Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESDATUM 16 juni2015 DIARIENUMMER GSN-2015/219 1 (20) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 16 juni 2015 Tid och plats Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Bes lutande Ledamöter Jetena Drenjanin (M), Ordförande Cem Delen (FP), l :e vice ordförande Sara Heelge Vikmång (S) 2:e vice ordförande Ted Walleho (M) Christoffer Engkvist (C) G01 ges Barkl1o (KD) Leif Dyrvall (DP) Sven Pernils (SD) Sefkan Halbori (S) Margareta Lyden Lövkvist (S) Birgitta Ljung (MP) Erica Stensson (V) Frånvarande följande paragrafer Samtliga Tjänstgörande ersättare Katarina Wigle (C) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Carl Göransson (M), Mats Österholm (M), Ludvig Angelis (M), Amanda Söderberg (FP), Jan Nordström (S), Rabieh Daikalan (S), Tove Axelsson (S) Övriga närvarande Utses att justera Se nästa sida Cem Delen Justeringens tid Underskrifter Onsdagen den 24 juni J~~~ Agneta Sarenius Wickström ekreterare?.-~ ~ {/t--1- L ~enj anin 1 Ordförande er 1-14 Cem Delen Justerande l Uldragsbestyrkande:

2 2 (20) Grundskalenämndens sammanträde den 16 juni 2015 Övriga närvarande Jukka Kuusisto, utbildningsdirektör Kerstin Gelfgren, verksamhetschef för grundskolan Per Hjelm, biträdande verksamhetschef får grundskolan Karin Särkijärvi Zettervall, utredningssekreterare 1-5 Svante Axelsson, revisor 1-4 Agneta Sarenius Vikström, nämnd- och utredningssekreterare Ca 25 åhörare 1-5 l åhörare Signaturer: Juslerare Uldragsbeslyrkande: datum och signalur

3 3 (20) BEVIS om justering av Grundskalenämnden protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Grundskalenä mnden har sammanträtt den 16juni2015 Protokollet har justerats den 24juni2015 Anslaget sattes upp den 25juni2015 Anslaget tas ner den 17juli 2015 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 17 juli 2015 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Nämndsekretariatet och Agneta Sarenius Wickström Signaturer: Justerare Utdragsbest yrkande: datum och signatur

4 4 (20) Grundskolenäm n den 16juni Godkännande av föredragningslistan Grundskalenämndens beslut Nämnden fastställer fåredragningslistan med fåljande tillägg: Övrig frågor Ordfårande Jelena Drenjanin: - Angående byte av lokal for referensgruppens möte imorgon - Beslut om utbildnings- och seminm iedag i höst - Förslag om byte av dag får arbetsutskottet i september Lars Dyrvall (DP) om möjligheten att kunna nyttja skolans lokaler får mötenlsammanträden under sommaren Signalurer: Ordförande Justerare Uldragsbeslyrkande: datum och signalur

5 5 (20) Grundskalenämnden 16juni Grundskolans arbete runt diskriminering och kränkande behandling - information om rapportsammanställning av enkätresultat Karin Särkijärvi Zettervall, utredningssekreterare vid grundskaleavdelningen redovisar och infonnerar om arbetet som bedrivs på skolorna och vid grundskoleavdelningen får att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Karin Särkijärvi lettervall informerar vidare om skolornas nätverk får likabehandling, Riktlinjer i Huddinge kommun och om det strukturstöd som används på skolorna vid missstanke om trakasserier. Vidare redovisar Karin Särkijärvi Zettervall resultat och exempel från en rapport som är en sammanställning av vad 5680 elever i årskurserna 3-5 och 6-9, läsåret 2014/- 2015, svarat på i en enkät angående hur de upplever situationen i skolan gäll ande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rapporten ger infonnation om hur vi bör utfonna arbetet får att miniminera risken att kränkningar sker i våra skolor. Det är tredje året som enkäten används på skolorna. Nämnden tackar får redovisningen. Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

6 $ IDA 6 (20) Grundskalenämnden 16juni Information från förvaltningen skolinspektionen granskar Utbildningsdirektör Jukka Kuusisto infonnerar om tidsplanen i höst för skolinspektionens övergripande granskning av grundskolan och grundsärskolan som startar i augusti. Det är mycket förarbete och dokumentation som ska vara klart inför granskningen. Ett infonnationsmöte med skolinspektionen inför granskningen kommer att äga rum den 25 augusti. När det gäller grundskolan så är det främst tre grundskolor som valts ur vid den här granskningen, Trångsundsskolan, Vårbackaskolan och Grindstuskolan. När det gäller grundsärskolan så ska alla skolor granskas. Under åren kommer skolinspektionen att inspektera alla skolor i landets kommuner, utbildningsföretag och andra fristående huvudmän. Tillsynen görs i form av en regelbunden tillsyn och för Huddinge kommun gäller höstterminen All skolverksamhet granskas vart tredje år. skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Rekrytering Idar av ny rektor vid Östra grundskolan VerksamhetschefKerstin Gelfgren informerar att rekryteringen av rektor vid Östra grundskolan är klar och ny rektor från den l augusti är Anna Kiltorp som nu är biträdande rektor på skolan. Skolans nuvarande rektor Peter Bragner blir rektor på nya Glömstaskolan från hösten. Signaturer: Justerare Uldragsbestyrkande: datum och signalur

7 7 (20) Grundskalenämnden 16 juni Revisionens mål och uppgift- grundskalenämndens revisorer informerar om sitt uppdrag Huddinge kommuns revisor Svante Axelsson infonnerar om revisorernas uppdrag i kommunens nämnder och bolag. Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. Fullmäktige ska välj a minst fem revisorer får va1je mandatperiod och i Huddinge kommun har man valt att ha sju revisorer. Revisorerna utövar inte partipolitik i sin granskning. Revisorerna ska granska om verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontroll en i styrelser och nämnder är tillräcklig. Det är de fårtroendevaldas ansvar som granskas, bedöms och prövas. Revisorerna anlitar yrkesrevisorer (sakkunniga) och får närvarande är det EY som har uppdraget. Nämnden tackar får informationen. Signaturer: l Justerare (/!/" Utdragsbestyrkande: datum och signatur

8 8 (20) Grundskalenämnden 16juni Paragrar Diarienummer GSN-2015/ Skolor och skolorganisation i Trångsund-Skogås Grundskalenämndens beslut l. Nämnden beslutar att åtettemittera nämndens beslut om omorganisation av skolorna i Trångsund-Skogås sker enligt alternativ B till nämndens sammanträde den 8 september 2015 med komplettering som fokuserar på områdena kvalitet, trygghet och res u l t at. 2. Nämnden beslutar att återremittera nämndens beslut om en omorganisation som behöver genomföras på de olika skolorna påbö1jas i och med starten av läsåret 16/ 17 till nämndens sammanträde den 8 september 2015 med komplettering som fokuserar på områdena kvalitet, trygghet och resultat. 3. Nämnden beslutar projektering av en ny skola i Skogås påbö1jas skyndsamt 4. Nämnden beslutar lokalavdelningen får i uppdrag att genomfåra behovsinventering och utifrån detta en invändig uppfräschning av Östra grundskolans lokaler Sammanfattning Elevantalet i Trångsund-Skogås prognostiseras att växa under de kommande l O åren med 646 elever. Samtidigt växer även elevantalet i länet med närmare elever per år var det rekord få ansökningar om start av fristående skolor - det lägsta antalet ansökningar på tio år. Detta sammantaget innebär att förvaltningen har ett behov av översyn av skolorganisationen i området och behov av nya skolor. Förvaltningen har i samråd med områdets rektorer tagit fram två alternativa lösningar får hur organisationen kan se ut Båda alternativen innebär fårändrad organisation på några av skolorna och behov av ny skola. Förvaltningen rekommenderar nämnden att fatta beslut enligt alternativ B. Förvaltningen fareslår även att den omorganisation som behöver genomfåras på de olika skolorna påbö1jas i och med starten av läsåret 16/ 17. Förvaltningen föreslår även att projektering av en ny skola får årskurserna F-6 i Skogås påbö1jas skyndsamt. Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

9 9 (20) Sammanträdesda tum Grundskalenämnden 16juni forts. Diarienummer GSN-2015/ Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), utbildningsdirektör Jukka Kuusisto, Sara Heelge Vikmång (S) Birgitta Ljung (MP), Erica Stensson (V), Katarina Wigle (C), Gorges Barkho (KD), Cem Delen (FP), Leif Dyrvall (DP), Tove Axelsson (S) och Sven Pernils (SD). Under överläggningen föreslår ordfårande Jelena Drenjanin (M) att: Nämnden beslutar att återremittera ärendet gällande beslutsatserna 1-2 till nämndens sammanträde den 8 september 2015 med komplettering som fokuserar på områdena kvalitet, trygghet och resultat. Nämnden ställer sig bakom fårslaget Under överläggningen föreslår även Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson att i beslutssats, 3. Nämnden beslutar projektering av en ny skola får årskurserna F-6 i Skogås påbö1jas skyndsamt, ta bort orden,för årskurserna F-6. Nämnden ställer sig bakom förslaget. Protokollsanteckningar Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) lämnar bifogade protokollsanteckningar till protokollet, GSN Bilaga 5: J, GSN Bilaga 5:2, GSN Bilaga 5:3 Bilagor Protokollsanteckningar från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Vänsterparti et Beslutet delges Rektorer i Trångsund-Skogås Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 Huddinge kommun Grundskalenämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende S:Skolor och skolorganisation i Trångsund-Skogås Grundska lenämnden fattade idag beslut om att återremittera punkt 1 och 2 angående omorganisation av skolorna i Trångsund-Skogås. Vi socialdemokrater tycker det är bra att punkterna återremitteras eftersom kommunikationen och förankringen så uppenbart brustit i detta ärende. Vi anser att det finns starka skäl att ifrågasätta varför förslaget inte föregåtts av en medborgardialog i den berörda kommundelen och en bred dialog med föräldrar, elever och lärare i de skolor som berörs. Processen och kvaliteten på beslutet kan genom dialog förbättras, förankras och frågetecken rätas ut. I en sådan process kan också olika andra alternativ mejslas fram. Självklart tycker vi att förslaget skulle arbetats fram i samarbete mellan de olika partierna i grundskolenämnden och inte som nu förts fram av nämndens ordförande. G rundskalenämnden ansvarar för att det ska fmnas skolplatser och utbildning av hög kvalitet till alla Huddingeelever och att lokaler och resurser utnyttjas effektivt. Nämnden har nu bett om ett kompletterat underlag som har denna utgångspunkt om som tar hänsyn till de frågor och synpunkter som framförts angående kvalitet, resultat och trygghet. Vi socialdemokrater har på nämndens sammanträde framfört att vi vill ha svar på: Hur bedömer förvaltningen de svagheter och risker som lyfts fram av rektorerna (SWOTanalyserna) och föräldrarna och hur kan dessa hanteras? (Riskanalys) Vilka andra kortsiktiga och långsiktiga alternativ finns för att skapa det antalet skolplatser som behövs i F-3 och samtidigt utnyttja befintliga lokaler effektivt? Vad kostar de olika förslagen och vilka för- och nackdelar finns med dessa förslag? Hur kan Huddinge kommun säkerställa Att de berörda skolorna kan behålla och rekrytera behöriga lärare? Elevernas trygghet? Personalens inflytande och trygghet? Att kvaliteten i verksamheterna upprätthålls och gärna ökar? Att det fmns tid och andra resurser som ger förutsättningar för en ny skolorganisation i kommundelen att lyckas? Att dialogen breddas? (till fler medborgare/föräldrar)

11 Huddinge kommun Grundskolenämnden Protokollsanteckning Ärende 5: Skolor och skolorganisation i Trångsund - Skogås. Grundskalenämnden fattade idag beslut om att återremittera punkt l och 2 i ärendet. Miljöpartiet har bifallit denna återremiss. Våra skäl får detta är följande: Ärendets hantering har flera brister. Förslaget till beslut har inte kommunicerats vare sig med föräldrar, fackliga organisationer eller oss politiker utanför koalitionen. Ett så stort och för de närmast berörda omvälvande förslag måste naturligtvis föregås av en ordentlig process av dialog, inte minst med föräldrar och barn. Samtal kunde med fördel även ha förts med oss övriga politiker. Om sådana dialoger förts skulle det kanske redan på ett tidigt stadium blivit tydligt att man borde fördjupa och bredda utredningsunderlaget och klargöra konsekvenser av flera olika alternativ. Motiven för förändringar måste även vara tydliga och klara för alla så att det finns en gemensam bild av vilket problem det är som ska lösas. Alla argument måste lyftas och värderas. Att utnyttja lokaler maximalt är förstås en självklar nödvändighet och en viktig problemställning blir då hur Östra grundskolan ska fyllas med elever. Detta kan naturligtvis ske på ett antal olika sätt. När det sedan gäller sakinnehållet i förslaget så motsätter sig miljöpartiet inrättandet av en 11-parallellig 7-9 skola av flera skäl. En sådan skola riskerar att bli alltför anonym med så många nya elever varje år och med endast tre år i skolan omsätts en tredjedel av skolans elever varje år. Vi ser även andra nackdelar med en sådan skola och den totala bilden av slutmålet för omdaningen av skolor i Trångsund- Skogås är svår att se. Skolan i Huddinge, särskilt de högre årskurserna, står inför problematiska nedskärningar under Detta försvårar naturligtvis mö j tigheter tilllärarrekrytering och vi bedömer situationen som skör och svåröverblickbar i alla sina konsekvenser. Det är därför viktigt att vara extra varsam i de ingrepp som görs i olika verksamheter. Nämnden har nu bett om ett kompletterande underlag för att kunna ta ställning. Miljöpartiet anser att följande frågeställningar bör belysas: Vilka fler alternativa lösningar finns och vilka för- och nackdelar har dessa? Förtydligad riskanalys utifrån rektorernas analys och föräldrarnas farhågor. Vilka konsekvenser får olika förslag för önskemål om placering av en ny skola? Vi vill även se belyst hur kommunen ska kunna säkerställa Att skolorna kan behålla och rekrytera behöriga lärare Att eleverna känner sig trygga Att personalen bereds inflytande och känner trygghet och arbetsglädje Att kvaliten i verksamheterna kan upprätthållas eller hel st öka Att tid och resurser avsätts för att ge förutsättningar for förändringar att lyckas Att dialogen breddas För Miljöpartiet de Gröna Birgitta Ljung

12 Huddinge kommun Grundskalenämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 5. Skolor och skolorganisation i Trångsund-Skogås Vänsterpartiet har vid många tillfållen så väl i nämnden som i kommunfullmäktige påtalat bristema vad gäller framförhållning, lokalförsörjning och organisering inom skoloma i Huddinge. Detta har inte fått vidare gehör från koalitionspartierna. Att denna situation som vi står inför i Trångsund/Skogås har uppkommit beklagar jag, men det är ett resultat av bristen på initiativ och framförhållning från de borgerliga partierna. Det här ärendet framstår som förhastat. Det är dåligt förankrat och underbyggt och olyckligt placerat i tid. Det är nog så viktigt hur ett beslut fattas som vad beslutet är. I det här fallet har inte förslaget till beslut tagits fram i dialog eller förankrats hos berörda barn, föräldrar, personal eller de andra partierna i grundskolenämnden. Vänsterpartiet anser inte att frågan har hanterats så som den bör. Det är rimligt att förvänta sig en förankring och en dialog runt så omfattande frågor. Det handlar om att stärka de demokratiska principerna. En god dialog och förankring med så väl barn, som föräldrar, personal och rektorer ger hållbarhet och kvalitet till det förslag som tas fram. Det gör att vi i nämnden får möjligheten att fatta ett bra beslut som står sig. Ärendets två första punkter återremitterades under kvällens nämndmöte. Vänsterpartiet tycker det är bra. Nu får förvaltningen en möjlighet att återkomma till nämnden med ett mer utförligt underlag samt att föra en medborgardialog. Vad det gäller de övriga två punktema så fick vi i oppositionen garantier om att de inte skulle innebära att andra tänkbara alternativ skulle uteslutas eller att det skulle leda in ärendet på ett särskilt beslut. I punkt tre togs preciserandet av att den nya skolan skulle vara en F-6 skola bort, just med hänvisning till detta. Det kan vara så att alternativ B är det bästa alternativet, så som förvaltningen och koalitionen föreslår. Men det låter sig inte förstås utifrån underlaget. Ungeriaget väcker snarare fler frågor än det ger svar. Bristen på dialog gör också att det inte går att förhålla sig till underlaget då dialogen med de berörda är så grundläggande i beredandet av ett sådant ärende. Det är viktigt att det blir ett bra och ett hållbart beslut. Vänsterpartiet har tillsammans med S och Mp i våra diskussioner tagit fram en rad synpunkter som vi anser behöver beaktas i det fortsatta arbetet med ärendet. Det är viktigt att man nu tar vara på medborgardialogen och också beaktar andra alternativ till beslut. Det behövs en öppenhet och en tydlighet om vad utmaningarna består i och hur lösningen som föreslås möter dessa utmaningar. Förslag bör vara förankrat och vara framtaget i medborgardialog. Ä ven de andra alternativen som diskuterats och som förts fram bör redogöras för. Det är väldigt olyckligt att föräldrar och barn i det här området ställs inför den här oron precis när terminen gått mot sitt slut. Jag uppskattar att så många oroliga föräldrar besökte nämndmötet och tog del av diskussionen. ~Sk Erica Stensson (V) ~

13 StDA 1 o (20) Paragrar Gru ndskolenäm n den 16juni Diarienummer GSN-2015/ Revidering av riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts HKF 641 O Grundskalenämndens beslut Grundskalenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att punkterna i riktlinjer får kostnadsfri skolskjuts, HKF 641 O ska ha den ändrade lydelse som framgår av bilaga l till förvaltningens tjänsteutlåtande i detta ärende. Förändringarna föreslås träda ikraft den l oktober Sammanfattning Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (20 l 0:800). Skolskjuts är en rättighet får de elever i grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman som går i närmsta kommunala skolenhet eller den skolenhet där kommunen har placerat dem och som uppfyll er skollagens fårutsättningar får att beviljas skolskjuts. En prövning av rätten till skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall utifrån de fårfattningsbestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Beslutet delges Kommunstyrelsen förvaltning Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

14 11 (20) Grundskalenämnden 16juni Diarienummer GSN-2015/ Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida skolorganisation - motion väckt av Sara Heelge Vikmång (5), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) Grundskalenämndens beslut Grundskalenämnden godkänner fårvattningens synpunkter i ärendet och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet vill att kommunen ska formu lera riktlinjer får kommunens samlade skolsystem med utgångspunkt att de minsta barnen ska kunna gå i skolor nära hemmet och de större barnen ska gå i skolor med större upptagningsområden. Förvaltningen anser att planeringsarbetet redan tar hänsyn till andemeningen i motionen men anser däremot inte att generella riktlinjer får att upprätta en viss typ av skolor är möjliga, ti ll exempel F-9 skolor eller skolor får olika stadier eller skolor av en given storlek då det finns får många lokala parametrar som påverkar detta. Överläggning I ärendet yttrar sig Jetena Drenjanin (M), Sara Heelge Vikmång (S) Birgitta Ljung (MP), Erica Stensson (V), Katarina Wigle (C), Leif Dyrvall (DP) och Mats Österholm (M). Yrkanden Jetena Drenjanin (M): Nämnden beslutar i enlighet med fårvattningens förslag. Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V): Nämnden beslutar att tillstyrka motionen. Propositioner Ordfårande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med fårvattningens förslag. Reservationer Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) reserverar sig mot nämndens beslut till fånnån får eget yrkande. Signalurer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

15 StDA 12(20) Gr u ndskolenäm n den 16 juni forts. Diarienummer GSN-2015/ O Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

16 13 (20) Grundskalenämnden 16 juni Diarienummer GSN-2015/ Remiss - Detaljplan för del av Gymnasiet 5, normalt planförfarande, se SBU Grundskalenämndens beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Enligt tjänsteutlåtandet från Kommunstyrelsen består planområdet av en parkeringsplats och angöring till Huddingehallen. Området tjänar också som parkering får besökare till gymnasiet och Aulan. En fårutsättning fcir planläggningen är att parkering kan ordnas som ersätter de befintliga platserna får Huddingehallen samt att behovet av boendeparkering får den nya bebyggelsen tillgodoses. De ersättande platserna bedöms rymmas på Huddingegymnasiets parkering på norra delen av fastigheten Gymnasiet 4, invid Huddingevägen, Björkängsvägen och Gymnasievägen. Vidare bedöms att ventilationsanläggningen får klorgas måste flyttas. Förvaltningen anser att tillräcklig hänsyn inte har tagits till behovet av parkeringsplatser får besökare och personal till våra verksamheter kring Gymnasietorget. Det finns även en oro kring konsekvenserna av att ventilationsanläggningen får klorgas flyttas närmare skolverksamheten. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur./

17 14 (20) Grundskalenämnden 16juni Diarienummer GSN-2015/ Remiss -Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar Grundskalenämndens beslut Nämnden godkänner fårvaltningens synpunkter och överlämnar tj änsteutlåtandet till kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet. Sammanfattning Efter revisionsgranskning avseende vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar på förvaltningen har revisorerna kommit med rekommendationer om fårändrad kontroll. Detta ska säkerställa att löner attesterats av chef innan utbetalning sker. Vidare rekommenderar revisorerna att förvaltningen tar fram rutinbeskrivningar över hur ändringar i Procapita ska genomfåras, dokumenteras och åtgärdas vid avvikelser. Förvaltningen tar till sig dessa synpunkter och kommer att ta fram bättre rutinbeskrivningar samt komplettera de befintliga kontrollerna vad avser utbetalningarna till fristående fårskolor och skolor. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Signaturer:

18 15 (20) Gru ndskolenäm n den 16juni Diarienummer GSN-2015/ Remiss - Förslag till ändring av gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun (HKF 9010) Grundskalenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänste-utlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen Sammanfattning Grundskalenämnden har fått en remiss från Kommunstyrelsens förvaltning avseende fårslag till ändringar av gemensamt reglemente får nämnder och styrelser i Huddinge kommun (HKF 90 l 0). Förvaltningen ser positivt på de fårtydliganden och tillägg som fareslås i det gemensamma reglementet får nämnder och styrelser i Huddinge kommun (HKF 90 l O) samt den språkliga uppdatering som föreslås. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M) och Sara Heelge Vikmång (S). Beslutet delges Kommunstyrelsen, delegationsbeslut C: 16 Akten Signaturer: Ordförande Utdragsbestyrkande: datum och signatur

19 SIOA 16 (20) Grundskalenämnden 16juni Höstens utbildnings- och seminariedag för nämnden Grundskalenämndens beslut Nämnden beslutar att den 29 september 2015, halvdag blir grundskalenämndens utbildnings- och seminm iedag i höst. Sammanfattning Ordfårande Je1ena Drenjanin (M) föreslår att den 29 september blir höstens datum för utbildnings- och seminariedag för nämnden, en halvdag från klockan Det är arbetsutskott inplanerat klockan som troligtvis senareläggs för att kunna ge mer tid för utbildnings- och seminariedagen. Jelena Drenjanin infonnerar vidare att förslag om innehåll och upplägg för seminariedagen har framkommit och kommer beaktas i planeringen. Beslutet delges Akten SignaiUrer: Justerare Uldragsbeslyrkande: dalum och signalur

20 17 (20) Grundskalenämnden 16juni Anmälan av delgationsbeslut Grundskalenämndens beslut Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut PUNKT ÄRENDEGRUPP BESLUTANDE NUMMER F Grundskolaärenden-grundskola F4 Beslut att anordna och bevilja skolskjuts GSN -2015/ Delegalian från grundskalenämnden GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ GSN-2015/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ Signalurer: Juslerare U dragsbeslyrkande: datum och signalur

21 18 (20) Grundskalenämnden 16 juni 2015 forts. FS F9 Beslut om skolskjuts fcir elever som omfattas av insatser fcir elevstöd Delegation från grundskalenämnden En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigande krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola Delegation från grundskalenämnden GSN-2015/ GSN-2015/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ GSN-20 15/ Rektor BuffTrångsund : : Ann/E Signaturer: Ordförr1 Utdragsbestyrkande: datum och signatur \~

22 19 (20) Grundskolanämnden 16juni Delgivningar till nämnden Kommunfullmäktiges beslut den 11 maj 2015 l O Plan får samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer får bostadsfårsötj ni ng 11 Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten 12 På väg mot Huddinge hållbarhetsrapport 13 Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 april Rätt att undetteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

23 20 (20) Sammanirädesdalum Paragra f Grundskalenämnden 16juni Övriga frågor Byte av lokal för möte OrdfOrande Jelena Drenjanin informerar att nämndens referensgrupp for kvalitetsfrågor inom grundskaleverksamheten byter lokal för sitt möte imorgon. Mötet kommer att äga rum i kommunalhuset. Gruppen känner sig infonnerad. Förslag om byte av dag for arbetsutskottet i september Ordförande Jelena Drenjanin föreslår att mämndes arbetutskotts sammnträde flyttas från ti sdagen den l september till onsdagen den 2 september. Nämnden ställer sig bakom förslaget. Nyttja skolans lokaler for möten/sammanträden även under sommaren Lars Dyrvall (DP) frågar om möjligheten att kunna nyttja "och visa upp" skolans lokaler for möten/sammanträden även under sommaren, är de stängda?. Leif Dyrvall informerar att han varit på ett möte med samhällsbyggnad om ett plansamråd i en trång ungdomslokal då man istället kunde ha nyttjat skolokaler för mötet. Utbildningsdirektör Jukka Kuusisto informerar att det kan vara svårare på sommaren att låna lokaler då vissa skolor stänger och att det kan vara ont om vaktmästare på skolorna denna period som kan vara behj älpliga och sköta detta. Signalurer:

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga GRUNDSKOLENÄMNDEN 2015 -OL~- 0 9 SAMMANTRÄDEsDATUM 2 april 20 15 DIARIENUMMER GSN-2015/217 SIDA 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 2 april 20 15 Tid och plats Klockan

Läs mer

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 14 augusti 2014 GSN-2014/1047 1 (10) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskolenämnden Ja Sammanträdesdag 14 augusti 2014 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-18:25, A-salen,

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM 26 januari 2015 DIARIENUMMER FSN-2015/1 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Förskolenänmden Ja Sammanträdesdag 26 januari 2015 Tid och plats Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: GRUNDSKOLENÄMNDEN SAMMANTRÄDEsDATUM 13juni2017 DIARIENUMMER GSN-20 17/55 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 13 juni 2017 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-20:35,

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Nujin Alacabek Justerande

Nujin Alacabek Justerande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 11 november 2016 KS-2016/1352 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 11 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15-15:50, A-salen,

Läs mer

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 februari 2017 KS-2016/2917 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 20 februari 2017 Tid och plats Klockan 16:00-17.30, A-salen,

Läs mer

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP)

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 september 2013 KS-2013/50 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 10 september 2013 Tid och plats Klockan 15:00 17:00 A-salen

Läs mer

Klockan 18:00-18:45, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga

Klockan 18:00-18:45, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga SAMMANTRÄDESDATUM 5 september 2017 DIARIENUMMER GSN-2017/56 1 ( 15) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 5 september 2017 Tid och plats Klockan 18:00-18:45, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Klockan 18:00-20: 15, A-sa len, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Hudd inge. Frånvarande följande paragrafer. Samtliga Samtliga. Samtliga.

Klockan 18:00-20: 15, A-sa len, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Hudd inge. Frånvarande följande paragrafer. Samtliga Samtliga. Samtliga. SAMMANTRÄOESOATUM 13 december 2016 DIARIENUMMER GSN-2016/31 1 (21) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 13 december 20 16 Tid och plats Klockan 18:00-20: 15, A-sa len, kommunalhuset,

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESDATUM 8 december 2015 DIARIENUMMER GSN-2015/223 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Gmndskolenämnden Ja Sammanträdesdag 8 december 2015 Tid och plats Klockan 18:00-19:50, Sessionssalen,

Läs mer

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V)

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 28 april 2016 KS-2015/2489 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 28 april 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19.05, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 oktober 2016 KS-2015/2493 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 20 oktober 2016 Tid och plats Klockan 13:30-16:20, Ajournering kl. 14:45-14:55,

Läs mer

Klockan 18:00-21:35, ajournering 5 minuter A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga. Samtliga Samtliga.

Klockan 18:00-21:35, ajournering 5 minuter A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga. Samtliga Samtliga. SAMMANTRÄDEsDATUM 17 febru ari 2015 DIARIENUMMER GSN-2015/87 SIDA 1 (25) Nämnd Grundskolenämnden Offentligt sammanträde Ja (utom 2) Sammanträdesdag l 7 februari 2015 Tid och plats Klockan 18:00-21:35,

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen28, Huddinge. Samtliga

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen28, Huddinge. Samtliga SAMMANTRÄDESDATUM 14 januari 2015 DIARIENUMMER GN-2015/1 1 (14) Nämnd Offentligt sammanträde Gynmasienämnden Ja Sammanträdesdag 14 januari 20 15 Tid och plats Klockan 18:00-20.20, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 november 2016 KS-2015/2494 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 17 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:00, A-salen

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD)

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 16 februari 2017 KS-2015/2612 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 16 februari 2017 Tid och plats Klockan 13:30-16:00, ajournering kl.

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESDATUM 8 oktober 2014 DIARIENUMMER GN-2014/16 1 (21) Nämnd Offentligt sammanträde Gymnasienämnden Ja Sammanträdesdag 8 oktober 20 14 Tid och plats Klockan 18:00-19:55, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Redovisning av delegationsbeslut till grundskolenämnden

Redovisning av delegationsbeslut till grundskolenämnden GYMNASIENÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 18 juni 2014 Redovisning av delegationsbeslut till grundskolenämnden Förslag till beslut Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Ja Sammanträdesdag 9 maj 2017 Tid och plats Klockan 18:00-20:00, ajournering kl 19:33-19:40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESDATUM 4 december 2013 DIARIENUMMER GN-2013/16 1 (23) Nämnd Offentligt sammanträde Gymnasienämnden Ja Sammanträdesdag 4 december 2013 Tid och plats Klockan 18:30-20:35, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts.

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-19 GSN-2015/514.623 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Plats 2016-11-09 15:00-17:00 Rådsalen ande ledamöter Ronny Larsson (S) (ordförande) Jan-Olov Carlsson (S) Anna Gransten (MP) Fredrik Lundquist (M) Kjell Johansson (C) Per-Henrik Jerlström

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V).

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V). SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 juni 2017 KS-2017/1240 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 juni 2017 Tid och plats Klockan 09:00-12:15, A-salen Ledamöter Malin Danielsson (L), ordförande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (6) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 24 april 2017, klockan 17:00. Föredragningslista Sammanträdets behörighet

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Nämnd Miljönämnden Sid 1-30 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 12 juni 2013 Tid och plats kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Beslutande Ledamöter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval

Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per (KLK) Håkansson Katarina (UBF) Datum 2016-11-21 Diarienummer KSN-2015-1698 Kommunstyrelsen Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval Förslag

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset

Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 november 2016 TN-2016/36 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Tillsynsnämnden Delvis Sammanträdesdag 1 november 2016 Tid och plats Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(23) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.20 ande Ersättare Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Anders Leander

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer