ett högre tal.

10 1(28) 4.1 Fastighetsförvaltning Totala lokalkostnader Här redovisas totala lokalkostnader. I denna post ingår kapitalkostnader, driftkostnader, underhållskostnader och övriga kostnader (administration, försäkringar etc.). Diagrammet avser total kostnad per kvadratmeter för kommunens verksamhetslokaler. Då ingår såväl egna lokaler (inklusive lokaler som hyrs av eget kommunalt bolag) samt externt inhyrda lokaler. Kostnad (kr) per kvm uppvisar den högsta kostnaden per kvadratmeter (1 348 kronor) vilket är mer än 35 procent högre än (988 kr) som har näst högst kostnad. Övriga kommuner, utom, ligger mellan kr/kvm. Bokyrka siffror är inte jämförbara eftersom energikostnaderna inte ingår. Att avviker så pass mycket från övriga kommuner kan delvis bero på att kommunen dels byggt många nya lokaler senast årtiondet, dels har en mer marknadsprissättning på delar av lokalbeståndet. Andra faktorer är att i s kostnader ingår viss infrastruktur (bullervallar, vägar, vissa mindre vägövergångar) i lokalhyran för verksamheten samt även kostnader för markskötsel (barmarksunderhåll/vinterväghållning) för fastigheterna. s nivå beror på att lokalbeståndet är relativ gammalt samtidigt som man är på väg att genomföra nyinvesteringar i verksamhetslokaler. De totala kostnaderna kan delas upp i fem delposter utslaget på den totala lokalytan: Kapital, drift, underhåll, övrigt samt externa hyreskostnader. har inte kunnat lämna uppgifter på de fem olika delposterna. Kapitalkostnader Med kapitalkostnad avses avskrivning och intern ränta på investerat kapital.

11 11(28) och redovisar ungefär lika höga kostnader. har den klart lägsta kostnaden. Orsaker till de stora skillnaderna kan främst förklaras av att haft få nya byggnationer medan expanderat (förskola, grundskola och gymnasium) relativt kraftigt senaste årtiondet. Internräntenivån i kommunerna varierar mellan 4,5-5,5 procent. Kapitalkostnad (kr) per kvm Driftkostnader ligger högst och klart lägst. s låga kostnad (54 kr/kvm) beror till stor del på att man till största delen har kallhyror och att mediakostnader belastar verksamheterna direkt. ligger markant mycket högre än övriga vilket inte kan förklaras utan närmare analys. ligger lägre än övriga kommuner vilket kan hänga ihop med ett högre underhåll (se nedan). Övriga kommuner ligger relativt lika mellan kronor/kvm. Driftskostnad (kr) per kvm

12 12(28) Underhållskostnader Med underhåll avses planerat underhåll som tidigare också benämnts långtidsplanerat eller periodiskt underhåll. uppvisar den klart högsta kostnaden vilket till del kan förklara den låga driftkostnaden. Kapitalkostnaden ligger lägre i vilket kan förklara det högre underhållet. visar en annan bild med en låg kapitalkostnad och en låg underhållskostnad. Det kan till viss del förklaras med att en del av underhållet redovisas som driftkostnad, men även denna post ligger lågt för. För verkar bilden stämma med en hög kapitalkostnad och lågt underhåll. Underhållskostnad (kr) per kvm Övriga kostnader Här syns en ganska splittrad bild av kostnadsnivån. har den högsta kostnaden medan och inte redovisat några siffror alls för denna post. De stora skillnaderna mellan kommunerna tyder i första hand på olika redovisningsprinciper. Det innebär att kostnaderna för administration redovisas i de övriga posterna eller saknas helt eller delvis. Eller att har en större administration för sin fastighetsförvaltning. Övriga kostnader (kr) per kvm

13 13(28) Inhyrda lokaler I diagrammet visas kostnaden för inhyrda lokaler oavsett verksamhet. redovisar den högsta kostnaden följt av. och ligger något lägre än övriga kommuner. hyr relativt dyra lokaler, jämfört med de andra kommunerna, för delar av sin omsorgsverksamhet för funktionshindrade. Av det totala lokalbeståndet hyr Södertörnskommunerna cirka 1 procent av extern hyresvärd. Störst andel inhyrda lokaler har och kommun med 22 respektive 2 procent av den totala ytan. Kostnad för inhyrda lokaler, kr/kvm Totalkostnad per lokalkategori Genom att dela upp lokalkostnaderna på de olika lokalkategorierna får man en bild av hur fastighetsförvaltningen belastar de olika verksamheterna. De olika kategorierna är - Förskolor - Grundskolor (inklusvie särskola och fritidshem) - Äldreomsorgslokaler särskilt boende - Lokaler övrig omsorg - särskilt boende (funktionshindrade/psykiatri) - Förvaltningslokaler (central administration) - Övriga lokaler (t ex bibliotek, sporthallar, kulturhus, badhus) s siffror är inte jämförbara med övriga kommunerna eftersom mediakostnaderna saknas.

14 14(28) Förskola visar den högsta kostnaden följt av Hudddinge medan har lägst kostnad. Förklaringar till siffrorna kan vara att och har högt födelseöverskott som innebär kontinuerlig utbyggnad. Även har haft relativt stor utbyggnad av förskolan det senaste decenniet. har påbörjat utbyggnad inom förskoleverksamheten. Kostnad (kr) per kvm Grundskola Grundskolans lokalkostnader visar likartad bild som för förskolan. visar på den högsta kostnaden, följt av och. Även här kan noteras att haft relativt stor byggnation av nya skolor sedan år 2. Medan ännu inte haft någon utbyggnad alls till skillnad mot förskolan. 1 4 Kostnad (kr) per kvm

15 15(28) Gymnasium visar den högsta kostnaden. Främsta förklaring kan vara att man nyligen byggt en ny skola (färdig hösten 25). De övriga kommunerna ligger närmare varandra utom som ligger klart lägst. skulle här visa en högre kostnad, om inte energikostnaden saknades, vilket beror på en stor ny-, till- och ombyggnad. Kostnad (kr) per kvm Äldreomsorg särskilt boende Här ligger kostnaden per kvm mer nära varandra, utom, även om bilden är densamma som för övriga kategorier. I s siffror ingår även lokaler för övrig omsorg eftersom man inte har kunnat fördela kostnaderna mellan äldreomsorg och övrig omsorg. 1 6 Kostnad (kr) per kvm

16 16(28) Övrig omsorg särskilt boende Inom särskilt boende för funktionshindrade är siffrorna mer osäkra eftersom det finns svårigheter med att fördela kostnaderna mellan äldreomsorg och funktionshindrade. Därav att inte finns med. Övriga kommuner har försökt göra en fördelning av koststnaderna mellan äldreomsorg och funktionshindre. Av redovisade siffror visar den högsta kostnaden vilket beror på att man har inhyrda lokaler för verksamheten. Kostnad (kr) per kvm Förvaltningslokaler Kostnaderna för de administrativa lokalerna visar en ganska splittrad bild med ett spann mellan kr/kvm. s höga kostnader beror sannolikt på att man hyr en relativt dyr lokal för den centrala administrationen. s låga kostnader beror på att här ingår ett fåtal äldre byggnader som till stor del är avskrivna. Övriga kommuner visar på en viss spridning. 2 5 Kostnad (kr) per kvm

17 17(28) Övriga lokaler Jämförelse är svårare att göra här eftersom alla lokaler som inte passar in i några av de övriga grupperna ingår i denna gruppering. Det innebär att övriga lokaler består av olika typer av lokaler vilket gör det generellt svårt att jämföra denna kategori. Kostnaderna skiljer därför sig åt en del. redovisar högst kostnad följt av och Kostnad (kr) per kvm

18 18(28) Skadegörelse Skadegörelse kan delas upp på yttre och inre skadegörelse. Exempel på yttre skadegörelse är klotter och glaskrossning. Inre skadegörelse är sådant som uppenbart sker invändigt. Kommunerna har redovisat lite olika, vilket förklarar de stora skillnaderna i kostnader per invånare. Vad man redovisat framgår Nedan visas den samlade bilden av kostnaderna per invånare för skadegörelse i kommunerna. har inte lämnat några siffror och har endast ett lägre uppskattat belopp. redovisar den högsta kostnaden och den lägsta, undantaget. Som framgår nedan är det endast och som redovisas både den inre och yttre skadegörelsen. uppgår skadegörelsen till 11 mnkr för samtliga kommuner. Skadegörelse 27 - tkr kr/inv Yttre Inre Yttre Inre/yttre Inre/yttre

19 19(28) Delar man upp kostnaderna för faktiskt skadegörelse i tkr på de olika verksamheterna framgår att det är inom grundskolan som de mesta skadegörelsen finns. Den samlade bilden ut för samtliga kommuner visas i nedanstående diagram. Absoluta merparten av skadegörelsen sker i kommunernas grundskolor. tkr Förskola Grundskola Gymnasium Äldreomsorg Funk hindr Förvaltningslokaler Övriga lokaler

20 2(28) 2 Lokalanvändning Med lokalanvändning avses hur vi använder de kvadratmetrar som disponeras. Hur många nyttjare (barn, elever, äldre etc.) som finns i lokalerna och vad det kostar per nyttjare. De nyckeltal och kostnadsmått som redovisas används normalt även av andra aktörer. Övergripande Ett generellt övergripande mått är antal kvadratmeter per invånare. Inom Södertörn har lägst yta per invånare medan har den högsta. Södertörn ligger totalt lägre än det nyckeltal som SKL anger som genomsnittet för landets kommuner (6 kvm/invånare). Jämförelsen visar att Södertörn ligger lägre än SKL: s genomsnitt som är 6 kvm/invånare. Lokalinnehav kvm per invånare 6, 5,5 5, 4,4 4,7 5, 5, 4,5 5, 4,8 4, 3, 2, 1,, Ser man till de totala lokalkostnaderna (både egna plus inhyrda) per invånare hamnar på den högsta kostnaden medan får den lägsta (exkl. ). Variationerna inom Södertörn är dock i övrigt inte så stora, om man undantar. Tdigare jämförelser med andra kommuner visar att Södertörn ligger något högre än dessa kommuner. Lokalkostad per invånare, kr/inv

21 21(28) Antal kvadratmeter och kostnad per barn i förskola Antal kvadratmeter per barn i förskola visar att och därefter har störst yta per barn medan och ligger betydligt lägre. Genomsnitt för Södertörn ligger på 1,5 kvm per barn. Södertörnskommunerna delar in sig i två grupper, en grupp på kvm och en grupp på 9-1 kvm per barn. Antal kvadratmeter/barn 14, 12, 1, 11,5 8,9 11,1 1,6 9,7 11,7 1,1 1,5 8, 6, 4, 2,, Kostnaden per barn i förskola visar att har den högsta kostnaden vilket bland annat beror på många små enheter. Därefter kommer, och. redovisar den lägsta kostnaden om man undantar. s siffra är lägre huvudsakligen p g a att mediakostnaderna inte ingår i beloppet ovan (vid enkel kalibrering blir s mediakostnad cirka 4 1 kr/kvm). Kostnad per barn, kr

22 22(28) Antal kvadratmeter och kostnad per elev i grundskola Ytan för eleverna i grundskolan visar på viss spridning. ligger högst med 19,8 kvm och lägst med sina 14,3 kvm. Antal kvadratmeter/elev 2, 19,8 18, 16, 14, 17, 14,3 15,1 15,6 15,9 16, 15,7 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Här har vi gjort ytterligare en jämförelse med andra kommungrupper plus fristående skolor (jämförelsesiffrorna avser 26). antal kvadratmeter per elev Södertörn Samtliga k Fristå sk Storstad Förort Större stad Jämförelsen visar att Södertörnskommunerna (i genomsnitt) ligger något lägre än snittet för samtliga kommuner. Även om förorter och större städer ligger något lägre. Anmärkningsvärt är att nyckeltalet för fristående skolor ligger så mycket lägre än de kommunala skolorna. Kostnader per kvadratmeter och elev visar att har den högsta kostnaden och den klart lägsta, eller knappt än hälften av s. Övriga kommuner ligger mellan kronor per elev.

23 23(28) Kostnaden per elev för samtliga landets kommuner var 14 4 kr år 26 och för fristående skolor samma år 14 5 kr (enligt Skolverkets databas). Södertörnskommunerna ligger således både över och under rikets genomsnitt. Kostnad per elev, kr Antal kvadratmeter och kostnad per elev i gymnasiet Ytan för eleverna i gymnasiet visar på en ganska stor spridning vilket kan bero på hur många och vilken sorts utbildningslinjer de olika gymnasieskolorna har. och har de största ytorna per elev, cirka 19 kvadratmeter medan har knappt 13 kvadratmeter. Antal kvadratmeter/elev 25, 23,6 21,4 2, 15, 15,3 15,5 11,7 17,2 14,6 17,9 1, 5,, Även här har en jämförelse gjorts med övriga kommungrupper och fristående skolor (jämförelsesiffrorna är från 26). Jämförelsen visar att storstäder och förorter har en mindre yta än Södertörn och detsamma för kommunsnittet. Gymnasieskolor i Kommunalförbund visar en något högre

24 24(28) nyckeltal. Även inom gymnasieskolan har de fristående enheterna klart lägre antal kvadratmetrar per elev, vilket bland annat kan hänga ihop att den typ av utbildning som bedrivs vid dessa enheter har ett mindre behov av stora lokaler samt att man hyr in sig i externa lokaler för viss typ av undervisning. Överhuvudtaget är jämförelsen av kvadratmeter per elev svårare inom gymnasieskolan eftersom det beror på vilken typ av utbildning som bedrivs. antal kvadratmeter per elev Södertörn Samtliga k Fristå sk Kommunalförb Storstad Förort Större stad Lokalkostnaden per elev i gymnasiet visar att har den högsta kostnaden, knappt 24 kr, och därefter kommer. har nyligen byggt ett nytt gymnasium, vilket delvis bör förklara kostnadsnivån. Övriga kommuner ligger avsevärt lägre och särskilt och och har en kostnad som är cirka 35-4 procent av s. Kostnad per elev, kr

25 25(28) Samtliga rikets kommuner hade 26 en kostnad per elev på 17 5 kr och samtliga kommunalförbund samma kostnad. Fristående skolor ligger något lägre än de olika kommungrupperna. Samtliga Södertörnskommuner utom och ligger lägre än dessa siffror. 19 Kostnad per elev, kr Södertörn Samtliga k Fristå sk Kommunalförb Storstad Förort Större stad

26 26(28) Äldreomsorg särskilt boende och har störst antal kvm/plats i särkskilt boende. redovisar lägst antal kvm/plats. En relativ stor skillnad kan noteras mellan högsta och lägsta nyckeltalet vilket kräver ytterligare analys för att förklaras. En förklaring är t ex att i s siffror ingår även särskilt boende för funktionshindrade. Lokalkostnaden per brukare varierar också mycket mellan kommunerna, från 6 kronor () till 153 (). Antal kvadratmeter/plats 12, 1, 8, 98,3 15,1 11,7 87,4 72,2 76,9 85,6 6, 57,5 4, 2,, Kostnad per plats, kr

27 27(28) Övriga områden För övriga områden såsom särskilt boende, förvaltningslokaler och övriga lokaler har endast 3-4 kommuner lämnat underlag för nyckeltalen. Det har även varit svårare att jämföra de siffror som lämnats och att hitta orsakssamband till skillnaderna mellan kommunerna. Siffrorna redovisas ändå, utan närmare kommentarer, för att det ska framgå vilka uppgifter som respektive kommun har lämnat. Funktionshindrade särskilt boende har inte kunnat lämna uppgifter på dessa boenden eftersom de redan ingår under äldreomsorg ovan och att det har gått att separera grupperna. Nyckeltalen varierar mycket mellan kommunerna och en orsak kan vara hur respektive kommun har räknat antalet nyttjare (brukare). Även en viss variation kan finnas hur de bokförda siffrorna har redovisats. Antal kvadratmeter/plats 25, 2, 192,1 15, 1, 66,2 82,5 5, 38,3 11,5, Kostnad per plats, kr

28 28(28) Förvaltningslokaler Alla kommuner utom har lämnat underlag. Antalet kvadratmeter per anställd är högst i, därefter och. När det gäller kostnaden har högst kostnad följt av, medan har lägst. Antal kvadratmeter per anställd 5, 45, 47, 45, 4, 35, 33,4 35,2 3, 25, 2, 21,1 26,7 15, 1, 5,, Kostnad per anställd

Jämförelse av Lokalkostnader 2008

Jämförelse av Lokalkostnader 2008 l Jämförelse av Lokalkostnader 28 29-9-15 POSTADRESS Ekonomiavdelningen BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(3) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

Södertörns Nyckeltal. Jämförelse av Lokalkostnader 2006

Södertörns Nyckeltal. Jämförelse av Lokalkostnader 2006 Södertörns Nyckeltal Jämförelse av Lokalkostnader 26 POSTADRESS Ekonomikontoret BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(26) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Trendanalys av nyckeltal

Trendanalys av nyckeltal FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Trendanalys av nyckeltal LANDSTINGENS LOKALANVÄNDNING OCH KOSTNADER 1994-2012 Trendanalys av nyckeltal 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson Förstudie Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden Östersunds kommun Februari 2013 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor Marianne Harr Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Södertörns nyckeltal - projektplan för 2014

Södertörns nyckeltal - projektplan för 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 1 februari 2015 KS 2015/146.189 1 (2) HANDLÄGGARE Bo Garneij 08-535 302 80 bo.garneij@huddinge.se Kommunstyrelsen Södertörns nyckeltal

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

IT-nyckeltal Södertörn 2007

IT-nyckeltal Södertörn 2007 Datum 2008-08-29 Version 1.0 IT-nyckeltal Södertörn Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Nyckeltal Fristående skolor

Nyckeltal Fristående skolor www.pwc.se Uppdragsgivare Svenskt Näringsliv s riksförbund Nyckeltal Fristående skolor 1. Inledning och metod har fått i uppdrag av Svenskt Näringsliv och s riksförbund att göra en oberoende granskning

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014

Södertörns nyckeltal 2014 Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Revisionsrapport Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Nyköpings kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås 1 (5) Omsorgskontoret 2014-09-15 Dnr Än Anders Karlsson Budgetberedningen Budgetuppdrag nr 20 Jämförelse kostnader Linköping--Västerås Den komplettering av budgetmaterialet som efterfrågas är: -varför

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17

Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17 Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17 Rekordfå ansökningar om fristående skola Antalet ansökningar till Skolinspektionen om att få starta eller utöka fristående skola inför hösten

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009 IT-nyckeltal Södertörn 2009 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

IT-benchmarking för i norra Bohuslän

IT-benchmarking för i norra Bohuslän IT-benchmarking för i norra Bohuslän IT-enheterna i kommunerna Strömstad, Munkedal och Tanum startade kring sekelskiftet en diskussion för att jämföra kostnader för IT-verksamheterna i respektive kommun.

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

RAPPORT. Lidingö PM kostnadsbedömning som underlag till översiktsplanearbetet. Sweco Eurofutures AB. Erik Bergfors. Helena Lund Ulf Johansson

RAPPORT. Lidingö PM kostnadsbedömning som underlag till översiktsplanearbetet. Sweco Eurofutures AB. Erik Bergfors. Helena Lund Ulf Johansson RAPPORT Lidingö kostnadsbedömning som underlag till översiktsplanearbetet Uppdragsnummer 3580545 Stockholm Sweco Eurofutures AB Erik Bergfors Helena Lund Ulf Johansson 1 (12) Sweco Vasagatan 36 Box 415,

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år. Den fullständiga rapporten är framtagen av Thomas

Läs mer

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppgifternas tillförlitlighet Följande kvalitetsdeklaration redovisar först vissa statistiska aspekter på framställningen av statistiken, därefter följer i mer resonerande form redovisning av

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

HANDIKAPPNYCKLAR 2005

HANDIKAPPNYCKLAR 2005 NYCKELTALSPROJEKT FÖR JÄMFÖRELSER INOM KOMMUNAL HANDIKAPPOMSORG HANDIKAPPNYCKLAR 2005 PROJEKTRAPPORT Magnus Svensson Bengt Jartsell 2006-07-07 1 SAMMANFATTNING Sveriges kommuner och landsting startade

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer