NYCKELTAL HAGFORS KOMMUN. Basår 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYCKELTAL HAGFORS KOMMUN. Basår 2007"

Transkript

1 NYCKELTAL HAGFORS KOMMUN Basår 2007 Ekonomienheten 2008

2 2 INNEHÅLL Sid Inledning 1 Ord- och begreppsförklaringar 2 Sammanfattning 3 Verksamhetens nettokostnad 4 Personal 5 Infrastruktur, skydd m.m. 7 Fritid 8 Kultur 9 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Utbildning Äldreomsorg inkl. öppen verksamhet Handikappomsorg inkl. öppen verksamhet 23 Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser 26 Affärsverksamhet 27 INLEDNING Redovisningen av nyckeltal riktar sig främst till politiker i Hagfors kommun men även till andra som är intresserade av att följa kommunens ekonomiska utveckling. Genom nyckeltalen kan man dels se utvecklingen över ett antal år för kommunen som helhet och för olika verksamheter, dels göra jämförelser med andra kommuner. Materialet är avsett dels att vara ett hjälpmedel vid fördelningen av resurser till olika verksamheter genom att tydliggöra inom vilka områden Hagfors kommun har jämförelsevis höga eller låga kostnader, och dels att visa utvecklingen över tid och jämfört med andra kommuner. De flesta nyckeltalen är hämtade från rapporten Vad kostar verksamheten i Din kommun?, som ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och SCB gemensamt och bygger på de räkenskapssammandrag som kommunerna lämnat in till SCB. För att jämförelser mellan olika kommuner ska vara möjlig krävs att uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har tillämpats kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom räkenskapssammandraget spänner över en stor mängd uppgifter kan det, trots olika kontroller, finnas fel i det redovisade materialet. Några nyckeltal har hämtats från Kommundatabasen. Kommundatabasen drivs och utvecklas av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som är en ideell förening stiftad av staten och Sveriges Kommuner och Landsting. För den som ytterligare vill fördjupa sig i nyckeltal: (Kommunanalysen, Vad kostar verksamheten i Din kommun? och annan nationellt insamlad statistik.) (Kommundatabasen, nyckeltal för kommuner och landsting.) (Skolverkets hemsida med statistik för barnomsorg och skola.)

3 3 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR Standardkostnad Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till egna strukturella faktorer. En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända. Avvikelserna kan bero på att kommunerna bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. Två olika kostnadsbegrepp används i nyckeltalen: Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion och definieras enligt följande: Från kommunens bruttokostnad i driftsredovisningen förs dels avdrag för interna intäkter, dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Nettokostnad erhålls genom att minska driftredovisningens bruttokostnader med samtliga intäkter, i huvudsak riktade statsbidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter samt andra försäljningsintäkter. Liknande grupp Ett urval bestående av de 10 kommuner som mest liknar Hagfors kommun. Vilka kommuner som ingår kan variera mellan olika verksamheter. Exempelvis, för liknande kommuner grundskola är urvalsvariablerna antal invånare och standardkostnad grundskola. För liknande kommuner infrastruktur är urvalsvariablerna antal invånare och tätortsgrad. Urvalet kan också variera från år till år. Vår kommuntyp Kommunerna indelas i nio kommuntyper. Indelningen baseras på uppgifter om folkmängd, läge, tätortsgrad, invånare/km 2, pendling samt näringsstruktur. Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskommuner Glesbygdskommuner Varuproducerande kommuner Övriga kommuner, över inv. Övriga kommuner, inv. Övriga kommuner < inv. Hagfors kommun tillhör gruppen Övriga kommuner inv.

4 4 SAMMANFATTNING Det enda nyckeltal som med 100 procents säkerhet kan sägas vara rätt och jämförbart med andra kommuner är verksamhetens nettokostnad per invånare. Alla andra nyckeltal kan innehålla olikheter ifråga om hur kostnader och intäkter redovisas, både mellan åren och mellan kommunerna. På de verksamhetsnivåer som nyckeltalen här redovisas ger de ändå en god indikation på kommunens kostnadsläge i jämförelse med andra kommuner. Verksamhetens nettokostnad (sid 4) För att komma i nivå med den grupp kommuner som övergripande mest liknar oss behöver vi minska våra kostnader med 30,5 miljoner kronor i 2007 års nivå, för att ligga på rikets nivå med 50,6 miljoner kronor. Personal (sid 5) Jämfört med vår liknande grupp år 2007 hade vi kronor högre kostnad för personal per 1000 invånare. Med hänsyn tagen till att Hagfors bedriver en större andel verksamhet i egen regi än riket blir det en överkostnad på ca 37,5 miljoner kr. Det är dock svårt att bedöma hur riktig denna siffra är, se vidare under avsnittet Personal. Avvikelser mot standardkostnad För barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg kan man jämföra kommunens kostnad med standardkostnaden. Därigenom får man en god uppfattning om hur mycket kommunens kostnader avviker från den kostnad kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till egna strukturella faktorer. Avvikelserna år 2007: 2006 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (sid 10) 2,3 milj kr 1,4 Grundskola (sid 13) 2,0 2,2 Gymnasieskola (sid 13) -2,0-1,4 Äldreomsorg (sid 20) 6,9 3,9 Individ- och familjeomsorg (sid 24) 10,9 8,6 Summa överkostnad 20,1 milj kr 14,7 Handikappomsorg (insatser enligt LSS m.m.) ingår inte i sammanställningen ovan. Jämförelser med liknande grupp För verksamheter som inte kan jämföras med standardkostnad är ett alternativ att jämföra sig med liknande grupp, d.v.s. ett urval av de 10 kommuner som mest liknar Hagfors. Avvikelserna år 2007 jämfört med liknande grupp: Verksamhetsblock Skillnad, kr per 1000 inv Motsvarar ca 2006 Infrastruktur, skydd m.m. (sid 7) ,0 milj kr 11,6 Fritid (sid 8) 51 0,7 1,6 Kultur (sid 9) 104 1,4 1,7 Handikappomsorg (sid 23) 1 151* 11,1 9,1 Särskilt riktade insatser (sid 26) 243 3,2-0,1 Affärsverksamhet (sid 27) 457 5,9 7,0 Summa överkostnad 33,3 milj kr 30,9 * Skillnad i kronor per invånare 0-64 år

5 5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Verksamhetens nettokostnad är summan av alla verksamhetens kostnader minskade med intäkter i form av avgifter, bidrag m.m. och kostnader för avskrivningar. Varför varierar nettokostnaden? Olika policy i synen på avgiftsfinansiering Skillnader i struktur vad gäller såväl ålder som geografisk eller social struktur (liknande grupp är det urval som är mest lika i struktur) Den kommunala servicen är olika utbyggd Kvalitet och effektivitet Nettokostnaden i procent av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkter och generella statsbidrag som används till att finansiera den löpande verksamheten. Exempelvis betyder en andel motsvarande 104,5 procent att för varje hundralapp kommunen erhåller av skattemedel tillhandahålls verksamhet för 104:50. Hagfors Verksamhetens nettokostnad, miljoner kr 544,8 560,5 548,1 554,8 589,6 Förändring från föregående år, miljoner kr 34,4 15,7-12,4 6,7 34,8 Förändring från föregående år, procent 6,7 2,9-2,2 1,2 6,3 Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 99,1 104,5 98,4 96,4 99,8 Antal invånare 31 december Nettokostnad per invånare, kronor Verksamhetens nettokostnad per invånare 1 Förändring Liknande grupp övergripande Kronor per invånare Hagfors ,4% Säffle Liknande grupp ,4% Tranemo Värmlands län ,1% Karlsborg Hela riket ,4% Hedemora Filipstad ,7% Norberg Munkfors ,1% Åmål Sunne ,5% Osby Torsby ,1% Lindesberg Vi är för dyra kraftigt ökade kostnader 2007 Jämförelsekommunernas nettokostnad per invånare omräknad till Hagfors invånarantal visar vår överkostnad. Från att ha minskat skillnaden ett par år ser vi 2007 en kraftig ökning. För att ligga på samma nivå som vår liknande grupp skulle vi behöva minska kostnaderna med 30,5 miljoner. Skillnad i Förändring miljoner kronor mot liknande grupp 29,5 47,7 20,4 13,6 30,5 16,8 mot Värmlands län 41,4 50,9 30,2 24,0 37,5 13,6 mot hela riket 52,9 65,3 42,7 38,3 50,6 12,3 mot Filipstad 16,6 32,1 7,1-12,2-3,6 8,7 mot Munkfors -2,9-12,7-50,7-12,9-0,8 12,1 mot Sunne 50,4 55,9 34,1 21,4 38,1 16,6 mot Torsby 1,5 2,4-22,6-26,2 2,4 28,6 Laxå Ludvika 1 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 1

6 6 PERSONAL Personalkostnad, kronor per invånare, exklusive affärsverksamhet 2 Personalkostnad kr/inv Hagfors Liknande grupp övergripande Värmlands län Hela riket Filipstad Munkfors Sunne Torsby Antal årsarbetare per 1000 invånare 2 Med årsarbetare avses antalet anställda den 1 november, omräknat till heltidspersoner. Tjänstlediga, anställda i plusjobb och anställda enligt beredskapsavtalet ingår inte. Varför varierar antalet årsarbetare? Den kommunala servicen är olika utbyggd Kommunerna har tagit över verksamhet från landstingen i varierande grad Bolagisering och entreprenader Skillnad i kvalitet och effektivitet. Antal årsarbetare Andel verksamhet per 1000 invånare i kommunal regi* Hagfors 85,2 84,3 82,7 83,4 84,2 88,0% Liknande grupp övergripande 81,9 78,4 78,0 78,8 78,3 86,9% Värmlands län 79,3 78,8 77,7 79,2 78,3 87,9% Hela riket 73,4 72,1 72,6 73,2 72,8 85,1% Filipstad 85,2 86,4 88,6 91,4 93,8 92,0% Munkfors 98,8 97,4 90,0 89,6 86,7 87,0% Sunne 77,0 77,2 76,6 78,5 80,4 90,0% Torsby 94,5 93,3 91,5 93,3 90,4 92,0% * Hur stor del av den kommunala verksamheten som bedrivs i kommunal regi. Ju högre andel av verksamheten som bedrivs i egen regi, desto större är behovet av att ha anställd personal. Vad motsvarar avvikelsen i pengar? Jämfört med liknande grupp är Hagfors kommuns kostnad för personal (exklusive affärsmässig verksamhet) kronor högre per invånare. Det motsvarar ca Hagfors har en större andel (88,0 %) verksamhet i egen regi än liknande grupp (86,9 %). Det motsvarar ca 14 årsarbetare eller en motiverad högre kostnad med ca 5,2 miljoner kronor Överkostnad personal mot liknande grupp 42,7 Mkr - 5,2 Mkr 37,5 Mkr 2 Vad kostar verksamheten i Din Kommun, tabell 10

7 7 PERSONAL Vad består avvikelsen av? Avvikelsen mot liknande grupp kan delvis förklaras: Jämfört med vår liknande grupp hade vi år ,9 årsarbetare fler per 1000 invånare. Det motsvarar ca 77 årsarbetare, varav 14 är motiverade av en högre andel verksamhet i egen regi. Resterande 63 årsarbetare motsvarar ca 23,7 Mkr En jämförelse med samtliga kommuner visar att medellönen, d.v.s. summan av alla månadslöner delad med totala antalet årsarbetare, i Hagfors kommun är 98,3 % av rikets. En viktad beräkning för varje enskild yrkesgrupp visar däremot att Hagfors har en överkostnad, motsvarande ca 4,0 Mkr Det beror på att Hagfors betalar högre månadslöner än riket till grupper inom vilka det finns många anställda. Osäkerheter i statistiken Beroende på hur de olika nyckeltalen beräknas i tillgänglig statistik är det vanskligt att dra exakta slutsatser av siffrorna. I kostnaden per invånare ingår alla personalkostnader, d.v.s. även arvoden, timlöner, övertid och andra ersättningar, utom för affärsmässig verksamhet. I antalet årsarbetare per invånare ingår affärsmässig verksamhet men inte plusjobbare och anställda enligt beredskapsavtalet. Jämförelsen av medellöner avser endast månadsavlönade. Personalkostnader för arbetsmarknadsåtgärder inklusive plusjobb i Hagfors år 2007 var 22,7 miljoner kronor, jämförelse med andra kommuner saknas. Personalkostnaderna är bruttokostnader, d.v.s. ingen hänsyn tagen till att viss personal (exempelvis beredskapsarbeten och plusjobb, personliga assistenter >20 tim, vissa projekt) kan helt eller delvis finansieras med bidrag från staten. Överkostnaden varierar beroende på vilken grupp man jämför sig med. Den absolut största och därmed mest utslagsgivande personalkostnaden finns inom äldreomsorgen. Liknande grupp övergripande: Skillnad per invånare kr motsvarar 42,7 Mkr Liknande grupp äldreomsorg: kr 52,2 Mkr Antal årsarbetare totalt 3 1 november, ej tjänstlediga, plusjobbare och anställda enligt beredskapsavtalet Hagfors Förändring från föregående år Antal årsarbetare per 1000 invånare i olika personalkategorier 1 november Antal årsarbetare per 1000 invånare Förskola Vård och omsorg Skola Fritid/ kultur Teknik Administration Summa Hagfors 8,1 41,9 15,1 1,6 12,6 4,8 84,2 Vår kommuntyp* 11,0 32,3 16,9 2,1 9,3 5,7 77,1 Värmlands län* 11,1 30,4 16,8 1,9 9,7 5,8 75,8 Hela riket* 11,3 24,9 14,7 1,9 7,9 5,6 66,3 Filipstad 9,8 43,9 19,3 1,7 13,3 5,9 93,8 Munkfors 8,3 43,1 14,4 2,2 12,2 6,5 86,7 Sunne 9,5 34,2 20,5 1,4 9,3 5,5 80,4 Torsby 7,6 38,2 20,3 3,4 14,3 6,6 90,4 * Vägt medelvärde; Kommunstorleken beaktas, vilket innebär att en stor kommun påverkar nyckeltalen mer än en liten kommun. 3 WebOr, nationellt insamlad personalstatistik

8 8 INFRASTRUKTUR, SKYDD M M I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd. Nettokostnad i kronor per invånare 4 Kronor per invånare Nettokostnad för vissa verksamhetsområden 5 Liknande grupp infrastruktur, skydd m.m. Hagfors Svalöv Liknande grupp Mörbylånga Värmlands län Älmhult Hela riket Tomelilla Filipstad Rättvik Munkfors Askersund Sunne Gnesta Torsby Båstad Nettokostnad kr per invånare 2007 Hagfors Vår kommuntyp Värmland Lilla Edet Hylte Vägt medel riket Filipstad Munkfors Sunne Torsby Drift och underhåll av gator, vägar, parkering och parker Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar, bredbandsutbyggnad m.m. Miljö, hälsa och hållbar utveckling inkl. myndighetsutövning, alkoholtillstånd Näringslivsfrämjande åtgärer Räddningstjänst Hagfors lägger en jämförelsevis stor summa per invånare till näringslivsfrämjande åtgärder. Dock varierar summan mycket mellan olika kommuner, från 0 kr/invånare (Stockholm m.fl.) till kr/invånare (Vindeln). Utvecklingen över tid för vissa verksamhetsområden Hagfors, kronor per invånare Drift och underhåll gator Fysisk och teknisk planering Miljö, hälsa, hållbar utveckling Näringslivsfrämjande åtgärder Räddningstjänst Tekniska enhetens nyckeltal Hagfors Beläggningsunderhåll kr/kvm gata 1,74 kr 1,11 kr 2,67 kr 2,28 kr Vinterväghållning kr/kvm gata 4,62 kr 3,46 kr 5,75 kr 4,30 kr Parkskötsel kr/inv 117 kr 129 kr 100 kr 96 kr 4 Vad kostar verksamheten I Din kommun, tabell 4 5 Kommundatabasen

9 9 FRITID Här redovisas kostnader för kommunens fritidsverksamhet, bland annat stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Nettokostnad fritid, kronor per invånare 6 Fritid, kronor/inv En markant minskning för Hagfors från I tabellen nedan syns att kostnaderna för idrottsplatser och ishall samt inomhusbad minskat. För idrottsplatser och ishall beror detta på minskade kapitalkostnader, medan det för badet beror på att det 2006 betalades ut en större summa i retroaktiva löner. Nettokostnadernas fördelning, fritidsverksamhet Liknande grupp kultur och fritid Hagfors Svalöv Liknande grupp Mörbylånga Värmlands län Älmhult Hela riket Tomelilla Filipstad Rättvik Munkfors Askersund Sunne Gnesta Torsby Båstad Lilla Edet Nedanstående siffror är hämtade från kommunens redovisning. Gemensamma kostnader är här inte utfördelade på verksamheterna, vilket gör att beloppen inte stämmer överens med nyckeltalen ovan. Jämförelsen mellan åren haltar, eftersom interna lokalkostnader fördelats ut på verksamheterna först från och med år I nyckeltalen från Vad kostar verksamheten i Din kommun? är lokalkostnaderna utfördelade på verksamheter alla år. Interna lokalkostnader ingår Nettokostnad, tusental kronor Idrottsplatser och ishall Skidanläggningar Badplatser Inomhusbad och simskola Fritidsgårdar och dagkoloni Föreningsstöd Övrig fritidsverksamhet Summa nettokostnad, tkr Per invånare, kronor Hylte 6 Vad kostar verksamheten I Din kommun, tabell 4

10 10 KULTUR Här redovisas kostnader för kulturverksamhet, bland annat bibliotek, stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer, museum samt musik- och kulturskola. Nettokostnad kultur, kronor per invånare 7 Kultur, kronor/inv Nyckeltal för bibliotek 8 Musikskola, kostnad i kronor per invånare 7-15 år 9 Liknande grupp kultur och fritid Hagfors Svalöv Liknande grupp Mörbylånga Värmlands län Älmhult Hela riket Tomelilla Filipstad Rättvik Munkfors Askersund Sunne Gnesta Torsby Båstad Kostnad för löner till plusjobbare som arbetat med kulturaktiveter ingår inte här. Lilla Edet 2007 Hagfors Antal anställda vid kommunala bibliotek per invånare Antal boklån kommunala bibliotek per invånare Bruttokostnad kr/invånare för kommunala bibliotek Hylte Vår kommuntyp Värmland Filipstad Munkfors Sunne Torsby Musik/kulturskola, kr/inv 7-15 år Hagfors Likn grupp grundskola Värmlands län Hela riket Filipstad Munkfors Sunne Torsby Nettokostnadernas fördelning, kulturverksamhet Nedanstående siffror är hämtade från kommunens redovisning. Gemensamma kostnader är här inte utfördelade på verksamheterna, vilket gör att beloppen inte stämmer överens med nyckeltalen ovan. Jämförelsen mellan åren haltar, eftersom interna lokalkostnader fördelats ut på verksamheterna först från och med år I nyckeltalen från Vad kostar verksamheten i Din kommun? är lokalkostnaderna utfördelade på verksamheter alla år. Interna lokalkostnader ingår Nettokostnad, tusental kronor Allmän kulturverksamhet, kulturaktiviteter Stöd till studieorganisationer Stöd till lokalhållande föreningar Övrigt föreningsstöd Bibliotek Musikskola Summa nettokostnad, tkr Per invånare, kronor Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 4 8 Kommundatabasen 9 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 6

11 11 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG Barnomsorgens olika delar: Förskola, målgrupp 1-5 år Familjedaghem, målgrupp 1-12 år Fritidshem, målgrupp 6-12 år Övrig verksamhet, ex öppen förskola Både den verksamhet som bedrivs i egen regi och i form av föräldrakooperativ ingår. Varför varierar kostnaden för barnomsorg? Olika mycket utbyggd barnomsorg och i olika former Olika personaltäthet och personalsammansättning Skillnader i vistelsetider och öppettider Barngruppens storlek och ålderssammansättning Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning Andelen barn i behov av särskilt stöd varierar Nettokostnad, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kronor per invånare 10 Kronor per invånare Avvikelse från standardkostnad i %, förskola och skolbarnsomsorg totalt 11 En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar. Avvikelserna beror på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. 25,00 20,00 Andel inv 1-12 år Liknande grupp förskola/ skolbarnsomsorg Hagfors ,3% Borgholm Liknande grupp ,9% Hultsfred Värmlands län ,9% Bengtsfors Hela riket ,0% Båstad Filipstad ,7% Tingsryd Munkfors ,4% Rättvik Sunne ,2% Älvdalen Torsby ,4% Härjedalen Nordanstig Vindeln 15,00 % 10,00 Hagfors Liknande grupp 5,00 0, Vad motsvarar avvikelsen i pengar? Hagfors Avvikelse från standardkostnad, % 5,1 10,6 11,2 3,4 5,1 "Överkostnad" barnomsorg, miljoner kronor 2,0 4,3 4,6 1,4 2,3 10 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 4 11 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 11

12 12 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG Kostnad per invånare i målgruppen för barnomsorgens olika delar 12 Kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion. Förskola, kostnad kronor per invånare 1-5 år Förskola, kr/inv 1-5 år Andel inskrivna barn*) Hagfors % Liknande grupp % Värmlands län % Hela riket % Filipstad % Munkfors % Sunne % Torsby % *) Hur stor del av barn i åldern 1-5 år som har plats i förskola Familjedaghem, kostnad kronor per invånare 1-12 år Familjedaghem, kr/inv 1-12 år Andel inskrivna barn*) Hagfors % Liknande grupp % Värmlands län % Hela riket % Filipstad % Munkfors % Sunne % Torsby % *) Hur stor del av barn i åldern 1-12 år som har plats i familjedaghem Fritidshem, kostnad per invånare 6-12 år Fritidshem, kr/inv 6-12 år Andel inskrivna barn*) Hagfors % Liknande grupp % Värmlands län % Hela riket % Filipstad % Munkfors % Sunne % Torsby % *) Hur stor del av barn i åldern 6-12 år som har plats i fritidshem Fritidshem bedrivs integrerat med förskoleklass och grundskola, se Integrerad verksamhet, sidan Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 7

13 13 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG Kostnader per inskrivet barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 13 Kostnaden dividerad med genomsnittligt antal inskrivna barn. Omfattar både verksamhet i egen regi och i form av föräldrakooperativ. Hagfors Förskola Familjedaghem Fritidshem Nyckeltal för kommunal förskola 14 Med kommunal förskola avses förskolor som drivs i kommunal regi, d.v.s. föräldrakooperativen ingår inte. Vår 2007 Hagfors kommuntyp Kostnad per inskrivet barn kr Kostnad exkl lokaler per inskrivet barn kr Personalkostnad, andel av total kostnad % Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning % Andel årsarbetare med annan utbildning för arbete med barn % Antal inskrivna barn per årsarbetare st 5,6 5,2 Tabellen ovan illustreras i nedanstående diagram. Värden som ligger på den inre, röda cirkeln motsvarar medelvärdet för vår kommuntyp (kommuner med invånare). Den yttre cirkeln motsvarar värden som är dubbelt så stora. Den gula ytan motsvarar Hagfors kommuns värden. Kostnad per inskrivet barn Antal inskrivna barn/årsarbetare Kostnad/inskrivet barn ex lokaler Pedagogisk högskoleutbildning Andel Personalkostnad Annan utbildning för arbete med barn 13 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 7 14 Skolverkets statistik

14 14 UTBILDNING Utbildning totalt, nettokostnad i kronor per invånare 15 Här ingår förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och uppdragsutbildning. Kostnaden per invånare påverkas av andelen elever i skolåldrarna. En låg andel invånare i skolåldern gör att kostnaden i kronor per invånare blir låg, även om kostnaden per elev är hög. Kronor per invånare Andel inv 6-15 år Andel inv år Liknande grupp grundskola Liknande grupp gymnasieskola Hagfors ,1% 5,6% Oxelösund Åmål Liknande grupp grundskola ,4% Kramfors Sölvesborg Liknande grupp gymnasieskola ,8% Sotenäs Trosa Värmlands län ,1% 5,7% Filipstad Sunne Hela riket ,4% 5,5% Sölvesborg Kramfors Filipstad ,3% 5,5% Hällefors Gällivare Munkfors ,5% 5,6% Avesta Hällefors Sunne ,2% 6,4% Ludvika Kumla Torsby ,6% 5,6% Ystad Kristinehamn Fagersta Burlöv Avvikelse från standardkostnad i procent, grundskola och gymnasieskola 16 En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar en negativ avvikelse indikerar det omvända. Avvikelserna beror bl.a. på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6,00-8, Grundskola Hagfors Grundskola likn grupp Gymnasieskola Hagfors Gymnasieskola likn grupp Vad motsvarar avvikelsen i pengar? Hagfors Avvikelse från standardkostnad, grundskolan 3,5% -0,4% 2,1% 1,9% "Över/Underkostnad", miljoner kr grundskolan 3,7-0,4 2,2 2,0 Avvikelse från standardkostnad, gymnasieskolan -7,5% -3,5% -2,7% -3,8% "Underkostnad", miljoner kr gymnasieskolan -3,8-1,7-1,4-2,0 15 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 4 16 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 11

15 15 UTBILDNING FÖRSKOLEKLASS Förskoleklass, hemkommun, kostnad per elev 17 Kostnaderna för elever i förskoleklass. Den kan vara lokal- eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem. Den kan också vara helt fristående. Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler. För att få överensstämmelse med Skolverkets nyckeltal har samtliga intäkter för skolmåltider och lokaler tagits bort från bruttokostnaden. Kronor per elev, förskoleklass Hagfors Liknande grupp grundskola Värmlands län Hela riket Filipstad Munkfors Sunne Torsby Skolkommun respektive hemkommun Skolkommun avser den kommun där eleven går i skola och med hemkommun avses den kommun där eleven är folkbokförd. I hemkommunens kostnader ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för. Även kostnader för fristående och landstingskommunala skolor ingår. Integrerad verksamhet 18 Förskoleklass, grundskola och fritidshem bedrivs i många kommuner liksom i Hagfors integrerade. Hagfors har jämförelsevis låga kostnader för fritidshem (sid. 11) medan kostnaden för förskoleklass är hög. Tabellen nedan visar kostnaden totalt för förskoleklass, grundskola och fritidshem dividerad med antalet elever i förskoleklass och grundskola Skolkommun Vår Total kostnad för förskoleklass, grundskola och fritidshem Hagfors kommuntyp Kostnad per elev i förskoleklass och grundskola kr Kostnad per elev exkl. lokaler och inventarier kr Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 6 18 Skolverkets statistik

16 16 UTBILDNING FÖRSKOLEKLASS Nyckeltal för förskoleklass, Hagfors jämfört med kommungruppen övriga kommuner, invånare Vår Skolkommun Hagfors kommuntyp Kostnad per elev totalt kr Kostnad per elev exkl lokaler och inventarier kr Antal årsarbetare per 100 elever st 8,0 7,0 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen % Tabellen ovan illustreras i följande diagram. Värden som ligger på den inre, röda cirkeln motsvarar medelvärdet för vår kommuntyp (kommuner med invånare). Den yttre cirkeln motsvarar värden som är dubbelt så stora. Den gula ytan motsvarar Hagfors kommuns värden. Kostnad/elev, totalt Pedagogisk högs koleutbildn Kostnad/elev exkl lokaler/inv Antal års arbetare per 100 elever 19 Skolverkets statistik

17 17 UTBILDNING GRUNDSKOLA Grundskola, hemkommun, kostnad per elev 20 Kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler. För att få överensstämmelse med Skolverkets nyckeltal har samtliga intäkter för skolmåltider och lokaler tagits bort från bruttokostnaden. Kronor per elev, grundskola Hagfors Liknande grupp grundskola Värmlands län Hela riket Filipstad Munkfors Sunne Torsby Skolkommun respektive hemkommun Skolkommun avser den kommun där eleven går i skola och med hemkommun avses den kommun där eleven är folkbokförd. I hemkommunens kostnader ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för. Även kostnader för fristående och landstingskommunala skolor ingår. 20 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 6

18 18 UTBILDNING GRUNDSKOLA Nyckeltal för grundskolan, Hagfors jämfört med kommungruppen övriga kommuner, invånare Vår Talen avser skolkommun om inte annat anges Hagfors kommuntyp Kostnad per elev, undervisning kr Kostnad per elev, läromedel/utrustning/skolbibliotek kr Kostnad per elev, skolmåltider kr Kostnad per elev, elevvård kr Kostnad per elev, lokaler och inventarier kr Kostnad per elev, skolskjutsar (hemkommun) kr Antal pedagogisk personal (heltidstjänster) per 100 elever st 9,4 8,9 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen % Genomsnittligt meritvärde i åk 9 poäng 192,0 201,4 Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan % 87,1 88,3 Tabellen ovan illustreras i nedanstående diagram. Värden som ligger på den inre, röda cirkeln motsvarar medelvärdet för vår kommuntyp (kommuner med invånare). Den yttre cirkeln motsvarar värden som är dubbelt så stora. Den gula ytan motsvarar Hagfors kommuns värden. Kostnad/elev, undervisning Behöriga till gymnasieskolan Kostnad/elev, läromedel m.m. Genomsnittligt meritvärde Kostnad/elev, skolmåltider Pedagogisk högskoleexamen Kostnad/elev, elevvård Antal ped. personal/100 elever Kostnad/elev, lokaler/inventarier Kostnad/elev, skolskjutsar 21 Skolverkets statistik

19 19 UTBILDNING GYMNASIESKOLA Gymnasieskola, hemkommun, kostnad per elev 22 Kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration och lokaler. För att få överensstämmelse med Skolverkets nyckeltal har samtliga intäkter för skolmåltider och lokaler tagits bort från bruttokostnaden. Kronor per elev, gymnasieskola Hagfors Liknande grupp gymnasieskola Värmlands län Hela riket Filipstad Munkfors Sunne Torsby Skolkommun respektive hemkommun Skolkommun avser den kommun där eleven går i skola och med hemkommun avses den kommun där eleven är folkbokförd. I hemkommunens kostnader ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för. Även kostnader för fristående och landstingskommunala skolor ingår. 22 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 6

20 20 UTBILDNING GYMNASIESKOLA Nyckeltal för gymnasieskolan, Hagfors jämfört med kommungruppen övriga kommuner, invånare Vår Talen avser skolkommun om inte annat anges Hagfors kommuntyp Kostnad per elev, undervisning kr Kostnad per elev, läromedel/utrustning/skolbibliotek kr Kostnad per elev, skolmåltider kr Kostnad per elev, elevvård kr Kostnad per elev, lokaler och inventarier kr Kostnad per elev, skolskjutsar (hemkommun) kr Antal lärare (heltidstjänster) per 100 elever st 8,6 9,2 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen % Andel nybörjare 2003 som fullföljt utbildningen inom 4 år % Genomsnittlig betygspoäng poäng 14,1 14,0 Andel elever med grundl behörighet till universitet/högskola % 95,0 91,0 Tabellen ovan illustreras i nedanstående diagram. Värden som ligger på den inre, röda cirkeln motsvarar medelvärdet för vår kommuntyp (kommuner med invånare). Den yttre cirkeln motsvarar värden som är dubbelt så stora. Den gula ytan motsvarar Hagfors kommuns värden. Kostnad/elev, undervisning Behöriga till univ/högskola Kostnad/elev, läromedel m.m. Genomsnittlig betygspoäng Kostnad/elev, skolmåltider Fullföljd utbildning Kostnad/elev, elevvård Pedagogisk högskoleexamen Antal lärare per 100 elever Kostnad/elev, lokaler/inventarier Kostnad/elev, skolskjutsar 23 Skolverkets statistik

21 21 ÄLDREOMSORG INKL. ÖPPEN VERKSAMHET I nettokostnad för äldreomsorg inkl. öppen verksamhet ingår alla insatser som ges till äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om hälso- och sjukvård (HSL), det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård. Nettokostnaden för äldreomsorgen i Hagfors kommun över åren ser ut som följer 24 : Andel inv. Andel inv. Liknande grupp HSL: ÄO inkl. öppen verksamhet, nettokostnad, kr per 65-w år 65-w år med oms. 65-w år med oms. Sotenäs Ordinärt boende. Särskilt boende. Markaryd Hagfors ,3 4,7 Simrishamn Liknande grupp HSL ,9 5,9 Hällefors Värmlands län ,2 5,5 Hultsfred Riket ,0 5,9 Båstad Filipstad ,2 5,8 Borgholm Munkfors ,3 5,2 Karlsborg Sunne ,4 6,2 Åmål Torsby ,5 6,3 Tingsryd Liknande grupp HSL = liknande grupp äldreomsorg som dessutom i likhet med Hagfors ansvarar för hemsjukvården. Nettokostnad ÄO inkl. öppen verksamhet, miljoner kr ,8 179,1 172,1 168,9 177,1 Avvikelse från standardkostnad per invånare i % 25 Avvikelser i nedanstående diagram beror på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter och är därmed påverkbara. 15,0 10,0 5,0 0, Hagfors Liknande grupp -5,0-10,0-15,0 Genom att använda indextal standardkostnad, kr per invånare 65-w år kan vi räkna ut vad äldreomsorgen får kosta med hänsyn till olikheter vad gäller kön, ålder och yrkesbakgrund bland de äldre samt bebyggelsestruktur 26. Hagfors Tillåten kostnad äldreomsorg inkl. öppen verksamhet kr/inv 65-w: Nettokostnad äldreomsorg inkl. öppen verksamhet kr/inv: Överkostnad äldreomsorg inkl. öppen verksamhet, miljoner kr: 12,7 3,9 6,9 24 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 8b + statistik som är lämnad till SCB. 25 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 8b + statistik som är lämnad till SCB.

22 22 ÄLDREOMSORG INKL. ÖPPEN VERKSAMHET I kostnad ordinärt boende, kr/inv 65-w ingår hemtjänst i det ordinära boendet samt alla insatser som stödjer den enskilde att kunna bo kvar hemma. Dit räknas de insatser som ges i korttidsvården till exempel växelvård, avlösarservice, rehabilitering samt dagverksamhet och bostadsanpassning. Även mindre insatser som larm och matdistribution/matlådor ingår. 27 Andel inv. Kostnader ordinärt boende, kr/inv 65-w 65-w år med oms Ordinärt boende. Hagfors ,3 Liknande grupp HSL ,9 Värmlands län ,2 Riket ,0 Filipstad ,2 Munkfors ,3 Sunne ,4 Torsby ,5 Kostnader ordinärt boende, kr/vårdtagare visar vad det ordinära boendet, enligt definition ovan, kostar per vårdtagare. Antalet vårdtagare utgörs av antalet personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 28. Kostnader ordinärt boende, kr/vårdtagare Hagfors Liknande grupp HSL Värmlands län Riket Filipstad Munkfors Sunne Torsby En markant skillnad i kostnaden/vårdtagare märks mellan 2006 och Det beror på att i beräkningarna före 2007 har personer med enbart matdistribution, trygghetslarm eller snöröjning inte ingått i antalet vårdtagare. Från och med 2007 räknas även dessa som vårdtagare. I Hagfors var totala skillnaden 107 vårdtagare mellan 2006 (242 st) och 2007 (349 st). Uppgifter från kommunens redovisning År Hemtjänst/hemsjukvård Budget,netto. Redovisad kostnad, Miljoner kr. netto. Miljoner kr ,8 45, ,8 49, ,9 51, ,2 55,6 27 Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 8b 28 Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 8b

23 23 ÄLDREOMSORG INKL. ÖPPEN VERKSAMHET I kostnader särskilt boende, kr/inv 65-w ingår insatser som ges till permanentboende vårdtagare i särskilda boendeformer såsom servicehus, ålderdomshem, sjukhem, gruppbostad och dylikt. Korttidsvården är inte permanentboende och räknas inte hit. Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår 29. Andel inv. Kostnader särskilt boende, kr/inv 65-w 65-w år med oms Särskilt boende. Hagfors ,7 Liknande grupp HSL ,8 Värmlands län ,5 Riket ,9 Filipstad ,8 Munkfors ,1 Sunne ,2 Torsby ,3 Kostnader särskilt boende, kr/vårdtagare visar vad vård och omsorg i det särskilda boendet kostar per vårdtagare. Med vårdtagare avses antalet personer i särskilt boende den 1 oktober 30. Kostnader särskilt boende, kr/vårdtagare Hagfors Liknande grupp HSL Värmlands län Riket Filipstad Munkfors Sunne Torsby Uppgifter från kommunens redovisning År Budget,netto. Miljoner kr. Särskilt boende Redovisad kostnad, Antal platser netto. Miljoner kr. Särskilt boende Kostnad per vårdplats. tkr ,3 73, ,4 64, ,0 62, ,2 63, Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 8b 30 Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 8b

24 24 HANDIKAPPOMSORG INKL. ÖPPEN VERKSAMHET I nyckeltalet Handikappomsorg, kostnad exkl. ersättning från Försäkringskassan (FK), kr/inv 0-64 år ingår kostnader för alla insatser som ges till funktionshindrade personer under 65 år med beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS), exklusive ersättningar från Försäkringskassan för assistens enligt LASS. I gruppen med LSS/LASS-beslut ingår även personer 65 år och äldre men de utgör dock en mindre andel. Kostnad för handikappomsorgen exkl. ersättning från Försäkringskassan i Hagfors kommun över åren ser ut som följer 31 Andel pers. Andel pers. Andel pers. Liknande grupp: Handikappomsorg, kostnad exkl. ers. från FK, kr/inv 0-64 år med LSS-ins år med oms år med oms. Mörbylånga år Ordinärt boende Särskilt boende Torsby Hagfors ,12 0,33 Fagersta Liknande grupp ,70 0,19 0,09 Tingsryd Värmlands län ,84 0,25 0,10 Grums Riket ,74 0,22 0,07 Nordanstig Filipstad ,12 0,18 0,07 Strömstad Munkfors ,02 0,28 Malung Sunne ,94 0,22 0,14 Mönsterås Torsby ,66 0,3 Leksand Kostnad exkl. ers. från FK. HK inkl. öppen verksamhet, miljoner kr ,6 53,2 50,8 59,4 64,0 Handikappomsorg består av olika delar. SoL/HSL och LSS/LASS. Organisatoriskt ligger SoL/HSL under äldreomsorgen. LSS/LASS ligger organisatoriskt under sociala avdelningen. Tabellen nedan visar handikappomsorgen indelat på SoL/HSL och LSS/LASS Ordinärt boende SoL/HSL, kr/inv (0-64) Särskilt boende SoL/HSL, kr/inv (0-64) Insatser enligt LSS/LASS, kr/inv (0-64) Vad motsvarar avvikelsen i pengar? Hagfors, handikappomsorg exkl ers från FK Skillnad mot liknande grupp, kr/inv Antal invånare 0-64 år "Under/Överkostnad", miljoner kr 9,1 11,1 31 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 8c + statistik som är lämnad till SCB. 32 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 8c.

25 25 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG I nyckeltalen för individ- och familjeomsorg redovisas kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård samt behandling. Nettokostnaden för individ- och familjeomsorgen under åren ser ut som följer 33 : Andel av befolkningen Liknande grupp: Nettokostnad Individ- och Familjeomsorg, kr/inv år, arbetslösa och Söderköping i konjunkturberoende program Orust Hagfors ,10 Strömsund Liknande grupp ,80 Knivsta Värmlands län ,00 Osby Riket ,80 Hofors Filipstad ,20 Hultsfred Munkfors ,50 Hammarö Sunne ,40 Töreboda Torsby ,10 Bengtsfors Nettokostnad Individ- och Familjeomsorg, miljoner kr ,8 39,8 35,9 32,2 35,4 Avvikelse från standardkostnad i % 34 Avvikelser i nedanstående diagram beror på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter och är därmed påverkbara Hagfors Liknande grupp Vad motsvarar avvikelsen i pengar? Hagfors Avvikelse från standardkostnad, % 61,5 36,3 44,3 "Överkostnad" individ- och familjeomsorg, miljoner kronor 13,7 8,6 10,9 33 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 4 + statistik som är lämnad till SCB 34 Vad kostar verksamheten i din kommun, tab 11.

26 26 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Kostnadernas fördelning Individ- och fam iljeom sorg 2007 Barn- och ungdomsvård Missbrukarvård för vuxna Övrig vuxenvård Familjerätt Ekonomiskt bistånd I tabellen nedan visas utvecklingen av genomsnittligt utbetalt ekonomiskt bistånd till hushåll med bidrag (exkl. flyktinghushåll) dividerat med genomsnittligt antal biståndsmånader Hagfors Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) Värmlands län Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) Filipstad Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) Munkfors Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) Sunne Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) Torsby Utbetalt ekonomiskt bistånd (kr) per månad och hushåll (exklusive flyktinghushåll) Kommundatabasen

27 27 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER Här redovisas kostnader för flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. Nettokostnad i kronor per invånare 36 Särskilt riktade insatser, kronor/inv Hagfors Söderköping Liknande grupp Orust Värmlands län Strömsund Hela riket Knivsta Filipstad Osby Munkfors Hofors Sunne Hultsfred Torsby Hammarö Nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder 37 Arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen. Liknande grupp individ- och familjeomsorg Töreboda Bengtsfors Kronor per invånare Arbetslöshet* Hagfors ,1% Liknande grupp ,8% Värmlands län ,0% Hela riket ,8% Filipstad ,2% Munkfors ,5% Sunne ,4% Torsby ,1% * procent av befolkningen år arbetslösa och i konjunkturberoende program Olika arbetsmarknadsåtgärder Nedanstående siffror är hämtade från kommunens redovisning. Gemensamma kostnader är här inte utfördelade på verksamheterna, vilket gör att beloppen inte stämmer överens med nyckeltalen ovan. Nettokostnad, tusental kronor AME/Ungdomskonsulentverksamhet Stjärngården Särskilt anställningsstöd Skyddat arbete Aktivitetsgaranti Beredskapsarbeten tekniska KUP - kommunal ungdomspraktik Feriearbeten Plusjobb FRISAM Summa nettokostnad, tkr Per invånare, kronor Vad kostar verksamheten i Din Kommun, tabell 4 37 Vad kostar verksamheten i Din Kommun, tabell 9

28 28 Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. De mest omfattande verksamheterna är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostadsoch hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här. Nettokostnad i kronor per invånare 38 Nettokostnadernas fördelning, affärsverksamhet Nedanstående siffror är hämtade från kommunens redovisning. Gemensamma kostnader är här inte utfördelade på verksamheterna, vilket gör att beloppen inte stämmer överens med nyckeltalen ovan. Jämförelsen mellan åren haltar, eftersom interna lokalkostnader fördelats ut på verksamheterna först från och med år I nyckeltalen från Vad kostar verksamheten i Din kommun? är lokalkostnaderna utfördelade på verksamheter alla år. Tekniska enhetens nyckeltal AFFÄRSVERKSAMHET Kronor per inv Liknande grupp övergripande Hagfors Säffle Liknande grupp Tranemo Värmlands län Karlsborg Hela riket Hedemora Filipstad Norberg Munkfors Åmål Sunne Osby Torsby Lindesberg Laxå Ludvika Interna lokalkostnader ingår Nettokostnad, tusental kronor Skogsdrift Industri- och hantverkshus Affärshus Folkets hus och park Flygplats Stöd till flyglinjen, marknadsföring Värmlandstrafik, kompletteringstrafik Vatten och avlopp Avfall Fjärrvärmeverk Övrigt (bostäder, torgplatser m.m.) Summa nettokostnad, tkr Per invånare, kronor Flyget Skattemedel/passagerare 224 kr 227 kr 86 kr 90 kr Va-avfall Brukningsavgift familjevillan: 150 kbm vattenåtgång inkl moms kr kr kr kr Produktionskostnad/kbm vatten exkl kapitalkostn 3,05 kr 3,16 kr 2,20 kr 2,02 kr Energiprojekt Lappkärr: Nettoelenergiåtgång kwh/renat BOD* Avfall: Ab.-avgift villa 14-dagarshämtn 140 lit. kärl inkl. moms kr kr kr kr Avfall: Abonnentintäkter per inv. exkl. moms 611 kr 651 kr 713 kr 745 kr Insamlat hushållsavfall kg/inv kr * Biological Oxygen Demand - syreförbrukningen hos de ämnen som är lättnedbrytbara i avfallet (ex. aminosyror) 38 Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 4

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013 215-1-26 Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 213 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 216,3; 24% Mnkr; 174,3; 2% Mnkr; 493,3;

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Innehåll. KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2

Innehåll. KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2 Innehåll KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2 Vem ska man jämföra sig med?... 2 Egna resultat över tid... 2 Jämförelse med kommungrupp... 2 Jämförelse med standardkostnader... 4 Likhetsutsökta

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Nyckeltalsanalys Orsa kommun

Nyckeltalsanalys Orsa kommun Nyckeltalsanalys Orsa kommun Februari 2006 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2 Analys...4 2.1 Allmän grunddata...4 2.1.1

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Kommunstyrelsen 9 september 2014 Analys av socialna mndens verksamheter ur perspektivet kostnadseffektivitet Inledning Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-06 116 att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005 Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Definitioner till tabellerna i Räkenskapssammandraget

Definitioner till tabellerna i Räkenskapssammandraget Definitioner till tabellerna i Räkenskapssammandraget hos SCB Vad kostar verksamheten i Din kommun? definitioner-vkv-juni-2013.docx 1 (38) Innehållsförteckning Tabell 1 Resultaträkning 3 Definitioner 3

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Tabell 1 Resultaträkning En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

Deloitte. Jämförelsetal förår 2014. ömradomå. Timrå kommun 2015-10-15. Dnr. Dpl.

Deloitte. Jämförelsetal förår 2014. ömradomå. Timrå kommun 2015-10-15. Dnr. Dpl. Deloitte. ömradomå 2015-10-15 Dnr. Dpl. Jämförelsetal förår 2014 Timrå kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Iakttagelser... 3 1.inledning...4 Uppdrag

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin Vår grundanalys Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? - Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin - Hur ser det ut de närmaste åren? Analys av ekonomistyrningen - Vad krävs för att hantera

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp. Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking

Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp. Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Storstäder Stockholm 0,41 1,37 0,27 0,20 2,25 195 239 44 Göteborg 0,23 1,36 0,31 0,23 2,12 246 198-48 Malmö 0,23 1,38 0,23 0,19 2,03 269 210-59 Kommunal grundskoleindex per kommungrupp Föräldraalliansen

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna...

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Grundskolan Elever Kommunnivå

Grundskolan Elever Kommunnivå Grundskolan Elever Kommunnivå Tabell 1: Skolor, elever och språkval läsåret 2009/10 I alla enskilda kommuner och kommuntotaler ingår endast uppgifter för kommunala skolor (förutom i kolumn fem och sex).

Läs mer

Kommungruppernas utveckling Ranking efter förändring i procent

Kommungruppernas utveckling Ranking efter förändring i procent Nyföretagarbarometern 2004 Nedan redovisas kommungruppernas utveckling över antal nyregistrerade bolag, förändring i procent samt antal per 1000 invånare. Kommungruppernas utveckling Ranking efter förändring

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Tabell 1 Resultaträkning En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

förändring 1990-2009 Västra Götalands Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun

förändring 1990-2009 Västra Götalands Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun Kommun Utsläpps- Kommuntyp Län förändring 1990-2009 Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun Karlsborg - 66,1% Kommun i tätbefolkad region Burlöv - 61,5% Förortskommun till storstad Skåne Klippan - 59,9% Pendlingskommun

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

Jämförelsetal för socialtjänsten år 2008

Jämförelsetal för socialtjänsten år 2008 Tillägg 2009-10-19 till rapporten: Jämförelsetal för socialtjänsten år 2008 Kostnader jämfört med standardkostnader för äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg 2008 Producent SOCIALSTYRELSEN 106 30

Läs mer

Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1

Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1 Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1 1 Studiens frågeställning och genomförande 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Studiens frågeställning 2 1.3 Studiens nyckeltal 2 1.4

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Bilaga 4a Resursanvändning

Bilaga 4a Resursanvändning Bilaga 4a Resursanvändning Variabler: : Undervisningskostnaden per elev i relation till totalkostnaden per elev. : Den övriga kostnaden per elev i relation till en per elev. : Antal elever per lärarheltidstjänst

Läs mer

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda www.pwc.com/se Extern analys Hallsbergs kommun 213-8-28 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar 1)

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar 1) Antal personer 65 år och äldre som någon gång under januari-juni 2009 var mottagare av, fördelade utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsansvar, månad samt personernas ålder och kön. Riket Kommunens hälso-

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

INOM DRIFTSYSTEMET LÄN: 01 STOCKHOLM BOTKYRKA Avreg Levande DANDERYD Avreg Levande EKERÖ Avr

INOM DRIFTSYSTEMET LÄN: 01 STOCKHOLM BOTKYRKA Avreg Levande DANDERYD Avreg Levande EKERÖ Avr PLANREGISTERSTATISTIK 2015-12-31 GÄLLANDE REDOVISNINGSENHETER 2015-12-31 Riket totalt 182512 7474 23494 283924 373 AVREGISTRERADE REDOVISNINGSENHETER 2015-12-31 Riket totalt 50344 3919 8274 2616 250 FÖRESLAGNA

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Antal registreringar/kommun

Antal registreringar/kommun registreringar/kommun Perioden: -1 till -31 E-mail: bpsd.sus@skane.se Blekinge län Perioden: -1 till -31 7 6 5 4 3 2 1 445 21 37 32 18 46 61 64 34 52 53 11 16 Karlshamn 114 4 17 4 3 11 2 6 1 9 29 1 Karlskrona

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Antal registreringar/kommun

Antal registreringar/kommun registreringar/kommun Perioden: -1 till -3 E-mail: bpsd.sus@skane.se Blekinge län Perioden: -1 till -3 7 6 5 4 3 2 1 493 18 46 61 64 34 52 53 11 17 58 35 44 Karlshamn 124 3 11 2 6 1 9 29 1 22 1 12 Karlskrona

Läs mer

Gotlands län Ranking 1 är lägst och 290 är högst avgift

Gotlands län Ranking 1 är lägst och 290 är högst avgift Blekinge län Ronneby Pendlingskommun nära mindre tätort 2 470 232 Karlshamn Mindre stad/tätort 2 300 195 Olofström Pendlingskommun nära mindre tätort 2 300 195 Sölvesborg Pendlingskommun nära mindre tätort

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Folkmängden i Sveriges kommuner Enligt indelningen 1 januari 2017

Folkmängden i Sveriges kommuner Enligt indelningen 1 januari 2017 Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2016 Enligt indelningen 1 januari 2017 Kommun 1950 1951 1952 1953 1954 1955 Ale 12 744 12 812 12 686 12 763 12 765 12 762 Alingsås 23 189 23 386 23 336 23 325 23 604

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37%

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% Kommunkod Kommun Klassning Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% 0187 Vaxholm Storstadsområden

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Kaisa Ahola, SCB, tfn 019-17 61 14 - Landsting Ingela Johansson, SCB, tfn 019-17 61 69 - Kommun Offentlig.ekonomi@scb.se

Kaisa Ahola, SCB, tfn 019-17 61 14 - Landsting Ingela Johansson, SCB, tfn 019-17 61 69 - Kommun Offentlig.ekonomi@scb.se OE 30 SM 1201 Kommunernas och landstingens verksamhetsindelade bokslut 2011 Financial statements from local government sector I korta drag Fortsatt kostnadsökning för kommuner och landsting Den sammanlagda

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Här redovisas verksamhetens externa intäkter i form av avgifter, försäljningsintäkter, specialdestinerade statsbidrag med mera.

Här redovisas verksamhetens externa intäkter i form av avgifter, försäljningsintäkter, specialdestinerade statsbidrag med mera. DEFINITIONER VKV 2010 Tabell 1 Resultaträkning 2010 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen redovisas resultaträkningar både för kommunen

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Juni 204 Tabell Tabell Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 205, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer