Ansökningar om att starta fristående skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökningar om att starta fristående skola"

Transkript

1 Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång :1608

2 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen Antalet ansökningar har minskat med 54 procent jämfört med En tänkbar orsak till minskningen är att det osäkra konjunkturläget i ekonomin kan minska benägenheten att etablera nya verksamheter. 189 ansökningar rör grundskola och 151 ansökningar rör gymnasieskola. Resterande 24 ansökningar avser grundsärskola eller gymnasiesärskola. De flesta ansökningar som rör grundskolan är ansökningar om att starta ny skola. Drygt hälften av ansökningarna som rör gymnasieskolan är ansökningar om att starta ny skola, resterande är ansökningar om att utöka en befintlig skola. Inledning I denna rapport redovisas de ansökningar om godkännande att starta fristående skola eller utöka verksamheten på befintlig fristående skola som inkommit till Skolinspektionen i 2012 års ansökningsomgång. Ansökningarna rör start höstterminen Ansökningsperioden löpte ut den 31 januari När du tolkar statistiken tänk på att: Skolinspektionen har ansvarat för tillståndsprövning av ansökningar sedan Tidigare ansvarade Skolverket för handläggningen. Det kan finnas vissa skillnader i myndigheternas sätt att ta fram statistik. Vissa ansökningar om utbildningar inom gymnasieskolan redovisas inte i denna rapport. Det gäller de utbildningar där Skolverket fattar beslut om utbildningens innehåll, till exempel nationellt godkänd idrottsutbildning. I ansökningsomgång 2011 utgjorde denna typ av ansökningar cirka 5 procent av den totala ansökningsmängden. Statistiken för 2012 är därmed inte helt jämförbar med Skolinspektionen kommer att fatta beslut om ansökningarna senast den 1 oktober Samlad statistik om besluten kommer därefter att redovisas.

3 3 (20) Antalet ansökningar har minskat jämfört med 2011 Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar i 2012 års ansökningsomgång. Det är en minskning med 54 procent jämfört med ansökningsomgång Ansökningar om gymnasieskolor har minskat mest, med 67 procent. Figur 1. Ansökningar om etablering eller utökning av fristående skola. Ansökningsomgång Antalet sökande är i år totalt knappt 200, jämfört med cirka 250 förra året. Det har också kommit betydligt färre ansökningar från de stora utbildningsföretagen i år jämfört med de senaste åren. Det finns flera tänkbara förklaringar till det minskade intresset för att starta fristående skola. Den skollag som infördes 2011 innehöll nya krav på exempelvis skolbibliotek och elevhälsa vilket kan ha bidragit. De senaste årens krympande elevkullar har inneburit att elevunderlaget och därmed utrymmet för nya skolor har minskat framför allt i gymnasieskolan. Både otillräckligt elevunderlag och skollagens nya krav på exempelvis skolbibliotek bidrog redan förra året till att antalet avslag på ansökningar ökade, vilket i sig kan ha dämpat intresset för att ansöka. Osäkert konjunkturläge och samhällsdebatten kring fristående skolor, med bland annat politiska förslag om ändrade förutsättningar för hur fristående skolor får drivas, är två andra faktorer som kan ha dämpat intresset. 1 *Källa Skolverket Statistiken kan vara framtagen på annat sätt vilket påverkar jämförbarheten över tid.

4 4 (20) Figur 2. Ansökningar om etablering eller utökning av fristående skola. Uppdelat på grundskola och gymnasieskola. Ansökningsomgång Totalt Grundskola Skolform grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola Hälften av ansökningarna, 52 procent, rör grundskola. 41 procent rör gymnasieskola. Resterande ansökningar avser grundsärskola och gymnasiesärskola. Det är första gången sedan 2004 som ansökningarna om att starta eller utöka grundskola är fler än ansökningarna om gymnasieskola. Figur 3. Ansökningar om etablering eller utökning av fristående skola uppdelat på skolform, ansökningsomgång Ansökningar avseende grundsärskola och gymnasiesärskola redovisas endast i totalen i diagrammet

5 5 (20) ; 3% ; 41% förskoleklass; 52% ; 4% Figur 4. Ansökningar om etablering eller utökning av fristående skola. Uppdelat på grundskola och gymnasieskola. Ansökningsomgång Grundskola *Källa Skolverket Statistiken kan vara framtagen på annat sätt vilket påverkar jämförbarheten över tid.

6 6 (20) 63 procent av ansökningarna avser start av en ny skola. Resterande ansökningar avser utökning av befintlig skola med nya årskurser (grundskola) eller nya program (gymnasieskola). De tre vanligaste typerna av ansökningar är: Start av ny grundskola, förskoleklass och/eller ansökningar Utökning av antalet program på en befintlig gymnasieskola - 88 ansökningar Start av ny gymnasieskola - 63 ansökningar Berörda kommuner 60 procent av ansökningarna avser etablering i något av de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland eller Skåne. 75 ansökningar rörande grundskola och 39 rörande gymnasieskola gällde etableringen av nya skolor i Stockholms län. Ytterligare 15 ansökningar rörde etablering av antingen grundsärskola eller gymnasiesärskola i länet. Figur 5. Ansökningar om etablering eller utökning av fristående grundskola och gymnasieskola, uppdelat på län med flest ansökningar 2012 Stockholm Skåne Västra Götaland Östergötland 12 9 Halland Kalmar Västernorrland Örebro Gävleborg Grundskola

7 7 (20) På kommunnivå avser flest ansökningar etablering i Stockholm följt av Göteborg och Malmö. I Stockholms kommun avser 33 ansökningar grundskola och 20 gymnasieskola. Resterande 10 inkomna ansökningar i Stockholms kommun rör antingen grundsärskola eller gymnasiesärskola. Liknande mönster med ett litet antal ansökningar rörande särskolor finns i övriga kommuner. Figur 6. Ansökningar om etablering eller utökning av fristående grundskola och gymnasieskola, uppdelat på kommuner med flest ansökningar 2012 Stockholm Göteborg 4 8 Malmö Kalmar Lund Norrköping Sollentuna Örebro Grundskola

8 8 (20) Andelen ansökningar som avser etablering i någon av de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har ökat något jämfört med 2011, från 17 till 24 procent. Figur 7. Ansökningar om etablering eller utökning av fristående grundskola och gymnasieskola, uppdelat på andelar per kommungrupp, 2011 och Storstäder (3) Förortskommuner (38) Större städer (27) Pendlingskommuner (41) Glesbygdskommuner (39) Varuproducerande kommuner (40) Övriga kommuner, mer än inv. (34) Övriga kommuner, inv. (37) Övriga kommuner, mindre än inv. (31) 17% 24% 15% 20% 43% 33% 4% 4% 1% 1% 1% 3% 14% 13% 4% 3% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antalet kommuner tillhörande varje kommungrupp är redovisade inom parentes. Definitioner av kommungrupperna återfinns i Bilaga 1.

9 9 (20) Utbildningsföretag som ansökt Bakom ansökningarna står sammanlagt 194 sökanden. De tio huvudmän med flest ansökningar svarar för cirka 30 procent av det totala antalet ansökningar. Figur 8. Ansökningar om etablering eller utökning av fristående grundskola och gymnasieskola, uppdelat på huvudmän med flest ansökningar 2012 Plusgymnasiet AB 22 Kunskapsskolan i Sverige AB 12 3 Praktiska Sverige AB 15 Drottning Blankas Lärande i Sverige AB ThorenGruppen AB PPS AB Christer Hartwig IT Gymnasiet Sverige AB Nordens Teknikerinstitut AB Grundskola

10 10 (20) Fakta om ansökningar För att starta eller utöka en fristående skola behövs ett godkännande från Skolinspektionen. Huvudmannen, den som står bakom den fristående skolan, skickar in en ansökan som granskas av Skolinspektionen. För att starta fristående skola krävs ett beslut om godkännande som huvudman. Om en befintlig fristående skola vill utöka sin verksamhet med fler årskurser eller fler program krävs en ansökan om utökat godkännande som huvudman. Ansökan ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari året innan skolan ska starta. Skolinspektionen granskar sedan ansökningarna utifrån skollagen med tillhörande förordningar och läroplaner. En utgångspunkt är att eleverna ska få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värden och mål. Andra kriterier är bland annat att huvudmannen har förutsättningar att driva en varaktig och stabil verksamhet med hänsyn till elevunderlag och ekonomiska förutsättningar. Skolinspektionen bedömer också om utbildningen kommer att innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för det kommunala skolväsendet. Som underlag för denna bedömning tar Skolinspektionen in yttranden från berörda kommuner. Senast 1 oktober fattar Skolinspektionen beslut utifrån de uppgifter som lämnats i ansökan samt eventuella kompletteringar. Skolinspektionens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor. Några månader innan en fristående skola ska starta gör Skolinspektionen en etableringskontroll, för att se att den planering som skolan har presenterat i sin ansökan genomförts eller går att genomföra. Upptäcks brister i kontrollen måste skolan åtgärda dessa. Kvarstår bristerna kan Skolinspektionen fatta beslut om att återkalla tillståndet. Ett återkallande går att överklaga till förvaltningsrätten.

11 11 (20) Bilaga års kommungruppsindelning Kommungruppsindelningen har gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Indelningen har gjorts i nio grupper efter vissa strukturella egenskaper som bland annat befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. Kommungrupperna är: 1. Storstäder (3 kommuner): Kommun med en folkmängd som överstiger invånare. 2. Förortskommuner (38 kommuner): Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna. 3. Större städer (27 kommuner): Kommun med invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 4. Pendlingskommuner (41 kommuner): Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. 5. Glesbygdskommuner (39 kommuner): Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än invånare. 6. Varuproducerande kommuner (40 kommuner): Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom varutillverkning och industriell verksamhet. 7. Övriga kommuner, över inv. (34 kommuner): Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än invånare. 8. Övriga kommuner, inv. (37 kommuner): Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har invånare. 9. Övriga kommuner, mindre än inv. (31 kommuner): Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än invånare.

12 12 (20) Bilaga 2: Tabeller Tabell 1. Antal ansökningar om godkännande att starta fristående skolor och utöka verksamhet på befintlig fristående skola efter skolform, ansökningsomgång Tabell 2. Antal ansökningar om godkännande att starta fristående skola och utöka verksamhet på befintlig fristående skola efter skolform och län, ansökningsomgång 2012 Tabell 3. Antal ansökningar om godkännande att starta fristående skola och utöka verksamhet på befintlig fristående skola efter skolform och kommun, ansökningsomgång 2012

13 13 (20) Tabell 1. Antal ansökningar fördelat på skolform, riket, ansökningsomgång Ansökningsomgång Totalt 2000* * * * * * * * *Källa Skolverket. Statistiken kan vara framtagen på annat sätt vilket påverkar jämförbarheten över tid

14 Dnr :xxxx 14 (20) Tabell 2. Antal ansökningar fördelat på skolform och län, ansökningsomgång 2012 Län ansökningar Nyetablering av skola Utökning av befintlig skola Hela landet Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

15 15 (20) Tabell 3. Antal ansökningar fördelat på skolform och kommun, ansökningsomgång 2012 Kommun ansökningar Nyetablering av skola Utökning av befintlig skola Hela landet Alingsås Boden Bollnäs Borås Botkyrka Danderyd Ekerö Enköping Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun Finspång Gotland Gällivare Gävle Göteborg Halmstad Haninge Helsingborg

16 16 (20) Tabell 3. Antal ansökningar fördelat på skolform och kommun, ansökningsomgång 2012, fortsättning Kommun ansökningar Nyetablering av skola Utökning av befintlig skola Huddinge Härjedalen Härnösand Hässleholm Hörby Järfälla Jönköping Kalmar Karlshamn Karlskrona Karlstad Kiruna Kramfors Kristianstad Krokom Kungsbacka Kungälv Kävlinge Landskrona Lerum Lidingö

17 17 (20) Tabell 3. Antal ansökningar fördelat på skolform och kommun, ansökningsomgång 2012, fortsättning Kommun ansökningar Nyetablering av skola Utökning av befintlig skola Lidköping Lindesberg Linköping Ljungby Luleå Lund Malmö Mariestad Mjölby Motala Munkedal Mölndal Nacka Nora Norrköping Norrtälje Nyköping Nynäshamn Olofström Orust Piteå

18 18 (20) Tabell 3. Antal ansökningar fördelat på skolform och kommun, ansökningsomgång 2012, fortsättning Kommun ansökningar Nyetablering av skola Utökning av befintlig skola Sala Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skellefteå Skövde Sollentuna Solna Staffanstorp Stockholm Strängnäs Sundbyberg Sundsvall Svedala Säffle Södertälje Tingsryd Tomelilla Trelleborg Trollhättan Tyresö

19 19 (20) Tabell 3. Antal ansökningar fördelat på skolform och kommun, ansökningsomgång 2012, fortsättning Kommun ansökningar Nyetablering av skola Utökning av befintlig skola Täby Uddevalla Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Vallentuna Varberg Vellinge Vilhelmina Vingåker Vårgårda Vänersborg Värmdö Värnamo Västervik Västerås Växjö Årjäng Ängelholm Örebro

20 20 (20) Tabell 3. Antal ansökningar fördelat på skolform och kommun, ansökningsomgång 2012, fortsättning Kommun ansökningar Nyetablering av skola Utökning av befintlig skola Örnsköldsvik Östersund Österåker Östra Göinge

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer