Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3"

Transkript

1 !" Sammanträdesdatum #$%! Sida Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 9, & Beskrivning av ärendet /:7,,,, = =,:,:& Beslutsunderlag $AB,, = CCCCC! "#

2 BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS DRIFTUTFALL APRIL 2010 INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst budget tom april Utfall Period. Netto budget tom april Utfall Period. Netto AVVIKELSE Nämnden 6001 Barn- och utbildningsnämnden Nämndens resurs till förfogande FUB-lekotek Ungdomsråd Ej fördelade kostnader SUMMA Förvaltning central 6011 Barn- och utbildningskansliet Statsbidrag - förskola Statsbidrag - allmän förskola Barnomsorgsavgifter Fritidshemsavgifter Interkommualt - förskola och förskoleklass Interkommunalt - fritidshem Statsbidrag - grundskola Interkommunalt - grundskola SUMMA Kompetensutveckling 6021 Gemensamma projekt Registreringsprogram, IST m.m Lärarlyftet - tidigare lärare Lärarlyftet - senare lärare BoU - övergripande Förskolelyft - barnskötare Förskolelyft - förskollärare Förskolelyft - pedagogiska ledare SUMMA Skolskjutsar grundskola 6030 Skolskjutsar grundskola SUMMA Verksamhet - områdesövergripande 6041 Familjecentral Modersmålstöd Grundskola - stödplatser Grundsärskola (fördelningskst.) Skolidrott Skoldatatek/hjälpmedel SUMMA Politikerversionen /3

3 INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst budget tom april Utfall Period. Netto budget tom april Utfall Period. Netto AVVIKELSE Elevvård / hälsa Elevvård / hälsa SUMMA Kultur och media 6071 Skolbibliotek Skolbio Kulturskolan SUMMA Enskild verksamhet Trollkojan SUMMA Övrigt förvaltningsövergripande 6091 Skolledare Facklig verksamhet Lokalhyror Inventarier mindre värde SUMMA Rektorsområde Rektorsområde SUMMA Politikerversionen /3

4 INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst budget tom april Utfall Period. Netto budget tom april Utfall Period. Netto AVVIKELSE Rektorsområde Rektorsområde 2 gemensamt Barnomsorg Norr inkl Hansjö fritids Hansjö förskoleklass och grundskola Marmorbyn Baggetorp Ekonomibiträden förskola, grundskola SUMMA Rektorsområde Rektorsområde Rektorsområde 3 gemensamt Barnomsorg Söder inkl Sävsta fritids Sävsta förskoleklass och grundskola Högsjö Österåker Ekonomibiträden förskola, grundskola SUMMA Rektorsområde Gymnasieskola och gymnasiesärskola 6601 Gymnasieskola, utbildning och resor Gymnasieskola, extra stöd o stödplatser Gymnasiesärskolan, utbildning och resor Gymnasieskolan, IV Ro SUMMA Asylverksamhet Asylverksamhet SUMMA SUMMA HELA FÖRVALTNINGEN TOTALSUMMA Politikerversionen /3

5 VK400S v C:\Documents and Settings\kakdj\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK9\Uppföljning och analys av barn.doc!! "# $%%&' ()*%!+! # )," -)"%)+./0 1%2-3+01%455 %5 5! +667! # "! 855 "!+76! # + 3%9:%9 +63 %9:%9 +''& 551# +5%"1 )"1%)"3 %9:%9! +! # #$ 1 (5)

6 ! '7! "#!"!%5) %!86! #!", +5 "9$95! 866! # %$$&$! + "9$95!8 & 56;55! 8 & 5<% ")$$ '$!(!! "# # &=%%$+)" 56>6 $ %?"%"!+6'! #,%)5 )! +6'! # "# # %, 2 (5)

7 ! +7 # 2)) & # 2)) & :"! +! # 2)") )$ $.%1% 3%"77 *!! #,)1%!8! #,)1%! 8! # +$(! 6 2))6"$ 77'' 9"$9 3 (5)

8 B)"3 " "%)"+5% "1#6A" 77""13 $,5%=5 7 %)1%" +$(! 2))6"$!5%;"5$: "3)""B %$"))"%3"!5%)!+! + =5"510&1%<;1 )4%)5?$) %5$": "!55 51# $"5 $% %" "15%): "55B ) +$(,! 6 2))6"$!5"571%+.BC0%554 <%)C!87!5 )"76 5 +(,)0/"A"1%A"%4 "5+.B D"?)$)%D"""3 "1%)51% 4 (5)

9 %)15"55 E5%5B) - $ $! 6 $'F;55)5 ); $' B5"!+67! # $'(<%)5 $' B5"& 5! +6'7! # $'(:;5%5 ' $'!) (& 7 $'% (=57!) %)1) * +55%517 2$"> 5 (5)

10 !! Sammanträdesdatum #&'% Satsning på utbildning om sociala medier Sida " Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 73,:DE=D&,:7=,: 7>F& 1,:,,$ 'F& Beskrivning av ärendet " =7G=&" : G%7 =&E :&E7$&,:7#,:: :%:7 $=,:& 3%,:,:7== = &1,:7,:= &,:77 7,> ==$=,:,& Beslutsunderlag $AF 5%,:7$ CCCCC! "#

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE TJÄNSTEUTLÅTANDE Barn- och utbildningsnämnden Datum Satsning på utbildning om sociala medier Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar kr avsätts till Rädda Barnens föreläsning Naken på nätet. En föreläsning vänder sig till personal och föräldrar en till elever i åk 4-9. Medlen tas från budgeterade medel till barn som far illa, kostnadsställe Den beräknade kostnaden avser ett föreläsningspaket som genomförs samma dag. Sammanfattning Ungas utsatthet på nätet är ett snabbt växande problem. Ungdomarna lägger aningslöst ut bilder och text om sig själva och sina kompisar. Nätmobbningen ökar. Nätet är många ungdomars vardag, men de ser inte riskerna. Barn- och utbildningsförvaltningen ser det som mycket angeläget att försöka stödja ungdomarna genom att öka medvetenheten om sociala medier och deras risker bland ungdomar, personal och inte minst föräldrar. Rädda Barnen erbjuder föreläsningar för att visa på problemen och riskerna på nätet. Målet är att lägga grunden för en värdediskussion som förstärker respekten och integriteten mellan ungdomarna. Barn- och utbildningsförvaltningen vill ge alla elever från årskurs 4 och uppåt, personal och föräldrar information. Lärarföreläsningar konkreta metoder för värdediskussion med elever (150 minuter med rast) Vad gör eleverna på nätet? Hur öppen kan man vara? Hur ser riskerna ut? Vilka regler behövs? Hur kan man få syn på och motarbeta digitala kränkningar? Föreläsaren ger konkreta metoder, tips och stöd för det fortsatta arbetet i skolan, så att värderingar, beteenden och risker kan diskuteras. Även föräldrar bör få möjlighet att lyssna på denna föreläsning, gärna i anslutning till föräldramöten. Elevföreläsningar, årskurs 4-9 konsekvenser och kränkningar på nätet (45 minuter utan rast) Under elevföreläsningen betonas det egna valet. Konsekvenser på nätet (och i mobiltelefon) lyfts fram. Vad är kränkning? Hur beter man sig på nätet? Hur ska man hantera personuppgifter? Eleverna får även verktyg och tips på hur de kan agera om de råkar ut för digitala kränkningar. Föreläsare är Niclas Ottosson, lärare, IT-pedagog och engagerad föreläsare som mött tusentals elever, lärare och föräldrar i denna viktiga fråga. Avsikten är att utbildningen ska hållas i höst. Bakgrund Det finns behov av att agera och stödja ungdomarna i deras nyttjande av sociala medier. D2_DOWNLOAD / b06e-42f1-bdbb ecac19/meddelandetext.html[ :49:52]

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen uppfattar området som värt att prioritera. Vår uppfattning är att effekten blir större när dels elever, dels föräldrar och personal får information och råd om tillvägagångssätt än när man bara vänder sig till en av grupperna. Konsekvenser Förväntade konsekvenser är mer medvetna elever, föräldrar och personal. Detta bör medföra att de positiva effekterna av nyttjandet av sociala medier kommer att överväga. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare D2_DOWNLOAD / b06e-42f1-bdbb ecac19/meddelandetext.html[ :49:52]

13 ! Flyttning av Högsjö förskola Sammanträdesdatum #% &! Sida! Barn- och utbildningsutskottets beslut /: E #,==%,#7 7,8:%:,:7, 7& E,:#== 7#F'B$AB$ 7 78:%:,:H& Beskrivning av ärendet,f>i$a>$ 7777 J =$8:%:,:,#,, & 5,:7,==,: 7, :,:7$$>% :& #F'B$AB$:# 7 78:%:,:H& *,: :#,%=,:7& Beslutsunderlag $A? 5%,,:7$>? CCCCC! "#

14 TJÄNSTEUTLÅTANDE TJÄNSTEUTLÅTANDE Barn- och utbildningsnämnden Datum Dnr 2010/60 Vår handläggare Agneta Lundström , Flyttning från Högsjö förskola Skogsgläntan Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar Begära hos kommunstyrelsen att få uppskjuta flyttningen av verksamheten från Högsjö förskolas nuvarande lokaler till fritidshemmets nuvarande lokaler. Ärendet bör åter tas upp år 2011 i samband med den av kommun-styrelsen år 2009 beslutade lokal- och verksamhetsutredningen avseende Högsjö skola inför läsåret 2011/2012 (Ks 85 Dnr 41/2009). Sammanfattning Ett långsiktigt beslut om Högsjö skolas framtid bör tas innan förskolebyggnaden säljs. Så länge det inte är aktuellt att sälja förskolefastigheten finns det ingen anledning att flytta verksamheten, då vissa omställningskostnader uppstår. Ombyggnad av nuvarande fritidshem till förskola beräknas av tekniska förvaltningen uppgå till 2/3 av nybyggnadskostnad, ca 2,4 miljoner. I den kostnaden ingår även renovering av ytskikt, belysning etc. Åtgärderna uppfattas lämpliga vid ett permanent/långsiktigt utnyttjande av lokalerna. Om flyttning sker utan att mer än det kortsiktigt nödvändigaste anpassas blir kostnadsbilden väsentligt lägre. Om skolan ska vara kvar bör förskolan, som beslutats, flytta till fritidshemmets lokaler (efter nödvändig anpassning). Om skolan inte ska vara kvar bör förskola och fritidshem flyttas till förskolans nuvarande lokaler. (Det är f n 32 barn inskrivna på förskolan.) Med hänsyn till gängse villapriser i Högsjö förväntas en reaförlust vid försäljning av förskolefastigheten på cirka 1 miljon. Det finns ingen budget med finansiering av ombyggnation eller flytt. Enligt underlaget till budget 2009 var kostnaderna för förskolefastigheten 331 tkr, varav 100 tkr rena driftskostnader, internränta 98 tkr och avskrivningar 133 tkr. Sammantaget medför de höga ombyggnadskostnaderna och osäkerheten om skolans framtid att ett beslut att skjuta på förändringen är motiverat. Ärendets beredning Kommunfullmäktige beslutade i april 2009 i samband med beslutet om avveckling av skolverksamheten i Österåkers och Baggetorps skolor att Högsjö förskola ska flytta in i fritidshemmets lokaler och fritidshemmet i skolans lokaler. (Kf 41 Dnr 2009/41.) Tekniska förvaltningen har därefter uppskattat att omställningskostnaderna för den nuvarande fritidshemslokalen blir högre än förväntat, cirka 2,4 miljoner om den ska göras långsiktigt ändamålsenlig. Bakgrund D2_DOWNLOAD /33937b08-9b22-4cf6-8f5f-eff2b5e7e2cc/meddelandetext.html[ :56:00]

15 TJÄNSTEUTLÅTANDE Minskat barnantal i kommunen och behovet av kostnadseffektivt nyttjande av lokaler gör att verksamhetens lokalvolym behöver krympa. Förvaltningens ståndpunkt Vi kan naturligtvis inte flytta förskoleverksamheten om fritidshemslokalerna inte är anpassade till förskoleverksamhet. Visst går det att anpassa fritidshemslokalen till lägsta möjliga kostnad, men det enligt vår mening både kortsiktigt och långsiktigt olämpligt. Om det blir förskolelokalen man på sikt satsar på medför flytten bara onödig turbulens, varefter man får flytta tillbaka igen. Om det blir skolan man på sikt satsar på är det lämpligare att se till att lokalerna är ändamålsenliga även i ett längre tidsperspektiv. Nuvarande förutsättningar gör att vi förordar nämnden att föreslå kommun-styrelsen att beslut tas att avvakta med förändringar. I samband med att Kommunfullmäktige tar beslut om skolverksamheten från och med läsåret 2011/2012 bör frågan aktualiseras. Födelsetalen och nuvarande barn-/elevantal indikerar att lokalreducering bör ske. Vad som i dagsläget är oklart är om det långsiktigt är lämpligast att skolbyggnaden eller förskolebyggnaden avvecklas. Konsekvenser Konsekvensen blir att verksamheterna fortsätter som tidigare. Nackdelen är att en lite för stor kostym medför en extra driftskostnad på ca 100 tkr/år exklusive personalkostnad plus en smärre nettokostnad på kapitalsidan. Fördelen är att vi behåller vår flexibilitet inför beslutet om Högsjö skola inför läsåret 2011/2012 och inte riskerar att göra fel investeringar och stå utan en lokal som vi behöver. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare D2_DOWNLOAD /33937b08-9b22-4cf6-8f5f-eff2b5e7e2cc/meddelandetext.html[ :56:00]

16 ! Politisk information på skolorna Sammanträdesdatum #"% ' Sida Barn- och utbildningsutskottets beslut /: == 7%, >$A'F& E,#%,:7,:& E==: = ==& Beskrivning av ärendet <,:,7= =,:,=&<% :%==,=& <:==,#, ==& *=7 &<,:%:7= %7==,&*7 :& ==,:7,%,:=7=,=$ = 7:&<%%,>& Beslutsunderlag $A? 5%,,:7$> 3%,:=,$>I CCCCC! "#

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Vår beteckning 1 (1) Politisk information på skolor Förslag till beslut! "# "# $%&'($))!* Sammanfattning " "!) + )"" +)+ *+,+, )+)"+ )* ))"+ -+"# + +))*.+ )#+!+# + + #* #+",!),+!) ) " *.+!+* +))#"! "+, ")!)+ " )#+ $ )! + *+,++, "# #* VK101S v , TJANSTEUTLATANDE2004polinfo Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

18 / %1 "! 9 " %) 2 (2)

19 !& Sammanträdesdatum #'% " Skolskjutselever val av centralortsskola Sida Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 7%$$8%: *7 7%,: %& Beskrivning av ärendet #== &/:7 #=8%:==,7 :*7 & = J, 7,77%1# 7 %&"# ==,,$D7D& HG==,77=8%: *7&*#7#77 =&<7: % 7777%& Beslutsunderlag $A? 5%,,:7$>? CCCCC! "#

20 TJÄNSTEUTLÅTANDE D2_DOWNLOAD /92b916ff a bb6a74a8d/me... Page 1 of TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 9:;::$9< Vår handläggare # = :;>;;?;$? Vår beteckning 39:;:1>?," Skolskjutselever val av centralortsskola Förslag till beslut!!!!" Sammanfattning #$%! &'((%!!! ) *!! " *!!! +",!"- ".*" / *"!! 00 )1 2!!!" ** "! 3 ) /4

21 TJÄNSTEUTLÅTANDE D2_DOWNLOAD /92b916ff a bb6a74a8d/me... Page 2 of ," " # = / 1!

22 !$ Sammanträdesdatum #% Yttrande till Skolinspektionen Remiss Österåkersbygdens friskoleförning Sida & Barn- och utbildningsutskottets beslut /: :7%7 *=#& Beskrivning av ärendet *7 #:7 :,J#,,:7,:,,:, &*#,#*=,,::7,,:=7,:%=,:7 &*,#==7*7 %& 7 %&577G/' $J =$,:77&E7,: =I=&1,:7 ==,=,#,: :,:# 7$77& Beslutsunderlag $A?? 5%,,:7$> CCCCC! "#

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 !' Sammanträdesdatum #!% Sida $ Val av ny ersättare i barn- och utbildningsutskottet Barn- och utbildningsutskottets beslut /: *,4 )*+=,:12 & Beskrivning av 7%$ =,:12 $7,&*,4 )*+,:,:12& Beslutsunderlag $A?>,>'$A> CCCCC! "#

69

70 Kontaktpolitikerbesök våren 2010 Sammanträdesdatum Sida ' Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 9, & Beskrivning av ärendet <=:,:77,::7 :& CCCCC! "#

71 Information Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 9, & Beskrivning av ärendet ()*+*+ *7 -)*-+,==J== %,:K&!,:,,&<7=$, # ==7 F&E#,: =#,&*6 ===,: :F& 7' F&*7,77BL& */,==: %= #,& CCCCC! "#

72 VK400S v S:\Utredare\Statistik\Öppna jämförelser 2010 grundskola.doc! "! #$! %&'(##)*##'&+ )# "$ '&"",-. -"$.. & /( 0. $.123 ##)*##'&&4 ))( +&.&(&( )!""#!# $!$%! #&'( )!! * $ * $ +, % -% *.$# &&/( 0 0 1& 2$3! 14/5 (1 6 &7 15,8 1/ , 17/& 5& 6 &7 1& % &/0 55 : $"# 14/5 (5 60 1& 9"$ 15/ & 17 )$ 3! 15/ & 11 $ 1/ &.,& "(&& #'$.& "( 1 (5)

73 !$$! $-% -#!$ ( )!! % $ $ * +, % -% "%.$# (4 7& $3! (/ ,8 (4/& , 4/ % 7/4 4& 7 14 $"# / 0 65 ( 5 9"$ /( & )$ 3! ((/ $ ((/& ( 6& 74 5 ",146/46$.5/4 3&7"",",( (.'8 #% "&&(", 4, 39$$8!$ #( )!! * $.$# (4/4 0& 2$3! &(/ 4(,8 &4/ 71 29, &7/5 7 % &&/( 00 $"# &7/1 4 9"$ &7/5 0 $ &7/& 1 0".#", 9#($. ""&(.&(",: ( ",((1%.' (&,&"$.&.&"#3 2 (5)

74 065!""#-$-#+9%! "- $#7-# ( )!! 5 5 : :!!!.$# ; << ; ; ; 2$3! ;< ; ;7,8 7 < ;< , < <; < ; ; < % < 8 < ; <8 ; $"# ;; ; ;8 <7 7 9"$ ; 7 77 ; <7 )$ 3! 78 ;7 ;< ;< < $ 7 ; ; !""#!$$%! "- $#(-# ( )!! 5 5 : :!!!.$# ;87 ;; $3! < < 7,8 <;7 8 8< , << 8 % ; $"# < ; 7 8 < < 9"$ <7 < 7 ; )$ 3! << << 7 77 $ < 8 7 8; ;6;4! $$!$# 06& )!! = >9(?? ;< <7 8 2$3! <,8 <; 88 ; ; 7; 29, ; < 8 ; 8 % ;< 8 ;< 8 ;7 $"# ;<7 ; 7 8 9"$ ;8 8 )$ 3! ;; < 7 8 $ 7< 8 ;7 ;8 8 < A&( $."82 3 (5)

75 B. &&( ". &( ',%" (&( &&(# < ' ',$. #.."&"$.&& '&&(" '& ( & :#&( ".(. =# & #&"& % &&(# < =6 $$ )!! %! " 39 >! * 4 $ - " %.$# &7/ (5 (/1 2$3! &4/& 4 4/,8 &&/1 & /& 29, &/7 4 / % &5/ 1& /5 $"# &&/1 /4 9"$ &&/ 47 /7 )$ 3! &/( 1 /1 $ &/1 71 4/5 B%=,. &($/( ##! -"$..!" *. ( /$,##C %&(#")#( ", #() % $# &&)% &" &" ) 8 >D&D&#D & D"EF$. 4 (5)

76 8 %'&(("' )% &,(..'(&' ) 22## *##'& < 5 (5)

77 ! "!# $!! %&!!'((#) *!# +(, -!!!!!./ 0#12 34!./! #55,2 4+! 6 33* ) 7 33"!!! 89 '", :;3#5#- '"+!'*3//:0// 1 :/ # '3* 0 $!$1 :) " ''< 0;! )! ! 3"3==1 : # '<< 0>9;71 /! <:# :? # 0 '"3! '5*1 $ '((4:'((+! 2 3"(( ) '((+ 3<(( A 0 1 '4'09! 6 ==!! 6

78 6!" /!8 0B /B! 1 $ '", '", 6 #!! $!! /! 8!!!!!!!! -6 '4(9

79 Delegationsärenden Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut < & Sida Beskrivning av ärendet,:%m Förvaltningschef, #,- >> 7% &?? >> 7% &? > >? &7,:7,>&I? &7,:7,>&I Områdeschef ro 1 >I (= & ' > (= & I > *7== &F B >F *7== &F F >B -,:7 &? >B -,:7 &? >B -,:7 &? >B -,:7 &? Rektor ro 1 >? (= & Områdeschef ro 2 B > -,:7 &? F?F 57 &I? (= & > (= & Rektor ro 3, 2:32 B >F *7== &F F >F *7== &F >F *7== &F >F *7== &F CCCCC! "#

80 Sammanträdesdatum #!$%!& " #%! Delgivningar Sida Barn- och utbildningsutskottets beslut /: <7 & Beskrivning av ärendet./*+/ *7 -)*-+,,: :?& 01*+*,:7 *7: 5,:,&9,: 7 #7*777:& 2*+*+ >?N>$A$:7 =,:& ,>'$AF$7%7,,: #$$7$=$ %=,:7& 6 4',>'$A?$7,:F& CCCCC! "#

Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn

Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn Sammanträdesdatum Sida Information om verksamheten gällande livsmedelstillsyn Utvecklingsnämndens förslag till beslut 3.). ' Beskrivning av ärendet 7 5=. $' CCCCC #$ Sammanträdesdatum Sida! Behovsutredning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-06-07 64 BoU 49 Besök av representanter för EU-projekt Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Informationen läggs

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum "Djur som resurs"

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum Djur som resurs Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Kompetenscentrum "Djur som resurs" SOFN-2014-524 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar KALLELSE Datum Sida 2016-03-14 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Thomas Werthén Förhandling enligt

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde KALLELSE Datum Sida 2016-02-11 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lennart Karlsson Förhandling

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU extra nämnd 141016 bou.doc Datum 2014-10-15 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad tid Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-08-11 Plats: Tågarpskolan ( OBS!, samling i huvudentrén på Tågarpskolan) Tid: 2015-08-17 kl. 18:00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Kent Christensen (S), ordförande Johanna Odö (S)

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen. organisationsnummer 769619-4286

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen. organisationsnummer 769619-4286 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen organisationsnummer 769619-4286 1. Allmänna förutsättningar. 2. Beskrivning av fastigheten. 3. Försäkring. 4. Taxeringsvärde. 5. Kostnader för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

2016-01-26. verksamhet dit. Marken ICA vill köpa är detaljplanerad för industriellt ändamål i en detaljplan som vann laga kraft år 1949.

2016-01-26. verksamhet dit. Marken ICA vill köpa är detaljplanerad för industriellt ändamål i en detaljplan som vann laga kraft år 1949. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Bengt Andersson Samhällsbyggnadschef Telefon 08-555 10 70 bengt.andersson@nykvarn.se om att få köpa fastighet Ströpsta 3:312 KS/2016:75 Beslut avseende begäran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-09-16 78 (97) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 september 2015 kl. 15.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf. Raul Sevefjord (M) Mensud

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm

Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-02 BUN 2014/0804 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm Förslag

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Utdragsbestyrkande. Sammanträdesprotokoll

Utdragsbestyrkande. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 2009-12-16 Barn- och utbildningsnämnden 121 133 2009-11-25 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 92 2009-00100 604 102 Körkortsutbildning vid GKC Skolinspektionen har i beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-06 13 (25) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 6 mars 2013 kl. 16.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Kostnadsfria måltider för alla lärare, motion. Yrkanden Håkan Bertilsson (STRP) och Patric Johansson (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Kostnadsfria måltider för alla lärare, motion. Yrkanden Håkan Bertilsson (STRP) och Patric Johansson (M) yrkar bifall till liggande förslag. STRÄNGNÄS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-01-26 7/ 15 BUN 8 Dnr BUN/ 2015:369-032 Kostnadsfria måltider för alla lärare, motion Beslut Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Utökning av verksamhet på Kulturskolan

Utökning av verksamhet på Kulturskolan "#$ Sammanträdesdatum % Utökning av verksamhet på Kulturskolan Sida! Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut (/( 7;/6 (

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Höjning av schabloner/peng 2014

Höjning av schabloner/peng 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-12-03 Handläggare Anne Hind Telefon: 08 50833676 Till Utbildningsnämnden 2014-12-18 Höjning av schabloner/peng

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 oktober 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,

Läs mer

! "!# $ %& ' ( ) * +%&$,&#&

! !# $ %& ' ( ) * +%&$,&#& ! "!# $ %& ' ( ) * +%&$,&#& #!"!# $ %$&$ ' $ $(& $) ) $&)$ )$ * $ $"$ #$ $ $( $$ " * ( + $,&& $ $&$( $ "&&$$) $ - $ $(.$ $ - $ $ $))))- $ $ ) ( *$/) $&/ %$&$ - $ $(!$ $ $$ $ $ $$ #(#$) /$- 01 %$&$ $) &

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-05-12 50 (57) Plats och tid Åbrogården Vingåker, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.15-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf Raul Sevefjord (M) Mensud Vrana (S)

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 23 Sida Ks Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 E6 BESLUTSFÖRSLAG Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-06-10. Innehållsförteckning 1 (18)

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-06-10. Innehållsförteckning 1 (18) 2015-06-10 Sida 1 (18) Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-06-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg 2012-06-19 Katarina Hamilton KFKS 2005/76-251 Sammanfattning Karl Gerhards väg ligger nordväst om Saltsjöbadens sjukhus

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-14 65 (76) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 14 september 2011, kl. 08.30-12.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Utses att justera Lena Furén,

Läs mer

Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse.

Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Gunilla Nilsson Suikki Förvaltningschef Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse. I Kramfors satsar vi på barnen/eleverna. Vi

Läs mer

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL HÖGÅSEN, BRATTELYCKAN OCH ÖCKERÖ FÖRSKOLA

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL HÖGÅSEN, BRATTELYCKAN OCH ÖCKERÖ FÖRSKOLA BARN OCH UTBILDNINGSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL HÖGÅSEN, BRATTELYCKAN OCH ÖCKERÖ FÖRSKOLA INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR

Läs mer

Peter Stenberg (M) Eva-Lena Rasmusson (M) Roland Widlund (M) Ankie Bosander (C) Gunilla Salo (Fp)

Peter Stenberg (M) Eva-Lena Rasmusson (M) Roland Widlund (M) Ankie Bosander (C) Gunilla Salo (Fp) Nämnd/Styrelse Bam- och utbildningsnämnden 2010-08-31 1 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19:00-21.30 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Christina Ebenfors (M) Ellinor

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt

EXAMENSARBETE. Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt EXAMENSARBETE Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt en jämförande studie mellan ett storskaligt och ett småskaligt företag veksamma inom livsmedelsindustrin Daniel Fornander

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-09-18 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Organisation av förskolor på Viksäng

Organisation av förskolor på Viksäng 1 2015-03-25 2015/297-FSN Lars Jakobsson lars.jakobsson@vasteras.se 021-39 12 69 Förskolenämnden Handläggardialog 2015-03-25 Ordförandeberedning 2015-04-01 Beredningsutskott 2015-04-15 Förskolenämnden

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044. Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se. Grundskolenämnden

2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044. Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se. Grundskolenämnden Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-08-12 Dnr: 2015/1026-GSN-044 Grundskolenämnden Beslut - Utvärdering och justering av ersättningsmodeller

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(10) Plats och tid B-salen Folkets Hus, Charlottenberg kl 13.00 17.00 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga närvarande Elisabet

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013. 147 KS 2012/0019 Budget 2013 Ärendet Danderyds kommun visar genomgående mycket goda resultat i de kvalitetsredovisningar som görs både lokalt och på nationell nivå. Det innebär att kommunen erbjuder hög

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/20 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors stadshus kl. 09:00-11:15 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Borgerliggrupp träffas kl 18:00 Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00 Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Läs mer

Avveckling Ekeby förskola. Förslag till beslut Ekeby förskola avvecklas 31 december 2015.

Avveckling Ekeby förskola. Förslag till beslut Ekeby förskola avvecklas 31 december 2015. Stefan Zangelin E-post: stefan.zangelin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-11-02 Dnr: 2015/551-FSN Förskolenämnden Avveckling Ekeby förskola Förslag till beslut Ekeby förskola avvecklas

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-03-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 27 mars 2013 kl 16.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50 Beslutande Kent

Läs mer

169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494)

169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare Gretha Wikgren, 33 Paula Pietinhuhta, kost- och lokalvårdschef, 34-36

Sven Forsberg, förvaltningschef Karin Forsslund, sekreterare Gretha Wikgren, 33 Paula Pietinhuhta, kost- och lokalvårdschef, 34-36 s Utbildningsutskottet 2010-05-19 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2010-05-19 kl. 08.30-11:30 Kåre Strömbäck (s) ordförande Agneta Franzén (s) Hans Öhman (s) Carin Kerttu (c) Kurt Lindfors (m) ers.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Beslutsunderlag Upprättat budgetförslag 2015, plan 2016 och 2017. BoF.2014.1157 1$' INVESTORS 2014-09-08 94.

ESLÖVS KOMMUN. Beslutsunderlag Upprättat budgetförslag 2015, plan 2016 och 2017. BoF.2014.1157 1$' INVESTORS 2014-09-08 94. ESLÖVS KOMMUN BoF.2014.1157 1$' INVESTORS 2014-09-08 94.1jY IN PEOPLE Barn och Utbildning Lisbeth Erlandsson 0413-62189 Barn- och familjenämnden Budget 2015, plan 2016 och 2017 Ärendebeskrivning Budgetberedningen

Läs mer

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Läs mer

Kommunkontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunkontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-11-11 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen kl. 9.30 12.30 Beslutande: Björn Hoflund (M) ordf. Ulf Johansson (S) Joakim Klasson (C) Maria Levin (FP) Mikael Lindell (SD) Nickolaus

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer