Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolskjutsreglemente. Timrå kommun"

Transkript

1 Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden

2 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun Rätt till skolskjuts Skolskjutsgränser - skolområden Gångavstånd Väntetider och samordning Särskilda regler och rekommendationer Definitioner...2 Bilaga Utdrag ur Skollagen 10 kap Grundskolan (2010:800) Mottagande i en annan kommun Skolskjuts i hemkommunen Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen Skolskjuts gäller friskolor

3 Skolskjutsreglemente för Timrå kommun Rätten till skolskjuts föreligger för elever i grundskolan och gymnasieskolan. Elever skall genom sina vårdnadshavare ansöka om skolskjuts. Detta sker på särskild blankett. För att kunna planera och dimensionera skolskjutsarna skall anmälan om skolskjuts ske inför varje läsår. Anmälan skall ske i god tid och undertecknas av målsman, dock senast 10 juni årligen skall ansökan ställas till skolans rektor inför höstterminen. Om behovet ändras under läsåret skall anmälan om ändring ske så snart som möjligt till skolans rektor. Rektor fattar beslut om skolskjuts i enlighet med Timrå kommuns skolskjutsreglemente. 1. Rätt till skolskjuts 1.1 Grundskolelever skall beviljas skjuts till och från, den av kommunen anvisade, skolan om skolvägens längd är: - lägst 2 km för elever upp till och med årskurs 3 - lägst 3 km för elever från årskurs 4 till årskurs 9. Med skolväg avses den kortaste användbara gångvägen mellan hemmet och infarten till skolområdet. Avståndet mäts och bedöms av rektor utifrån strävan om sammanhållet skolskjutsområde. I de fall det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen så har elev rätt till skolskjuts vid val av annan kommunal skola än den anvisade. Skolskjuts beviljas då utifrån gällande bestämmelser om skolvägens längd. Ett exempel på en ekonomisk svårighet kan vara då kommunen blir tvingad att anordna särskild skolskjuts (taxi) för en elev. Alla överklaganden av skolskjutsärenden ska behandlas i Barn- och utbildningsnämnden. Samtliga gymnasieelever vid Timrå gymnasieskola är beviljade busskort, oavsett avstånd till skolan. Elever kan även erhålla skolskjuts om: 1.2 Skolvägen bedöms som särskilt trafikfarlig. 1.3 Eleven har sådana funktionshinder att de är i behov av skolskjuts. Särskild skolskjuts kan beviljas efter läkares bedömning. 1.4 Annan särskild omständighet föreligger, till exempel där eleven av kända anledningar tvingats byta skola. Bedömning görs av mottagande rektor. 2. Skolskjutsgränser skolområden Inom kommunens tätorter ska enhetlighet eftersträvas ifråga om elevers rätt till skolskjuts. Rektorsområdena indelas därför i mindre områden inom vilka samtliga elever i en årsgrupp behandlas lika, d.v.s. beviljas eller beviljas inte skolskjuts. Detta kan medföra en något generösare tillämpning av bestämmelserna för vissa elever och en mera restriktiv tillämpning för andra. Respektive rektor skall till barn- och utbildningsnämnden inlämna förslag på skolskjutsområden. Nämnden fastställer därefter skjutsområdena. 3. Gångavstånd Rätt till skolskjuts innebär inte alltid att en elev får skolskjuts ända från hemmet och till skolan eller tvärtom. Eleven kan åläggas att själv transportera sig till närmaste av skolan anvisad på eller

4 avstigningsplats för skolskjutsen. Detta benämns som gångavstånd. Med gångavstånd menas det avstånd från elevens hem till närmaste av skolan anvisad på eller avstigningsplats för skolskjutsen. Busslinjernas och taxiturernas sträckning avgör var en elev ska stiga på eller av en skolskjuts. Med acceptabla gångavstånd menas avståndet från elevens hem till närmaste av skolan anvisad på- /av- stigningsplats. Längsta gångavstånd från elevens hem till anvisad hållplats är 2 km för elever i årskurs 1-3 och 3 km för elever i årskurserna 4-9. Bestämmelserna i 1.1. gäller som huvudregel. 4. Väntetider och samordning I möjligaste mån ska skolans arbetstider och tiderna för skolskjutsarnas ankomst och avgång anpassas till varandra. Eleverna behöver tid för att förflytta sig från skolskjuts till kapprum och lärosal samt tvärtom. Tid upp till 20 minuter före skoldagens start och 20 minuter efter skoldagens slut är att betrakta som rasttid och inräknas inte i väntetiden för eleverna. Acceptabel väntetid per vecka om aktiviteter inte anordnas för eleverna får uppgå till högst 80 minuter. Aktivitet som skolan planerar, leder och anordnar inberäknas inte i väntetid. Skolskjuts från annan adress än bostadsadress medges normalt inte. 5. Särskilda regler och rekommendationer I skolskjutsförordningen och Vägverkets föreskrifter om skolskjutsning regleras hur samråd om skolskjutsar ska ske och hur inspektion av skjutsarna ska genomföras. Kommunens rektorer har nämndens uppdrag att ansvara för detta inom sina områden. Nämndens kontaktledamöter ska vid sina skolbesök ta del av hur inspektionen utövas och hur skolskjutsverksamheten fungerar. I de fall barnet bor växelvis hos båda föräldrarna inom kommunen, skall behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser, om det är fråga om växelvis boende enligt ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen. Behovet av skolskjuts skall också prövas från en icke-vårdnadshavares adress i vissa fall, nämligen när det är fråga om sådant boende som enligt praxis kan anses vara s.k. varaktigt boende. Skyldigheten att pröva behov av skolskjuts från båda adresserna gäller i princip endast när barnet bor lika mycket hos vardera föräldern. 6. Definitioner 6.1 Med skoldagens början och slut avses den tidpunkt då lektionerna normalt börjar och slutar. 6.2 Med skolväg avses den kortast användbara gångvägen från hemmet till den skola som eleven anvisats till. 6.3 Med gångavstånd menas det avstånd från elevens hem till närmaste av skolan anvisad på eller avstigningsplats för skolskjutsen. 6.4 Med hemmet avses normalt den bostad där eleven är folkbokförd eller vid växelvis boende där förälder är folkbokförd. 6.5 Med aktivitet menas aktiviteter som planeras och leds utav skolans personal före och efter normalt schemalagd planering för barn och elever. Sida 2

5 Bilaga Utdrag ur Skollagen 10 kap Grundskolan (2010:800) Mottagande i en annan kommun 25 En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun. 26 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att kommuner får anordna särskild utbildning i sin grundskola. Föreskrifterna får innebära att elever från hela landet i mån av plats ska tas emot på utbildningen. 27 En kommun får även i andra fall än som avses i 24 tredje stycket, 25 eller 26 ta emot en elev från en annan kommun i sin grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare. 28 En elev som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under läsåret. Om det för eleven återstår endast en årskurs, har eleven också rätt att gå kvar sista årskursen / / Skolskjuts i hemkommunen 32 Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen 33 En elev som med stöd av 25 går i en annan kommuns grundskola och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen. Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun / / Skolskjuts gäller friskolor 40 Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer