Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga"

Transkript

1 GRUNDSKOLENÄMNDEN OL~- 0 9 SAMMANTRÄDEsDATUM 2 april DIARIENUMMER GSN-2015/217 SIDA 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 2 april Tid och plats Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l Beslutande Ledamöter Jelena Drenjanin (M), Ordförande Cem Delen (FP) Sara Heelge Vikmång (S) Ted Wallebo (M) Christoffer Engkvist (C) Gorges Barkho (KO) LeifDyrvall (DP) Sven Pernils (SD) Sefkan Halbori (S) Margareta Lyden Lövkvist (S) Birgitta Ljung (MP) Michaela Lööf (S) Erica Stensson (V) Frånvarande följande paragrafer Samtliga Tjänstgörande ersättare Jan Nordström (S) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Carl Göransson (M), Mats Österholm (M), Ludvig Angelis (M), Amanda Söderberg (FP), Katarina Wigle (C), Ragnar Kåhre (HP), Bo Adolfsson (SD), Rabieh Daikalan (S), Kemo Ceesay (S). Övriga närvarande Utses att justera Se nästa sida Birgitta Ljung Justeringens tid Onsdagen den 8 april 2015 Paragrafer 1-4 Underskrifter ~ ~ Justerande l Utdragsbestyrkande:

2 GRUNDSKOLENÄMNDEN SIDA 2 (9) Grundskalenämndens etra sammanträde den 2 april Övriga närvarande Monica Hjmt von Zeipel, tf. grundskalechef Per Hjelm, biträdande grundskalechef Agneta Sarenius Wickström, nämnd- och utredningssekreterare Signalurer: Juslerare ~ Uldragsbesl yrkande: dalum och signalur

3 GRUNDSKOLENÄMNDEN SIDA 3 (9) BEVIS om justering av Grundskalenämnden protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Grundskalenämnden har sammanträtt den 2 april 2015 Protokollet har justerats den 8 april 2015 Anslaget sattes upp den 9 april 2015 Anslaget tas ner den 30 april 2015 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 30 april 2015 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Nämndsekretariatet eller Agneta Sarenius Wickström Signaturer: Justerare Uldragsbeslyrkande: dalum och signalur

4 GRUNDSKOLENÄMNDEN SIDA 4 (9) Grundskalenämnden Sammanlrädesdalum 2 april 2015 Paragraf 1 Godkännande av föredragningslistan Grundskalenämndens beslut Nämnden godkänner föredragningslistan till dagens sammanträde. Signalurer: Juslerare Uldragsbeslyrkande: dalum och signalur

5 GRUNDSKOLENÄMNDEN StDA 5 (9) Sammanträdesdatum Paragraf Grundskalenämnden 2 april Diarienummer GSN-2015/ Ansökan från The Learning Lab i Stockholm AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående grundskola vid Skapaskolan i Huddinge kommun, 2016/17, Dnr :893 Grundskalenämndens beslut Nämnden ställer sig positiv till en skoletablering i området Rosenhill l: 12meden notering om att lokaliseringen av skolan kan forsvåra den organisatoriska planeringen i området. Sammanfattning Skapaskolan har idag tillstånd fcir en skola F-6 och bedriver verksamhet i lokaler m ed tillfålligt bygglov. skapaskolan söker nu utökat tillstånd så att skolan kan hantera elever i grundskolans alla årskurser F-9. Skapaskolan avser att bedriva verksamheten i nya lokaler från och med hösten Lokalerna planeras i nära anslutning till Vistaskolan och Rosenhillskolan. Lokaliseringen i anslutning till redan befintliga skolor och i nära anslutning till pendeltåg riskerar att fårsvåra den organisatoriska planeringen i området. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP), LeifDyrvall (DP), Katarina Wigle (C), Sven Pernils (SD), biträdande grundskolechef Per Hj elm och Ragnar Kåhre (HP). Protokollsanteckningar Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) lämnar bifogade protokollsanteckning till protokollet, GSN Bilaga 2: 1 och GSN 2:2 Bilagor Protokollsanteckningar från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna Beslutet delges skolinspektionen Akten Signaturer: Utdragsbestyrkande: datum och signatur

6 Huddinge kommun Grundskalenämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 2: Ansökan från The Learning Lab i Stockholm AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola vid skapaskolan i Huddinge kommun, 2016/17, Dnr :893 l tjänsteutlåtandet lyfter förvaltningen fram ett antal viktiga aspekter som är problematiska kring lokaliseringen som Skapaskolan önskar. Att den ska ligga i anslutning till redan befintliga skolor och i nära anslutning till pendeltåg riskerar att försvåra kommunens planering av skolverksamheten. Trafiksituationen är redan ansträngd och kommer att förvärras. Förvaltningen visar också på att de fristående skolor som ligger i bra kollektivtrafiklägen lockar en alltför liten andel från närområdet och att andelen elever som inte bor i Huddinge kommun är stor. Det finns redan en kommunal skola med 700 elever som närmaste granne. För de elever som redan går på Skapaskolan innebär en flytt på 3,3 km att skolvägen förlängs för de allra flesta vilket försvårar för vårdnadshavare och elever. Vår principiella utgångspunkt är att det ska vara ordning och reda i skolsystemet. Syftet med grundskaleverksamheten ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna. Alla Huddingebor ska vara trygga i att deras skattepengar går till utbildning med hög kvalitet. Vi ser därför fram mot samarbetsregeringens utredningar och förslag på detta område som vi också vill ska innebära att kommunerna ges ett avgörande inflytande över nya skoletableringar. Särskilt viktigt är det att kommunerna har inflytande över de etableringar som hindrar arbetet för att motverka segregation. Det ska vara krav på långsiktighet i ägandet av skolor. Nämndens beslut idag måste givetvis utgå från dagens lagar och regler. Det får vara slut på eperimenterandet med våra barn. skattesänkningar, privatiseringar, byråkratisering och vinstjakt har gått ut över kvaliteten, kunskapsresultaten och den jämlika skolan. Kvaliteten i skolan måste förbättras- för varje enskilt barns skull och för våra gemensamma framtidsutsikters skull.

7 Huddinge kommun Grundskalenämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 2: Ansökan från The Learning Lab i Stockholm AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola vid Skapaskolan i Huddinge kommun, 2016/17, Dnr :893 I tjänsteutlåtandet lyfter förvaltningen fram ett antal viktiga aspekter som är problematiska kring lokaliseringen som skapaskolan önskar. Trafiksituationen är redan ansträngd och kommer att förvärras. Det finns redan en kommunal skola med 700 elever som närmaste granne vilket skapar en situation där skolor inte ligger spridda for att ge de yngre barnen möjlighet till en skola nära hemmet. För de elever som redan går på skapaskolan innebär en flytt på 3,3 km att skolvägen forlängs for de allra flesta vilket forsvårar för vårdnadshavare och elever. Vi beklagar att det blivit så, men förstår samtidigt att det inte är enkelt att hitta en tomt for ett skolbygge. Vår principiella utgångspunkt är att det ska vara ordning och reda i skolsystemet. Syftet med grundskaleverksamheten ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna. Alla Huddingebor ska vara trygga i att deras skattepengar går till utbildning med hög kvalitet. Vi ser därfor fram mot samarbetsregeringens utredningar och förslag på detta område och vi hoppas och tror att Skapaskolan är en skola som skulle acceptera en forändring där vinstutdelningar inte är möjliga och vilja arbeta vidare även efter en sådan reform, kanske i annan bolagsform. I det läge där en majoritet av svenska folket vill se en förändring som innebär att skolor inte får ha vinstsyfte är det viktigt att vi inte får en etablering av flera skolor som har vinstutdelning som huvudsyfte i enlighet med aktiebolagsordningen. Vi vet också att Skapaskolan idag är en populär skola bland elever och föräldrar och vi hoppas att skolan kommer att ha ett bra samarbete med de kommunala skoloma i området och med skolförvaltningen. För Miljöpartiet de gröna

8 GRUNDSKOLENÄMNDEN StDA 6 (9) Sammanträdesdatum Grundskalenämnden 2 april Paragraf Diarienummer GSN-2015/ Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17, Dnr :769 Grundskalenämndens beslut Nämnden ställer sig positiv till en skoletablering i centrala Huddinge med en notering om att lokaliseringen av skolan kan försvåra den organisatoriska planeringen i området. Sammanfattning Kunskapsskolan ansöker om att få starta en grundskola i årskurserna 4-9 för 420 elever i centrala Huddinge. Elevprognoserna fram till 2023 i närområden Fullersta och Sjödalen i årskurserna 4-9 visar på en ökning med cirka 850 elever. Lokaliseringen i nära anslutning till pendeltåg riskerar dock att försvåra den organisatoriska planeringen i området då erfarenheten från två fristående skolor i närområdet med närhet till pendeltåg har en mycket stor andel elever från andra kommuner och mycket liten andel elever från närområdet. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), Sara Heelge Vikmång (S), Leif Dyrvall (DP), Birgitta Ljung (MP), Cem Delen (FP), biträdande grundskalechef Per Hj elm, Sven Pernils (SD), Margareta Lyden-Lövkvist (S), Mats Österholm (M),Sefkan Halbori (S), Katarina Wigle (C), Carl Göransson (M) och Ludvig Angelis (M). Yrkanden Under överläggningen yrkar Sara Heelge Vikmång (S) och Birgitta Ljung (MP) att nämnden avstyrker ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB med hänvisning till att de inte erbjuder fritidshemsverksamhet med en notering om att skolan dessutom skull e försvåra den organisatoriska planeringen i området. s ignaturer: Justerare Utdragsbestytkande: datum och signatur

9 GRUNDSKOLENÄMNDEN StDA 7 (9) Sammanträdesdatum Paragraf Gru ndskolenäm n den 2 april forts. Diarienummer GSN-2015/ Propositioner Ordfårande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Votering begärs av Sara Heelge Vikmång (S) Nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst får bifall till ordfårandes fårslag Nej-röst får bifall till Sara Heelge Vikmång (S) och Birgitta Ljungs (MP) yrkande. Voteringsresultat Med 6 ja-röster får Jelena Drenjaninfs yrkande mot 6 nej -röster får Sara Heelge Vikmång och Birgitta Ljungs yrkande beslutar grundskalenämnden i enlighet med Jelena Orenjanios yrkande. Nej- Avstår från att Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst röst rösta Cem Delen (FP) Ted W allebo(m) Christopher Enkvist (C) Gorges Barkho (KD) Leif Dyrvall (DP) Sven Pernils (SD) Sara Heelge Vikmång (S) Sefkan Halbori (S) Margareta Lyden-Lövkvist (S) Birgitta Ljung (MP) Jan Nordström (S) Jelena Drenjanin(M), ordförande Summa: 6 6 Reservationer Sara Heelge Vikmång (S), Sefkan Halb01 i (S), Margareta Lyden-Lövkvist (S) och Jan Nordström (S) lämnar en skriftlig reservation till fånnån får eget yrkande. Birgitta Ljung (MP) lämnar en skriftlig reservation till fånnån får eget yrkande. Sven Pernils (SD) reserverar sig mot beslutet. Bilagor Reservation från Socialdemokratema och Miljöpartiet de Gröna, Bilaga GSN 3: l och GSN 3:2 Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 GRUNDSKOLENÄMNDEN SIDA 8 (9) Grundskolanämnden Sammanträdesdatum Paragraf 2 april forts. Diarienummer GSN-2015/ Beslutet delges skolinspektionen Akten Signaturer: Utdragsbestyrkande: datum och signalur

11 Huddinge kommun Grundskalenämnden RESERVATION Ärende 3: Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola i Huddinge kommun fr. o. m. läsåret 2016/17, Dnr :769 Vi reserverar oss till förmån för vårt eget förslag till beslut: att nämnden avstyrker ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB med hänvisning till att de inte erbjuder fritidshemsverksamhet med en notering om att skolan dessutom skulle försvåra den organisatoriska planeringen i området. l tjänsteutlåtandet lyfter förvaltningen fram ett antal viktiga aspekter som är problematiska kring Kunskapsskolans ansökan. Att skolan planeras i nära anslutning till pendeltåg riskerar att försvåra kommunens planering av skolverksamheten. De fristående skolor som idag ligger i bra kollektivtrafiklägen lockar en alltför liten andel från närområdet och andelen elever som inte bor i Huddinge kommun är stor. Huvudmannen avser inte erbjuda öppen fritidsverksamhet för eleverna i årskurs 4-6 något som 34 procent i dessa årskurser idag nyttjar i kommunen. Huddinge kommun kommer då att vara skyldiga att erbjuda fritidsverksamhet för de elever som är skrivna i Huddinge kommun. Vi ställer oss frågan vem som ekonomiskt och organisatoriskt ska ta ansvar för att barnen tar sig från morgonfritids till skolan och från skolan till eftermiddagsfritids? Lärarförbundet, LR och Saco går enligt samverkansprotokollet mot att Kunskapsskolan beviljas tillstånd då man inte erbjuder fritidsverksamhet. Något som vi instämmer i och tycker att nämnden borde lyssnat på. Vår principiella utgångspunkt är att det ska vara ordning och reda i skolsystemet. Syftet med grundskaleverksamheten ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna. Alla Huddingebor ska vara trygga i att deras skattepengar går till utbildning med hög kvalitet. Vi ser därför fram mot samarbetsregeringens utredningar och förslag på detta område som vi också vill ska innebära att kommunerna ges ett avgörande inflytande över nya skoletableringar. Särskilt viktigt är det att kommunerna har inflytande över de etableringar som hindrar arbetet för att motverka segregation. Det ska vara krav på långsiktighet i ägandet av skolor. Nämndens beslut idag måste givetvis utgå från dagens lagar och regler.

12 Det får vara slut på eperimenterandet med våra barn. skattesänkningar, privatiseringar, byråkratisering och vinstjakt har gått ut över kvaliteten, kunskapsresultaten och den jämlika skolan. Kvaliteten i skolan måste förbättras- för varje enskilt barns skull och för våra gemensamma framtidsutsikters skull.

13 Huddinge kommun Grundskalenämnden Reservation Ärende 3: Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola i Huddinge kommun fr. o. m. läsåret 2016/17, Dnr :769 Huvudmannen avser inte erbjuda öppen fritidsverksamhet för eleverna i årskurs 4-6 något som 34 procent i dessa årskurser idag nyttjar i kommunen. Huddinge kommun kommer då att vara skyldiga att erbjuda fritidsverksamhet för de elever som är skrivna i Huddinge kommun. Vi ställer oss frågan vem som ekonomiskt och organisatoriskt ska ta ansvar för att barnen tar sig från morgonfritids till skolan och från skolan till eftermiddagsfritids? Lärarförbundet, LR och Saco går enligt samverkansprotokollet mot att Kunskapsskolan beviljas tillstånd då man inte erbjuder fritidsverksamhet. Detta är något som vi instämmer i och tycker att nämnden borde lyssnat på. Vår principiella utgångspunkt är att det ska vara ordning och reda i skolsystemet. Syftet med grundskaleverksamheten ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna. Alla Huddingebor ska vara trygga i att deras skattepengar går till utbildning med hög kvalitet. Vi ser därför fram mot samarbetsregeringens utredningar och förslag på detta område och vi hoppas att denna skola inom Kunskapsskolans koncern är en skola som skulle acceptera en förändring där vinstutdelningar inte är möjliga och vilja arbeta vidare även efter en sådan reform, kanske i annan bolagsform. I det läge där en majoritet av svenska folket vill se en förändring som innebär att skolor inte får ha vinstsyfte är det viktigt att vi inte får en etablering av flera skolor som har vinstutdelning som huvudsyfte i enlighet med aktiebolagsordningen. Vi reserverar oss till förmån för vårt eget förslag till beslut: att nämnden avstyrker ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB med hänvisning till att de inte erbjuder fritidshemsverksamhet till de yngre barnen. För Miljöpartiet de gröna

14 GRUNDSKOLENÄMNOEN SIDA 9 (9) Sammanträdesdatum Paragraf Gr u ndskolenäm n den 2 april Diarienummer GSN-2015/ Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Länna skola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17, Dn r :835 Grundskalenämndens beslut Nämnden ställer sig positiv till en skoletablering i Länna med en notering om att lokaliseringen av skolan kan försvåra den organisatoriska planeringen i området. Sammanfattning Pysslingen ansöker om att få starta en grundskola i Länna i årskurserna F-6 för 350 elever. Elevprognoserna fram till 2023 i närområden Skogås och Länna i årskurserna F-6 visar på en ökning med cirka 230 elever. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), Cem Delen (FP), Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP), Leif Dyrvall (DP) och Sven Pernils (SD). Protokollsanteckningar Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) lämnar bifogade protokollsanteckning till protokollet, GSN Bilaga 4:1 och 4: 2 Bilagor Protokollsanteckningar från Socialdemokraterna och Miljöpmiiet de Gröna Beslutet delges skolinspektionen Akten Signaturer: Justerare Uldragsbeslyrkande: datum och signalur

15 Huddinge kommun Grundskalenämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 4: Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Huddinge kommun fr. o. m. läsåret 2016/17, Dnr :835 Vi förstår att de boende vill ha en skola för de yngre åldrarna i Länna. Vi har i olika sammanhang begärt en seriös genomgång av behovet av en ny skola i området och tycker att det är anmärkningsvärt att vi inte fått en sådan. Enligt de underlag som vi har haft tillgång till, nämndens lokalförsörjningsplan, har det varit oklart när ett behov av skola uppkommer och för vilka stadier. Vi tycker att kommunens hantering av en skola i Länna lämnar mycket övrigt att önska. l tjänsteutlåtandet lyfter förvaltningen fram att erfarenheten från andra fristående skolor som ligger väl i förhållande till kommunikationer och i nära anslutning till andra kommuner där är inflödet från andra kommuner stort. Det är en försvårande planeringsfaktor för de kringliggande kommunala skolorna. Vår principiella utgångspunkt är att det ska vara ordning och reda i skolsystemet. Syftet med grundskaleverksamheten ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna. Alla Huddingebor ska vara trygga i att deras skattepengar går till utbildning med hög kvalitet. Vi ser därför fram mot samarbetsregeringens utredningar och förslag på detta område som vi också vill ska innebära att kommunerna ges ett avgörande inflytande över nya skoletableringar. Särskilt viktigt är det att kommunerna har inflytande över de etableringar som hindrar arbetet för att motverka segregation. Det ska vara krav på långsiktighet i ägandet av skolor. Nämndens beslut idag måste givetvis utgå från dagens lagar och regler. Det får vara slut på eperimenterandet med våra barn. skattesänkningar, privatiseringar, byråkratisering och vinstjakt har gått ut över kvaliteten, kunskapsresultaten och den jämlika skolan. Kvaliteten i skolan måste förbättras- för varje enskilt barns skull och för våra gemensamma framtidsutsikters skull.

16 Huddinge kommun Grundskalenämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 4: Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om godkännande som huvudman for en nyetablering av en fristående fdrskoleklass, grundskola och fritidshem i Huddinge kommun fr. o. m. läsåret 2016/17, Dnr :835 Vi förstår att de boende vill ha en skola för de yngre åldrarna i Länna. Vi har i olika sammanhang begärt en seriös genomgång av behovet av en ny skola i området och tycker att det är anmärkningsvärt att vi inte fått en sådan eller att lämplig tomtmark pekats ut. Enligt de underlag som vi har haft tillgång till, nämndens lokalförsörjningsplan, har det varit oklart när ett behov av skola uppkommer och för vilka stadier. Vi tycker att kommunens hantering av en skola i Länna lämnar mycket övrigt att önska. V år principiella utgångspunkt är att det ska vara ordning och reda i skolsystemet. Syftet med grundskaleverksamheten ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna. Alla Huddingebor ska vara trygga i att deras skattepengar går till utbildning med hög kvalitet. Vi ser därför fram mot samarbetsregeringens utredningar och förslag på detta område och vi hoppas att denna skola inom Pysslingen-koncernen är en skola som skulle acceptera en förändring där vinstutdelningar inte är möjliga och vilja arbeta vidare även efter en sådan reform, kanske i annan bolagsform. I det läge där en majoritet av svenska folket vill se en förändring som innebär att skolor inte får ha vinstsyfte är det viktigt att vi inte får en etablering av flera skolor som har vinstutdelning som huvudsyfte i enlighet med aktiebolagsordningen. Vi vet också att Pysslingens förskola i Länna idag är en populär förskola bland föräldrar och vi hoppas att skolan kommer att ha ett bra samarbete med ev. tillkommande kommunal skola i området och med skolförvaltningen. För Miljöpartiet de gröna

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 14 augusti 2014 GSN-2014/1047 1 (10) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskolenämnden Ja Sammanträdesdag 14 augusti 2014 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-18:25, A-salen,

Läs mer

Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga

Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga SAMMANTRÄDESDATUM 16 juni2015 DIARIENUMMER GSN-2015/219 1 (20) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 16 juni 2015 Tid och plats Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: GRUNDSKOLENÄMNDEN SAMMANTRÄDEsDATUM 13juni2017 DIARIENUMMER GSN-20 17/55 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 13 juni 2017 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-20:35,

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för middag mellan klockan 17:15 18:15 14 juni 2016 klockan 17:00 21:10. Sessionssalen i kommunalhuset

13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för middag mellan klockan 17:15 18:15 14 juni 2016 klockan 17:00 21:10. Sessionssalen i kommunalhuset KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 13 och 14 juni 2016 KS-2016/95 1 (81) Organ Sammanträdesdag Kommunfullmäktige 13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESDATUM 8 december 2015 DIARIENUMMER GSN-2015/223 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Gmndskolenämnden Ja Sammanträdesdag 8 december 2015 Tid och plats Klockan 18:00-19:50, Sessionssalen,

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Klockan 18:00-21:35, ajournering 5 minuter A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga. Samtliga Samtliga.

Klockan 18:00-21:35, ajournering 5 minuter A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga. Samtliga Samtliga. SAMMANTRÄDEsDATUM 17 febru ari 2015 DIARIENUMMER GSN-2015/87 SIDA 1 (25) Nämnd Grundskolenämnden Offentligt sammanträde Ja (utom 2) Sammanträdesdag l 7 februari 2015 Tid och plats Klockan 18:00-21:35,

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2001-11-06

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2001-11-06 Grundskolenämnden 2001-11-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Vallentuna tisdagen den 6 november 2001 kl 19.00 21.15 Sten-Åke Adlivankin (m),

Läs mer

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Nämnd Miljönämnden Sid 1-30 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 12 juni 2013 Tid och plats kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Beslutande Ledamöter

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESDATUM 8 oktober 2014 DIARIENUMMER GN-2014/16 1 (21) Nämnd Offentligt sammanträde Gymnasienämnden Ja Sammanträdesdag 8 oktober 20 14 Tid och plats Klockan 18:00-19:55, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

{k:iku 'k/2-~e-- Antonina Fedorova Sekreterare

{k:iku 'k/2-~e-- Antonina Fedorova Sekreterare SAMMANTRÄDES PROTOKOLL $AMMANTRÄDESDATUM 18 september 2014 DIARIENUMMER KS-2014/1 20 1 (12) HUDDiNGE Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 18 september 2014 Tid

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-03-22 1 (30) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-03-22 1 (30) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (30) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Kommunkontoret, Vårgårda1

Kommunkontoret, Vårgårda1 Kultur- och fritidsnämnden 2002-03-12 1(11) Plats och tid Vårgårda Hockey Clubs lokal, tisdag 2002-03-12, kl. 17.30-19.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Kent Warnborg (s) deltog ej i 181 Per

Läs mer

Klockan 18:00-19:00, Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget l, Huddinge

Klockan 18:00-19:00, Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget l, Huddinge KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 2 september 2014 DIARIENUMMER KFN-2014/16 1 (17) Nämnd Offentligt sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Ja Sammanträdesdag 2 september

Läs mer

Nujin Alacabek Justerande

Nujin Alacabek Justerande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 11 november 2016 KS-2016/1352 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 11 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15-15:50, A-salen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor.

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2015-03-24 Robert Handläggare Lundh Telefon:08 Robert Lundh 508 33 638 Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20. 27 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.00 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Blanka Rutberg (M) ersätter Cecilia Karlsson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-09-03 70 (75) Plats och tid ande Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, Kl. 11.30 12.10 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Gunnar Larsson (FP) Övriga

Läs mer

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf 82 83 84 85 86 87 88 Ärendelista Budgetuppföljning 2011 Budget och nämndsplan för år 2012 samt ekonomisk plan 2013-2014 Slutredovisning Glänningesjö förskola Etablering

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Paragrafer: 27-32. Nino Vidovic (M)/ ordf Gisela Nilsson (FP) Pierre Sjöström (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL

Paragrafer: 27-32. Nino Vidovic (M)/ ordf Gisela Nilsson (FP) Pierre Sjöström (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL -a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(11 STAFFAN STOPPS. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00-18:10 Plats: Rådhuset Paragrafer: 27-32 Beslutande: Nino Vidovic

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-29 1(19) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl. 13:15-17:00 Jenny

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden. Nr 1. Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50. Plats: Fjäderholmarna, 206

Protokoll. Tekniska nämnden. Nr 1. Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50. Plats: Fjäderholmarna, 206 Protokoll Tekniska nämnden Nr 1 Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50 Plats: Fjäderholmarna, 206 Ledamöter: Christer Åkerhielm (M) ordförande Hans Grundell (LP) vice ordförande Daniel Källenfors (M) Marek Rajkowski

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Christian Ottosson och Zaire Kanat Yildirim. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Christian Ottosson och Zaire Kanat Yildirim. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 december 2015 KS-2015/36 1 (40) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 7 december 2015 Tid Klockan 17:00 22:10 Plats Beslutande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Nr 8 AB Melleruds Bolagshus 2011-11-02 1(7) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 2 november 2011 sammanträdestid klockan 08.30 10.55 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 14:00 15:10, 15:30 16:30 (Ajournering 15:45 15:55) Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kenny Fransson (S) Kerstin Jönsson (S)

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP)

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 september 2013 KS-2013/50 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 10 september 2013 Tid och plats Klockan 15:00 17:00 A-salen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 36/2014 Östernärke områdesnämnd Datum: 2014-05-13 Klockan: 14:00 17:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Ingemar Åhlén

Läs mer

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90 1 (14) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 19.00 BESLUTANDE Linda Norberg ordförande (M) Monica Brohede Tellström (FP) Espen Bjordal (S) Lena Gatenborg (M) Sofia Fölster (M) Anna Flory Kjellin (M) Christina

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-06-17 45 (56) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonas Nyberg (S), ordförande Anna Grimberg (C) Kenneth Gunnarsson (MP) Gunnar Larsson (FP) Övriga närvarande

Läs mer

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET Kallelse, handlingar och underlag Det är viktigt att kallelse, handlingar och underlag (för t.ex. beslutsärenden) kommer ut till samtliga ledamöter i tid (hur lång tid finns reglerat i stadgarna), och

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Protokoll Sno 23/2014 Skolnämnd nordost Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Närvarande ledamöter Elisabeth Malmqvist (C) Eghbal Kamran (M) Allan Armaghan (S) Anette Stålnacke

Läs mer

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus.

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus. Mötets A till Ö I landsgillerådet har vi sett över våra egna kunskaper i sammanträdesteknik, både med tanke på våra egna sammanträden och på gilleråd, gilleting och landsgilleting. Reglerna för ett sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Klockan 18:00-20: 15, A-sa len, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Hudd inge. Frånvarande följande paragrafer. Samtliga Samtliga. Samtliga.

Klockan 18:00-20: 15, A-sa len, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Hudd inge. Frånvarande följande paragrafer. Samtliga Samtliga. Samtliga. SAMMANTRÄOESOATUM 13 december 2016 DIARIENUMMER GSN-2016/31 1 (21) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 13 december 20 16 Tid och plats Klockan 18:00-20: 15, A-sa len, kommunalhuset,

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19:00-20:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Lars

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden 31-38

Hjälpmedelsnämnden 31-38 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-12 Hjälpmedelsnämnden 31-38 Tid: Tisdagen den 12 juni kl.09:00-15:00 Plats: Kungsbacka närsjukhus, sammanträdesrum Tjolöholm Ledamöter Bengt Eliasson (fp) Berit von

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-28 1(7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 11:00-12:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (12) Plats och tid Beslutande KS-salen

Läs mer

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 februari 2017 KS-2016/2917 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 20 februari 2017 Tid och plats Klockan 16:00-17.30, A-salen,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer