Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESDATUM 16 juni2015 DIARIENUMMER GSN-2015/219 1 (20) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 16 juni 2015 Tid och plats Klockan 18:00-21: 15, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Bes lutande Ledamöter Jetena Drenjanin (M), Ordförande Cem Delen (FP), l :e vice ordförande Sara Heelge Vikmång (S) 2:e vice ordförande Ted Walleho (M) Christoffer Engkvist (C) G01 ges Barkl1o (KD) Leif Dyrvall (DP) Sven Pernils (SD) Sefkan Halbori (S) Margareta Lyden Lövkvist (S) Birgitta Ljung (MP) Erica Stensson (V) Frånvarande följande paragrafer Samtliga Tjänstgörande ersättare Katarina Wigle (C) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Carl Göransson (M), Mats Österholm (M), Ludvig Angelis (M), Amanda Söderberg (FP), Jan Nordström (S), Rabieh Daikalan (S), Tove Axelsson (S) Övriga närvarande Utses att justera Se nästa sida Cem Delen Justeringens tid Underskrifter Onsdagen den 24 juni J~~~ Agneta Sarenius Wickström ekreterare?.-~ ~ {/t--1- L ~enj anin 1 Ordförande er 1-14 Cem Delen Justerande l Uldragsbestyrkande:

2 2 (20) Grundskalenämndens sammanträde den 16 juni 2015 Övriga närvarande Jukka Kuusisto, utbildningsdirektör Kerstin Gelfgren, verksamhetschef för grundskolan Per Hjelm, biträdande verksamhetschef får grundskolan Karin Särkijärvi Zettervall, utredningssekreterare 1-5 Svante Axelsson, revisor 1-4 Agneta Sarenius Vikström, nämnd- och utredningssekreterare Ca 25 åhörare 1-5 l åhörare Signaturer: Juslerare Uldragsbeslyrkande: datum och signalur

3 3 (20) BEVIS om justering av Grundskalenämnden protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Grundskalenä mnden har sammanträtt den 16juni2015 Protokollet har justerats den 24juni2015 Anslaget sattes upp den 25juni2015 Anslaget tas ner den 17juli 2015 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 17 juli 2015 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Nämndsekretariatet och Agneta Sarenius Wickström Signaturer: Justerare Utdragsbest yrkande: datum och signatur

4 4 (20) Grundskolenäm n den 16juni Godkännande av föredragningslistan Grundskalenämndens beslut Nämnden fastställer fåredragningslistan med fåljande tillägg: Övrig frågor Ordfårande Jelena Drenjanin: - Angående byte av lokal for referensgruppens möte imorgon - Beslut om utbildnings- och seminm iedag i höst - Förslag om byte av dag får arbetsutskottet i september Lars Dyrvall (DP) om möjligheten att kunna nyttja skolans lokaler får mötenlsammanträden under sommaren Signalurer: Ordförande Justerare Uldragsbeslyrkande: datum och signalur

5 5 (20) Grundskalenämnden 16juni Grundskolans arbete runt diskriminering och kränkande behandling - information om rapportsammanställning av enkätresultat Karin Särkijärvi Zettervall, utredningssekreterare vid grundskaleavdelningen redovisar och infonnerar om arbetet som bedrivs på skolorna och vid grundskoleavdelningen får att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Karin Särkijärvi lettervall informerar vidare om skolornas nätverk får likabehandling, Riktlinjer i Huddinge kommun och om det strukturstöd som används på skolorna vid missstanke om trakasserier. Vidare redovisar Karin Särkijärvi Zettervall resultat och exempel från en rapport som är en sammanställning av vad 5680 elever i årskurserna 3-5 och 6-9, läsåret 2014/- 2015, svarat på i en enkät angående hur de upplever situationen i skolan gäll ande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rapporten ger infonnation om hur vi bör utfonna arbetet får att miniminera risken att kränkningar sker i våra skolor. Det är tredje året som enkäten används på skolorna. Nämnden tackar får redovisningen. Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

6 $ IDA 6 (20) Grundskalenämnden 16juni Information från förvaltningen skolinspektionen granskar Utbildningsdirektör Jukka Kuusisto infonnerar om tidsplanen i höst för skolinspektionens övergripande granskning av grundskolan och grundsärskolan som startar i augusti. Det är mycket förarbete och dokumentation som ska vara klart inför granskningen. Ett infonnationsmöte med skolinspektionen inför granskningen kommer att äga rum den 25 augusti. När det gäller grundskolan så är det främst tre grundskolor som valts ur vid den här granskningen, Trångsundsskolan, Vårbackaskolan och Grindstuskolan. När det gäller grundsärskolan så ska alla skolor granskas. Under åren kommer skolinspektionen att inspektera alla skolor i landets kommuner, utbildningsföretag och andra fristående huvudmän. Tillsynen görs i form av en regelbunden tillsyn och för Huddinge kommun gäller höstterminen All skolverksamhet granskas vart tredje år. skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Rekrytering Idar av ny rektor vid Östra grundskolan VerksamhetschefKerstin Gelfgren informerar att rekryteringen av rektor vid Östra grundskolan är klar och ny rektor från den l augusti är Anna Kiltorp som nu är biträdande rektor på skolan. Skolans nuvarande rektor Peter Bragner blir rektor på nya Glömstaskolan från hösten. Signaturer: Justerare Uldragsbestyrkande: datum och signalur

7 7 (20) Grundskalenämnden 16 juni Revisionens mål och uppgift- grundskalenämndens revisorer informerar om sitt uppdrag Huddinge kommuns revisor Svante Axelsson infonnerar om revisorernas uppdrag i kommunens nämnder och bolag. Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. Fullmäktige ska välj a minst fem revisorer får va1je mandatperiod och i Huddinge kommun har man valt att ha sju revisorer. Revisorerna utövar inte partipolitik i sin granskning. Revisorerna ska granska om verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontroll en i styrelser och nämnder är tillräcklig. Det är de fårtroendevaldas ansvar som granskas, bedöms och prövas. Revisorerna anlitar yrkesrevisorer (sakkunniga) och får närvarande är det EY som har uppdraget. Nämnden tackar får informationen. Signaturer: l Justerare (/!/" Utdragsbestyrkande: datum och signatur

8 8 (20) Grundskalenämnden 16juni Paragrar Diarienummer GSN-2015/ Skolor och skolorganisation i Trångsund-Skogås Grundskalenämndens beslut l. Nämnden beslutar att åtettemittera nämndens beslut om omorganisation av skolorna i Trångsund-Skogås sker enligt alternativ B till nämndens sammanträde den 8 september 2015 med komplettering som fokuserar på områdena kvalitet, trygghet och res u l t at. 2. Nämnden beslutar att återremittera nämndens beslut om en omorganisation som behöver genomföras på de olika skolorna påbö1jas i och med starten av läsåret 16/ 17 till nämndens sammanträde den 8 september 2015 med komplettering som fokuserar på områdena kvalitet, trygghet och resultat. 3. Nämnden beslutar projektering av en ny skola i Skogås påbö1jas skyndsamt 4. Nämnden beslutar lokalavdelningen får i uppdrag att genomfåra behovsinventering och utifrån detta en invändig uppfräschning av Östra grundskolans lokaler Sammanfattning Elevantalet i Trångsund-Skogås prognostiseras att växa under de kommande l O åren med 646 elever. Samtidigt växer även elevantalet i länet med närmare elever per år var det rekord få ansökningar om start av fristående skolor - det lägsta antalet ansökningar på tio år. Detta sammantaget innebär att förvaltningen har ett behov av översyn av skolorganisationen i området och behov av nya skolor. Förvaltningen har i samråd med områdets rektorer tagit fram två alternativa lösningar får hur organisationen kan se ut Båda alternativen innebär fårändrad organisation på några av skolorna och behov av ny skola. Förvaltningen rekommenderar nämnden att fatta beslut enligt alternativ B. Förvaltningen fareslår även att den omorganisation som behöver genomfåras på de olika skolorna påbö1jas i och med starten av läsåret 16/ 17. Förvaltningen föreslår även att projektering av en ny skola får årskurserna F-6 i Skogås påbö1jas skyndsamt. Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

9 9 (20) Sammanträdesda tum Grundskalenämnden 16juni forts. Diarienummer GSN-2015/ Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), utbildningsdirektör Jukka Kuusisto, Sara Heelge Vikmång (S) Birgitta Ljung (MP), Erica Stensson (V), Katarina Wigle (C), Gorges Barkho (KD), Cem Delen (FP), Leif Dyrvall (DP), Tove Axelsson (S) och Sven Pernils (SD). Under överläggningen föreslår ordfårande Jelena Drenjanin (M) att: Nämnden beslutar att återremittera ärendet gällande beslutsatserna 1-2 till nämndens sammanträde den 8 september 2015 med komplettering som fokuserar på områdena kvalitet, trygghet och resultat. Nämnden ställer sig bakom fårslaget Under överläggningen föreslår även Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson att i beslutssats, 3. Nämnden beslutar projektering av en ny skola får årskurserna F-6 i Skogås påbö1jas skyndsamt, ta bort orden,för årskurserna F-6. Nämnden ställer sig bakom förslaget. Protokollsanteckningar Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) lämnar bifogade protokollsanteckningar till protokollet, GSN Bilaga 5: J, GSN Bilaga 5:2, GSN Bilaga 5:3 Bilagor Protokollsanteckningar från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Vänsterparti et Beslutet delges Rektorer i Trångsund-Skogås Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 Huddinge kommun Grundskalenämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende S:Skolor och skolorganisation i Trångsund-Skogås Grundska lenämnden fattade idag beslut om att återremittera punkt 1 och 2 angående omorganisation av skolorna i Trångsund-Skogås. Vi socialdemokrater tycker det är bra att punkterna återremitteras eftersom kommunikationen och förankringen så uppenbart brustit i detta ärende. Vi anser att det finns starka skäl att ifrågasätta varför förslaget inte föregåtts av en medborgardialog i den berörda kommundelen och en bred dialog med föräldrar, elever och lärare i de skolor som berörs. Processen och kvaliteten på beslutet kan genom dialog förbättras, förankras och frågetecken rätas ut. I en sådan process kan också olika andra alternativ mejslas fram. Självklart tycker vi att förslaget skulle arbetats fram i samarbete mellan de olika partierna i grundskolenämnden och inte som nu förts fram av nämndens ordförande. G rundskalenämnden ansvarar för att det ska fmnas skolplatser och utbildning av hög kvalitet till alla Huddingeelever och att lokaler och resurser utnyttjas effektivt. Nämnden har nu bett om ett kompletterat underlag som har denna utgångspunkt om som tar hänsyn till de frågor och synpunkter som framförts angående kvalitet, resultat och trygghet. Vi socialdemokrater har på nämndens sammanträde framfört att vi vill ha svar på: Hur bedömer förvaltningen de svagheter och risker som lyfts fram av rektorerna (SWOTanalyserna) och föräldrarna och hur kan dessa hanteras? (Riskanalys) Vilka andra kortsiktiga och långsiktiga alternativ finns för att skapa det antalet skolplatser som behövs i F-3 och samtidigt utnyttja befintliga lokaler effektivt? Vad kostar de olika förslagen och vilka för- och nackdelar finns med dessa förslag? Hur kan Huddinge kommun säkerställa Att de berörda skolorna kan behålla och rekrytera behöriga lärare? Elevernas trygghet? Personalens inflytande och trygghet? Att kvaliteten i verksamheterna upprätthålls och gärna ökar? Att det fmns tid och andra resurser som ger förutsättningar för en ny skolorganisation i kommundelen att lyckas? Att dialogen breddas? (till fler medborgare/föräldrar)

11 Huddinge kommun Grundskolenämnden Protokollsanteckning Ärende 5: Skolor och skolorganisation i Trångsund - Skogås. Grundskalenämnden fattade idag beslut om att återremittera punkt l och 2 i ärendet. Miljöpartiet har bifallit denna återremiss. Våra skäl får detta är följande: Ärendets hantering har flera brister. Förslaget till beslut har inte kommunicerats vare sig med föräldrar, fackliga organisationer eller oss politiker utanför koalitionen. Ett så stort och för de närmast berörda omvälvande förslag måste naturligtvis föregås av en ordentlig process av dialog, inte minst med föräldrar och barn. Samtal kunde med fördel även ha förts med oss övriga politiker. Om sådana dialoger förts skulle det kanske redan på ett tidigt stadium blivit tydligt att man borde fördjupa och bredda utredningsunderlaget och klargöra konsekvenser av flera olika alternativ. Motiven för förändringar måste även vara tydliga och klara för alla så att det finns en gemensam bild av vilket problem det är som ska lösas. Alla argument måste lyftas och värderas. Att utnyttja lokaler maximalt är förstås en självklar nödvändighet och en viktig problemställning blir då hur Östra grundskolan ska fyllas med elever. Detta kan naturligtvis ske på ett antal olika sätt. När det sedan gäller sakinnehållet i förslaget så motsätter sig miljöpartiet inrättandet av en 11-parallellig 7-9 skola av flera skäl. En sådan skola riskerar att bli alltför anonym med så många nya elever varje år och med endast tre år i skolan omsätts en tredjedel av skolans elever varje år. Vi ser även andra nackdelar med en sådan skola och den totala bilden av slutmålet för omdaningen av skolor i Trångsund- Skogås är svår att se. Skolan i Huddinge, särskilt de högre årskurserna, står inför problematiska nedskärningar under Detta försvårar naturligtvis mö j tigheter tilllärarrekrytering och vi bedömer situationen som skör och svåröverblickbar i alla sina konsekvenser. Det är därför viktigt att vara extra varsam i de ingrepp som görs i olika verksamheter. Nämnden har nu bett om ett kompletterande underlag för att kunna ta ställning. Miljöpartiet anser att följande frågeställningar bör belysas: Vilka fler alternativa lösningar finns och vilka för- och nackdelar har dessa? Förtydligad riskanalys utifrån rektorernas analys och föräldrarnas farhågor. Vilka konsekvenser får olika förslag för önskemål om placering av en ny skola? Vi vill även se belyst hur kommunen ska kunna säkerställa Att skolorna kan behålla och rekrytera behöriga lärare Att eleverna känner sig trygga Att personalen bereds inflytande och känner trygghet och arbetsglädje Att kvaliten i verksamheterna kan upprätthållas eller hel st öka Att tid och resurser avsätts för att ge förutsättningar for förändringar att lyckas Att dialogen breddas För Miljöpartiet de Gröna Birgitta Ljung

12 Huddinge kommun Grundskalenämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 5. Skolor och skolorganisation i Trångsund-Skogås Vänsterpartiet har vid många tillfållen så väl i nämnden som i kommunfullmäktige påtalat bristema vad gäller framförhållning, lokalförsörjning och organisering inom skoloma i Huddinge. Detta har inte fått vidare gehör från koalitionspartierna. Att denna situation som vi står inför i Trångsund/Skogås har uppkommit beklagar jag, men det är ett resultat av bristen på initiativ och framförhållning från de borgerliga partierna. Det här ärendet framstår som förhastat. Det är dåligt förankrat och underbyggt och olyckligt placerat i tid. Det är nog så viktigt hur ett beslut fattas som vad beslutet är. I det här fallet har inte förslaget till beslut tagits fram i dialog eller förankrats hos berörda barn, föräldrar, personal eller de andra partierna i grundskolenämnden. Vänsterpartiet anser inte att frågan har hanterats så som den bör. Det är rimligt att förvänta sig en förankring och en dialog runt så omfattande frågor. Det handlar om att stärka de demokratiska principerna. En god dialog och förankring med så väl barn, som föräldrar, personal och rektorer ger hållbarhet och kvalitet till det förslag som tas fram. Det gör att vi i nämnden får möjligheten att fatta ett bra beslut som står sig. Ärendets två första punkter återremitterades under kvällens nämndmöte. Vänsterpartiet tycker det är bra. Nu får förvaltningen en möjlighet att återkomma till nämnden med ett mer utförligt underlag samt att föra en medborgardialog. Vad det gäller de övriga två punktema så fick vi i oppositionen garantier om att de inte skulle innebära att andra tänkbara alternativ skulle uteslutas eller att det skulle leda in ärendet på ett särskilt beslut. I punkt tre togs preciserandet av att den nya skolan skulle vara en F-6 skola bort, just med hänvisning till detta. Det kan vara så att alternativ B är det bästa alternativet, så som förvaltningen och koalitionen föreslår. Men det låter sig inte förstås utifrån underlaget. Ungeriaget väcker snarare fler frågor än det ger svar. Bristen på dialog gör också att det inte går att förhålla sig till underlaget då dialogen med de berörda är så grundläggande i beredandet av ett sådant ärende. Det är viktigt att det blir ett bra och ett hållbart beslut. Vänsterpartiet har tillsammans med S och Mp i våra diskussioner tagit fram en rad synpunkter som vi anser behöver beaktas i det fortsatta arbetet med ärendet. Det är viktigt att man nu tar vara på medborgardialogen och också beaktar andra alternativ till beslut. Det behövs en öppenhet och en tydlighet om vad utmaningarna består i och hur lösningen som föreslås möter dessa utmaningar. Förslag bör vara förankrat och vara framtaget i medborgardialog. Ä ven de andra alternativen som diskuterats och som förts fram bör redogöras för. Det är väldigt olyckligt att föräldrar och barn i det här området ställs inför den här oron precis när terminen gått mot sitt slut. Jag uppskattar att så många oroliga föräldrar besökte nämndmötet och tog del av diskussionen. ~Sk Erica Stensson (V) ~

13 StDA 1 o (20) Paragrar Gru ndskolenäm n den 16juni Diarienummer GSN-2015/ Revidering av riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts HKF 641 O Grundskalenämndens beslut Grundskalenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att punkterna i riktlinjer får kostnadsfri skolskjuts, HKF 641 O ska ha den ändrade lydelse som framgår av bilaga l till förvaltningens tjänsteutlåtande i detta ärende. Förändringarna föreslås träda ikraft den l oktober Sammanfattning Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (20 l 0:800). Skolskjuts är en rättighet får de elever i grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman som går i närmsta kommunala skolenhet eller den skolenhet där kommunen har placerat dem och som uppfyll er skollagens fårutsättningar får att beviljas skolskjuts. En prövning av rätten till skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall utifrån de fårfattningsbestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Beslutet delges Kommunstyrelsen förvaltning Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

14 11 (20) Grundskalenämnden 16juni Diarienummer GSN-2015/ Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida skolorganisation - motion väckt av Sara Heelge Vikmång (5), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) Grundskalenämndens beslut Grundskalenämnden godkänner fårvattningens synpunkter i ärendet och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet vill att kommunen ska formu lera riktlinjer får kommunens samlade skolsystem med utgångspunkt att de minsta barnen ska kunna gå i skolor nära hemmet och de större barnen ska gå i skolor med större upptagningsområden. Förvaltningen anser att planeringsarbetet redan tar hänsyn till andemeningen i motionen men anser däremot inte att generella riktlinjer får att upprätta en viss typ av skolor är möjliga, ti ll exempel F-9 skolor eller skolor får olika stadier eller skolor av en given storlek då det finns får många lokala parametrar som påverkar detta. Överläggning I ärendet yttrar sig Jetena Drenjanin (M), Sara Heelge Vikmång (S) Birgitta Ljung (MP), Erica Stensson (V), Katarina Wigle (C), Leif Dyrvall (DP) och Mats Österholm (M). Yrkanden Jetena Drenjanin (M): Nämnden beslutar i enlighet med fårvattningens förslag. Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V): Nämnden beslutar att tillstyrka motionen. Propositioner Ordfårande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med fårvattningens förslag. Reservationer Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Erica Stensson (V) reserverar sig mot nämndens beslut till fånnån får eget yrkande. Signalurer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

15 StDA 12(20) Gr u ndskolenäm n den 16 juni forts. Diarienummer GSN-2015/ O Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

16 13 (20) Grundskalenämnden 16 juni Diarienummer GSN-2015/ Remiss - Detaljplan för del av Gymnasiet 5, normalt planförfarande, se SBU Grundskalenämndens beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Enligt tjänsteutlåtandet från Kommunstyrelsen består planområdet av en parkeringsplats och angöring till Huddingehallen. Området tjänar också som parkering får besökare till gymnasiet och Aulan. En fårutsättning fcir planläggningen är att parkering kan ordnas som ersätter de befintliga platserna får Huddingehallen samt att behovet av boendeparkering får den nya bebyggelsen tillgodoses. De ersättande platserna bedöms rymmas på Huddingegymnasiets parkering på norra delen av fastigheten Gymnasiet 4, invid Huddingevägen, Björkängsvägen och Gymnasievägen. Vidare bedöms att ventilationsanläggningen får klorgas måste flyttas. Förvaltningen anser att tillräcklig hänsyn inte har tagits till behovet av parkeringsplatser får besökare och personal till våra verksamheter kring Gymnasietorget. Det finns även en oro kring konsekvenserna av att ventilationsanläggningen får klorgas flyttas närmare skolverksamheten. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur./

17 14 (20) Grundskalenämnden 16juni Diarienummer GSN-2015/ Remiss -Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar Grundskalenämndens beslut Nämnden godkänner fårvaltningens synpunkter och överlämnar tj änsteutlåtandet till kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet. Sammanfattning Efter revisionsgranskning avseende vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar på förvaltningen har revisorerna kommit med rekommendationer om fårändrad kontroll. Detta ska säkerställa att löner attesterats av chef innan utbetalning sker. Vidare rekommenderar revisorerna att förvaltningen tar fram rutinbeskrivningar över hur ändringar i Procapita ska genomfåras, dokumenteras och åtgärdas vid avvikelser. Förvaltningen tar till sig dessa synpunkter och kommer att ta fram bättre rutinbeskrivningar samt komplettera de befintliga kontrollerna vad avser utbetalningarna till fristående fårskolor och skolor. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Signaturer:

18 15 (20) Gru ndskolenäm n den 16juni Diarienummer GSN-2015/ Remiss - Förslag till ändring av gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun (HKF 9010) Grundskalenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänste-utlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen Sammanfattning Grundskalenämnden har fått en remiss från Kommunstyrelsens förvaltning avseende fårslag till ändringar av gemensamt reglemente får nämnder och styrelser i Huddinge kommun (HKF 90 l 0). Förvaltningen ser positivt på de fårtydliganden och tillägg som fareslås i det gemensamma reglementet får nämnder och styrelser i Huddinge kommun (HKF 90 l O) samt den språkliga uppdatering som föreslås. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M) och Sara Heelge Vikmång (S). Beslutet delges Kommunstyrelsen, delegationsbeslut C: 16 Akten Signaturer: Ordförande Utdragsbestyrkande: datum och signatur

19 SIOA 16 (20) Grundskalenämnden 16juni Höstens utbildnings- och seminariedag för nämnden Grundskalenämndens beslut Nämnden beslutar att den 29 september 2015, halvdag blir grundskalenämndens utbildnings- och seminm iedag i höst. Sammanfattning Ordfårande Je1ena Drenjanin (M) föreslår att den 29 september blir höstens datum för utbildnings- och seminariedag för nämnden, en halvdag från klockan Det är arbetsutskott inplanerat klockan som troligtvis senareläggs för att kunna ge mer tid för utbildnings- och seminariedagen. Jelena Drenjanin infonnerar vidare att förslag om innehåll och upplägg för seminariedagen har framkommit och kommer beaktas i planeringen. Beslutet delges Akten SignaiUrer: Justerare Uldragsbeslyrkande: dalum och signalur

20 17 (20) Grundskalenämnden 16juni Anmälan av delgationsbeslut Grundskalenämndens beslut Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut PUNKT ÄRENDEGRUPP BESLUTANDE NUMMER F Grundskolaärenden-grundskola F4 Beslut att anordna och bevilja skolskjuts GSN -2015/ Delegalian från grundskalenämnden GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ GSN-2015/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ Signalurer: Juslerare U dragsbeslyrkande: datum och signalur

21 18 (20) Grundskalenämnden 16 juni 2015 forts. FS F9 Beslut om skolskjuts fcir elever som omfattas av insatser fcir elevstöd Delegation från grundskalenämnden En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigande krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola Delegation från grundskalenämnden GSN-2015/ GSN-2015/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-20 15/ GSN-2015/ GSN-20 15/ Rektor BuffTrångsund : : Ann/E Signaturer: Ordförr1 Utdragsbestyrkande: datum och signatur \~

22 19 (20) Grundskolanämnden 16juni Delgivningar till nämnden Kommunfullmäktiges beslut den 11 maj 2015 l O Plan får samhällsbyggnadsprojekt och riktlinjer får bostadsfårsötj ni ng 11 Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten 12 På väg mot Huddinge hållbarhetsrapport 13 Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 april Rätt att undetteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

23 20 (20) Sammanirädesdalum Paragra f Grundskalenämnden 16juni Övriga frågor Byte av lokal för möte OrdfOrande Jelena Drenjanin informerar att nämndens referensgrupp for kvalitetsfrågor inom grundskaleverksamheten byter lokal för sitt möte imorgon. Mötet kommer att äga rum i kommunalhuset. Gruppen känner sig infonnerad. Förslag om byte av dag for arbetsutskottet i september Ordförande Jelena Drenjanin föreslår att mämndes arbetutskotts sammnträde flyttas från ti sdagen den l september till onsdagen den 2 september. Nämnden ställer sig bakom förslaget. Nyttja skolans lokaler for möten/sammanträden även under sommaren Lars Dyrvall (DP) frågar om möjligheten att kunna nyttja "och visa upp" skolans lokaler for möten/sammanträden även under sommaren, är de stängda?. Leif Dyrvall informerar att han varit på ett möte med samhällsbyggnad om ett plansamråd i en trång ungdomslokal då man istället kunde ha nyttjat skolokaler för mötet. Utbildningsdirektör Jukka Kuusisto informerar att det kan vara svårare på sommaren att låna lokaler då vissa skolor stänger och att det kan vara ont om vaktmästare på skolorna denna period som kan vara behj älpliga och sköta detta. Signalurer:

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Klockan 18:00-21:35, ajournering 5 minuter A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga. Samtliga Samtliga.

Klockan 18:00-21:35, ajournering 5 minuter A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga. Samtliga Samtliga. SAMMANTRÄDEsDATUM 17 febru ari 2015 DIARIENUMMER GSN-2015/87 SIDA 1 (25) Nämnd Grundskolenämnden Offentligt sammanträde Ja (utom 2) Sammanträdesdag l 7 februari 2015 Tid och plats Klockan 18:00-21:35,

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESDATUM 4 december 2013 DIARIENUMMER GN-2013/16 1 (23) Nämnd Offentligt sammanträde Gymnasienämnden Ja Sammanträdesdag 4 december 2013 Tid och plats Klockan 18:30-20:35, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts.

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-19 GSN-2015/514.623 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Redovisning av delegationsbeslut till grundskolenämnden

Redovisning av delegationsbeslut till grundskolenämnden GYMNASIENÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 18 juni 2014 Redovisning av delegationsbeslut till grundskolenämnden Förslag till beslut Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 23 september 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 23 september 2014 ÄLDREOMSORGS NÄMNDEN SAMMANTRÄDESDATUM 23 september 2014 DIARIENUMMER AN-2014/22 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja Sammanträdesdag 23 september 2014 Tid och plats Klockan 17:00-17:35,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESDATUM 9 oktober 2014 DIARIENUMMER GSN-2014/15 1 (30) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 9 oktober 20 14 Tid och plats Klockan 18:00-19:35, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga ~ STYRELSEN SAMMANTRÄOESDATUM DIARIENUMMER 8 januari 2014 KS-20 13/1608 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Planerings- o?h personalutskottet Nej Sammanträdesdag 8 januari 2014 Tid och plats Klockan

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer