Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Måndagen den 9 februari 2015 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Yvonne Nilsson (S), ordförande Lars Hultkrantz (FP), 1:e vice ordförande Anneli Bramvehl (M), 2:e vice ordförande Tom Olsson (S) Tomas Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare för Emmelie Karlsson (S) Angelica Gustavsson (V) Ulla Averås (M) Linda Brunzell (M) Jens Dahlbäck (MP), tjänstgörande ersättare för Staffan Dällerud (MP) Patrik Nyström (SD) Britta Angenete Gillberg (FP), tjänstgörande ersättare för Elaine E Lindblom (FP) Övriga deltagande Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare Utses att justera Anneli Bramvehl (M) Ersättare Ulla Averås (M) Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, den 11 februari 2015 klockan Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer 1-15 Noomi Calov Ordförande... Yvonne Nilsson (S)... Anneli Bramvehl (M) ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift... Noomi Calov

2 Sammanträdesprotokoll 2 Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Yvette Josefsson (M) Josef Yazbek (M) Anneli Weman, verksamhetschef förskola och grundskola Inger Andersson, ekonom

3 Sammanträdesprotokoll 3 BUN 1 Ändring i föredragningslistan 4 BUN 2 BUN Årsredovisning BUN 3 BUN Familjecoacher 6 BUN 4 BUN Tillförordnad verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, skolsköterskor och skolpsykologer 8 BUN 5 BUN Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans psykologiska insats BUN 6 BUN Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats BUN 7 BUN Val av kontaktpolitiker för barn- och utbildningsnämnden BUN 8 BUN Val av representanter till Tvärsektoriellt nätverk BUN 9 BUN Val av representanter till Kommunala handikapprådet BUN 10 BUN Val av representant till Lokala brottsförebyggande rådet BUN 11 BUN Internbudget BUN 12 BUN Förvaltningsinformation 20 BUN 13 BUN Information från ordförande 21 BUN 14 BUN Delegeringsbeslut 22 BUN 15 BUN Inkomna handlingar 23

4 Sammanträdesprotokoll 4 BUN 1 Ändring i föredragningslistan Sammanfattning Ärende 10 Internbudget 2015 ändras till ett beslutsärende. s beslut godkände ändringen i föredragningslistan.

5 Sammanträdesprotokoll 5 BUN 2 BUN Årsredovisning 2014 Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2014 med avseende på verksamhet och ekonomi utifrån antagna nämndmål. Årsredovisningen är utarbetad i enlighet med de normer och ramar som kommunstyrelsens ledningskontor upprättat. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att återstående investeringsresurser 2014 totalt 930 tkr överförs till Investeringarna ska användas för att säkerställa uppbyggnaden av tillfälliga förskoleavdelningar samt skollokaler under Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens reviderade årsredovisning 2014, reviderad den 9 februari 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 1. godkänner upprättat förslag till årsredovisning för godkänner överflytt av investeringsmedel från 2014 till 2015 med 930 tkr. s beslut 1. godkände upprättat förslag till årsredovisning för godkände överflytt av investeringsmedel från 2014 till 2015 med 930 tkr. Expedieras till Kommunstyrelsen

6 Sammanträdesprotokoll 6 BUN 3 BUN Familjecoacher Sammanfattning Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar kontinuerligt för att förbättra barns och elevers förutsättningar samt stärka deras positiva utveckling återstartade en verksamhet med fältsekreterare efter att den varit avvecklad en tid. Två fältsekreterare anställdes. En fältsekreterare var anställd av barn- och utbildningsnämnden och en av socialnämnden. Målgruppen var barn mellan år. I de studier som gjorts kring förebyggande arbete konstateras att det har varit svårt att påvisa direkta samband mellan det förebyggande arbetet och barns och ungdomars utveckling. Socialförvaltningen har inte kunnat påvisa några säkra samband mellan fältsekreterarnas arbete med ungdomar i Karlskoga och dessa ungdomars utveckling. De båda tjänsterna som fältsekreterare blev av olika skäl vakanta. Detta väckte frågan om huruvida de gemensamma resurserna användes optimalt samt tankar om en utredning av användningen av denna resurs. I maj 2013 beslutades att inleda ett projekt i syfte att arbeta förebyggande med elever i lägre årskurser. Två tjänster titulerade familjecoach tillsattes. Fältsekreterare och familjecoacher har olika grunduppdrag och målgrupper. Det finns behov av båda funktionerna, men ur det förebyggande perspektivet samt de socioekonomiska aspekterna bör familjecoacher prioriteras. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2015 s protokoll den 17 november Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2014 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut beslutar att hänskjuta ärendet till ett kommande nämndsammanträde. s beslut beslutade att hänskjuta ärendet till ett kommande nämndsammanträde.

7 Sammanträdesprotokoll 7 Expedieras till Socialnämnden

8 Sammanträdesprotokoll 8 BUN 4 BUN Tillförordnad verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, skolsköterskor och skolpsykologer Sammanfattning Skolsköterskor och skolpsykologer ska vara organiserade av en vårdgivare. Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. Inom en kommun är det den nämnd som ansvarar för skolverksamhet som är vårdgivarens representant för skolsköterskor och skolpsykologer i kommunen. är vårdgivare för skolhälsovården i Karlskoga. Det är vårdgivarens ansvar att en verksamhetschef utses. Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar verksamhetschefens arbetsuppgifter samt anger samhällets krav på vårdgivaren. Inom förvaltningen pågår rekrytering av ny verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, skolsköterskor och skolpsykologer. Under rekryteringsprocessen måste en tillförordnad verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, skolsköterskor och skolpsykologer utses. Förslaget är att Per Blom utses till tillförordnad verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, skolsköterskor och skolpsykologer tills ny verksamhetschef tillträder dock längs t o m den 31 maj Medicinskt ansvarig samt ansvarig för anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria är, enligt tidigare beslut, Ann-Kristin Swan. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 augusti 2014 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut utser Per Blom till tillförordnad verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, skolsköterskor och skolpsykologer tills ny verksamhetschef tillträder dock längs t o m den 31 maj 2015.

9 Sammanträdesprotokoll 9 s beslut utsåg Per Blom till tillförordnad verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, skolsköterskor och skolpsykologer tills ny verksamhetschef tillträder dock längs t o m den 31 maj 2015.

10 Sammanträdesprotokoll 10 BUN 5 BUN Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans psykologiska insats 2014 Sammanfattning Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå - hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår - vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut ger i uppdrag till tf verksamhetschef för elevhälsan att skriva patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats verksamhetsåret s beslut gav i uppdrag till tf verksamhetschef för elevhälsan att skriva patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats verksamhetsåret 2014.

11 Sammanträdesprotokoll 11 BUN 6 BUN Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats 2014 Sammanfattning Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå - hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår - vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut ger i uppdrag till tf verksamhetschef för elevhälsan att skriva patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats verksamhetsåret s beslut gav i uppdrag till tf verksamhetschef för elevhälsan att skriva patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats verksamhetsåret 2014.

12 Sammanträdesprotokoll 12 BUN 7 BUN Val av kontaktpolitiker för barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning har att utse kontaktpolitiker i barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden Nämndens ledamöter är kontaktpolitiker med uppdraget att främja goda relationer genom att lyssna på arbetsgivare, arbetstagare, barn, elever och hem samt följa och bli förtrogen med verksamheten. Kontaktpolitiker för varje område är ett sätt att enkelt nå beslutsfattare som kan ta frågorna med till nämnden för vidare hantering. En kontaktpolitiker fattar inga beslut eller går in i verksamhetsfrågor utan är länken mellan nämnden och verksamheten. Ersättning för förlorad arbetsinkomst och arvode utgår för två heldagar per kalenderår och sker tillsammans i kontaktpolitikergruppen efter planering med verksamheten och ansvarig förtroendevald på respektive område. Efter besöket sker en rapportering på nämnden och till hjälp finns blanketten för kontaktpolitikerbesök. Ordförande har presenterat följande förslag på kontaktpolitiker och områden: Södra området: Anneli Bramvehl (M), Tom Olsson (S), Elaine E Lindblom (FP), Tomas Bergqvist (S), Yvette Josefsson (M), Britta Angenete Gillberg (FP) och Yvonne Helj (S). Västra området: Yvonne Nilsson (S), Linda Brunzell (M), Pontus Quick (FP), Staffan Dällerud (MP), Lennart Lind (S), Jonas Bergman Wallin (M) och Patrik Nyström (SD). Östra området: Lars Hultkrantz (FP), Ulla Averås (M), Emmelie Karlsson (S), Jens Dahlbäck (MP), Veronica Källström (SPI), Josef Yazbek (M), Angelica Gustavsson (V) och Maja Ridell (V). Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2015

13 Sammanträdesprotokoll 13 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut utser kontaktpolitiker för barn- och utbildningsnämnden enligt följande: Södra området: Anneli Bramvehl (M), Tom Olsson (S), Elaine E Lindblom (FP), Tomas Bergqvist (S), Yvette Josefsson (M), Britta Angenete Gillberg (FP) och Yvonne Helj (S). Västra området: Yvonne Nilsson (S), Linda Brunzell (M), Pontus Quick (FP), Staffan Dällerud (MP), Lennart Lind (S), Jonas Bergman Wallin (M) och Patrik Nyström (SD). Östra området: Lars Hultkrantz (FP), Ulla Averås (M), Emmelie Karlsson (S), Jens Dahlbäck (MP), Veronica Källström (SPI), Josef Yazbek (M), Angelica Gustavsson (V) och Maja Ridell (V). s beslut utsåg kontaktpolitiker för barn- och utbildningsnämnden enligt följande: Södra området: Anneli Bramvehl (M), Tom Olsson (S), Elaine E Lindblom (FP), Tomas Bergqvist (S), Yvette Josefsson (M), Britta Angenete Gillberg (FP) och Yvonne Helj (S). Västra området: Yvonne Nilsson (S), Linda Brunzell (M), Pontus Quick (FP), Staffan Dällerud (MP), Lennart Lind (S), Jonas Bergman Wallin (M) och Patrik Nyström (SD). Östra området: Lars Hultkrantz (FP), Ulla Averås (M), Emmelie Karlsson (S), Jens Dahlbäck (MP), Veronica Källström (SPI), Josef Yazbek (M), Angelica Gustavsson (V) och Maja Ridell (V).

14 Sammanträdesprotokoll 14 BUN 8 BUN Val av representanter till Tvärsektoriellt nätverk Sammanfattning har att utse två representanter till Tvärsektoriellt nätverk, Karlskoga och Degerfors kommuner, under mandatperioden , en ordinarie ledamot och en ersättare för ledamoten. Representation från varje nämnd har hittills varit ordförande som ordinarie ledamot och 1:e vice ordförande som ersättare för ledamoten. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut utser ordförande som ordinarie representant för nämnden och 1:e vice ordförande som ersättare i Tvärsektoriellt nätverk under mandatperioden Yrkande Anneli Bramvehl (M) yrkade att Ulla Averås (M) väljs som ersättare i Tvärsektoriellt nätverk mandatperioden Beslutsgång Ordförande ställde förvaltningens förslag mot Anneli Bramvehls (M) yrkande och fann att nämnden beslutade enligt Anneli Bramvehls (M) yrkande. s beslut 1. utsåg ordförande som ordinarie representant för nämnden i Tvärsektoriellt nätverk under mandatperioden utsåg Ulla Averås (M) som ersättare i Tvärsektoriellt nätverk under mandatperioden Expedieras till Folkhälsonämnden

15 Sammanträdesprotokoll 15 BUN 9 BUN Val av representanter till Kommunala handikapprådet Sammanfattning har att utse en ledamot och en ersättare för ledamoten som representanter till Kommunala handikapprådet under mandatperioden Förslaget är att ordförande utses som ledamot samt en ledamot som ersättare. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 1. utser en ledamot som nämndens representant i Kommunala handikapprådet för mandatperioden utser en ersättare i Kommunala handikapprådet för mandatperioden Yrkanden Lars Hultkrantz (FP) yrkade att Angelica Gustavsson (V) utses till nämndens representant i Kommunala handikapprådet för mandatperioden Ulla Averås (M) yrkade att Anneli Bramvehl (M) utses som ersättare i Kommunala handikapprådet för mandatperioden Beslutsgång Ordförande fann att nämnden beslutade enigt enligt Lars Hultkrantz (FP) och Ulla Averås (M) yrkanden.

16 Sammanträdesprotokoll 16 s beslut 1. utsåg Angelica Gustavsson (V) som nämndens representant i Kommunala handikapprådet för mandatperioden utsåg Anneli Bramvehl (M) som ersättare i Kommunala handikapprådet för mandatperioden Expedieras till Kommunala handikapprådet

17 Sammanträdesprotokoll 17 BUN 10 BUN Val av representant till Lokala brottsförebyggande rådet Sammanfattning har att utse en representant i Lokala brottsförebyggande rådet (LokBrå) för mandatperioden Rekommendationen är att ordförande i varje nämnd samt förvaltningschef representerar nämnden/förvaltningen. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut utser ordförande till nämndens representant i Lokala brottsförebyggande rådet under mandatperioden s beslut utsåg ordförande till nämndens representant i Lokala brottsförebyggande rådet under mandatperioden Expedieras till Lokala brottsförebyggande rådet

18 Sammanträdesprotokoll 18 BUN 11 BUN Internbudget 2015 Sammanfattning har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om tkr. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till internbudget. Internbudgeten behandlades vid nämndens sammanträde i december Ärendet avgjordes inte utan frågan om internbudgeten skulle återkomma till sammanträdet i februari Vid sammanträdet i december 2014 beslutade nämnden följande: - förvaltningen fick i uppdrag att tillskriva samhällsbyggnadsnämnden om möjligheten att korttidshyra Häsängsskolan för verksamhet från hösten förvaltningschef fick i uppdrag att fastställa ersättningsbelopp till fristående verksamheter för 2015 samt att återrapportera dessa till nämnden i februari förvaltningen fick i uppdrag att utifrån planering och uppkomna behov fördela investeringsmedlen samt återrapportera till nämnden i anslutning till delårsrapporterna. I internbudgeten ingår förslag till nämndens internkontrollplan samt förteckning över attestansvariga personer för Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2015 Internbudget, reviderad den 4 februari 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut godkänner upprättat förslag till internbudget 2015 uppdelat på verksamheter; förvaltningsledning, förskola och grundskola. s beslut godkände upprättat förslag till internbudget 2015 uppdelat på verksamheter; förvaltningsledning, förskola och grundskola. Expedieras till Kommunstyrelsen

19 Sammanträdesprotokoll 19 Anteckning till protokollet Linda Brunzell (M) anser att det är dålig och undermålig redovisning av vad samt hur man har kommit fram till bidraget till de fristående verksamheterna. godkände Linda Brunzells (M) anteckningen till protokollet.

20 Sammanträdesprotokoll 20 BUN 12 BUN Förvaltningsinformation Förvaltningschef informerade om, - rapporten angående lokalförsörjning inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Verksamhetschef informerade om, - faktisk personaltäthet i förskoleklass är barn per pedagog. - den kompetensutveckling som genomförts i förvaltningen gällande barn i behov av särskilt stöd. - resultaten i de nationella proven i årskurs 6 vårterminen relationen mellan terminsbetyg och resultat i de nationella proven i årskurs 6 vårterminen relationen mellan slutbetyg och resultatet i de nationella proven i årskurs 9 vårterminen 2014.

21 Sammanträdesprotokoll 21 BUN 13 BUN Information från ordförande Ordförande informerade om, - dokumentet Årsplan 2015 för arbetet med mål, budget och uppföljning kommer att läggas tillgängligt för ledamötena. 1:e vice ordförande informerade om, - kommunstyrelsens beslut angående Rävåsskolan.

22 Sammanträdesprotokoll 22 BUN 14 BUN Delegeringsbeslut Personalärenden - Västra förskoleområde 2, nr 2/14 - Västra förskoleområde 1, nr 2/14 - Bregårdsskolan 7-9, nr 1/14 - Aggerudsskolan, nr 1/14 - Sandviksskolan, nr 1/14, I.M.J. - Sandviksskolan, nr 1 1/14, M.B. - Bregårdsskolan 4-6/Rävåsskolan, nr 2/14 - Karlbergsskolan, nr 1/15 - Bråtenskolan, nr 1/15 - Ledning, nr 1/15 Skollagen - Ledning, nr 1/15 - Västra förskoleområde 1, nr 2/14 - Aggerudsskolan, nr 1/14 - Bregårdsskolan 4-6/Rävåsskolan, nr 2/14 - Karlbergsskolan, nr 1/15 - Bråtenskolan, nr 1/15 s beslut godkände redovisningen av delegeringsärenden.

23 Sammanträdesprotokoll 23 BUN 15 BUN Inkomna handlingar - Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS 25, Återkoppling av översyn av barn- och utbildningsnämnden, , BUN Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS 22, Översyn av policy för utlämnande av allmänna handlingar, , BUN övrig post - Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS 21, Reviderad checklista för hållbar utveckling, , BUN övrig post - Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS 26, Redovisning av förstudie kring barnfattigdom, , BUN övrig post - Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS 246, Plan för prioritering av förbättringsområden utifrån Kommunkompassutvärderingen, , BUN övrig post Övrigt - Protokoll, samverkan barn- och utbildningsförvaltningen, , BUN

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Peter Wiklund (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Peter Wiklund (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande Måndagen den 27 januari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-15:10 Sammanträdet ajournerades klockan 14:30-14:45 Sven-Olov Axelsson (S),

Läs mer

Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan 09.30-09.

Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan 09.30-09. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan

Läs mer

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Måndagen den 9 mars 2015 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.25-14.40 Yvonne

Läs mer

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Beslutande Måndagen den 18 maj 2015 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.45 Sammanträdet ajournerades klockan 14.25-14.35 Yvonne

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 14 mars 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.45 Sammanträdet ajournerades klockan 14:15-14.30 Erika

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Beslutande Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Gustavsson, Christina (S), ordförande Rasko, Jeannette

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Familjenämnden 2011-01-20

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Familjenämnden 2011-01-20 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-20 kl 19.00-20.15 Beslutande Gunilla Quist-Lundin (M) Wiggo Wrangborg (M) ers tj Tina Johnsson (M) Gunborg Johansson

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Yrkeshögskolan Kungsbacka Klockan 16:30-19.40 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 19-26 Ordförande Lennart Jonsson (M)

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Måndagen den 12 november 2012 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00-18.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Reidar Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP)

Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP) Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP) Övriga deltagare

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 71-84 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S) Cecilia Örnemark (MP) Helena Dådring (M) Gunnel Johansson, ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Tid Stadshuset kl. 16.00 17.00 1(11) Sammanträdesprotokoll Ledamöter Jan Allan Beer (FP), ordförande Gun-Britt Lööf (FP) Gulistan Batak (FP) Ola Stenfelt (FP) Torbjörn Brorsson (M) Bodil Möller (M),

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-08 i Skånes Fagerhultsrummet, 13.30-17.15 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande, 30-41 Thomas Bjertner (S) -

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2015-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Blagoveska Poulsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-03 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-03 Socialnämnden 1(11) Tid och plats 2015-02-03 - Kommunhuset klockan 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Arne Andersson, (M) - ordförande Christer Unosson, (KD) - förste vice ordförande Patric

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Paragrafer 90 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 18.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats Tid Stadshuset kl 17.00--18.50 Sammanträdet ajournerades i tre minuter, kl 18.00--18.03, 37 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Mattias Adolfsson (fp),

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra Kommunhuset 13:30-16.00 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 38 Studiebesök... 54 39 Godkännande av ärendelista... 55 40 Delgivningar... 56 41 Anmälan av delegationsbeslut... 57 42 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 58

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10. Ulla Britt Hånell Sekreterare Karin Bohlin Lisbeth Lagerborg (FP)

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10. Ulla Britt Hånell Sekreterare Karin Bohlin Lisbeth Lagerborg (FP) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Per Wetter (S)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2014-08-28

Utbildningsnämndens protokoll 2014-08-28 Datum: Torsdagen den 28 augusti Tid: 16.00 17.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 3 september Paragrafer: 64-73 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 26 augusti 2009, klockan 16.00 18.40 Beslutande Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson (S) 32, Camilla Dahl (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 13.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Madeleine

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) kl. 17.35 18.55 Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, Grästorp, kl 13.00 16.30 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) ärvaro/frånvaro

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2001-09-24 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, konferensrum 225, kl 15.00 17.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Monika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 7.30-12 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07 Datum: Måndagen den 7 mars Tid: 15.30 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars Paragrafer: 14-25 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (6) Plats och tid Takåsrummet, Onsdagen den 28 januari 2009, klockan 16.30 18.40 ande Görel Nilsson (s) Lennart Pettersson (s) Elisabet Persson (s) Börje Andersson (c), ordförande Lars

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M)

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08:30 12.20 Ajournering 9.30 9.50 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Diarienummer BUN/2016-0082 Tid och plats kl 08.00 12.00 Strömstiernaskolans konferensrum Beslutande Ledamöter Hans-Inge Sältenberg (C), 1:e vice ordförande Elisabeth Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00 15.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats Tid Stadshuset kl 17.00--17.55 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande Jonas Esbjörnsson (s), 2:e v ordförande Jan Allan Beer

Läs mer

Valnämnden 2014-11-26 1 (9) Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Ingrid Årdh-Strid (S), vice ordförande Einar Holmquist (S)

Valnämnden 2014-11-26 1 (9) Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Ingrid Årdh-Strid (S), vice ordförande Einar Holmquist (S) Valnämnden 2014-11-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 november 2014 kl. 14.00 16.10 Beslutande Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Ingrid Årdh-Strid (S), vice ordförande

Läs mer

J^^É.t Måns Nilsson (S)

J^^É.t Måns Nilsson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Paragraf 89 justeras omedelbart.

Paragraf 89 justeras omedelbart. Nämnden för Förskola & Grundskola SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 18.00-19.30 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Christian Haneson (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens kanslienhet

Kommunstyrelsens kanslienhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-01-19 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00 12:30 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Laila Andrén (S) till kl. 11:00, 1-8 Tobias Holmberg (S), ers

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-09-03 70 (75) Plats och tid ande Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, Kl. 11.30 12.10 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Gunnar Larsson (FP) Övriga

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16 EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 16 januari 2007, klockan 18:00-19:00, Stora soc Jan Runesten (m) ordf. Ingalill Säll (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v)

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v) Bildningsnämnden 2009-04-07 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 15-19 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Anna Hagberg (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson Kommunstyrelsen 2015-08-12 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Kjell Gustafsson, S, (ersättare för Thony Andersson, S), Monika Gideskog,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Marion Pelli (c) förvaltningsekonom, 13

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Marion Pelli (c) förvaltningsekonom, 13 ) 2005-02-24 1 (15) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda, torsdagen den 24 februari 2005, kl 9.00 15.45. Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22)

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22) Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 17.00 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel, 79-94 (s) Ingrid Karlsson

Läs mer

Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S)

Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S) Mötesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mejseln, klockan 10.30-10.40 Beslutande Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S) Övriga deltagande Jonas Algotsson, (M) Rune Persson (S)

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-14 2013-02-06 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S),

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.45-19.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-24 1 (17) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-24 1 (17) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (17) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer