Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010

2 Innehållsförteckning 1 Allmän information Huvudregel avstånd Elevernas tidspassning Sen ankomst Väntetider Försenad skolskjuts Skolskjuts för elever med skolbarnsomsorg Elever i särskolan Elever i gymnasieskolan Ändrat behov av skolskjuts Kortvariga funktionshinder - försäkringsärenden Medicinska skäl Annan särskild omständighet Elever från annan kommun Återlämnande av busskort Resa vid gemensam vårdnad med växelvis boende Utbildning och information Ansökan om skolskjuts Tidtabell Skolskjutsvägar Trafikfarlig väg Väghållning Säkerhet under färd Ansvar Kontroll Avsteg från gällande reglemente Överklagan av beslut

3 1 Allmän information Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet. Skyldigheten omfattar inte elever som väljer att gå i annan grundskola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i. Skyldigheten omfattar inte heller elever som väljer att gå i en fristående skola. Enligt skollagen har elever som flyttar till annan kommun rätt att gå kvar sista årskursen på den skola eleven har påbörjat sin utbildning, men eleven har då inte längre någon rätt till skolskjuts. Information om allmänna regler som gäller för skolskjutsar finns på kommunens hemsida, Vårdnadshavare är skyldig att själv informera sig om vilken tidtabell som är aktuell. 2 Huvudregel avstånd Med skolväg menas den kortaste användbara väg mellan folkbokförd adress och den skola till vilken eleven är hänvisad för sin skolgång. Kortaste skolväg till skola för skolskjuts: Förskoleklass 3 km Grundskola år km år km år km Gymnasiet 6 km Särskola Individuell bedömning Specialskola Staten är huvudman och ombesörjer skolskjuts I de fall skolskjuts medges får eleven själv ta sig till anvisad uppsamlingsplats. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till/från skolan eller hållplats. 3 Elevernas tidspassning Skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på elev som inte finns på uppsamlingsstället på utsatt tid. Anges avgångstiden som en tidsintervall ska eleven finnas på uppsamlingsplatsen när tidsintervallet börjar. Ex. anges avgångstid för exempelvis skoltaxi till kl ska eleven finnas på uppsamlingsplatsen kl

4 4 Sen ankomst Om elev kommer sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavare som har ansvaret för elevens transport. Kommunen svarar ej för kostnader eller ersättningsanspråk i samband med händelsen. Om elev på grund av undervisningen inte kommer i tid till skolskjutsen är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport. Vårdnadshavare och myndig elev är skyldig att själv ta reda på vilken tidtabell som är aktuell. 5 Väntetider Väntetider bör undvikas men kan uppstå i anslutning till skolans start och slut. Maximal väntetid utomhus är 15 minuter och inomhus 60 minuter. Under väntetid ska personal från skolan finnas till hands. Väntetider utomhus kan förekomma vid byte av transportmedel. Detta gäller inte gymnasieelever. 6 Försenad skolskjuts Blir skolskjutsen mer än 30 minuter försenad ska skolan meddelas, gäller både vid färd till och från skolan. Detta gäller inte för buss i linjetrafik. Skolan ska vara bemannad att ta emot sådana meddelanden. Skolan ska meddela hemmet om skolskjutsen blir mer än 40 min försenad. 7 Skolskjuts för elever med skolbarnsomsorg Elev har inte rätt till skolskjuts mellan bostad och skolbarnsomsorg. 8 Elever i särskolan Utöver vad som sägs i övrigt i detta reglemente gäller följande för elever i särskolan: Skolskjuts medges för två dagliga resor Till hem räknas också korttidshem, korttidsfamilj och barn- och ungdomsboende, dvs. grundregeln om att utgå från folkbokföringsadressen ändras i dessa fall. Blir skolskjutsen försenad mer än 30 minuter till skolan ska skolan meddelas. Är förseningen från skolan ska skolan och hemmet meddelas. Ansvaret för meddelandet ligger på entreprenören. Skolskjutsen följer beslutad färdväg och gör heller inga extra stopp. Skolskjuts får inte användas för resa till läkare, tandläkare eller annan behandlingsresa. 3

5 Eleverna får inte utan vuxens sällskap gå mellan skolskjutsen och skola/fridshem/hem. Eleverna får inte heller lämnas ensamma i skolskjutsen. Vårdnadshavare kan skriftligt medge avsteg från denna regel. 9 Elever i gymnasieskolan För elever i gymnasieskolan regleras kommunens skyldigheter i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110). För elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (SFS 1999:1395) ska den kommun som enligt 1 kap 15 skollagen är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst 6 km. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmelser. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att utge högre ersättning än som motsvarar 1/30 av basbeloppet för varje kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Förtydligande: Lagen innebär ingen skyldighet för kommunen att anordna skolskjutsning, utan endast svara för elevens kostnader. Får eleven inackorderingstillägg innefattar detta även skolskjutskostnader. 10 Ändrat behov av skolskjuts Alla nybeställningar och permanenta avbeställningar görs av utbildningskontoret, övriga enstaka avbeställningar till exempel vid sjukdom ska göras av vårdnadshavare, myndig elev eller skolan. Avbeställning av enstaka resor kan göras dygnet runt hos skolskjutsentreprenören. Permanent ändring av skolskjuts ska anmälas till utbildningskontoret. Anmälan ska göras i så god tid att nytt beslut om skolskjuts kan tas och en ny beställning av skolskjuts kan göras. Vårdnadshavare är skyldig att anmäla frånvaro till den som skolskjutsentreprenören, gäller ej vid färd med buss i linjetrafik. Vårdnadshavare och myndig elev som inte nyttjar skolskjuts så att skolskjutsen går tom, kan debiteras kommunens kostnad för den onödiga resan. Detta gäller om man inte har gjort en avbeställning av skolskjutsen. 11 Kortvariga funktionshinder - försäkringsärenden Kommunen svarar inte för skolskjuts vid kortvarig funktionshinder. Hit räknas arm- och benbrott med gipsning, vrickningar, stukningar o. dyl. Kommunens försäkring av eleven i förskola och grundskola täcker olycksfall även under fritid inklusive skollov. 4

6 12 Medicinska skäl Läkarintyg ska styrka behovet av skolskjuts, varefter beslut om hur skolskjutsen ska utföras fattas. Omprövning ska ske minst årligen. 13 Annan särskild omständighet Utbildningschefen kan vid annan särskild omständighet besluta om rätt till skolskjuts. Annan särskild omständighet kan vara en kombination av orsaker som var för sig inte vore tillräckligt skäl för rätt till skolskjuts. Omprövning ska ske minst årligen. 14 Elever från annan kommun Kommunen har inga skyldigheter att anordna eller bekosta skolskjuts för elev som går i kommunens skolor men är folkbokförd i annan kommun. 15 Återlämnande av busskort Elev har endast rätt att disponera busskort för skolskjuts så länge han/hon är skolskjutsberättigad. Busskortet ska därför omedelbart återlämnas till skolan om skolskjutsberättigandet upphör, till exempel vid byte av adress. 16 Resa vid gemensam vårdnad med växelvis boende Barn till vårdnadshavare med gemensam vårdnad där eleven bor växelvis har rätt till fri skolskjuts, om båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Nykvarns kommun. Rätten till skolskjuts gäller från den eller de vårdnadshavares adresser som uppfyller detta reglemente. Skolskjuts eller kostnadsfri resa med linjetrafik och befintlig skolskjutsning anordnas inte till vårdnadshavare som är folkbokförd i annan kommun 17 Utbildning och information Vårdnadshavare, skolskjutsentreprenören och skolpersonal har ett gemensamt ansvar för att ge resande elever information om vilka ordningsregler om gäller vid hållplats, vid på och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet. Informationen bör framförallt koncentreras till de yngre eleverna 5

7 18 Ansökan om skolskjuts Ansökan om skolskjuts ska ske när behovet uppstår. Anmälan ska ske i god tid och undertecknas av båda vårdnadshavarna. Om behovet ändras under läsåret ska anmälan om ändring ske så snart som möjligt. 19 Tidtabell Den tidtabell som fastställs inför varje läsår gäller för eleven och ska hållas av skolskjutsentreprenören. Skolskjutsen får inte avgå från hållplats före angiven tidpunkt. Vårdnadshavare är skyldiga att själv ta reda på om förändring i tidtabellen sker under läsåret. 20 Skolskjutsvägar Skolskjutsvägar är allmänna vägar samt enskilda vägar som i överensstämmelse med gällande regler och krav avseende vägarnas standard och utformning uppbär statliga och/eller kommunala underhållsbidrag. 21 Trafikfarlig väg På grund av trafiksäkerhetsmässiga skäl kan elev medges skolskjuts utan hänsyn till skolvägens längd. 22 Väghållning För att skolskjutsfordon ska trafikera skolskjutsvägar krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad och sandad, i annat fall är transportören inte skyldig att utföra skolskjutsen. Vid svåra väderleksförhållanden kan skolskjutsarna helt eller delvis komma att ställas in. 23 Säkerhet under färd Buss får starta först då alla passagerare sitter ner och har bälten på i de fall bälten finns i bussen Passagerare ska sitta ner och vid de fall bälten finns, vara fastspänd under hela resan. Om passagerare vägrar att följa gällande säkerhetsbestämmelser ska föraren redogöra för gällande bestämmelser. Om passagerare trots redogörelse för säkerhetsbestämmelserna inte följer dessa ska förare ringa berörd skola och meddela om försening. Om förare anser det 6

8 nödvändigt ska skolans personal kontaktas med syfte att dessa endera stöder situationen per telefon alternativt besöker platsen där bussen befinner sig. 24 Ansvar Utbildningschefen har det övergripande ansvaret för kommunen skolskjutsar. 25 Kontroll Tekniska enheten i samråd med kommunens säkerhetssamordnare genomför kontroll av färdväg och hållplatser utifrån säkerhetssynpunkt. Kontrollen genomförs en gång per år. 26 Avsteg från gällande reglemente Stor restriktivitet gäller vid avsteg från kommunens skolskjutsreglemente. Avsteg från reglementet kan prövas. Bilaga 1 anger gällande avsteg från skolskjutsreglementet. 27 Överklagan av beslut Överklagan av beslut om rätt till skolskjuts kan göras enligt 10 kap Kommunallagen. Det som då sker är en så kallad laglighetsprövning dvs. om beslutet har fattats i enlighet med gällande lagar och kommunala regelverk. Det sker alltså inte någon prövning av det enskilda beslutet utan om beslutet har fattats på rätt sätt. 7

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

ANVISNINGAR VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM RÖR GYMNASIEELEVERS RESOR

ANVISNINGAR VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM RÖR GYMNASIEELEVERS RESOR ANVISNINGAR VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM RÖR GYMNASIEELEVERS RESOR Antagna av Skövde kommuns kommunstyrelse den 7 juni 2011, (KS 105/2011), att gälla från och med läsåret 2011/2012, reviderade den 5

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING...

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialutskottet AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... 3 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Skolans tillsynsansvar

Skolans tillsynsansvar Mönsterås Kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd i ledningsgruppen den 13 april 2011 Skolans tillsynsansvar Med tillsynsansvar menas ansvar för eleven eller ungdomen. Syftet är att skolan

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer