Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESDATUM 16 juni2015 DIARIENUMMER GSN-2015/219 1 (20) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 16 juni 2015 Tid och plats Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Bes lutande Ledamöter Jetena Drenjanin (M), Ordförande Cem Delen (FP), l :e vice ordförande Sara Heelge Vikmång (S) 2:e vice ordförande Ted Walleho (M) Christoffer Engkvist (C) G01 ges Barkl1o (KD) Leif Dyrvall (DP) Sven Pernils (SD) Sefkan Halbori (S) Margareta Lyden Lövkvist (S) Birgitta Ljung (MP) Erica Stensson (V) Frånvarande följande paragrafer Samtliga Tjänstgörande ersättare Katarina Wigle (C) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Carl Göransson (M), Mats Österholm (M), Ludvig Angelis (M), Amanda Söderberg (FP), Jan Nordström (S), Rabieh Daikalan (S), Tove Axelsson (S) Övriga närvarande Utses att justera Se nästa sida Cem Delen Justeringens tid Underskrifter Onsdagen den 24 juni J~~~ Agneta Sarenius Wickström ekreterare?.-~ ~ {/t--1- L ~enj anin 1 Ordförande er 1-14 Cem Delen Justerande l Uldragsbestyrkande:

2 2 (20) Grundskalenämndens sammanträde den 16 juni 2015 Övriga närvarande Jukka Kuusisto, utbildningsdirektör Kerstin Gelfgren, verksamhetschef för grundskolan Per Hjelm, biträdande verksamhetschef får grundskolan Karin Särkijärvi Zettervall, utredningssekreterare 1-5 Svante Axelsson, revisor 1-4 Agneta Sarenius Vikström, nämnd- och utredningssekreterare Ca 25 åhörare 1-5 l åhörare Signaturer: Juslerare Uldragsbeslyrkande: datum och signalur

3 3 (20) BEVIS om justering av Grundskalenämnden protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Grundskalenä mnden har sammanträtt den 16juni2015 Protokollet har justerats den 24juni2015 Anslaget sattes upp den 25juni2015 Anslaget tas ner den 17juli 2015 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 17 juli 2015 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Nämndsekretariatet och Agneta Sarenius Wickström Signaturer: Justerare Utdragsbest yrkande: datum och signatur

4 4 (20) Grundskolenäm n den 16juni Godkännande av föredragningslistan Grundskalenämndens beslut Nämnden fastställer fåredragningslistan med fåljande tillägg: Övrig frågor Ordfårande Jelena Drenjanin: - Angående byte av lokal for referensgruppens möte imorgon - Beslut om utbildnings- och seminm iedag i höst - Förslag om byte av dag får arbetsutskottet i september Lars Dyrvall (DP) om möjligheten att kunna nyttja skolans lokaler får mötenlsammanträden under sommaren Signalurer: Ordförande Justerare Uldragsbeslyrkande: datum och signalur

5 5 (20) Grundskalenämnden 16juni Grundskolans arbete runt diskriminering och kränkande behandling - information om rapportsammanställning av enkätresultat Karin Särkijärvi Zettervall, utredningssekreterare vid grundskaleavdelningen redovisar och infonnerar om arbetet som bedrivs på skolorna och vid grundskoleavdelningen får att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Karin Särkijärvi lettervall informerar vidare om skolornas nätverk får likabehandling, Riktlinjer i Huddinge kommun och om det strukturstöd som används på skolorna vid missstanke om trakasserier. Vidare redovisar Karin Särkijärvi Zettervall resultat och exempel från en rapport som är en sammanställning av vad 5680 elever i årskurserna 3-5 och 6-9, läsåret 2014/- 2015, svarat på i en enkät angående hur de upplever situationen i skolan gäll ande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rapporten ger infonnation om hur vi bör utfonna arbetet får att miniminera risken att kränkningar sker i våra skolor. Det är tredje året som enkäten används på skolorna. Nämnden tackar får redovisningen. Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

6 $ IDA 6 (20) Grundskalenämnden 16juni Information från förvaltningen skolinspektionen granskar Utbildningsdirektör Jukka Kuusisto infonnerar om tidsplanen i höst för skolinspektionens övergripande granskning av grundskolan och grundsärskolan som startar i augusti. Det är mycket förarbete och dokumentation som ska vara klart inför granskningen. Ett infonnationsmöte med skolinspektionen inför granskningen kommer att äga rum den 25 augusti. När det gäller grundskolan så är det främst tre grundskolor som valts ur vid den här granskningen, Trångsundsskolan, Vårbackaskolan och Grindstuskolan. När det gäller grundsärskolan så ska alla skolor granskas. Under åren kommer skolinspektionen att inspektera alla skolor i landets kommuner, utbildningsföretag och andra fristående huvudmän. Tillsynen görs i form av en regelbunden tillsyn och för Huddinge kommun gäller höstterminen All skolverksamhet granskas vart tredje år. skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Rekrytering Idar av ny rektor vid Östra grundskolan VerksamhetschefKerstin Gelfgren informerar att rekryteringen av rektor vid Östra grundskolan är klar och ny rektor från den l augusti är Anna Kiltorp som nu är biträdande rektor på skolan. Skolans nuvarande rektor Peter Bragner blir rektor på nya Glömstaskolan från hösten. Signaturer: Justerare Uldragsbestyrkande: datum och signalur

7 7 (20) Grundskalenämnden 16 juni Revisionens mål och uppgift- grundskalenämndens revisorer informerar om sitt uppdrag Huddinge kommuns revisor Svante Axelsson infonnerar om revisorernas uppdrag i kommunens nämnder och bolag. Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. Fullmäktige ska välj a minst fem revisorer får va1je mandatperiod och i Huddinge kommun har man valt att ha sju revisorer. Revisorerna utövar inte partipolitik i sin granskning. Revisorerna ska granska om verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontroll en i styrelser och nämnder är tillräcklig. Det är de fårtroendevaldas ansvar som granskas, bedöms och prövas. Revisorerna anlitar yrkesrevisorer (sakkunniga) och får närvarande är det EY som har uppdraget. Nämnden tackar får informationen. Signaturer: l Justerare (/!/" Utdragsbestyrkande: datum och signatur

8 8 (20) Grundskalenämnden 16juni Paragrar Diarienummer GSN-2015/ Skolor och skolorganisation i Trångsund-Skogås Grundskalenämndens beslut l. Nämnden beslutar att åtettemittera nämndens beslut om omorganisation av skolorna i Trångsund-Skogås sker enligt alternativ B till nämndens sammanträde den 8 september 2015 med komplettering som fokuserar på områdena kvalitet, trygghet och res u l t at. 2. Nämnden beslutar att återremittera nämndens beslut om en omorganisation som behöver genomföras på de olika skolorna påbö1jas i och med starten av läsåret 16/ 17 till nämndens sammanträde den 8 september 2015 med komplettering som fokuserar på områdena kvalitet, trygghet och resultat. 3. Nämnden beslutar projektering av en ny skola i Skogås påbö1jas skyndsamt 4. Nämnden beslutar lokalavdelningen får i uppdrag att genomfåra behovsinventering och utifrån detta en invändig uppfräschning av Östra grundskolans lokaler Sammanfattning Elevantalet i Trångsund-Skogås prognostiseras att växa under de kommande l O åren med 646 elever. Samtidigt växer även elevantalet i länet med närmare elever per år var det rekord få ansökningar om start av fristående skolor - det lägsta antalet ansökningar på tio år. Detta sammantaget innebär att förvaltningen har ett behov av översyn av skolorganisationen i området och behov av nya skolor. Förvaltningen har i samråd med områdets rektorer tagit fram två alternativa lösningar får hur organisationen kan se ut Båda alternativen innebär fårändrad organisation på några av skolorna och behov av ny skola. Förvaltningen rekommenderar nämnden att fatta beslut enligt alternativ B. Förvaltningen fareslår även att den omorganisation som behöver genomfåras på de olika skolorna påbö1jas i och med starten av läsåret 16/ 17. Förvaltningen föreslår även att projektering av en ny skola får årskurserna F-6 i Skogås påbö1jas skyndsamt. Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

9 9 (20) Sammanträdesda tum Grundskalenämnden 16juni forts. Diarienummer GSN-2015/ Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), utbildningsdirektör Jukka Kuusisto, Sara Heelge Vikmång (S) Birgitta Ljung (MP), Erica Stensson (V), Katarina Wigle (C), Gorges Barkho (KD), Cem Delen (FP), Leif Dyrvall (DP), Tove Axelsson (S) och Sven Pernils (SD). Under överläggningen föreslår ordfårande Jelena Drenjanin (M) att: Nämnden beslutar att återremittera ärendet gällande beslutsatserna 1-2 till nämndens sammanträde den 8 september 2015 med komplettering som fokuserar på områdena kvalitet, trygghet och resultat. Nämnden ställer sig bakom fårslaget Under överläggningen föreslår även Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson att i beslutssats, 3. Nämnden beslutar projektering av en ny skola får årskurserna F-6 i Skogås påbö1jas skyndsamt, ta bort orden,för årskurserna F-6. Nämnden ställer sig bakom förslaget. Protokollsanteckningar Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) lämnar bifogade protokollsanteckningar till protokollet, GSN Bilaga 5: J, GSN Bilaga 5:2, GSN Bilaga 5:3 Bilagor Protokollsanteckningar från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Vänsterparti et Beslutet delges Rektorer i Trångsund-Skogås Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 Huddinge kommun Grundskalenämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende S:Skolor och skolorganisation i Trångsund-Skogås Grundska lenämnden fattade idag beslut om att återremittera punkt 1 och 2 angående omorganisation av skolorna i Trångsund-Skogås. Vi socialdemokrater tycker det är bra att punkterna återremitteras eftersom kommunikationen och förankringen så uppenbart brustit i detta ärende. Vi anser att det finns starka skäl att ifrågasätta varför förslaget inte föregåtts av en medborgardialog i den berörda kommundelen och en bred dialog med föräldrar, elever och lärare i de skolor som berörs. Processen och kvaliteten på beslutet kan genom dialog förbättras, förankras och frågetecken rätas ut. I en sådan process kan också olika andra alternativ mejslas fram. Självklart tycker vi att förslaget skulle arbetats fram i samarbete mellan de olika partierna i grundskolenämnden och inte som nu förts fram av nämndens ordförande. G rundskalenämnden ansvarar för att det ska fmnas skolplatser och utbildning av hög kvalitet till alla Huddingeelever och att lokaler och resurser utnyttjas effektivt. Nämnden har nu bett om ett kompletterat underlag som har denna utgångspunkt om som tar hänsyn till de frågor och synpunkter som framförts angående kvalitet, resultat och trygghet. Vi socialdemokrater har på nämndens sammanträde framfört att vi vill ha svar på: Hur bedömer förvaltningen de svagheter och risker som lyfts fram av rektorerna (SWOTanalyserna) och föräldrarna och hur kan dessa hanteras? (Riskanalys) Vilka andra kortsiktiga och långsiktiga alternativ finns för att skapa det antalet skolplatser som behövs i F-3 och samtidigt utnyttja befintliga lokaler effektivt? Vad kostar de olika förslagen och vilka för- och nackdelar finns med dessa förslag? Hur kan Huddinge kommun säkerställa Att de berörda skolorna kan behålla och rekrytera behöriga lärare? Elevernas trygghet? Personalens inflytande och trygghet? Att kvaliteten i verksamheterna upprätthålls och gärna ökar? Att det fmns tid och andra resurser som ger förutsättningar för en ny skolorganisation i kommundelen att lyckas? Att dialogen breddas? (till fler medborgare/föräldrar)

11 Huddinge kommun Grundskolenämnden Protokollsanteckning Ärende 5: Skolor och skolorganisation i Trångsund - Skogås. Grundskalenämnden fattade idag beslut om att återremittera punkt l och 2 i ärendet. Miljöpartiet har bifallit denna återremiss. Våra skäl får detta är följande: Ärendets hantering har flera brister. Förslaget till beslut har inte kommunicerats vare sig med föräldrar, fackliga organisationer eller oss politiker utanför koalitionen. Ett så stort och för de närmast berörda omvälvande förslag måste naturligtvis föregås av en ordentlig process av dialog, inte minst med föräldrar och barn. Samtal kunde med fördel även ha förts med oss övriga politiker. Om sådana dialoger förts skulle det kanske redan på ett tidigt stadium blivit tydligt att man borde fördjupa och bredda utredningsunderlaget och klargöra konsekvenser av flera olika alternativ. Motiven för förändringar måste även vara tydliga och klara för alla så att det finns en gemensam bild av vilket problem det är som ska lösas. Alla argument måste lyftas och värderas. Att utnyttja lokaler maximalt är förstås en självklar nödvändighet och en viktig problemställning blir då hur Östra grundskolan ska fyllas med elever. Detta kan naturligtvis ske på ett antal olika sätt. När det sedan gäller sakinnehållet i förslaget så motsätter sig miljöpartiet inrättandet av en 11-parallellig 7-9 skola av flera skäl. En sådan skola riskerar att bli alltför anonym med så många nya elever varje år och med endast tre år i skolan omsätts en tredjedel av skolans elever varje år. Vi ser även andra nackdelar med en sådan skola och den totala bilden av slutmålet för omdaningen av skolor i Trångsund- Skogås är svår att se. Skolan i Huddinge, särskilt de högre årskurserna, står inför problematiska nedskärningar under Detta försvårar naturligtvis mö j tigheter tilllärarrekrytering och vi bedömer situationen som skör och svåröverblickbar i alla sina konsekvenser. Det är därför viktigt att vara extra varsam i de ingrepp som görs i olika verksamheter. Nämnden har nu bett om ett kompletterande underlag för att kunna ta ställning. Miljöpartiet anser att följande frågeställningar bör belysas: Vilka fler alternativa lösningar finns och vilka för- och nackdelar har dessa? Förtydligad riskanalys utifrån rektorernas analys och föräldrarnas farhågor. Vilka konsekvenser får olika förslag för önskemål om placering av en ny skola? Vi vill även se belyst hur kommunen ska kunna säkerställa Att skolorna kan behålla och rekrytera behöriga lärare Att eleverna känner sig trygga Att personalen bereds inflytande och känner trygghet och arbetsglädje Att kvaliten i verksamheterna kan upprätthållas eller hel st öka Att tid och resurser avsätts för att ge förutsättningar for förändringar att lyckas Att dialogen breddas För Miljöpartiet de Gröna Birgitta Ljung

12 Huddinge kommun Grundskalenämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 5. Skolor och skolorganisation i Trångsund-Skogås Vänsterpartiet har vid många tillfållen så väl i nämnden som i kommunfullmäktige påtalat bristema vad gäller framförhållning, lokalförsörjning och organisering inom skoloma i Huddinge. Detta har inte fått vidare gehör från koalitionspartierna. Att denna situation som vi står inför i Trångsund/Skogås har uppkommit beklagar jag, men det är ett resultat av bristen på initiativ och framförhållning från de borgerliga partierna. Det här ärendet framstår som förhastat. Det är dåligt förankrat och underbyggt och olyckligt placerat i tid. Det är nog så viktigt hur ett beslut fattas som vad beslutet är. I det här fallet har inte förslaget till beslut tagits fram i dialog eller förankrats hos berörda barn, föräldrar, personal eller de andra partierna i grundskolenämnden. Vänsterpartiet anser inte att frågan har hanterats så som den bör. Det är rimligt att förvänta sig en förankring och en dialog runt så omfattande frågor. Det handlar om att stärka de demokratiska principerna. En god dialog och förankring med så väl barn, som föräldrar, personal och rektorer ger hållbarhet och kvalitet till det förslag som tas fram. Det gör att vi i nämnden får möjligheten att fatta ett bra beslut som står sig. Ärendets två första punkter återremitterades under kvällens nämndmöte. Vänsterpartiet tycker det är bra. Nu får förvaltningen en möjlighet att återkomma till nämnden med ett mer utförligt underlag samt att föra en medborgardialog. Vad det gäller de övriga två punktema så fick vi i oppositionen garantier om att de inte skulle innebära att andra tänkbara alternativ skulle uteslutas eller att det skulle leda in ärendet på ett särskilt beslut. I punkt tre togs preciserandet av att den nya skolan skulle vara en F-6 skola bort, just med hänvisning till detta. Det kan vara så att alternativ B är det bästa alternativet, så som förvaltningen och koalitionen föreslår. Men det låter sig inte förstås utifrån underlaget. Ungeriaget väcker snarare fler frågor än det ger svar. Bristen på dialog gör också att det inte går att förhålla sig till underlaget då dialogen med de berörda är så grundläggande i beredandet av ett sådant ärende. Det är viktigt att det blir ett bra och ett hållbart beslut. Vänsterpartiet har tillsammans med S och Mp i våra diskussioner tagit fram en rad synpunkter som vi anser behöver beaktas i det fortsatta arbetet med ärendet. Det är viktigt att man nu tar vara på medborgardialogen och också beaktar andra alternativ till beslut. Det behövs en öppenhet och en tydlighet om vad utmaningarna består i och hur lösningen som föreslås möter dessa utmaningar. Förslag bör vara förankrat och vara framtaget i medborgardialog. Ä ven de andra alternativen som diskuterats och som förts fram bör redogöras för. Det är väldigt olyckligt att föräldrar och barn i det här området ställs inför den här oron precis när terminen gått mot sitt slut. Jag uppskattar att så många oroliga föräldrar besökte nämndmötet och tog del av diskussionen. ~Sk Erica Stensson (V) ~

13 StDA 1 o (20) Paragrar Gru ndskolenäm n den 16juni Diarienummer GSN-2015/ Revidering av riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts HKF 641 O Grundskalenämndens beslut Grundskalenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att punkterna i riktlinjer får kostnadsfri skolskjuts, HKF 641 O ska ha den ändrade lydelse som framgår av bilaga l till förvaltningens tjänsteutlåtande i detta ärende. Förändringarna föreslås träda ikraft den l oktober Sammanfattning Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (20 l 0:800). Skolskjuts är en rättighet får de elever i grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman som går i närmsta kommunala skolenhet eller den skolenhet där kommunen har placerat dem och som uppfyll er skollagens fårutsättningar får att beviljas skolskjuts. En prövning av rätten till skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall utifrån de fårfattningsbestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Beslutet delges Kommunstyrelsen förvaltning Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

14 11 (20) Grundskalenämnden 16juni Diarienummer GSN-2015/ Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida skolorganisation - motion väckt av Sara Heelge Vikmång (5), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) Grundskalenämndens beslut Grundskalenämnden godkänner fårvattningens synpunkter i ärendet och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet vill att kommunen ska formu lera riktlinjer får kommunens samlade skolsystem med utgångspunkt att de minsta barnen ska kunna gå i skolor nära hemmet och de större barnen ska gå i skolor med större upptagningsområden. Förvaltningen anser att planeringsarbetet redan tar hänsyn till andemeningen i motionen men anser däremot inte att generella riktlinjer får att upprätta en viss typ av skolor är möjliga, ti ll exempel F-9 skolor eller skolor får olika stadier eller skolor av en given storlek då det finns får många lokala parametrar som påverkar detta. Överläggning I ärendet yttrar sig Jetena Drenjanin (M), Sara Heelge Vikmång (S) Birgitta Ljung (MP), Erica Stensson (V), Katarina Wigle (C), Leif Dyrvall (DP) och Mats Österholm (M). Yrkanden Jetena Drenjanin (M): Nämnden beslutar i enlighet med fårvattningens förslag. Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V): Nämnden beslutar att tillstyrka motionen. Propositioner Ordfårande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med fårvattningens förslag. Reservationer Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) reserverar sig mot nämndens beslut till fånnån får eget yrkande. Signalurer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

15 StDA 12(20) Gr u ndskolenäm n den 16 juni forts. Diarienummer GSN-2015/ O Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

16 13 (20) Grundskalenämnden 16 juni Diarienummer GSN-2015/ Remiss - Detaljplan för del av Gymnasiet 5, normalt planförfarande, se SBU Grundskalenämndens beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Enligt tjänsteutlåtandet från Kommunstyrelsen består planområdet av en parkeringsplats och angöring till Huddingehallen. Området tjänar också som parkering får besökare till gymnasiet och Aulan. En fårutsättning fcir planläggningen är att parkering kan ordnas som ersätter de befintliga platserna får Huddingehallen samt att behovet av boendeparkering får den nya bebyggelsen tillgodoses. De ersättande platserna bedöms rymmas på Huddingegymnasiets parkering på norra delen av fastigheten Gymnasiet 4, invid Huddingevägen, Björkängsvägen och Gymnasievägen. Vidare bedöms att ventilationsanläggningen får klorgas måste flyttas. Förvaltningen anser att tillräcklig hänsyn inte har tagits till behovet av parkeringsplatser får besökare och personal till våra verksamheter kring Gymnasietorget. Det finns även en oro kring konsekvenserna av att ventilationsanläggningen får klorgas flyttas närmare skolverksamheten. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur./

17 14 (20) Grundskalenämnden 16juni Diarienummer GSN-2015/ Remiss -Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar Grundskalenämndens beslut Nämnden godkänner fårvaltningens synpunkter och överlämnar tj änsteutlåtandet till kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet. Sammanfattning Efter revisionsgranskning avseende vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar på förvaltningen har revisorerna kommit med rekommendationer om fårändrad kontroll. Detta ska säkerställa att löner attesterats av chef innan utbetalning sker. Vidare rekommenderar revisorerna att förvaltningen tar fram rutinbeskrivningar över hur ändringar i Procapita ska genomfåras, dokumenteras och åtgärdas vid avvikelser. Förvaltningen tar till sig dessa synpunkter och kommer att ta fram bättre rutinbeskrivningar samt komplettera de befintliga kontrollerna vad avser utbetalningarna till fristående fårskolor och skolor. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Signaturer:

18 15 (20) Gru ndskolenäm n den 16juni Diarienummer GSN-2015/ Remiss - Förslag till ändring av gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun (HKF 9010) Grundskalenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänste-utlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen Sammanfattning Grundskalenämnden har fått en remiss från Kommunstyrelsens förvaltning avseende fårslag till ändringar av gemensamt reglemente får nämnder och styrelser i Huddinge kommun (HKF 90 l 0). Förvaltningen ser positivt på de fårtydliganden och tillägg som fareslås i det gemensamma reglementet får nämnder och styrelser i Huddinge kommun (HKF 90 l O) samt den språkliga uppdatering som föreslås. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M) och Sara Heelge Vikmång (S). Beslutet delges Kommunstyrelsen, delegationsbeslut C: 16 Akten Signaturer: Ordförande Utdragsbestyrkande: datum och signatur

19 SIOA 16 (20) Grundskalenämnden 16juni Höstens utbildnings- och seminariedag för nämnden Grundskalenämndens beslut Nämnden beslutar att den 29 september 2015, halvdag blir grundskalenämndens utbildnings- och seminm iedag i höst. Sammanfattning Ordfårande Je1ena Drenjanin (M) föreslår att den 29 september blir höstens datum för utbildnings- och seminariedag för nämnden, en halvdag från klockan Det är arbetsutskott inplanerat klockan som troligtvis senareläggs för att kunna ge mer tid för utbildnings- och seminariedagen. Jelena Drenjanin infonnerar vidare att förslag om innehåll och upplägg för seminariedagen har framkommit och kommer beaktas i planeringen. Beslutet delges Akten SignaiUrer: Justerare Uldragsbeslyrkande: dalum och signalur

20 17 (20) Grundskalenämnden 16juni Anmälan av delgationsbeslut Grundskalenämndens beslut Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut PUNKT ÄRENDEGRUPP BESLUTANDE NUMMER F Grundskolaärenden-grundskola F4 Beslut att anordna och bevilja skolskjuts GSN -2015/ Delegalian från grundskalenämnden GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ GSN-2015/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ Signalurer: Juslerare U dragsbeslyrkande: datum och signalur

21 18 (20) Grundskalenämnden 16 juni 2015 forts. FS F9 Beslut om skolskjuts fcir elever som omfattas av insatser fcir elevstöd Delegation från grundskalenämnden En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigande krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola Delegation från grundskalenämnden GSN-2015/ GSN-2015/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ GSN-20 15/ Rektor BuffTrångsund : : Ann/E Signaturer: Ordförr1 Utdragsbestyrkande: datum och signatur \~

22 19 (20) Grundskolanämnden 16juni Delgivningar till nämnden Kommunfullmäktiges beslut den 11 maj 2015 l O Plan får samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer får bostadsfårsötj ni ng 11 Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten 12 På väg mot Huddinge hållbarhetsrapport 13 Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 april Rätt att undetteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

23 20 (20) Sammanirädesdalum Paragra f Grundskalenämnden 16juni Övriga frågor Byte av lokal för möte OrdfOrande Jelena Drenjanin informerar att nämndens referensgrupp for kvalitetsfrågor inom grundskaleverksamheten byter lokal för sitt möte imorgon. Mötet kommer att äga rum i kommunalhuset. Gruppen känner sig infonnerad. Förslag om byte av dag for arbetsutskottet i september Ordförande Jelena Drenjanin föreslår att mämndes arbetutskotts sammnträde flyttas från ti sdagen den l september till onsdagen den 2 september. Nämnden ställer sig bakom förslaget. Nyttja skolans lokaler for möten/sammanträden även under sommaren Lars Dyrvall (DP) frågar om möjligheten att kunna nyttja "och visa upp" skolans lokaler for möten/sammanträden även under sommaren, är de stängda?. Leif Dyrvall informerar att han varit på ett möte med samhällsbyggnad om ett plansamråd i en trång ungdomslokal då man istället kunde ha nyttjat skolokaler för mötet. Utbildningsdirektör Jukka Kuusisto informerar att det kan vara svårare på sommaren att låna lokaler då vissa skolor stänger och att det kan vara ont om vaktmästare på skolorna denna period som kan vara behj älpliga och sköta detta. Signalurer:

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Tisdag den 21 april 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Godkännande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (1) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 2 april 2015, OBS! klockan 08:15 Plats Barn- och utbildningsförvaltningen, OBS! kontorshuset, Gymnasietorget 1,sammanträdesrum

Läs mer

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 3 oktober, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop och

Läs mer

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-06 KS-2014/246.119 1 (6) HANDLÄGGARE Erik Ferenius 08-535 301 94 erik.ferenius@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnd Tid: Tisdagen den 10 december 2013, kl. 19.00 Mötet inleds med en öppen frågestund för allmänheten Sammanträdeslokal:

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer