Rose-Marie Henriksson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rose-Marie Henriksson"

Transkript

1 Hemvårdsnämnden (21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson (S) Sven Jägervall (FP) Gun-Britt Löfdahl (S) Lennart Eriksson (C) Bo Nilsson (S) Anneli Hammar (KD) Roger Orwén (MP) Ann-Kristin Nilsson (M) Övriga deltagande: Siv Svensson (S), Paulina Lundkvist (V), Åsa Svensson (Kommunal) 34-46, Anna Ohlsson (Kommunal) 34-46, Christel Hammerby (SKTF) 34-46, Lisbet Svensson, Gunvi Jönsson, Maria Sjödahl, Margareta Ivehammar, Anette Johansson, Marita Everås, Maria Mangfors Hallberg 34-42, 49 Jeanette Hembring-Stjernström, Christer Odermalm 45, Lennart Svensson Utses att justera: Rose-Marie Henriksson Justeringens plats och tid: Hemvårdsförvaltningen, kl Sekreterare: Paragrafer Jeanette Hembring-Stjernström Ordföranden: Justerande: Ann-Charlott Svensson Rose-Marie Henriksson ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Hemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5 Underskrift: Jeanette Hembring-Stjernström

2 Hemvårdsnämnden (21) HN 34 Val av justerare Hemvårdsnämnden beslutar att jämte mötets ordföranden Ann-Charlott Svensson (M) utse Rose-Marie Henriksson (S) att justera protokollet Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 Hemvårdsnämnden (21) HN 35 Godkännande av dagordning Föreliggande förslag till dagordning för sammanträdet den 31 mars 2010 godkänns efter revidering. Förslag till dagordning föreligger. Tillkomna punkter tillförs dagordningen: HN Information Riskanalys HN Övrigt Hyresavtal Nattfasta Budget 2010 Kioskvagn Vallås Kvalitetsledning Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 Hemvårdsnämnden (21) HN 36 HN 2010/0110 Ekonomisk rapport Hemvårdsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Prognosen på helår baserad på utfallet efter två månader indikerar att äldreomsorgen 2010 kommer redovisa ett underskott, kkr i förhållande till budget. Underskottet hänförs helt till hemtjänsten som hanterar större volymer hemtjänsttimmar än vad budgeten medger, volymökningsbudget för 2010 inkluderad. Den av KBU föreslagna resultat-balanseringen på kkr av hemvårdsnämndens underskott från 2009 ingår i prognosen. För investeringar prognostiseras ett överskott på kkr i förhållande till budget. Larminvesteringar som inte genomförs är främsta förklaringen. Hänsyn har tagits till den av KBU föreslagna ombudgeteringen på kkr av 2009 års investeringsöverskott. s beredning Rapportering till kommunfullmäktige skall ske vid tre tillfällen under året, per den 30 april respektive den 31 augusti samt i samband med årsbokslut. Nämnden skall dessutom månatligen från och med mars, med undantag av juli, rapportera till kommunstyrelsen. Delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Rapportering sker till kommunala pensionärsrådet i samband med deras ordinarie möten. Rapportering sker månadsvis till de fackliga organisationerna på centrala samverkansgruppen. faller inte inom ramen för MBL. Hemvårdsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4

5 Hemvårdsnämnden (21) HN 37 HN 2010/0108 Hemtjänstuppföljning 2010 Hemvårdsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Hemtjänstuppföljningen för februari månad delas ut och redovisas på sammanträdet s beredning faller inte inom ramen för MBL. Hemvårdsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 5

6 Hemvårdsnämnden (21) HN 38 HN 2010/0109 Verksamhetsstatistik Hemvårdsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Verksamhetsstatistiken för februari månad presenteras. Statistiken tar upp uppgifter inom hemtjänst, särskilt boende, kommunrehab och personal. s beredning faller inte inom ramen för MBL. Hemvårdsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 Hemvårdsnämnden (21) HN 39 HN 2010/0164 Personalpolitisk redovisning Hemvårdsnämnden tackar för informationen. 2. En tidsplanering gällande ett nytt personalpolitiskt program ska tas fram till nästa sammanträde. Hemvårdsförvaltningen, liksom övriga kommunala förvaltningar, sammanställer årligen personalfakta utifrån en given mall från stadskontoret. Syftet är att kunna följa upp och åtgärda de faktorer som anses nödvändigt utifrån förvaltningens och kommunens personalpolitiska inriktning. s beredning Samtliga fackförbund har fått information på HESAM Hemvårdsnämnden tackar för informationen. Yrkande Vice ordföranden Rose-Marie Henriksson (S) yrkar att en tidsplanering gällande ett nytt personalpolitiskt program ska tas fram till nästa sammanträde. sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med Rose-Marie Henrikssons (S) yrkande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

8 Hemvårdsnämnden (21) HN 40 HN 2010/0150 Jämställdhetsplan 2010 Hemvårdsnämnden godkänner jämställdhetsplan 2010 med tillhörande uppföljning. I syfte att tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen en översyn av gällande arbetsmiljödokument varav jämställdhetsplanen är en viktig del. s beredning Förhandlingar har genomförts Samtliga fackförbund var överens med arbetsgivaren om jämställdhetsplan för Hemvårdsnämnden godkänner jämställdhetsplan 2010 med tillhörande uppföljning. sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8

9 Hemvårdsnämnden (21) HN 41 HN 2010/0151 Arbetsmiljöplan 2010 Hemvårdsnämnden godkänner arbetsmiljöplan för 2010 med tillhörande uppföljning. I syfte att tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen en översyn av detta arbete. Arbetsmiljöplanen är en del i detta. s beredning Fackliga förhandlingar kommer att genomföras Hemvårdsnämnden godkänner arbetsmiljöplan för 2010 med tillhörande uppföljning. sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9

10 Hemvårdsnämnden (21) HN 42 HN 2010/0152 Personalpolitisk åtgärdsplan 2010 Hemvårdsnämnden godkänner personalpolitisk åtgärdsplan för Med utgångspunkt från den personalpolitiska årsredovisningen görs årligen en översyn och uppdatering av nämndens personalpolitiska plan. Syftet är att tydliggöra vilka åtgärder som behöver utvecklas. s beredning Fackliga förhandlingar har genomförts Samtliga förbund var överens med arbetsgivaren om personalpolitisk åtgärdsplan för Hemvårdsnämnden godkänner personalpolitisk åtgärdsplan för sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 10

11 Hemvårdsnämnden (21) HN 43 HN 2009/0160 Internkontrollplan 2009 Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna redovisning av genomförda kontroller enligt beslutad internkontrollplan för Hemvårdsförvaltningens verksamhet skal löpande interngranskas och redovisas för hemvårdsnämnden. En plan för internkontroll för 2009 har upprättats enligt kommunfullmäktiges beslut och stadskontorets anvisningar. Redovisning av genomförda kontrollaktiviteter. Bilaga 1. s beredning Ledningsgruppen har berett ärendet. faller inte inom ramen för MBL. Hemvårdsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisning av genomförda kontroller enligt beslutad internkontrollplan för sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 11

12 Hemvårdsnämnden (21) HN 44 HN 2010/0119 Internkontrollplan 2010 Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen för år Hemvårdsnämndens verksamhet ska löpande interngranskas. En plan har upprättats, enligt Kommunfullmäktiges beslut och stadskontorets anvisningar, för de internkontroller som ska genomföras under år Nämnden ska löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. s beredning faller inte inom ramen för MBL. Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen för år sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12

13 Hemvårdsnämnden (21) HN 45 HN 2010/0136 Ombyggnadsplan för särskilt boende Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till ombyggnadsplan 2010 för särskilt boende för äldre i Halmstads kommun med tillägget att Oskarström ska prioriteras för nybyggnation. 2. Hemvårdsnämnden överlämnar planen till fastighetsnämnden för att genomföra erforderliga förstudier samt verkställa ny- och ombyggnad i enlighet med planen samt till verksamhetsberedningen för kännedom. Inom Halmstads kommun bor ungefär 4,85 % av dem som är 65 år och äldre på särskilt boende, exkl. servicehus. Baserat på samma nyttjande i olika åldersintervall och rent demografiska förändringar, behöver kommunen ca 50 nya platser år 2012, ca 85 platser 2015 och ca 150 platser år Dessutom är 325 (ca 40 %) av kommunens 824 lägenheter/rum inom det särskilda boendet fortfarande omoderna. Risken för föreläggande och vite från Arbetsmiljöverket är överhängande. Hemvårdsnämnden har avtal med Attendo AB t.o.m om avrop av max 72 boendeplatser vid Nissastrand. Detta tillsammans innebär ett mycket stort behov av nya och moderna lägenheter för äldre med behov av heldygnsomsorg. Samtliga omoderna särskilda boenden ägs av Akelius och hyrs av Halmstads kommun. Hyresavtal för sex särskilda boenden går ut september 2016, ett går ut december Halmstads kommun måste bygga sex nya särskilda boenden om ca platser under 2013 till 2016, alternativt bygga om och bygga till, för att klara behovet. Förstudier och erfarenheter visar att det i de allra flesta fall inte är ekonomiskt försvarbart att bygga om gamla boenden. Denna ombyggnadsplan visar vilka nya boenden som behövs och när i tiden de måste vara klara. Planen balanserar tillskott och avveckling mot det demografiska behovet med en liten minskning av antalet platser. 1. Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till ombyggnadsplan 2010 för särskilt boende för äldre i Halmstads kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 13

14 Hemvårdsnämnden (21) 2. Hemvårdsnämnden överlämnar planen till fastighetsnämnden för att genomföra erforderliga förstudier samt verkställa ny- och ombyggnad i enlighet med planen samt till verksamhetsberedningen för kännedom. Yrkanden 1 Ordföranden (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägg att Oskarström ska prioriteras för nybyggnation. Rose-Marie Henriksson (S) yrkar avslag på tilläggsförslaget. 2 Rose-Marie Henriksson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägg att byggnation i Oskarström ska påskyndas eftersom det finns risk för föreläggande från Arbetsmiljöverket. Ordföranden (M) yrkar avslag på Rose-Marie Henrikssons (S) tilläggsförslag. 3 Rose-Marie Henriksson (S) yrkar att Kärleken/Sofieberg förordas i tätorten. Ordföranden (M) yrkar avslag på Rose-Marie Henrikssons (S) förslag. 4 Ordföranden (M) yrkar på ajournering i 10 minuter för överläggning i partigrupperna. sgång Hemvårdsnämnden ajournerar sig i 10 minuter kl Förhandlingen återupptas kl Ordföranden ställer proposition på ordförandens (M) tilläggsförslag att Oskarström ska prioriteras för nybyggnation och avslag på förslaget och finner att hemvårdsnämnden antar ordförandens (M) förslag. 2 Ordföranden ställer proposition på Rose-Marie Henrikssons (S) förslag att byggnation i Oskarström ska påskyndas eftersom det finns risk för föreläggande från Arbetsmiljöverket och avslag på förslaget och finner att hemvårdsnämnden avslår Rose-Marie Henrikssons (S) förslag. 3 Ordföranden ställer proposition på Rose-Marie Henrikssons (S) förslag att Kärleken/Sofieberg förordas i tätorten och avslag på förslaget och finner att hemvårdsnämnden avslår Rose-Marie Henrikssons (S) förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 Hemvårdsnämnden (21) Votering begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning; Ja-röst för ordförandens (M) förslag att avslå Rose-Marie Henrikssons (S) förslag. Nej-röst för bifall till Rose-Marie Henrikssons (S) förslag att byggnation i Oskarström ska påskyndas eftersom det finns risk för föreläggande från Arbetsmiljöverket. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för ordförandens (M) förslag mot 5 nej-röster för Rose-Marie Henrikssons (S) förslag antar nämnden ordförandens (M) förslag. Ja-röster Ann-Charlott Svensson (M) Hanne Jönsson (M) Sven Jägervall (FP) Lennart Eriksson (C) Anneli Hammar (KD) Ann-Kristin Nilsson (M) Nej-röster Rose-Marie Henriksson (S) Tord Johansson (S) Gun-Britt Löfdahl (S) Bo Nilsson (S) Roger Orwén (MP) Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens (M) förslag. Reservation Tord Johansson (S), Gun-Britt Löfdahl (S), Bo Nilsson (S) och Roger Orwén (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rose-Marie Henrikssons (S) yrkande. På föregående sammanträde sa alliansen nej till att förorda Oskarström avseende etablering av nya särskilda boenden med kooperativ hyresrätt. Oppositionen vill påskynda byggnationen på grund av risk för föreläggande från Arbetsmiljöverket. Votering begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning; Ja-röst för ordförandens (M) förslag att avslå Rose-Marie Henrikssons (S) förslag. Nej-röst för bifall till Rose-Marie Henrikssons (S) förslag att Kärleken/Sofieberg förordas i tätorten. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för ordförandens (M) förslag mot 5 nej-röster för Rose-Marie Henrikssons (S) förslag antar hemvårdsnämnden ordförandens (M) förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 15

16 Hemvårdsnämnden (21) Ja-röster Ann-Charlott Svensson (M) Hanne Jönsson (M) Sven Jägervall (FP) Lennart Eriksson (C) Anneli Hammar (KD) Ann-Kristin Nilsson (M) Nej-röster Rose-Marie Henriksson (S) Tord Johansson (S) Gun-Britt Löfdahl (S) Bo Nilsson (S) Roger Orwén (MP) Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens (M) förslag. Reservation Tord Johansson (S), Gun-Britt Löfdahl (S), Bo Nilsson (S) och Roger Orwén (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rose-Marie Henrikssons (S) yrkande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 16

17 Hemvårdsnämnden (21) HN 46 HN 2008/0365 Servicelägenheter utan biståndsbeslut Hemvårdsnämnden beslutar att servicelägenheter åter skall tilldelas med biståndsbeslut vid följande servicehus: 109:an Andersberg Akvarellen Västersol Mossen Pålsbo Snöstorp Begonian Åled 30 lägenheter 25 lägenheter 30 lägenheter 16 lägenheter 36 lägenheter 8 lägenheter 24 lägenheter 14 lägenheter Hemvårdsnämnden fattade beslut att servicelägenheter enligt ovan under 2009 skulle erbjudas att hyras ut till målgruppen utan biståndsbeslut. Antalet lägenheter i försöket är 183. Handläggning av uthyrning har skett från biståndsenheten på hemvårdsförvaltningen. Redovisning skall ges till hemvårdsnämnden under första kvartalet 2010 för beslut om fortsatt uthyrning av lägenheter med biståndsbeslut alternativt utan biståndsbeslut. s beredning har beretts av hemvårdsförvaltningens biståndsenhet och staben. faller inte inom ramen för MBL. Hemvårdsnämnden beslutar att servicelägenheter åter skall tilldelas med biståndsbeslut vid följande servicehus: 109:an Andersberg Akvarellen Västersol Mossen Pålsbo Snöstorp Begonian Åled 30 lägenheter 25 lägenheter 30 lägenheter 16 lägenheter 36 lägenheter 8 lägenheter 24 lägenheter 14 lägenheter sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 17

18 Hemvårdsnämnden (21) HN 47 HN 2010/ Information 1. Lagen om valfrihet, LOV. Christer Odermalm, utvecklingsledare informerar om inkomna ansökningar samt godkända utförare för serviceinsatser i hemtjänsten i Halmstads kommun. 2. Trygghetsboende. Lisbet Svensson, förvaltningschef informerar om att Pilgården med flera har aviserat att de är intresserade av att bygga fler trygghetsboenden i Halmstads kommun. Fastighetsstaden är intresserad av att bygga trygghetsboende på tomten vid lilla torg, Gråmunken. 3. Riskanalys. Marita Everås, verksamhetschef för särskilda funktioner informerar om att en arbetsgrupp har tagit fram en riskbedömning och en konsekvensbeskrivning gällande den yttre arbetsmiljön för nattpatrullen och hemtjänstens verksamheter. Ytterligare information kommer att ges på hemvårdsnämndens sammanträde den 28 april, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 18

19 Hemvårdsnämnden (21) HN 48 HN 2010/0001 Delegationsbeslut Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Förvaltningen redovisar följande beslut fattade på delegation: - biståndsbeslut - överklaganden - kammarrättsbeslut - avvikelserapportering s beredning Staben, hemvårdsförvaltningen har berett ärendet. Hemvårdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 19

20 Hemvårdsnämnden (21) HN 49 HN 2010/ Övriga frågor 1. Uppföljning Möjligheternas hemvård. Maria Mangfors Hallberg, ekonomiansvarig och Gunvi Jönsson, hemtjänstchef informerar om förslag till förändringar i hemtjänsten. Hemvårdsnämnden fick även under förmiddagens dialogcafé information om förslaget. Ordföranden (M) föreslår att hemvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra förhandling enligt MBL 11 gällande förslag till förändringar i hemtjänsten. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra förhandling enligt MBL 11 gällande förändringar i hemtjänsten. 2. Hyresavtal Ledamot Anneli Hammar (KD) efterfrågar om avtalet på Alla Hjärtans Hus är ändrat sen lokalytan minskades. Lisbet Svensson, förvaltningschef informerar om att avtalet är ändrat sen lokalytan reducerades. 3. Nattfasta. Ledamot Anneli Hammar (KD) efterfrågar vad som rekommenderas gällande nattfastan. Maria Sjödahl, boendechef informerar om att rekommendationen är att nattfastan inte bör överstiga mer än 11 timmar. 4. Budget Ledamot Gun-Britt Löfdahl (S) efterfrågar vad de generella besparingarna inom verksamheterna avser. Lisbet Svensson, förvaltningschef informerar om att en redovisning av generella besparingar kommer att lämnas på hemvårdsnämndens nästa sammanträde 28 april, Kioskvagn Vallås. Ledamot Gun-Britt Löfdahl (S) efterfrågar om möjlighet finns till att ha en kioskvagn på Vallås särskilda boende. Lisbet Svensson, förvaltningschef inväntar svar från serviceförvaltningen. Lisbet Svensson återkommer med svar på frågan vid hemvårdsnämndens nästa sammanträde 28 april, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 20

21 Hemvårdsnämnden (21) 6. Kvalitetsledning. Ledamot Roger Orwén (MP) efterfrågar ett kvalitetsledningssystem för hemvårdsnämnden. Margareta Ivehammar, utvecklingschef informerar om förslag till kvalitetsledningssystem för hemvårdsnämnden. En temaförmiddag är planerad med hemvårdsnämndens ledamöter den 19 maj, 2010 då diskussion ska föras om kvalitetsledning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 21

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2013-06-12 1(11) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15:30 ande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt Kjellgren (M) 220-226

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-11-24 1(22) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15:50 ande: Ann-charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2015-03-25 1(10) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15.40 Beslutande: Övriga deltagande: Rose-Marie Henriksson (S) mötesordförande Alf Andersson (C) Per Ihlström

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-28 1(7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 11:00-12:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-29 1(19) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl. 13:15-17:00 Jenny

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-29 Sidan 1 av 13

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-29 Sidan 1 av 13 Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-29 n 1 av 13 Plats och tid: Kungsgatan 25, kl. 09:00-16:00 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordföranden: Tove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-12-15 1(18) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15:30 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Ann-Kristin Nilsson (M) Tord

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2015-02-09 1(11)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2015-02-09 1(11) Servicenämnden 2015-02-09 1(11) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:00 15:15 ande: Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Robert

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2015-02-25 1(13) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-15:30 Beslutande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Alf

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9)

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Plats och tid Lärcentrum rum 203, kl. 9.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Niclas Erlandsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Socialförvaltningen. Sekreterare: Paragrafer 40-46 Emelie Lindbergh. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialförvaltningen. Sekreterare: Paragrafer 40-46 Emelie Lindbergh. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2014-04-24 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:10-10:00 ande: Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-09 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-09 1 (6) Socialnämnden 2011-11-09 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 9 november 2011, kl 8.00 9.45. Beslutande Bo Åberg (S), ordförande Tone Karlberg (S), ledamot Mauricio Puga

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden 2013-12-18 1(17)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden 2013-12-18 1(17) Kulturnämnden 2013-12-18 1(17) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl. 13:15-15:50 ande: Eva-Marie Paulsson (S), ordförande Jane Thorell (M) Dan Öjvind Gasstorp (C) Tommy Lundkvist (FP) Nils Werner

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2015-08-12 1(18) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-17:20 Beslutande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Alf

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Mankell. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Mankell. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-15.40 ande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Ann-Kristin Nilsson (M) Charlotte Ljungberg (C) Sven Jägervall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats Tid Stadshuset kl 17.00--17.55 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande Jonas Esbjörnsson (s), 2:e v ordförande Jan Allan Beer

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S)

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S) 1(14) Plats och tid: Barnkammaren, kommunhuset Alafors kl 09.00 12.00 Beslutande Jan Skog, ordf (M) Lennart Dahl (C) 28-33, 35-37 och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Isabell

Läs mer

Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2014-04-23 1(12) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl. 13:30-16:00 Beslutande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) 34-39

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden 31-38

Hjälpmedelsnämnden 31-38 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-12 Hjälpmedelsnämnden 31-38 Tid: Tisdagen den 12 juni kl.09:00-15:00 Plats: Kungsbacka närsjukhus, sammanträdesrum Tjolöholm Ledamöter Bengt Eliasson (fp) Berit von

Läs mer

Henrik Arenvang, förvaltningschef Anna Nilsson, sekreterare Nina Sundberg, personalrepresentant Pirko Norberg, personalrepresentant

Henrik Arenvang, förvaltningschef Anna Nilsson, sekreterare Nina Sundberg, personalrepresentant Pirko Norberg, personalrepresentant Arbetsmarknadsnämnden 2014-08-20 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.05 ande Övriga deltagare Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande Margareta Ahlm (S), ordförande Peder

Läs mer

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Omsorgsnämnden 2015-01-21 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 25 februari 2015 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Justerade paragrafer 13-22 ande Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

Socialkontoret 2009-10-23 kl.13.00

Socialkontoret 2009-10-23 kl.13.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Socialkontoret, kl.15.30-16.20 ajournering kl.15.55-16.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, Vårgårda1

Kommunkontoret, Vårgårda1 Kultur- och fritidsnämnden 2002-03-12 1(11) Plats och tid Vårgårda Hockey Clubs lokal, tisdag 2002-03-12, kl. 17.30-19.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Kent Warnborg (s) deltog ej i 181 Per

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 1 Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 13-21 Claes Nordevik 22-24 Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2016-04-04 1(7) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Fredriksvallsgatan 7, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, konferensrum R412 kl. 13:15-14:00

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS. 2014-12-11 1 (21) Plats Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december, 2014 kl. 08:30 13:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD)

Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 1 (12) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl 13.15 15.45 Beslutande Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Tony Kok (S) Simon Lindgren (M)

Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Tony Kok (S) Simon Lindgren (M) Servicenämnden 2016-02-08 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:00-15:30 ande: Övriga deltagande: Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Ärendena markerade med * omfattas närvarorätt för personalföreträdare. Dessa ärenden kommer att behandlas först på sammanträdet.

Ärendena markerade med * omfattas närvarorätt för personalföreträdare. Dessa ärenden kommer att behandlas först på sammanträdet. KALLELSE Hemvårdsnämnden 2016-05-10 1(3) Box 271 301 07 Halmstad Tfn: 035 13 96 71 E-post: hemvardsnamnden@halmstad.se Plats: Stora sammanträdesrummet Södra vägen 5 : 2016-04-27 Tid: 13:30 Ordförande:

Läs mer

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Måndagen den 9 februari 2015 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.15-14.30

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M)

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08:30 12.20 Ajournering 9.30 9.50 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1 Plats och tid Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 15-23 Tid: 2003-02-17 kl. 14:00 15:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD)

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-24 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping kl 13.00 14.40 Beslutande Jan-Egon Leo (M) ordförande Anders Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2001-11-06

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2001-11-06 Grundskolenämnden 2001-11-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Vallentuna tisdagen den 6 november 2001 kl 19.00 21.15 Sten-Åke Adlivankin (m),

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer