Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts."

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE GSN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Grundskolenämnden Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts. Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att punkterna i riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts, HKF 6410 ska ha den ändrade lydelse som framgår av bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande i detta ärende. Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 oktober Sammanfattning Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (2010:800). Skolskjuts är en rättighet för de elever i grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman som går i närmsta kommunala skolenhet eller den skolenhet där kommunen har placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts. En prövning av rätten till skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall utifrån de författningsbestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Beskrivning av ärendet Det är en elevs hemkommun som ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Rätt till skolskjuts gäller således elever i grundskolan och grundsärskolan med offentlig huvudman som är folkbokförd i Huddinge kommun eller som har Huddinge kommun som hemkommun enligt något av undantagen i 29 kap. 6 skollagen. Om eleven inte är folkbokförd i Huddinge kommun och inte heller enligt något undantag i 29 kap. 6 skollagen har Huddinge kommun som hemkommun skall ansökan avslås på den grund att Huddinge kommun inte är ansvarig för elevens skolskjuts. Elever i förskoleklass har enligt gällande skollag inte rätt till skolskjuts. Bedömningen av rätt till skolskjuts görs mellan elevens hem och skolan och ska beakta: Färdvägens längd Trafikförhållandena Funktionsnedsättning Annan särskild omständighet POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE GSN-2015/ (3) Skolskjuts beviljas endast för direkt färd till och/eller från skolan och i anslutning till skoldagens början eller slut. Skolskjuts beviljas inte direkt till eller från skolbarnsomsorgen. Har eleven växelvis boende och bor nästan lika mycket på båda adresserna anses eleven ha två bostadsadresser. Om både adresserna ligger i Huddinge kommun ska elevens rätt till skolskjuts bedömas från elevens båda bostadsadresser. Adress i annan kommun beaktas ger inte rätt till skolskjuts. För att rätt till skolskjuts ska föreligga utifrån färdvägens längd krävs att gångavståndet mellan elevens bostad och skolan, närmaste hållplats eller uppsamlingsställe som kommunen anvisat överstiger nedanstående kilometerantal: Årskurs 1-3: Årskurs 4-6: Årskurs km 3 km 5 km Gångavståndet mäts med hjälp av Google Maps. Oavsett ovan nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om eleven till följd av trafikförhållandena, funktionsnedsättning och annan särskild omständighet enligt skollagen är berättigad till skolskjuts. Skolskjuts utifrån trafikförhållanden beviljas som huvudregel då bedömningen är att trafikförhållandena är sådana att skolvägen bedöms som osäker. Vid funktionsnedsättning är det elevens förmåga att ta sig till skolan som bedöms. Om färdvägens längd, trafikförhållanden eller elevens funktionsnedsättning inte är grund för rätt till skolskjuts kan det föreligga annan särskild omständighet (bedöms individuellt i varje enskilt ärende) för beviljande av skolskjuts. Är någon av förutsättningarna uppfyllda och eleven går vid närmsta kommunala skola eller den skola kommunen placerat eleven i görs bedömningen utifrån 10 kap 32 första stycket eller 11 kap. 31 första stycket skollagen. Går eleven vid en självvald skola ska det bedömas om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till den närmsta kommunala skolan eller den skola kommunen placerat eleven vid, utifrån 10 kap 32 andra stycket och 11 kap. 31 andra stycket skollagen. Innebär ett beviljande av skolskjuts till självvald skola en ekonomisk och organisatorisk svårighet för kommunen beviljas inte skolskjuts. Detsamma gäller för elever som går i en fristående skola inom kommunen 10 kap 40 och 11 kap 39 skollagen.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE GSN-2015/ (3) Väljer eleven en fristående skola i en annan kommun har eleven aldrig rätt till skolskjuts enligt 10 kap 40 och 11 kap 39 skollagen. När skolskjuts ska beviljas skall alltid det billigaste alternativet (allmänna kommunikationer) erbjudas i första hand om det är tillräckligt för att uppfylla skollagens krav på elevens rätt till skolskjuts. Förvaltningens synpunkter Skollagen och bestämmelserna om skolskjuts har ändrats efter det att nuvarande riktlinjer om kostnadsfri skolskjuts (HKF 6410) upprättades. En av förändringarna i skollagen och elevers rätt till skolskjuts är att skolskjuts idag är utformad som en rättighet för eleven. Syftet är att stärka elevperspektivet vilket bland annat lett till att beslut om skolskjuts idag även kan överklagas genom förvaltningsbesvär, inte enbart laglighetsprövning. Bedömningen från lagstiftaren är även att kostnadsfri skolskjuts är en viktig del av rätten till en likvärdig utbildning för elever i grundskola med offentlig huvudman. Motsvarande rätt till skolskjuts finns för elever i grundsärskolan. Förvaltningen ser därför ett behov av revidera och förtydliga nuvarande riktlinjer utifrån gällande lagstiftning och kravet om att pröva färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet individuellt i varje enskilt fall. Det ska dock nämnas att reglerna om skolskjuts är i allt väsentligt oförändrade jämfört med tidigare skollag men kommunen får skyldighet att erbjuda skolskjuts i vissa ytterligare fall om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Förslag till ändringar med kommentarer återfinns att läsa i bilaga. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Kerstin Gelfgren Verksamhetschef för grundskolan Bilaga Förslag till revidering av riktlinjer för kostandsfri skolskjuts Beslutet delges Kommunstyrelsen förvaltning Akten

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2015/ (13) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Grundskolenämnden Revidering av riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts HKF 6410 Nuvarande skrivelse Förslag till ny skrivelse Förvaltningens kommentarer Riktlinjer för rätt till kostnadsfri skolskjuts 7. Skolskjuts kan, om förutsättningarna enligt punkten 2 är uppfyllda, beviljas för elev som av kommunen placerats på annan skola. Riktlinjer för rätt till kostnadsfri skolskjuts Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (2010:800). Skolskjuts är en rättighet för de eleverna i grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman som går i närmsta kommunala skola eller den skola där kommunen har placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts. En prövning av rätten till skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall utifrån de författningsbestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Förvaltningen ser ett behov att förtydliga vad skolskjuts är och vilka förutsättningar som prövas vid bedömningen av en elevs rätt till skolskjuts. Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer Utgångspunkten för bedömningen om rätt till skolskjuts är: POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 GSN-2015/ (13) Färdvägens längd Trafikförhållandena Funktionsnedsättning Annan särskild omständighet Även elever som går i grundskola eller grundsärskola i andra skolenheter än närmsta kommunala skola eller den kommunen skulle ha placerat dem eller skolenhet med fristående huvudman kan ha rätt till skolskjuts. 1. Skolskjuts innebär kostnadsfri färd till och från skolan i form av buss i linjetrafik, skolbuss eller skoltaxi. Skolskjuts innebär kostnadsfri färd till och från skolan i form av buss i linjetrafik, skolbuss eller skoltaxi. Skolskjuts erbjuds i första hand genom att eleven bereds möjlighet att åka buss i linjetrafik till/från skolan. 4. Elever i förskoleklass har enligt gällande skollag inte rätt till skolskjuts. (Skulle skollagen ändras i detta hänseende gäller 1. Vem är berättigad till skolskjuts Elever i grundskola och grundsärskola som är folkbokförda i Huddinge kommun eller har Huddinge kommun som hemkommun enligt 29 kap. 6 skollagen (2010:800) har rätt till skolskjuts i enlighet med gällande författningsbestämmelser och dessa riktlinjer. Det har inte tidigare framgått att en förutsättning för skolskjuts är att eleven är folkbokförd eller har Huddinge kommun som hemkommun.

6 GSN-2015/ (13) samma regler för denna grupp som för elever i åk 1-3.) Elever i förskoleklass har enligt gällande skollag inte rätt till skolskjuts. (Skulle skollagen ändras i detta hänseende gäller samma regler för denna grupp som för elever i åk 1-3.)

7 GSN-2015/ (13) 3. Skolskjuts beviljas endast för direkt färd till och/eller från skolan och i anslutning till skoldagens början eller slut. Skolskjuts beviljas inte till eller från skolbarnsomsorgen. När det gäller särskoleelever skall dock skolskjuts efter ansökan kunna beviljas för resor till och från skolbarnsomsorgen samt korttidstillsynen för skolungdom över 12 år. Detta gäller resor från dessa verksamheter under ordinarie skoldagar. För särskoleelever kan resor till och från skolbarnsomsorgen (fritids) under lov och studiedagar beviljas efter ansökan om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl anses inte föreligga om det bedöms att elevens föräldrar har möjlighet att följa sitt barn till skolbarnsomsorgen (fritids). 2. Skolskjuts till och från skolan Skolskjuts beviljas endast för direkt färd till och/eller från skolan och i anslutning till skoldagens början eller slut. Skolskjuts beviljas inte direkt till eller från skolbarnsomsorgen. För elever i grundsärskolan skall dock skolskjuts efter ansökan kunna beviljas för resor till och från skolbarnsomsorgen samt korttidstillsynen för elev fyllda 13 år. Detta gäller resor från dessa verksamheter under ordinarie skoldagar. För elever i grundsärskolan kan resor till och från skolbarnsomsorgen (fritids) under lov och studiedagar beviljas efter ansökan om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl anses inte föreligga om det bedöms att elevens föräldrar har möjlighet att följa sitt barn till skolbarnsomsorgen (fritids). Ingen större förändring. Endast språklig justering gällande elever i grundsärskolan. 3. Ansvarsfördelning vid skolskjuts Ansvaret för elevens välbefinnande till och från skolan är fördelat mellan vårdnadshavarna, skolan och

8 GSN-2015/ (13) skolskjutsföraren. Vid skolskjuts i linjetrafik ansvarar vårdnadshavarna för elevens välbefinnande från hemmet till skolan. Vid skolskjuts med skolskjutsfordon åligger ansvaret för eleven på vårdnadshavarna från hemmet till att eleven stiger på skolskjutsfordonet. Under resan till skolan i skolskjutsfordonet är det skolskjutsföraren som innehar huvudansvaret för eleven. Därefter tar skolan ansvar vid. Ansvarsfördelningen är densamma vid hemfärd i omvänd ordning.

9 GSN-2015/ (13) 9. Står elev under vårdnad av båda föräldrarna, vilka bor åtskilda, har eleven, vid växelvis boende hos föräldrarna, rätt till skolskjuts från/till den eller de föräldrar som är folkbokförd i Huddinge kommun. Detta gäller under förutsättning att villkoren enligt punkten 2 första stycket är uppfyllda samt att undantaget enligt punkten 5 inte är tillämpligt. 2. Som förutsättning för att en elev skall erhålla skolskjuts gäller att eleven har ett gångavstånd mellan hemmet och skolan som överstiger nedanstående kilometerantal: årskurs 1-3 årskurs 4-6 årskurs km 3 km 5 km Kommunens skyldighet att erbjuda kostnadsfri skolskjuts skall i första hand 4. Elevens bostadsadress och växelvis boende Rätten till skolskjuts bedöms från elevens bostadsadress. En elevs bostadsadress är som huvudregel densamma som elevens folkbokföringsadress. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende anses eleven ha två bostadsadresser. Det förutsätter dock att boendet är ett varaktigt arrangemang och likvärdigt fördelat på de båda adresserna, t.ex. boende varannan vecka på respektive adress. Vidare förutsätts att båda bostadsadresserna är belägna inom Huddinge kommun. Adress i annan kommun beaktas inte. 5. Färdvägens längd Elever i grundskola, grundsärskola som går i närmsta kommunala skola eller den skola där kommunen har placerat dem har rätt till skolskjuts om gångavståndet mellan bostaden och skolan, närmaste hållplats eller uppsamlingsställe som kommunen anvisat, överstiger nedanstående kilometerantal: årskurs 1-3 årskurs 4-6 årskurs km 3 km 5 km Förtydligande krävs utifrån vad som anses vara elevens bostadsadress och växelvis boende. Tidigare riktlinjer anger inte hur gångavståndets mäts. Förvaltningens bedömning är att detta ska förtydligas. Där mätningen görs med hjälp av Google Maps.

10 GSN-2015/ (13) fullgöras genom att eleven bereds möjlighet att åka buss i linjetrafik till/från skolan. Om elevens gångavstånd mellan hemmet och närmaste busshållplats överstiger kilometergränsen enligt föregående stycke skall eleven skjutsas med skoltaxi mellan hemmet och busshållplatsen. Gångavståndet mäts med Google Maps.

11 GSN-2015/ (13) 8. Grundskolenämnden eller delegat för denna kan, då trafikförhållandena är sådana att skolvägen bedöms som osäker eller då särskilda omständigheter i övrigt föreligger, medge undantag från de allmänna riktlinjerna. 8. Grundskolenämnden eller delegat för denna kan, då trafikförhållandena är sådana att skolvägen bedöms som osäker eller då särskilda omständigheter i övrigt föreligger, medge undantag från de allmänna riktlinjerna. 8. Grundskolenämnden eller delegat för denna kan, då trafikförhållandena är sådana att skolvägen bedöms som osäker eller då 6. Trafikförhållandena Skolskjuts kan beviljas på grund av trafikförhållanden, exempelvis trafikfarlig väg mellan hemmet och skolan, närmaste hållplats eller uppsamlingsställe som kommunen anvisat. Under vintermånaderna (1/11 31/3) kan elev i grundskolan och grundsärskolan berättigas vinterskjuts. Trafikförhållandena ska då vara sådana att de bedöms olämpliga för eleverna att själva ta sig till skolan, närmaste hållplats eller uppsamlingsställe som kommunen anvisat. 7. Funktionsnedsättning Vid funktionsnedsättningen är det elevens förmåga att ta sig till skolan som bedöms, underlag ska bifogas ansökan. Sådant underlag kan t.ex. bestå av medicinskt utlåtande från läkare detsamma gäller vid tillfällig funktionsnedsättning. 8. Annan särskild omständighet Bedömning om det föreligger annan särskild omständighet för beviljande av skolskjuts görs utifrån de förutsättningar som är aktuella i Varje förutsättning ska prövas individuellt och utgör inget undantag. Förvaltningen anser därför att varje förutsättning ska anges enskilt. Varje förutsättning ska prövas individuellt och utgör inget undantag. Förvaltningen anser därför att varje förutsättning ska anges enskilt. Varje förutsättning ska prövas individuellt och utgör inget undantag. Förvaltningen anser därför att varje

12 GSN-2015/ (13) särskilda omständigheter i övrigt föreligger, medge undantag från de allmänna riktlinjerna. 5. Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen anvisar. 6. Kommunen har inte skyldighet att anordna skolskjuts vid kortvarigt sjukdomstillstånd, exempelvis rörelsehinder p g a olyckshändelse. Se gällande regler för kommunens skolförsäkring. det enskilda ärendet. 9. Skolskjuts till självvald skola Elever som går vid en självvald skola är berättigade till skolskjuts om de har rätt till skolskjuts till närmsta kommunala skola eller den skola där kommunen har placerat dem Om skolskjutsen till den självvalda skolan är dyrare än vad det skulle ha varit till närmsta kommunala skola eller den skola där kommunen har placerat dem saknas rätt till skolskjuts. Detta då det uppstår en ekonomisk och organisatorisk svårighet för kommunen. För elever som valt fristående skola utanför Huddinge kommun föreligger inte rätt till skolskjuts. 10. Skolskjuts på grund av medicinska skäl och olycksfall Kommunen har inte skyldighet att anordna skolskjuts vid kortvarigt sjukdomstillstånd. Vid olycksfall som inträffat under skoldagen eller färd till och från denna ska vårdnadshavarna göra en anmälan till kommunens försäkringsbolag som hanterar förutsättning ska anges enskilt. Kommunen har genom skollagen (2010:800) fått skyldighet att erbjuda skolskjuts i vissa ytterligare fall om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Skolförsäkringen täcker inte för planerade operationer eller händelser utanför verksamhetstid. Förvaltningens bedömning är att kommunen även har ett ansvar för att tillse att elev med tillfällig funktionsnedsättning/sjukdom

13 GSN-2015/ (13) eventuell skolskjuts. Vid olycksfall efter skoldagen och planerad operation ska vårdnadshavarna i första hand kontakta det egna försäkringsbolaget som kan hantera eventuell skolskjuts. Beviljas inte skolskjuts via det egna försäkringsbolaget kan en ansökan om kostnadsfri skolskjuts göras till Huddinge kommun. Vid planerad operation ska ansökan göras i god tid och läkarintyg ska bifogas. Läkarintyg ska även bifogas vid olycksfall efter skoldagen. erbjuds skolskjuts om det behövs för att eleven kostandsfritt ska kunna ta sig till och från skolan och fullgöra skolplikten. Vid ansökan om skolskjuts på grund av olycksfall efter skoldagen och planerad operation görs bedömningen i varje enskilt fall. Skolskjuts avser resor efter beviljat beslut. Kommunen ger ej ekonomisk ersättning till elev/vårdnadshavare för egen anordnad skolskjuts. Undantag från de allmänna riktlinjerna - Rubriken tas bort, bedöms ej nödvändig utifrån nuvarande 11. Resa med skolskjutsfordon I vissa fall kan elever i grundskolan och grundsärskolan ha rätt till skolskjuts med förslag till revidering. Ny. Förvaltningen bedömer det viktigt att informera om att huvudregeln är samåkning vid transport med

14 GSN-2015/ (13) skolskjutsfordon. Skolskjutsfordon i form av skolbuss och turbunden resa med skoltaxi. skolskjutsfordon. För skolskjuts med skolbuss ska det för sträckan finnas upphandlad skolbuss. Busskort tillhandahålls av kommunen efter beviljande av skolskjuts med skolbuss. Bedömningen av ansökan om turbunden resa med skoltaxi görs med hänsyn till elevens funktionsnedsättning, medicinska skäl (läkarintyg krävs) eller annan särskild omständighet. Skolskjuts med skolskjutsfordon planeras så att flera elever samåker. Det innebär att skolskjutsen hämtar upp elever på flera ställen och att eleverna kan komma tidigare till skolan än skolschemat kräver. Det kan också innebära att eleven får vänta en stund på hemresan. Skolan har ansvar för eleven under väntetiden. 12. Försenade elever Skolskjutsen kan inte vänta på elever som inte finns på uppsamlingsstället/utanför bostaden eller vid upphämtningsstället i skolan på utsatt tid. Anges avgångstiden som ett Ny

15 GSN-2015/ (13) tidsintervall ska eleven finnas på den anvisade platsen när tidsintervallet börjar (Exempel: Anges avgångstid för exempelvis skoltaxi till kl skall eleven finnas på uppsamlingsstället kl ). Om eleven är försenad till den ordinarie turen beviljas inte någon extratur. 13. Avbokning av turbunden resa med skoltaxi Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av turbunden resa med skoltaxi skall vårdnadshavare kontakta transportör så snart det är möjligt. Information om telefonnummer och rutiner lämnas separat, efter beviljat beslut. 14. Vid extrema förhållanden Vid vissa extrema förhållanden såsom oframkomligt väglag, naturkatastrofer eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts utföras i enlighet med vad som beslutats. I dessa fall utgår inte ersättning till eleven och dennes vårdnadshavare. 15. Förkomna busskort Kommunen har ingen skyldighet att bekosta ett nytt busskort för skolskjuts i linjetrafik Ny Ny Ny

16 GSN-2015/ (13) Vid förlust av busskort för skolskjuts i linjetrafik kan ersättningskort ges av företaget som levererar busskortet. Med anledning av detta uppmanas elev/vårdnadshavare att registrera busskortet, hos aktuellt företag. 16. Ändrat behov och förutsättningar Beslut om skolskjuts fattas för högst ett läsår i taget. Vid förändring av de omständigheter som legat till grund för skolskjutsbeslutet kan beslutet omprövas. Ny Den enskilde eleven och dennes vårdnadshavare skall informera kommunen omgående om de förutsättningar som låg till grund för kommunens beslut att bevilja skolskjuts förändrats.

Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts

Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts 1 (5) Antaget av grundskolenämnden 2015-09-08, 3. Ersätter riktlinjer för kostandsfri skolskjuts. Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Regler och tillämpningsanvisningar ÖFS 2013:44 (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola Antagen av Kommunfullmäktige:

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun

Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun Dnr KK17/77 RIKTLINJER Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 2017-01-30 Dnr KK17/77 2/5 Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola REGELVERK 1[5] Referens Christina Palm Erika Nysäter Mottagare Vårdnadshavare och skolor Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola Skollagen

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Sunne kommun

Riktlinjer för skolskjuts. Sunne kommun Riktlinjer för skolskjuts Sunne kommun 1. Inledning Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (2010:800). Skolskjuts är en rättighet för de eleverna i grundskola, särskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Antagna av Utbildningsnämnden 2015-06-16 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp Skolskjutsreglemente Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 39 Senast reviderad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 128 Detta dokument gäller för Barn och utbildning Giltighetstid

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN. Riktlinjer för skolskjuts

DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN. Riktlinjer för skolskjuts DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för skolskjuts Gäller från 1 juli 2015 Innehåll 1. Skolskjuts med SL-kort eller taxi... 3 1.1 Begränsningar... 3 1.2 Elevresor för

Läs mer

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer TÖREBODA KOMMUN Regler och riktlinjer För skolskjutsar inom Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige: 2016-04-25 Inledning Töreboda kommun är enligt skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 samt 11 kap.

Läs mer

SKOLSKJUTSANVISNINGAR FÖR STOCKHOLMS STAD

SKOLSKJUTSANVISNINGAR FÖR STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BESLUTADE I KOMMUNFULL- MÄKTIGE 2012-11-15 SKOLSKJUTSANVISNINGAR FÖR STOCKHOLMS STAD (Gäller från och med den 1 januari 2013) Skolskjuts enligt skollagens bestämmelser Kommunens

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 51/ 2013 Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad Rätten till skolskjuts enligt skollagen Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Rätten till skolskjuts

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts 2011-06-13 Dnr: 2011/501-BaUN-610 VÄSTERÅS STAD Riktlinjer för skolskjuts RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA 1. ALLMÄNT Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elev

Läs mer

Antaget av skolnämnden 2013-03-21

Antaget av skolnämnden 2013-03-21 2013-03-11 1 SKN 2011/344 Antaget av skolnämnden 2013-03-21 Skolskjutsreglemente Skollagen Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen 10 kap. 32, 40 och 11 kap. 31, 32 för elev i grundsärskolan. Ansvarig

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun SIG100, v2.0, 2010-02-26 1 (6) 2013-10-02 Vår beteckning BUN 2013:143 Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Följande riktlinjer för skolskjuts gäller elever

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts 2012-11-30 1 (7) DELEGATIONSBESLUT 2012/186-003 Rektorer i grundskolor i Nacka Resurssamordnare (särskola och gymnasiesärskola) Rektor i Nackas gymnasieskolor Anvisningar och mallar för hantering av beslut

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) BUN/2013:647 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

Läs mer

Riktlinjer för skolskjutsar

Riktlinjer för skolskjutsar Barn- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2016-05-26 BOUN.2016:55 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolskjutsar Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor i Skellefteå kommun Dokumentnamn Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för förskoleklasser, grundskolor

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 1(6) Datum Diarienummer 2015-04-29 2015/546 611 Fastställd av BUN 2015-05-21, 100 Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Lagar och förordningar I lagar,

Läs mer

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN 1(6) REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN Dessa regler har antagits av Skövde kommuns kommunstyrelse den 14 mars 2011, (KS 66/2011), reviderade den 7 juni 2011 (KS 109/2011) och den 5 december 2011

Läs mer

Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola

Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Skolskjutsreglemente Riktlinjer 2013-03-27 37 Barn- och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Gäller från och med 15 juni 2012 Antagna av barn- och skolnämnden 14 maj 2012 1 (12) Det här dokumentet beskriver de regler som gäller för

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2014-10-10 0480-45 29 04 Riktlinjer för skolskjuts Syfte För elever i grundskola och särskola i Kalmar kommun anordnar Barn-och ungdomsförvaltningen skolskjuts

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011

Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011 Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR sid 2 2 DEFINITIONER sid 2 3 REGLER sid

Läs mer

Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt ersättning för elevresor för elev i gymnasieskola

Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt ersättning för elevresor för elev i gymnasieskola 1 Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt ersättning för elevresor för elev i gymnasieskola 1. Inledning Detta regelverk utgår från bestämmelserna om skolskjuts

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i utbildningsnämnden Reviderad

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i utbildningsnämnden Reviderad SKOLSKJUTSREGLER Antagen i utbildningsnämnden 2012-09-28 Reviderad 2015-08-28 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass 2013-10-04 Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass Allmänt Enligt 10 kap 32, 33, 40 i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I GULLSPÅNG KOMMUN GÄLLER FR O M LÄSÅRET 2016-2017 Skolskjutsreglementet ersätter tidigare beslutat dokument kallat Normer för berättigande till

Läs mer

Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola

Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola Inledning Detta regelverk utgår från bestämmelserna om skolskjuts i skollagen (2010:800). 1. Omfattning Regelverket omfattar

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för Skolskjuts VÄRMDÖ KOMMUN

Riktlinjer för Skolskjuts VÄRMDÖ KOMMUN Riktlinjer för Skolskjuts VÄRMDÖ KOMMUN Dnr 04BUF/0041-623 Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 2004-06-01 Reviderad 2006-10-10 Reviderad av grundskolenämnden 2008-05-21 Reviderad av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts 1 (12) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Utbildningsförvaltningen 08-731 30 20 2016-03-03 UN/2016:101 Riktlinjer för skolskjuts Fastställda av utbildningsnämnden 2016-03-22 Riktlinjerna gäller från och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Reglemente. Skolskjuts. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16

Reglemente. Skolskjuts. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16 Reglemente Skolskjuts Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16 Innehållsförteckning Allmänna lagkrav... 3 Färdvägens längd... 3 Grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskolan... 3 Trafikförhållanden,

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor 1 Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun Gäller från 1 juli 2014 Fastställda av Kommunfullmäktige Nordanstigs kommun 2014-06-02 62 2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Avståndsregler

Läs mer

Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01

Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Omfattning...3 4. Beslutsfattare...3 5. Rätt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08 Kommunstyrelsen Anvisningar för skolskjuts Kommunstyrelsen 2011-06-08 Lagstiftning Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en rättighet för eleven

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02,

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, SKOLSKJUTSREGLEMENTE Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Sidan 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 17 september 2013.

Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 17 september 2013. REGLEMENTE 1 (7) Diarienummer BUN 13/194 Barn- och utbildningsförvaltningen Skolskjutsreglemente Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 17 september 2013. 1. Ändamål 1.1 Enligt skollagens 10 kap 32

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR FÄRGELANDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR FÄRGELANDA KOMMUN RIKTLINJER Dnr 2016/330 2016-05-25 RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR I FÄRGELANDA KOMMUN Förskoleklassen Grundskolan Särskolan Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Fastställda av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Sollentuna kommuns riktlinjer för skolskjuts Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2013-03-19, 2013/30, dnr 2013/0052 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2016-02-16, 2016/21, dnr 2016/0339 BUN Reviderad

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Innehållsförteckning 1 Lagtext och förordningar 3 2 Definitioner 3 3 Regler 3 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Reglementet gäller från och med 2017-07-01 Fastställt i Barn- och skolnämnden 2016-05-24 Innehållsförteckning 2 (6) Sida

Läs mer

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Antaget av barn- och utbildningsnämnden, 96 BARN OCH UTBILDNING 1 Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev till och

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-24, 75 Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext och förordningar...3

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun 1 (7) 2016-04-26 Dnr: 2016:114 Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Följande riktlinjer för skolskjuts gäller elever i grundskolan och grundsärskolan i

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av Utbildningsnämnden den 10 dec 2015 Skolskjutsregemente för Nykvarns kommun 1 Allmän information Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri

Läs mer

Antagna av barn- och ungdomsnämnden , 2013/30, dnr 2013/0052 BUN

Antagna av barn- och ungdomsnämnden , 2013/30, dnr 2013/0052 BUN Barn- och ungdomsnämnden 2013-02-27 Sollentuna kommuns riktlinjer för skolskjuts Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2013-03-19, 2013/30, dnr 2013/0052 BUN Innehåll Sollentuna kommuns riktlinjer för skolskjuts...

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, 8 Dnr ks 10/16. Skrivfelsrättad av hum punkt 10 2010-09-29 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Svedala kommun

Skolskjutsreglemente för Svedala kommun 1(8) 2(8) Lars Steimer, skolskjutsansvarig Lars.steimer@svedala.se Skolskjutsreglemente för Svedala kommun 1. Inledning Varje kommun fastställer regler och riktlinjer för sin skolskjutsverksamhet. Utbildningsnämnden

Läs mer

Sollentuna kommuns riktlinjer för skolskjuts. Innehåll

Sollentuna kommuns riktlinjer för skolskjuts. Innehåll Barn- och ungdomsnämnden Sollentuna kommuns riktlinjer för skolskjuts Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2013-03-19, 2013/30, dnr 2013/0052 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2016-02-16, 2016/21,

Läs mer

Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun

Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun SKN 2016/311 Utbildningsförvaltningen Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun Beslutade av skolnämnden den 7 december 2016. Ersätter från och med beslutsdatum tidigare regler/reglementen för skolskjuts.

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Datum Sida 11-06-07 1(1) Skolskjutsreglemente för grund- och särskola i Tibro Kommun Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 Datum Sida 11-06-07 1(7) Innehåll Allmänna lagkrav... 2 Färdvägens

Läs mer

Del I. Skolskjuts i Linköpings kommun. Lagstiftning, riktlinjer och regler. gällande skolskjutsverksamheten. Linköpings kommun linkoping.

Del I. Skolskjuts i Linköpings kommun. Lagstiftning, riktlinjer och regler. gällande skolskjutsverksamheten. Linköpings kommun linkoping. Del I Skolskjuts i Lagstiftning, riktlinjer och regler gällande skolskjutsverksamheten. linkoping.se Version februari 2016 Utgiven av För frågor kontakta skolskjutsansvarig via växel 013-20 60 00 Foto:

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun.

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun. Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun. Upprättad: 2012-05-08 Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2012-03-07, 84 Kontaktperson: Maria Jönsson, 0511-38 68 02 Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för skolskjuts i Håbo kommun

Regler för skolskjuts i Håbo kommun Regler för skolskjuts i Håbo kommun Dokumentansvarig: Barn- och utbildningsnämnden REGEL 2(11) Regler för skolskjuts i Håbo kommun 1 Allmänna regler Bestämmelser om skolskjuts finns i skollagen (2010:800),

Läs mer

Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar

Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar Regler för grundskole- och grundsärskole-skjutsar inom Sjöbo kommun 2011-08-08 Version 1.0 Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar inom Sjöbo kommun Giltigt från och med höstterminen 2011 Antagen

Läs mer

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 1(5) (4) SKOLSKJUTSREGLER Grundskola och grundsärskola Allmänt om kommunal skolskjuts Elever som går vid den grundskola eller grundsärskola (gäller ej fritidshem) som kommunen har anvisat eleven, har rätt

Läs mer

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun.

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2015-04-13 Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. Detta dokument ersätter tidigare beslutade regler för skolskjuts. Kommunens skyldighet och ansvar Kommunen är,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR KIRUNA KOMMUN REVIDERAD AV KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 GÄLLER FROM 2015-06-13 SKOLSKJUTS Rätten till skolskjuts regleras för grundskolan i 10 kap 32 ; för grundsärskolan

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestads kommun

Regler och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestads kommun Regler och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Förskoleklass Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av kommunstyrelsen 2017-02-13 Gäller från

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ANTAGNA AV BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 2009-12-15, 81 REVIDERADE 2011-03-30, 26 SAMT 2011-11-29, 80. REVIDERADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2012-06-04, 111 1. VILKA HAR RÄTT TILL FRI SKOLSKJUTS?

Läs mer

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN 2014-06-23 1 (7) REGELVERK FÖR SKOLRESOR I 1 INLEDNING Från och med höstterminen 2013 övergick skolskjutsen i Höganäs kommun från att enbart skjutsa elever med upphandlade bussar till att även använda

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 1(9) 2011-05-27 SKN 2011/110 nr 2011.1667 Skolförvaltningen Skolkontoret Maria Tilly, Administrativ chef 0171-526 45 maria.tilly@bildning.habo.se Fastställd av skolnämnden den 22 juni 2011 SKN 42 Skolskjutsregler

Läs mer

Skolskjutsregler Robertsfors kommun

Skolskjutsregler Robertsfors kommun Skolskjutsregler Robertsfors kommun Antaget av Barn- och utbildningsutskottet 2014-02-03 INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA LAGKRAV... 1 2 REGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GYMNASIESÄRKOLA... 1 2.1 FÄRDVÄGENS LÄNGD...

Läs mer

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas Juridisk vägledning Granskad maj 2015 Mer om Skolskjuts Kommunen är i vissa fall skyldig att erbjuda eleverna kostnadsfri skolskjuts Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg

Bestämmelser för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg 1 (6) Lärande Bestämmelser för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg Antagna av kommunstyrelsen 2012-06-13, 265. Gäller från och med 2012-08-01. A. Skolskjuts - förskoleklass, grundskola och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS I ESLÖVS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS I ESLÖVS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS I ESLÖVS KOMMUN Antagna av Barn- och familjenämnden 2016-06-15 och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-06-13. 1(12) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning... 3 Beslutsfattare...

Läs mer

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Innehållsförteckning Skolskjuts och elevresor - Vad är skolskjuts?... ṣ.3 - Väntetid och färdtid... s.3 - Val av annan skola i Hudiksvalls kommun...

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun

Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun Dokumentansvarig David Idermark, 0485-471 13 david.idermark@morbylanga.se Handbok REGLEMENTE Beslutande Kommunfullmäktige 164 2016-06-21 Giltighetstid 1 juli 2016 1(6) Dnr Dnr 2015/000447-003 Beteckning

Läs mer

Reglemente för skolskjuts och elevresor. För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i Sandvikens kommun

Reglemente för skolskjuts och elevresor. För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i Sandvikens kommun Reglemente för skolskjuts och elevresor För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i Sandvikens kommun Innehållsförteckning: Skolskjutsberedning 1. Skolskjuts och

Läs mer

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN 2013-09-19 1 (7) REGELVERK FÖR SKOLRESOR I 1 INLEDNING Från och med höstterminen 2013 övergår skolskjutsen i Höganäs kommun från att enbart ha skjutsat elever med upphandlade bussar till att i stor utsträckning

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Regler för skolskjuts i Skara kommun Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden den 22 september 2011 90 Morgondagens skola med lust till livslångt lärande Inledning Gällande skolskjutsregler är beslutade

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING Riktlinjerna är beslutade i Nämnden för bildning, fritid och kultur 2015-10-20. Dnr 014-238-15 Nbfk. 1 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en

Läs mer

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Regler Övrig information 1. Fri skolskjuts Rätten till fri skolskjuts omfattar i Hammarö

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

Skolskjuts i Tranås kommun Barn- och utbildningsförvaltning Riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden BU-Kansli 1628

Skolskjuts i Tranås kommun Barn- och utbildningsförvaltning Riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden BU-Kansli 1628 Sida 1 (6) Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltning Ansvarig: BU-Kansli Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 216-6 Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Publiceringsdatum: Revideras: 217-8-1

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION SKOLSKJUTSINFORMATION sida 0 Innehållsförteckning Skolskjutsinformation Grundskola... 2 Berättigande till skolskjuts... 2 Val av annan skola eller förskoleklass... 3 Särskilda skäl... 3 Avståndsbestämmelser...

Läs mer

Antagen av barn- och utbildningsnämnden , 77, reviderad samt ny författning antagen av kommunfullmäktige , 85

Antagen av barn- och utbildningsnämnden , 77, reviderad samt ny författning antagen av kommunfullmäktige , 85 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-05-26, 77, reviderad 2014-11-27 samt ny författning antagen av kommunfullmäktige 2008-05-07, 85 1 (5) 1. Fri skolskjuts Rätten till fri skolskjuts omfattar

Läs mer

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN 2015-05-04 1 (7) REGELVERK FÖR SKOLRESOR I 1 INLEDNING Skolskjutsen i Höganäs kommun innefattar skoltransport med busskort till linjetrafik och skolskjuts. Linjetrafikens bussnät används, med upphandlade

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Fastställd av kommunfullmäktige 12 juni 2012 70 Skolskjutsbestämmelser Kommunen är enligt Skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan,

Läs mer

Skolskjuts inom Gällivare kommun

Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts Avser resor mellan anvisad på- avstigningsplats i hemmets närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola. Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk

Läs mer

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615 Skolskjutsregler Antagna av kommunfullmäktige 090615 Innehåll Skolskjutsregler... 3 1. Berättigade till skolskjuts... 3 2. Växelvis boende... 4 3. Avstånd... 4 4. Föräldraansvar... 5 5. Trafiksäkerhet...

Läs mer

Skolskjutsregler i Essunga kommun

Skolskjutsregler i Essunga kommun Skolskjutsregler i Essunga kommun Dokumenttyp Fastställd Regler 2016-10-31 51 av Utbildningsnämnden Detta dokument gäller för Utbildningsförvaltningen Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig Skoloskjutsansvarig

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente VK100S v1.0 040416, Flik 5.23 Skolskjutsreglemente 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 5.23 1 (7) Skolskjutsreglemente Riktlinjer för skolskjuts för Förskoleklass Grundskola Särskola Gymnasium Dokumentnamn Skolskjutsreglemente

Läs mer