Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan"

Transkript

1 Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Fortsatt arbete... 6 Barn... 7 Antal barn i förskola och andel små barn... 7 Servicegrad... 9 Andel inskrivna barn i förhållande till åldersgruppen 1-5 år... 9 Andel inskrivna barn i kommunal regi i förhållande till totalt antal inskrivna barn Andel inskrivna barn i enskild regi i förhållande till totalt antal inskrivna barn Personal Personaltäthet antal barn per årsarbetare kommunal förskola Personaltäthet antal barn per årsarbetare enskild regi Utbildning andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning kommunal regi Utbildning andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning enskild regi Ekonomi Kostnad per inskrivet barn inkl lokaler kommunal förskola Andel personalkostnad kommunal förskola Andel kostnader för lokaler och inventarier Definitioner

3 Sammanfattning Nyckeltalsgruppen har under flera år diskuterat hur kommunerna gemensamt kan redovisa olika aspekter av kvalitet inom förskolan. Arbetsgruppen inom förskola har tagit fasta på den ökade inriktningen mot kvalitativa nyckeltal och goda exempel och inlett ett fördjupat samarbete kring detta. I föreliggande rapport redovisas enbart nyckeltalsuppgifter. Antal barn i förskolan och andel små barn Antalet barn i förskoleverksamheten har ökat något under de senaste fyra åren. Andelen små barn i förskola är relativt oförändrad sen avviker dock med ökad andel små barn på grund av att många barn går till skolan vilket genererar fler småbarnsplatser. I övrigt är avvikelserna mellan södertörnskommunerna och länet relativt små. Andel inskrivna barn, åldersgrupp 1-5 år Servicegraden har generellt sett ökat i länet det senaste året. Några kommuner förklarar detta med ökad efterfrågan på förskoleplats på grund av högkonjunkturen. En annan förklaring är ökat utbud av förskoleplatser. Tre av södertörnskommunerna ligger under länsgenomsnittet. Andel inskrivna barn, kommunal regi Val av huvudman för förskoleverksamhet varierar rätt kraftigt mellan kommunerna. Andelen inskrivna barn i kommunal regi varierar mellan procent år Tendensen är att andelen barn i kommunal regi minskar inom länet. Detta syns särskilt i och. Andel inskrivna barn, enskild regi Andelen inskrivna barn i enskild regi varierar mellan 0 44 procent år Tendensen är att andelen barn i enskild regi ökar inom länet. Detta syns särskilt i och. Personaltäthet, kommunal regi Det är marginella skillnader inom södertörnskommunerna jämfört med föregående år. Samma trend återfinns även inom länet i stort. Antal barn per årsarbetare i kommunal verksamhet varierar mellan södertörnskommunerna från 5,1 till 6,2 år Personaltäthet, enskild regi Generellt sett är antalet barn per årsarbetare i enskild regi i länet något högre än i kommunal regi. Personaltätheten har sen förra året ändrats mer inom enskild verksamhet än inom kommunal verksamhet. Skillnaderna är störst inom tre av kommunerna. Antal barn per årsarbetare i enskild regi varierar mellan södertörnskommunerna från 4,1 till 6,1 år Pedagogisk högskoleutbildning, kommunal regi Tre av de åtta kommunerna har en markant lägre andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning än länet. Dessa tre kommuner ligger geografiskt nära storstaden vilket kan innebära en högre rörlighet och konkurrens. Pedagogisk högskoleutbildning, enskild regi Variationerna mellan kommunerna är stora. Tre av södertörnskommunerna har högre andel pedagogiskt högskoleutbildade än i länet generellt. En av södertörnskommunerna har höjt sin andel pedagogiskt högskoleutbildade sen förra året. Andelen pedagogiskt högskoleutbildade inom länet är något lägre (fyra procentenheter) inom enskild verksamhet än inom kommunal. Kostnad per inskrivet barn inklusive lokaler, kommunal regi Kostnaden per inskrivet barn varierar med kr om man jämför kommunen med högsta respektive lägsta kostnad per inskrivet barn. Skillnaden 2007 var kr. 3

4 Andel personalkostnad, kommunal regi Personalkostnadens andel av kostnaden i kommunala förskolor varierar mellan 69 procent och 75 procent år Andel kostnader för lokaler och inventarier Av totala kostnaderna används ca procent för lokaler och inventarier. 4

5 Inledning I denna rapport presenteras ett antal nyckeltal för förskolan i åtta av Södertörns kommuner. Genomgående redovisas uppgifter för Jämförande nyckeltal för länet redovisas. Nyckeltalen presenteras i diagram och tabeller med kommentarer från respektive kommun. Uppgifterna är offentlig statistik från Skolverket, dvs. Jämförelsetal ( De ekonomiska uppgifterna för 2008 har hämtats från respektive kommuns räkenskapssammandrag. Följande nyckeltal ingår i presentationen: Totalt antal barn i förskola Andel små barn, 0-3 år, av inskrivna barn Servicegrad; andel inskrivna barn i förhållande till åldersgruppen 1-5 år Andel inskrivna barn i kommunal regi i förhållande till totalt antal inskrivna barn Personaltäthet; antal barn per årsarbetare kommunal förskola Personaltäthet; antal barn per årsarbetare enskild regi Utbildning; andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning kommunal regi Utbildning; andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning enskild regi Kostnad per inskrivet barn inkl lokaler kommunal förskola Andel personalkostnad kommunal förskola Andel kostnader för lokaler och inventarier De olika nyckeltalens definitioner framgår av bilaga 1. Vid analysen av nyckeltalen är det viktigt att se till de enskilda kommunernas förutsättningar som t ex ekonomi, sociala faktorer och geografisk struktur. 5

6 Fortsatt arbete Arbetsgruppen inom förskola har tagit fasta på den ökade inriktningen mot kvalitativa nyckeltal och goda exempel och inlett ett fördjupat samarbete kring detta. Den gemensamma utgångspunkten är att det inte är självklart att likadana nyckeltal är det enda sättet för att meningsfulla jämförelser ska kunna göras. Det kan till och med bli missvisande då det kan ge en falsk känsla av jämförbarhet trots att kommunernas förutsättningar skiljer sig för mycket. I vissa avseenden kanske inte heller just de kommuner som ingår i nätverket är de som bäst lämpar sig för jämförelse. Nyckeltalsgruppen för förskola har i tidigare redovisningar betonat vikten av att hitta former för att koppla de framtagna nyckeltalen med olika aspekter på kvalitet i verksamheten. Även goda exempel har presenterats på en tidigare Nyckeltalskonferens. Den goda intentionen mot kvalitativa nyckeltal och goda exempel uppfattas av gruppen som positivt och något som gruppen vill ta fasta på i det fortsatta och fördjupade samarbetet mellan södertörnskommunerna. Fokus ligger på att utveckla modell och verktyg för att ta fram kvalitativa nyckeltal och systematiskt jämföra goda exempel från förskoleverksamheten i de olika kommunerna. Avsikten är att hitta goda pedagogiska exempel inom gemensamt valda målområden. En tanke är att detta går trots att kommunerna mäter målområdet på olika sätt. De goda exemplen ska sedan kunna intervjuas och jämföras, vilket bör generera ny kunskap och fördjupad förståelse. En frågeställning som har diskuterats i gruppen och väckt debatt är om barns lärande i förskolan, som grupp betraktat, behöver följas upp för att effekten av verksamhetens förutsättningar ska kunna bedömas. Arbetsgruppen bör också fortsätta diskussionen kring hur kommunernas skilda sätt att organisera förskolan har betydelse för hur kvalitetsutvecklingen bedrivs. 6

7 Barn Antal barn i förskola och andel små barn Barn i förskola - totalt antal Barn i förskola - totalt antal Totalt Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Sthlm län Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Sthlm län

8 Allmänt: Antalet barn i förskola har ökat något under perioden. Andelen små barn i förskola är relativt oförändrad sen förra året. avviker dock med ökad andel små barn på grund av att många barn går till skolan vilket genererar fler småbarnsplatser. I övrigt är avvikelserna mellan södertörnskommunerna och länet relativt små. : Antal barn i förskolan fortsätter att öka Andelen små barn ligger på samma nivå som : Antalet barn har stadigt ökat under de senaste åren och det fortsätter att öka under Andelen små barn har under de senaste åren varit i samma nivå. : Antal barn i förskolan fortsätter att öka 2008 och en viss platsbrist började bli märkbar under Andelen små barn har under de senaste åren legat tämligen oförändrat. : Andelen små barn har ökat under 2008, många barn går till skolan vilket genererar fler småbarnsplatser. : Ökningstakten i av antal barn i förskolan med 4,5 % i snitt de senaste sex åren och med 2,2 % under 2008 är relativt måttlig jämfört med ökningen i södertörnskommunerna i övrigt. : Under år 2008 hade kommunen en inflyttning i nybyggda bostäder som medförde en utökning av antalet barn i kommunen. Barnkullen född 2006 var också jämförelsevis hög. : Samtliga Södertörnskommuner har de senaste åren ökat i barnantal. är den kommun som sedan 2006 har ökat mest i antal barn och ligger även bland de högsta sett till andel barn. Denna ökning har medfört en stor utbyggnad för och det har ställt stora krav på verksamheten. En del av denna ökning beror på en stor tillströmning av flyktingar, vilket ytterligare ställer krav på verksamheten. Andelen små barn av de inskrivna skiljer sig inte nämnvärt kommunerna emellan. Sett till de senaste åren har heller inga stora förändringar skett. 8

9 Servicegrad Andel inskrivna barn i förhållande till åldersgruppen 1-5 år Servicegrad; andel inskrivna barn i förskola i förhållande till åldersgruppen 1-5 år % Sthlm län Andel inskrivna barn i förskola i förhållande till åldersgruppen 1-5 år Sthlm län Allmänt: Servicegraden har generellt sett ökat senaste året. Några kommuner förklarar detta med ökad efterfrågan på förskoleplats på grund av högkonjunkturen. En annan förklaring är ökat utbud av förskoleplatser. Tre av södertörnskommunerna ligger under länsgenomsnittet. : Servicegraden 2008 ligger på samma nivå som för : Mellan åren har vi i snitt legat runt % i servicegrad utan några större förändringar, vårdnadsbidraget har introducerats under året och det har under 2008 gett en viss förändring av andelen inskrivna barn. : Servicegraden på förskolan har ökat konstant senaste åren och ligger genomsnittligt i förhållande till Stockholms län. Ökad servicegrad kan förklaras av utökat utbud av kommunala förskolor och enskilda familjedaghem. : s kommuns servicegrad för förskola har ökat under året. Det kan bero på att familjedaghemsplatserna har minskat i antal och hög inflyttning till kommunen. : Servicegraden i förskolan har ökat konstant senaste åren i hela Stockholms län. Från början har detta med införandet av allmän förskola att göra. De senaste årens ökning tros bero på att fler invånare arbetar eller studerar under tider av högkonjunktur. : Servicegraden på förskolan har ökat konstant senaste åren, sett till men även över hela Södertörn. Från början har detta med införandet av allmän förskola att göra. De senaste årens ökning tros bero på att fler invånare arbetar eller studerar under tider av högkonjunktur. 9

10 Andel inskrivna barn i kommunal regi i förhållande till totalt antal inskrivna barn Andel inskrivna barn i kommunal regi i förhållande till totalt antal inskrivna barn Sthlm län Andel inskrivna barn i kommunal regi i förhållande till totalt antal inskrivna barn Sthlm län Allmänt: Val av huvudman för förskoleverksamhet varierar rätt kraftigt mellan kommunerna. Andelen inskrivna barn i kommunal regi varierar mellan procent år Tendensen är att andelen barn i kommunal regi minskar inom länet. Detta syns särskilt i och. : Andelen barn i enskild regi ökar något. En enskild förskola inom kommunen har öppnat ytterligare två avdelningar. : Andelen barn i kommunal regi har minskat med 5 procentenheter och vi befinner oss på en mellannivå i förhållande till de andra kommunerna. : Andelen barn i kommunal regi ligger kvar oförändrat sen förra året. Endast två av de övriga södertörnskommunerna har lägre andel barn inskrivna i kommunal regi. : Antalet har ökat då vi har alla barn i kommunal regi, enskild regi avslutades till årsskiftet. : Merparten av de inskrivna barnen går i kommunal förskola. Nyetablering av en enskild förskola i tätorten pågår under 2009 och kan något minska andelen i kommunal regi framöver. : För två år sedan startade Pysslingen AB en ny förskola i kommunen och förra året ytterligare en. Det är detta som avspeglas i statistiken. : För två år sedan ökade andelen inskrivna barn i den kommunala förskolan. Detta berodde delvis på att kommunen återtog driften av två förskolor som tidigare varit enskilt drivna samt att den kommunala förskolan naturligt ökat mer i omfattning jämfört med den enskilda. 10

11 Andel inskrivna barn i enskild regi i förhållande till totalt antal inskrivna barn Andel inskrivna barn i enskild regi i förhållande till totalt antal inskrivna barn Sthlm län Andel inskrivna barn i enskild regi i förhållande till totalt antal inskrivna barn Sthlm län Allmänt: Val av huvudman för förskoleverksamhet varierar rätt kraftigt mellan kommunerna. Andelen inskrivna barn i enskild regi varierar mellan 0 44 procent år Tendensen är att andelen barn i enskild regi ökar inom länet. Detta syns särskilt i och. : Andelen barn i enskild regi ökar något. En enskild förskola inom kommunen har öppnat ytterligare två avdelningar. : Andelen barn i enskild regi har ökat. Ökning av enskilda förskolor inom kommunen. : Andelen barn i enskild regi ligger på oförändrad nivå jämfört med förra året. : Har ingen i dagsläget. : En nyetablering av en enskild förskola i tätorten gjordes 2009, vilket framöver kan öka andelen barn i enskild regi. : För två år sedan startade Pysslingen AB en ny förskola i kommunen och förra året ytterligare en. Det är detta som avspeglas i statistiken. : För två år sedan minskade andelen inskrivna barn i den enskilda förskolan. Detta berodde delvis på att kommunen återtog driften av två förskolor som tidigare varit enskilt drivna samt att den kommunala förskolan naturligt ökat mer i omfattning jämfört med den enskilda. 11

12 Personal Personaltäthet antal barn per årsarbetare kommunal förskola Personaltäthet; antal barn per årsarbetare kommunal förskola 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Sthlm län Personaltäthet - antal barn per årsarbetare kommunal förskola Sthlm län ,5 6,2 5,2 5,5 5,5 5,0 5,3 5,5 5, ,5 5,4 5,0 5,4 4,9 4,9 5,4 5,5 5, ,8 6,4 5,4 5,2 5,4 5,1 5,6 5,2 5, ,7 6,2 5,6 5,4 5,4 5,1 5,6 5,6 5,1 Allmänt: Det är marginella skillnader inom södertörnskommunerna jämfört med föregående år. Samma trend återfinns även inom länet i stort. Antal barn per årsarbetare i kommunal verksamhet varierar mellan södertörnskommunerna från 5,1 till 6,2 år : Antalet barn per årsarbetare har minskat 2008 något i förhållande till Ökad efterfrågan på förskoleplats i områden som hade brist på lokaler innebar större barngrupper, vilket påverkar personaltätheten negativt. : Antal barn per årsarbetare minskar. Ökad efterfrågan på förskoleplatser har minskat personaltätheten. : Antalet barn per årsarbetare har ökat något jämfört med Ökad efterfrågan på förskoleplatser på grund av stor nyinflyttning har minskat personaltätheten. : Antalet barn per årsarbetare är åter igen på 2006 års nivå. : Har de senaste fyra åren legat kring 5 barn per årsarbetare vilket stämmer rätt bra med snittet i Stockholms län. : När det gäller personaltätheten så varierar den rätt mycket kommunerna emellan. Merparten av kommunerna befinner sig runt 5,5 barn per årsarbetare men två kommuner sticker ut med låg respektive hög personaltäthet. För s del tros andelen barn per årsarbetare öka de kommande åren, som en konsekvens av den nu rådande lågkonjunkturen. : Nivån på de kommunala förskolorna är återställd efter ett års tillfällig nedgång. 12

13 Personaltäthet antal barn per årsarbetare enskild regi Personaltäthet; antal barn per årsarbetare enskild regi 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Sthlm län Personaltäthet - antal barn per årsarbetare enskild regi Sthlm län ,1 7,4 4,9 6,7 5,0 5,2 5,5 5,4 5, ,2 5,7 5,0 6,7 5,3 5,0 5,7 5,1 5, ,2 6,8 5,0-4,7 5,5 5,7 5,8 5, ,1 5,7 4,9-4,1 5,2 5,8 5,8 5,5 Allmänt: Generellt sett är antalet barn per årsarbetare i enskild regi i länet något högre än i kommunal regi. Personaltätheten har sen förra året ändrats mer inom enskild verksamhet än inom kommunal verksamhet. Skillnaderna är störst inom tre av kommunerna. Antal barn per årsarbetare i enskild regi varierar mellan södertörnskommunerna från 4,1 till 6,1 år : Under har antalet barn per årsarbetare ökat i enskild regi. För 2008 är det en ökning med nästan ett barn per personal. Personaltätheten inom den enskilda verksamheten är lägre än inom den kommunala verksamheten. : Personaltätheten är högre inom den enskilda verksamheten i jämförelse med kommunala alternativ. : Personaltätheten är högre inom den enskilda verksamheten. Det förklaras av att flera av de enskilda enheterna är små, vilket ofta innebär en högre personaltäthet. Ytterligare en förklaring kan vara att de enskilda enheterna har en lägre andel personal med högskoleutbildning. : Har ingen sådan verksamhet. : De enskilda förskolorna i har den högsta personaltätheten på södertörn. : Överensstämmer väl med personaltätheten i de kommunala förskolorna. 13

14 Utbildning andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning kommunal regi Utbildning; andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning - kommunal regi Sthlm län Utbildning - andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning - kommunal regi Sthlm län Allmänt: Tre av de åtta kommunerna har en markant lägre andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning än länet. Dessa tre kommuner ligger geografiskt nära storstaden vilket kan innebära en högre rörlighet och konkurrens. : Andelen personal i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning har minskat under treårsperioden. Under 2008 var det svårt att rekrytera förskollärare. Detta medförde konkurrens i Stockholmsregionen om ett litet antal personer. För att klara förskollärarbemanningen genomfördes flera olika insatser. Vi kan nu notera att det inför höstterminen 2009 rekryterats ca 30 högskoleutbildade förskollärare. Förhoppningen är att trenden nu bryts och att vi får in fler utbildade förskollärare i verksamheten. Det pågående pedagogiska utvecklingsarbetet som genomförs inom förvaltningen är troligtvis en bidragande orsak till att det är lättare att rekrytera utbildad personal. : Under 2008 var det svårt att rekrytera förskollärare. har under året arbetat hårt med rekrytering av förskolelärare och förhoppningsvis kommer det att ge effekt på sikt. : Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning är oförändrad sen förra året och ligger fortfarande bland de kommuner som har lagts andel pedagogiskt högskoleutbildade. arbetar aktivt med att rekrytera fler förskollärare och behålla de förskollärare som finns bland annat genom att stärka och lyfta fram yrkesrollen som förskollärare i olika utbildningsinsatser. : s kommun har högst andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i jämförelse med övriga södertörnskommuner. Andelen har ökat något igen. : s kommunala förskola har en relativt hög andel förskollärare. 14

15 : Trots det utökade barnantalet har andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning ej minskat på den kommunala sidan och till och med ökat inom den enskilda verksamheten. : De senaste åren är trenden i de flesta Södertörnskommuner att andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning minskat något. Med tanke på de senaste årens brist på förskollärare är det snarare märkligt att den inte minskat mer. Samtidigt som denna brist funnits har antalet barn i samtliga Södertörnskommuner ökat markant. Det innebär alltså att minskningen i andel inte innebär en minskning i antal. De lägre siffrorna beror snarare på ett större barnantal. : arbetar aktivt för att öka andelen förskollärare. Vi har en strävan/mål på 60 procent pedagogiskt högskoleutbildade i förskolan. Utbildning andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning enskild regi Utbildning; andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning - enskild regi Sthlm län Utbildning - andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning - enskild regi Sthlm län Allmänt: Variationerna mellan kommunerna är stora. Tre av södertörnskommunerna har högre andel pedagogiskt högskoleutbildade än i länet generellt. En av södertörnskommunerna har höjt sin andel pedagogiskt högskoleutbildade sen förra året. Andelen pedagogiskt högskoleutbildade inom länet är något lägre (fyra procentenheter) inom enskild verksamhet än inom kommunal. : Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning är lägre inom den enskilda verksamheten jämfört med den kommunala. Andelen har minskat med 8 % jämfört med 2007 samtidigt har antalet barn per personal i barngrupp ökat. : Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning är på en medelnivå i jämförelse med de andra kommunerna. 15

16 : Bland de förskolor som drivs i enskild regi är andelen med pedagogisk högskoleutbildning låg och lägre än föregående år. s enskilda förskolor har lägst andel pedagogiskt högskoleutbildade av alla södertörnskommunerna. Endast 25 procent har högskoleutbildning vilket är en minskning med fyra procentenheter jämfört med år : Finns ingen verksamhet. : Även när det gäller de enskilda förskolorna har en relativt stor andel förskollärare. : Trots det utökade barnantalet har andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning ej minskat på den kommunala sidan och till och med ökat inom den enskilda verksamheten. : Skillnaden kommunerna emellan när det gäller den kommunala verksamheten tycks befästas när man tittar på den enskilda verksamheten. 16

17 Ekonomi Kostnad per inskrivet barn inkl lokaler kommunal förskola Kostnad per inskrivet barn inkl lokaler - kommunal förskola Kostnad per inskrivet barn inkl lokaler - kommunal förskola Allmänt: Kostnaden per inskrivet barn varierar med kr om man jämför kommunen med högsta respektive lägsta kostnad per inskrivet barn. Skillnaden 2007 var kr. : Platskostnaden per inskrivet barn har ökat. Löne- och prisökningar samt ökade lokalkostnader och kapitalkostnader är en del av förklaringen. Ytterligare analys måste göras för att få klarhet i vad som ytterligare är orsaken till den ökade kostnaden. : Den ökade efterfrågan på förskoleplatser har inneburit att förskolorna har haft en stabil nivå av barn. Detta har inneburit effektiva verksamheter med förhållandevis låg kostnadsmassa per barn. : Kostnaden per inskrivet barn har minskat till under 2006 års nivå, lokalvårdskostnaderna lyftes ur skolpengen. Den nya modellen kan vara orsak till minskning vi ser. : Den kommunala förskolan har en relativt hög kostnad per barn. Detta kan förklaras av en förhållandevis god personaltäthet i kombination med en hög andel förskollärare. : En viss nyetablering, både permanent och tillfällig, med nybyggnation har ökat lokalkostnadsdelen per barn. : De flesta Södertörnskommunerna ligger kostnadsmässigt nära varandra. sticker dock ut med en markant lägre kostnad per barn för Detta kan dock förklaras med att har den lägsta personaltätheten och den lägsta andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning. Två faktorer som är de huvudsakliga kostnadsdrivarna inom förskoleverksamheten. 17

18 : Orsaken till s höga kostnadsnivå är att antalet barn i kommunal regi har minskat med totalt 172 barn från 2007 till Enheterna har dragit ner på personal då barnantalet minskat, men övriga kostnader har inte justerats ned i motsvarande grad. Bland annat har lokalkostnaderna ökat. Andel personalkostnad kommunal förskola Andel (%) personalkostnad - kommunal förskola Andel personalkostnad - kommunal förskola Allmänt: Personalkostnadens andel av kostnaden i kommunala förskolor varierar mellan 69 procent och 75 procent år : Andelens personalkostnader har minskat med två procentenheter. har en lägre andel personal med högskoleutbildning 2008 jämfört med föregående år. : Det har inte skett någon större förändring de senaste åren av andelen personalkostnad. : Personalkostnaden i förhållande till totala kostnader är oförändrad mot föregående år. : Andelen personalkostnad har minskat på grund av att fyra avdelningar har flyttat in under samma tak, ger personalminskning som resultat. : Samtliga kommuner ligger nära varandra när det gäller personalkostnadens andel av den totala kostnaden. Inga större förändringar har här skett de senaste åren. : Personalkostnadernas andel av totalen har sjunkit, då lokalkostnaderna ökat. 18

19 Andel kostnader för lokaler och inventarier Andel kostnader för lokaler och inventarier Andel kostnader för lokaler och inventarier , ,5 9,2 11,1 12,6 17,0 14, , ,8 9,0 10,1 12,1 16,9 14, , ,6 11,6 12,6 12,0 16,9 14, , ,5 18,1 14,7 11,1 17,4 16,3 Allmänt: Av totala kostnaderna används ca procent för lokaler och inventarier. : Andelen lokalkostnad har ökat marginellt. : Förhållandet lokalkostnader har inte ändrats nämnvärt. : Ligger på samma nivå som åren tidigare. : Andelen lokalkostnad har ökat från föregående år då vi 2008 var tvungna att hyra in oss i temporära lokaler. : Lokalkostnaderna har ökat genom en nettoutbyggnad i kommunen av nya avdelningar samtidigt som vissa avvecklingskostnader funnits för verksamhet som upphört. : När det gäller lokaler och inventarier skiljer sig kommunerna mycket åt. Andelen rör sig här mellan 11 och över 17 procent av den totala kostnaden. har den högsta andelen kostnad för lokaler och inventarier inom Södertörn. En intressant jämförelse kan göras mellan och har 72 procent personalkostnader och 17,4 procent lokaler och inventarier, vilket ger närmare 90 procent av den totala kostnaden, och lämnar 10 procent till övrigt. har 71 procent personalkostnader och 11,1 procent lokaler och inventarier, vilket ger närmare 82 procent av den totala kostnaden. Här skiljer alltså 8 procent som har mer till övriga kostnader, eller cirka kr per barn och år. Detta visar vilken effekt skillnaden i lokal- och inventariekostnaden har. : Lokalkostnadernas andel av totalen har ökat, då nya lokaler byggts i kommunen. 19

20 Definitioner Södertörns nyckeltal - förskoleverksamhet Källa: Skolverkets jämförelsetal Bilaga 1 Nyckeltal Definition Barn Antal barn i förskola Samtliga barn som var inskrivna i förskola oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller enskild regi. Med enskild regi avses förskola som kommunen har ett övergripande ansvar för men som drivs av annan huvudman än kommunen. Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel av samtliga inskrivna barn som var 0-3 år. Servicegrad Servicegrad; andel inskrivna barn i Andel av befolkningen i åldern 1-5 år som var inskrivna i kommunal förskola eller förskola som drivs förhållande till åldersgruppen 1-5 år i enskild regi. Andel inskrivna barn i kommunal regi Andel av samtliga inskrivna barn som var inskrivna i verksamhet som anordnades i kommunal regi. Personal Personaltäthet; antal barn per årsarbetare Antal inskrivna barn dividerat med antal årsarbetare. I antalet årsarbetare har antalet anställda som kommunal förskola arbetar med barn (exklusive städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder) räknats om till heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden Personaltäthet; antal barn per årsarbetare Antalet inskrivna barn dividerat med antal årsarbetare. I antalet årsarbetare har antalet anställda enskild regi räknats om till heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden. Utbildning; andel årsarbetare med pedagogisk Andel årsarbetare i kommunala förskolor med förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning högskoleutbildning - kommunal regi eller lärarutbildning. 20

21 Utbildning; andel årsarbetare med pedagogisk Andel årsarbetare i enskilda förskolor med förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning högskoleutbildning - enskild regi eller lärarutbildning. 2. Nyckeltal Definition Ekonomi Kostnad per inskrivet barn inkl lokaler Total kostnad för förskola som anordnas i kommunal regi dividerat med genomsnittligt antal.-kommunal förskola inskrivna barn i kommunala förskolor (genomsnitt av antal inskrivna barn den 15 oktober föregående år och nyckeltalsåret). Andel personalkostnad - kommunal förskola Andel av den totala kostnaden per barn som utgörs av kommunens kostnader för personal (löner och personalomkostnader). Andel kostnad för lokaler och inventarier Andel av den totala kostnaden per barn som utgörs av kommunens kostnader för lokaler och inventarier. Kostnad per heltidsbarn inkl lokaler Total kostnad för förskola i kommunal regi dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn omräknat.- kommunal förskola till heltidsbarn. 21

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2011

Södertörns nyckeltal 2011 Södertörns nyckeltal 2011 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20120917 Handläggare/referens Artur Carlsson 070-6064615 artur.carlsson@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2010

Södertörns nyckeltal 2010 Södertörns nyckeltal 2010 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20110914 Handläggare/referens Christina Castefjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Konkurrerar vi om våra förskollärare?

Konkurrerar vi om våra förskollärare? Konkurrerar vi om våra förskollärare? Södertörns nyckeltal 2012 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20130913 Handläggare/referens Lena Lihammar-Bergill 070-6067747 lena.lihammar-bergill@haninge.se

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

Barn och personal i förskola 2006

Barn och personal i förskola 2006 PM Enheten för utbildningsstatistik 27-5-16 Dnr (71-27:135) 1 (5) Barn och personal i förskola 26 Hösten 26 går det 5,1 barn per anställd i förskolan jämfört med 5,2 barn ett år tidigare. Det är det lägsta

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Arbetsgruppen för Södertörns nyckeltal. Förskola 2006

Arbetsgruppen för Södertörns nyckeltal. Förskola 2006 Arbetsgruppen för 2007-08-01 Södertörns nyckeltal Södertörns nyckeltal Förskola 2006 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Barn... 5 Antal barn i förskola och

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Andel förskollärare, %

Andel förskollärare, % Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 214-4-27 Ärende/nr: 214/4 Kultur- och utbildningsnämnden Rapport- Uppföljning personal, barn statistik SCB 213 Per den 1 oktober varje år samlar

Läs mer

Är antal barn per avdelning viktigare för förskolans kvalitet än personaltäthet och andel förskollärare?

Är antal barn per avdelning viktigare för förskolans kvalitet än personaltäthet och andel förskollärare? Är antal barn per avdelning viktigare för förskolans kvalitet än personaltäthet och andel förskollärare? Södertörns nyckeltal 2014 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens

Läs mer

Barngruppernas storlek inom förskolan

Barngruppernas storlek inom förskolan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Barnomsor Bar nomsor 130

Barnomsor Bar nomsor 130 130 Fniss.jag vill bli brandman för att om man skall släcka eld åker brandmän bil! Och så vill jag bli prinsessa Yolanda, 5 år, dagis Åka moppas (morfars) rallybil! Noah, 2,5 år, dagis Sjuksköterska som

Läs mer

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen !!?'!' TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund 215-3-31 BUN/214:319 Tak för barngruppernas storlek /A- Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2011

Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2011 l Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 2011 2(22) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 7 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning!

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning! Rena fakta Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Bestnr: 5390 Illustration: Ida Broberg Produktion: EO Tryck: LTAB, 2015 Sverige har bra välfärd. Det märks sällan i den allmänna debatten. Den handlar istället

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Barn- och ungdomsutbildning

Barn- och ungdomsutbildning 148 Barn- och ungdomsutbildning Astronaut. För att rymden är så oändlig och det fi nns inget svar på den. Och för att det fi nns liv på planeter som ingen vet om och så Hedvig, 8 år, årskurs 2 Pilot! Jag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Policy för enskild förskoleverksamhet

Policy för enskild förskoleverksamhet Policy för enskild förskoleverksamhet 2004-05-27 BUN 2001-11-06 172 Ändrad senast BUN 2004-05-27 61 POLICY FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET I NYNÄSHAMNS KOMMUN Bakgrund Enskild förskoleverksamhet i kommunen

Läs mer

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Förskolenivå 3 3. Förskolenivå Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Barnomsorg är den samlade benämningen i Sverige på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Definitioner Klassificering

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2016

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2016 Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 2016 Oktober 2017 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning

Läs mer

Kökar kommun PM juni 2016

Kökar kommun PM juni 2016 www.pwc.se Kökar kommun PM juni 216 Sammanfattning Kökar kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev i Kökar är knappt 3 procent högre och kostnaden för förskola per barn -6

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Nyetablering fristående förskola

Nyetablering fristående förskola Nyetablering fristående förskola Vanliga frågor och svar Fråga 1: Vad kostar det? Svar: Godkännandet av ansökan om att driva förskola eller annan pedagogisk verksamhet kostar inget. Fråga 2: Hur lång tid

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Bristen på förskollärare en ödesfråga.

Bristen på förskollärare en ödesfråga. Bristen på förskollärare en ödesfråga. Södertörns nyckeltal 2016 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-11 Handläggare/referens Stefan Sundbom 08-523 063 04 stefan.sundbom@sodertalje.se 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Välfärdscontroller 2016-02-08 Henrik Malmström 08-590 975 19 Dnr: henrik.malmstrom@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 2015-09-09 Redaktörer för rapporten Peteris Smitmanis, gymnasiechef, Haninge Britt-Marie Lundberg-Björk, gymnasiechef, Tyresö Annica Sterner, Assistent, Tyresö

Läs mer

Rapport från Analysgruppen

Rapport från Analysgruppen Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 150421 www.varnamo.se/budget2016bbvår M Deltagare i Analysgruppen Ekonomi Monica Karlsson KLK Peter Karlsson BUN, slutat OMS, föräldrarledig Kvalitet-/utveckling

Läs mer

11 Svenska för invandrare (sfi)

11 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svenska för invandrare (sfi) 11 Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 200 Kommentarer till statistiken... 201 11.1 som deltar i sfi kalenderåren

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter 49 772 50 073 50 588 50

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006 Utbildningsstatistik PM (Version 2) Korrigerade uppgifter i gymnasieskolan sidan 24, 27 och 28 samt diagram 13 2007-10-08 1 (36) Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 2014-11-05 37/49 KS 206 Dnr KS/2014:41 034 Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen.

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

27 Inrättande av pedagogisk omsorg i Gudmuntorp och Norra Rörum

27 Inrättande av pedagogisk omsorg i Gudmuntorp och Norra Rörum PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-03-01 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Dnr BUN 2016/93 27 Inrättande av pedagogisk omsorg i Gudmuntorp och Norra Rörum Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Förskola 2013/2014. Hållbar utveckling. Sofia Franzén Kvalitetscontroller. Augusti 2015

Förskola 2013/2014. Hållbar utveckling. Sofia Franzén Kvalitetscontroller. Augusti 2015 Förskola 2013/2014 Hållbar utveckling Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga innehåll...

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Nyckeltal - Tertialrapport 1, 2013

Nyckeltal - Tertialrapport 1, 2013 Bilaga 5 Nyckeltal - Tertialrapport 1, 2013 Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 1: Andel inskrivna barn 1-5 år i förskola, % Andel inskrivna barn 1-5 år i förskola, kommunala förskolor 54 70 71 54

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Jag vill, jag kan, jag vågar

Jag vill, jag kan, jag vågar Jag vill, jag kan, jag vågar KVALITETSREDOVISNING 2007 Förskolan Godkänd och antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-20 Ljusdals Kommun Illustration av Linus Larsson, Lillhaga Förskola FÖRSKOLA

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Finströms kommun PM juni 2016

Finströms kommun PM juni 2016 www.pwc.se Finströms kommun PM juni 216 Sammanfattning Finströms kommuns verksamheter kännetecknas av: Låg kostnad hemtjänst per hushåll, men hög kostnad åldringshem per dygn. Lägre kostnad för förskola

Läs mer

Vårdö kommun PM juni 2016

Vårdö kommun PM juni 2016 www.pwc.se Vårdö kommun PM juni 216 Sammanfattning Vårdö kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev samt för förskola per barn -6 år är något högre i Vårdö kommun än genomsnittet

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun. Dnr 43-2014:8269 Nynäshamns kommun barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se Beslut för förskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2 (16) Tillsyn i Nynäshamns kommun har genomfört tillsyn av Nynäshamns

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Utbildningsstatistisk årsbok 2009 2 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Innehåll Fakta om statistiken...36 2.1 Inskrivna barn i förskolor och fritidshem åren 2000 2007. Fördelade efter ålder och kön...38

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå 2011-09-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Uppföljning av förskolepersonalens snivå Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet beslutar att

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Bergshamra förskoleenhet är en enhet i förändring och utveckling. Med nytt ledarskap arbetar vi

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november 2012 Blekinge, 13 december 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att öka Under den gångna månaden nyanmäldes 500 lediga

Läs mer

Förskolenivå. Kapitel 3

Förskolenivå. Kapitel 3 Kapitel 3 Förskolenivå Avsnittet är baserat på Key data on education in Europe (EU), utgåvorna 1999 2000 och 2000 2001 samt Starting Strong 2001 (OECD). 41 Att förbättra tillgången och kvalitén på utbildning

Läs mer

Avveckling av förskolelokaler på Duvholmsgränd 16 i Vårberg

Avveckling av förskolelokaler på Duvholmsgränd 16 i Vårberg Skärholmens stadsdelsförvaltning Avdelning förskola och fritid Tjänsteutlåtande Dnr 2.6 /477-2017 Sida 1 (6) 2017-05-29 Handläggare Katarina Waller Telefon: 08-50824457 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Hagalund är ett mångkulturellt område och det återspeglar sig i antalet barn på förskolorna med

Läs mer

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare?

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Bakgrund (Lars Brandell 2006-03-26) I Svenska Dagbladet den 16 mars fanns en artikel med rubriken Akut brist på lärare väntas i hela landet. Orsaken var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 Ökning av omsättning till arbete i april Under april påbörjade drygt 1 900 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Barngruppers storlek och sammansättning

Barngruppers storlek och sammansättning Malmö stad Förskoleförvaltningen Barngruppers storlek och sammansättning En reviderad och utökad kartläggning BESKRIVNING AV KARTLÄGGNINGEN 1 Förskolor från f.d. stadsdel Limhamn-Bunkeflo har inte lämnat

Läs mer

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun.

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun. (PN Beslut Dnr 43-2014:8683 Åmåls kommun Bam.utbildning@amal.se Beslut för förskola efter tillsyn i Åmåls kommun 2 (8) ]syn 2v iförrskoleverksamheten i Åmåls komrrun har genomfört tillsyn av Åmåls kommun

Läs mer