Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1(26) Plats Tid Stadshuset kl Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl , 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande Jonas Esbjörnsson (s), 2:e v ordförande Jan Allan Beer (fp) Gun-Britt Lööf (fp) Ewa Löfvendahl (m) Vaino Roth (s) Astrid Lejonqvist (s) Anders Lindblom (s) Gertrud Höljefors (s) Kristina Drwiega Magnusson (sd) Alf Andersson (sd) Tjänstgörande Anette Galia Olsson (sd) tjänstgör för Jan Hansveden (-) ersättare Ersättare Anneli Åback (mp) Andreas Westberg (sd) Övriga Annette Lindberg Mohlin, förvaltningschef Laila Arvedsen, ekonom Carina Jording, enhetschef Pia Söderstjerna Jimmie Rönndahl Johanna Nilsson Ann-Marie Pålsson, sekreterare Justerande Gun-Britt Lööf (fp) med Anette Galia Olsson (sd) som ersättare Justeringens Vuxenförvaltningen, stadshuset den 15 december 2009 plats och tid kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ann-Marie Pålsson Mattias Adolfsson Gun-Britt Lööf

2 2(26) Bevis att justeringen tillkännagivits genom anslag Organ Vuxennämnden för sammanträdet Justeringsdat Uppsatt Nedtages Förvaring Vuxenförvaltningen, stadshuset Underskrift Ann-Marie Pålsson

3 3(26) 119 Justering Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att utse Gun-Britt Lööf (fp) att justera protokollet, att som ersättare utse Anette Galia Olsson (sd), samt att justering äger rum kl på vuxenförvaltningen. i enlighet med vad som föreslås.

4 4(26) 120 Anmälan övriga ärenden Mattias Adolfsson (fp) och Jonas Esbjörnsson (s) anmäler ärende under övrigt.

5 5(26) 121 Godkännande av dagordning Vid sammanträdet utdelas ändrad dagordning. Ärendet 8 - förslag till riktlinjer för serveringstillstånd, ärende 14 - organisationsförslag, individ- och familjeomsorgen, ärende 16:4 - arbetsrutin för kompetenshöjande verksamhet för studerande utgår från dagordningen. Ordförande Mattias Adolfsson (fp) föreslår att ändrad dagordning godkännes. i enlighet med vad som föreslås.

6 6(26) 122 dnr 2009/ Anmälan av hemlösestatistik Handlingar i ärendet Vuxenenhetens statistik över hemlösa avseende november månad Statistik över antalet andrahandslägenheter, antal barn i lägenheterna, antalet vräkningar 2008 och Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Jonas Esbjörnsson (s) efterfrågar statistik över antalet barn som ingår de olika kategorierna samt hur många hushåll barnen är uppdelade på. att lägga informationen till handlingarna, samt att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa statistik över antalet barn som ingår de olika kategorierna samt hur många hushåll barnen är uppdelade på.

7 7(26) 123 Redovisning av delegeringsbeslut Sammanfattning Vuxennämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av vuxennämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till vuxennämnden. Redovisningen innebär inte att vuxennämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det vuxennämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Individärenden Beslut fattade Arbetsutskottets protokoll och Integrationsrådets protokoll Administrativa ärenden Avtal om handledning för behandlingsteamet på vuxenenheten under perioden , Lotta Länne Psykoterapi AB. dnr 2009/ Avgivet yttrande till kammarrätten i Göteborg i mål angående begäran att ta del av allmän handling, Landskrona Posten har överklagat beslut. dnr 2009/ Beslut med anledning av begäran om utlämnande av allmän handling , Landskrona Posten, Truls Nilsson och Elin Wrethov samt avgivet yttrande till kammarrätten i Göteborg angående överklagat beslut. dnr 2009/ Beslut med anledning av begäran om utlämnande av allmän handling , Landskrona Posten, Mikael Brandt samt avgivet yttrande till kammarrätten i Göteborg angående överklagat beslut. dnr 2009/ Anmälan av ordförandebeslut om utdelning ur sociala samfonden. dnr 2009/ Avanmälan till länsstyrelsen i Skåne län av auktorisation som utbildningsföretag då KY-utbildningen kvalificerad bevakning upphört. dnr 2009/ Avgivna synpunkter till räddningstjänsten angående sårbarhetsanalys för Landskrona stad. dnr 2009/

8 8(26) 123 Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att godkänna redovisning av delegeringsbesluten som förtecknas i protokoll av den 10 december i enlighet med vad som föreslås.

9 9(26) 124 Anmälan av inkomna skrivelser Handlingar i ärendet Förteckning över inkomna skrivelser. Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att med godkännande lägga anmälan till handlingarna. i enlighet med vad som föreslås.

10 10(26) 125 dnr 2009/ Yttrande över översiktsplan för Landskrona stad 2010 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har upprättat en kommunövergripande översiktsplan för Landskrona stad, vilken nu är tillgänglig för samråd. Ett program till översiktsplan upprättades och var föremål för programsamråd under tiden till Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Översiktsplan för Landskrona stad Arbetsutskotts protokoll Arbetsutskottet tillstyrker vad som föreslås. Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att till teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen överlämna ovanstående yttrande. Yrkanden Jonas Esbjörnsson (s) yrkar att ärendet återremitteras då sidan 29 saknas i programsamrådets skrivelse. Vaino Roth (s) yrkar bifall till Jonas Esbjörnssons (s) återremissyrkande. Sammanträdet ajourneras i fem minuter, kl Mattias Adolfsson (fp) yrkar med instämmande av Richard Svärd (m) och Kristina Drwiega Magnusson (sd) avslag på Jonas Esbjörnssons (s) yrkande om återremiss samt yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. Propositionsordning Ordförande Mattias Adolfsson (fp) ställer proposition på de två yrkandena och finner att vuxennämnden beslutar i enlighet med Mattias Adolfssons (fp), Richard Svärds (m) och Kristina Drwiega Magnussons (sd) yrkanden. Votering begärs. Följande voteringsordning fastställes. Ja-röst för bifall till Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Nej-röst för bifall till Jonas Esbjörnssons (s) yrkande.

11 11(26) 125 Omröstningsresultat 8 ja-röster för Mattias Adolfssons (fp) yrkande mot 5 nej-röster för Jonas Esbjörnssons (s) yrkande. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Mattias Adolfsson (fp) 1 Richard Svärd (m) 1 Jan Allan Beer (fp) 1 Gun-Britt Lööf (fp) 1 Ewa Löfvendahl (m) 1 Vaino Roth (s) 1 Jonas Esbjörnsson (s) 1 Astrid Lejonqvist (s) 1 Anders Lindblom (s) 1 Gertrud Höljefors (s) 1 Kristina Drwiega Magnusson (sd) 1 Alf Andersson (sd) 1 Jan Hansveden (-)/Anette Galia Olsson 1 Summa 8 5 Avstår från att rösta i enlighet med Mattias Adolfssons (fp), Richard Svärd (m) och Kristina Drwiega Magnussons yrkanden. Reservationer Jonas Esbjörnsson (s) reserverar sig mot beslutet och avser att före justeringen lämna skriftlig reservation.* * Ej inkommen vid justeringen.

12 12(26) 126 Vuxenförvaltningens jämställdhetsplan 2010 Ärendebeskrivning Enligt diskrimineringslagens tredje kapitel om aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. Minst vart tredje år ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Handlingar i ärendet Jämställdhetsplan Arbetsutskotts protokoll Arbetsutskottet tillstyrker vad som föreslås. Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att anta jämställdhetsplan inom vuxenförvaltningen, samt att översända denna till stadsledningskontorets personalavdelning. i enlighet med vad som föreslås.

13 13(26) 127 dnr 2005/ Ändring i delegationsordningen Ärendebeskrivning Vuxennämnden har överlåtit sin beslutanderätt till samordnare på mottagningen samt gruppchef utredning och bistånd att fatta beslut om att polisanmäla misstänkta brott enligt bidragsbrottslagen enligt en av vuxennämnden antagen delegeringsordning. Enligt projektplan för hantering och kartläggning av felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd skall utredning med förslag till beslut delegeras till arbetsutskottet för en bedömning om ärendet ska polisanmälas och/eller återkrävas. Handlingar i ärendet Arbetsutskotts protokoll Arbetsutskottet tillstyrker vad som föreslås. Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att nuvarande lydelse sidan 9 i vuxennämndens delegationsordning "beslut att polisanmäla misstänkta brott enligt bidragsbrottslagen", delegerat till "samordnare på mottagningen och gruppchef utredning och bistånd" ändras "delegerat till vuxennämndens arbetsutskott". i enlighet med vad som föreslås.

14 14(26) 128 Antagande av reviderad handlingsplan för kvinnofrid Ärendebeskrivning Föreliggande handlingsplan för familjefrid är ett genomarbetat dokument. Handlingsplanen ska fungera som underlag för stadens utveckling av arbetet mot våld och för alla tjänstemän som möter våldsutsatta kvinnor och barn i sitt arbete. Handlingsplanen utgör en viktig roll för det strategiska arbetet. Handlingar i ärendet Landskrona stads handlingsprogram för familjefrid. Arbetsutskotts protokoll Arbetsutskottet tillstyrker vad som föreslås. Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att anta Landskrona stads handlingsprogram för familjefrid att gälla åren Yrkanden Richard Svärd (m) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Mattias Adolfsson (fp) yrkar bifall till Richard Svärds (m) återremiss. att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

15 15(26) / Redogörelse till länsstyrelsen i Skåne län - tillsyn Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Skåne län begär i beslut att vuxennämnden lämnar en redogörelse av vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av nämnda brister vid tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen av arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Länsstyrelsen i Skåne län beslut Arbetsutskotts protokoll Arbetsutskottet tillstyrker vad som föreslås. Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att till länsstyrelsen i Skåne län översända redogörelsen. i enlighet med vad som föreslås.

16 16(26) 130 Svar på yrkande från vuxennämndens S-grupp Ärendebeskrivning Vuxennämnden beslöt att återremittera den socialdemokratiska gruppens yrkande att utreda förutsättningarna att inrätta kommunala beredskapsarbeten för personer i långvarig arbetslöshet och som under längre perioder lever helt på försörjningsstöd. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Arbetsutskotts protokoll Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden. Yrkanden Jonas Esbjörnsson (s) yrkar att utreda förutsättningarna att inrätta kommunala beredskapsarbeten för personer i långvarig arbetslöshet och som under längre perioder lever helt på försörjningsstöd. Mattias Adolfsson (fp) yrkar avslag på Jonas Esbjörnssons (s) yrkande. Propositionsordning Ordförande Mattias Adolfsson (fp) ställer proposition på de två yrkandena och finner att vuxennämnden beslutar enligt Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Votering begärs. Följande voteringsordning fastställes. Ja-röst för bifall till Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Nej-röst för bifall till Jonas Esbjörnssons (s) yrkande. Omröstningsresultat 8 ja-röster för Mattias Adolfssons (fp) yrkande mot 5 nej-röster för Jonas Esbjörnssons (s) yrkande.

17 17(26) 130 Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Mattias Adolfsson (fp) 1 Richard Svärd (m) 1 Jan Allan Beer (fp) 1 Gun-Britt Lööf (fp) 1 Ewa Löfvendahl (m) 1 Vaino Roth (s) 1 Jonas Esbjörnsson (s) 1 Astrid Lejonqvist (s) 1 Anders Lindblom (s) 1 Gertrud Höljefors (s) 1 Kristina Drwiega Magnusson (sd) 1 Alf Andersson (sd) 1 Jan Hansveden (-)/Anette Galia Olsson 1 Summa 8 5 Avstår från att rösta i enlighet med Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Reservationer Jonas Esbjörnsson (s) reserverar sig mot beslutet och avser att före justeringen lämna skriftlig reservation.*) *) Ej inkommit vid justeringen.

18 18(26) 131 Förtydligat regelsystem avseende kompetenshöjande verksamheter Ärendebeskrivning Vuxennämnden beslöt att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förtydligat regelsystem avseende de kompetenshöjande verksamheterna som klargör villkor, rättigheter och skyldigheter både för vuxenförvaltningen och dess personal, praktikanter och de som tar emot praktikanter. Handlingar i ärendet 1. Kompletterande rutin för facklig samverkan vid tillsättning av kommunala praktik- och arbetsträningsplatser utanför vuxenförvaltningen Arbetsrutin för arbetsträning inom AME:s praktiska arbetsträningsverksamheter Arbetsrutin för kompetenshöjande verksamhet i form av öppen jobbsökarverkstad på Kompetensforum Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att fastställa rutinerna avseende kompetenshöjande verksamheter. Den socialdemokratiska gruppen väljer att inte deltaga i beslutet och inkommer med särskilt yttrande. *) i enlighet med vad som föreslås. *) Ej inkommet vid justeringen.

19 19(26) 132 Svar på socialdemokratiska gruppens yrkande kring extern praktik Ärendebeskrivning Vuxennämnden beslöt att återremittera s-gruppens nio yrkanden kring extern praktik. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Arbetsutskotts protokoll Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden. Yrkanden Jonas Esbjörnsson (s) yrkar bifall till samtliga att-satser numrerade Att ingen tvingas till praktik innan ansökan om bistånd behandlats 2. Att all praktik ska vara kompetenshöjande i enlighet socialtjänstlagen, SoL, och enbart ske i Landskrona kommun. 3. Att praktik skall ske i samverkan med arbetsförmedling, näringsliv och berörd fackförening 4. Att det nuvarande praktiksystemet skall utvärderas av en extern konsult. Utvärderingen skall redovisa på vilka grunder praktik beslutats, i vilken omfattning det skett, vilka villkor som omfattat praktikanterna, var praktik skett och på vilket sätt praktiken varit kompetenshöjande. 5. Att utvärderingen gör en jämförelse med det tidigare projektet Arbete istället för bidrag 6. Att utvärderingen skall redovisas för nämnden vid dess sammanträde i december 7. Att praktik inte skall beviljas hos arbetsställen där det skett personalneddragningar 8. Att praktik ej bör beviljas inom branscher där det finns risk för konkurrensstörningar, ex. serviceföretag, städ- och fastighetsservice 9. Att säkerställa att praktikanterna får tid att besöka arbetsförmedlingen och tid att söka arbete Mattias Adolfsson (fp) yrkar att att-satserna numrerade 1--6 och 9 är besvarade samt yrkar avslag på att-satserna Jan Allan Beer (fp), Richard Svärd (m), Ewa Löfvendahl (m) och Kristina Drwiega Magnusson (sd) bifaller Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Propositionsordning Ordförande Mattias Adolfsson (fp) ställer proposition på yrkandena avseende att-satserna 1-6 och finner att vuxennämnden beslutar i enlighet med Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Votering begärs.

20 20(26) 132 Följande voteringsordning fastställes. Ja-röst för bifall till Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Nej-röst för bifall till Jonas Esbjörnssons (s) yrkande. Omröstningsresultat 8 ja-röster för Mattias Adolfssons (fp) yrkande mot 5 nej-röster för Jonas Esbjörnssons (s) yrkande. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Mattias Adolfsson (fp) 1 Richard Svärd (m) 1 Jan Allan Beer (fp) 1 Gun-Britt Lööf (fp) 1 Ewa Löfvendahl (m) 1 Vaino Roth (s) 1 Jonas Esbjörnsson (s) 1 Astrid Lejonqvist (s) 1 Anders Lindblom (s) 1 Gertrud Höljefors (s) 1 Kristina Drwiega Magnusson (sd) 1 Alf Andersson (sd) 1 Jan Hansveden (-)/Anette Galia Olsson 1 Summa 8 5 Avstår från att rösta i enlighet med Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Propositionsordning Ordförande Mattias Adolfsson (fp) ställer proposition på yrkandena avseende att-satserna 7--8 och finner att vuxennämnden beslutar i enlighet med Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Votering begärs. Följande voteringsordning fastställes. Ja-röst för bifall till Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Nej-röst för bifall till Jonas Esbjörnssons (s) yrkande.

21 21(26) 132 Omröstningsresultat 8 ja-röster för Mattias Adolfssons (fp) yrkande mot 5 nej-röster för Jonas Esbjörnssons (s) yrkande. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Mattias Adolfsson (fp) 1 Richard Svärd (m) 1 Jan Allan Beer (fp) 1 Gun-Britt Lööf (fp) 1 Ewa Löfvendahl (m) 1 Vaino Roth (s) 1 Jonas Esbjörnsson (s) 1 Astrid Lejonqvist (s) 1 Anders Lindblom (s) 1 Gertrud Höljefors (s) 1 Kristina Drwiega Magnusson (sd) 1 Alf Andersson (sd) 1 Jan Hansveden (-)/Anette Galia Olsson 1 Summa 8 5 Avstår från att rösta i enlighet med Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Propositionsordning Ordförande Mattias Adolfsson (fp) ställer proposition på yrkandena avseende att-sats 9 och finner att vuxennämnden beslutar i enlighet med Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Votering begärs. Följande voteringsordning fastställes. Ja-röst för bifall till Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Nej-röst för bifall till Jonas Esbjörnssons (s) yrkande. Omröstningsresultat 8 ja-röster för Mattias Adolfssons (fp) yrkande mot 5 nej-röster för Jonas Esbjörnssons (s) yrkande.

22 22(26) 132 Omröstningsresultat 8 ja-röster för Mattias Adolfssons (fp) yrkande mot 5 nej-röster för Jonas Esbjörnssons (s) yrkande. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Mattias Adolfsson (fp) 1 Richard Svärd (m) 1 Jan Allan Beer (fp) 1 Gun-Britt Lööf (fp) 1 Ewa Löfvendahl (m) 1 Vaino Roth (s) 1 Jonas Esbjörnsson (s) 1 Astrid Lejonqvist (s) 1 Anders Lindblom (s) 1 Gertrud Höljefors (s) 1 Kristina Drwiega Magnusson (sd) 1 Alf Andersson (sd) 1 Jan Hansveden (-)/Anette Galia Olsson 1 Summa 8 5 Avstår från att rösta i enlighet med Mattias Adolfssons (fp) yrkande. Reservationer Jonas Esbjörnsson (s) reserverar sig mot beslutet och avser att före justeringen lämna skriftlig reservation.

23 23(26) 133 Granskningsrapport för årets stadsgemensamma kontrollmål Ärendebeskrivning För 2009 har Landskrona stad antagit följande stadsövergripande mål för sin interna kontroll. Varje förvaltning ska redovisa granskningen av dessa kontroller till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet Redovisning över genomförda granskningar , rutiner för postöppning, diarieföring och hantering av allmänna handlingar, e-post och fakturor. Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att godkänna granskningsrapport för årets stadsgemensamma kontrollmål 2009, samt att översända denna till kommunstyrelsen och revisionen. i enlighet med vad som föreslås.

24 24(26) 134 Förslag till planeringsdagar inför boksluts- och budgetarbetet Från ordförande Mattias Adolfsson föreligger förslag att nämndens planeringsdagar inför boksluts- och budgetarbetet förläggs till tisdagen den 9/ på Hotel Öresund med början kl och med avslutning på kvällen samt att nämnden sammanträder onsdagen den 10/ kl Nämndens ledamöter och ersättare uppmanas att snarast meddela om förhinder föreligger för deltagande. Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att fastställa planeringsdagar inför boksluts- och budgetarbetet till den 9 och 10 februari Yrkanden Jonas Esbjörnsson (s) bifaller förslaget. i enlighet med vad som föreslås.

25 25(26) 135 dnr 2008/ Delegation av beslut Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Skåne län har i beslut , , vid tillsyn enligt 13 kap 2 SoL påtalat brister i handläggning gällande anmälningar på vuxenenheten. Nämnden ska senast redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att komma till rätta med de påtalade bristerna. Handlingar i ärendet Länsstyrelsen i Skåne län beslut , Förslag till beslut Vuxennämnden föreslås besluta att ge arbetsutskottet delegation att till länsstyrelsen i Skåne län avge redovisning över åtgärder som kommer att vidtas. att ge arbetsutskottet delegation att till länsstyrelsen i Skåne län avge redovisning över åtgärder som kommer att vidtas.

26 26(26) 136 Övrigt Ordförande Mattias Adolfsson (fp) framför tack till nämndens ledamöter och ersättare för arbetet under det gångna året och tillönskar en God Jul och Ett Gott Nytt År. Kristina Drwiega Magnusson (sd) instämmer i ordförandes tack och tillönskan. Jonas Esbjörnsson (s) ställer frågan om vilken beredskap förvaltningen har för de personer som är drabbade av a-kasseregler för gruppen långtidsarbetslösa och som ska delta i en introduktion hos Arbetsförmedlingen under tre månader. Enhetschef Carina Jording informerar att det utifrån det underlag som finns att tillgå är mycket svårt att förutsäga hur stor den angivna gruppen är. Endast en mindre del av dessa befaras bli beroende av försörjningsstöd då ersättning utgår till den enskilde under den tid man deltar i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Personer som är i behov av ekonomiskt bistånd är välkomna att i sedvanlig ordning kontakta mottagningen för ekonomisk prövning av rätten till försörjningsstöd. För gifta eller sammanboende par prövas rätten till bistånd gemensamt vilket för många innebär att man trots den indragna sjukersättningen gemensamt har inkomster som överstiger normen för försörjningsstöd.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats Tid Stadshuset kl 17.00--18.50 Sammanträdet ajournerades i tre minuter, kl 18.00--18.03, 37 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Mattias Adolfsson (fp),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats Tid Stadshuset kl 17.00--17.55 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande Jonas Esbjörnsson (s), 2:e v ordförande Jan Allan Beer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Tid Stadshuset kl. 16.00 17.00 1(11) Sammanträdesprotokoll Ledamöter Jan Allan Beer (FP), ordförande Gun-Britt Lööf (FP) Gulistan Batak (FP) Ola Stenfelt (FP) Torbjörn Brorsson (M) Bodil Möller (M),

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02 65 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-08-02 kl. 19.00-19.30 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 15.54. ande Fredrik Axelsson, ordförande Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Tjänstgörande ersättare Maria Malmer Stenergard (M) Ida Nilsson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Tid Stadshuset kl. 16:00 16:35 1(8) Sammanträdesprotokoll Ledamöter Jan Allan Beer (FP), ordförande Gun-Britt Lööf (FP) Gulistan Batak (FP) Ola Stenfelt (FP) Eva Ahlgren Rosberg (FP) Bodil Möller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats Brandstationen, Tid kl.17.30-19.30 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Se förteckning Tjänstgörande Se förteckning ersättare Ersättare Se förteckning Övriga Se förteckning Justerande Nada Barisic

Läs mer

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 januari 2016, klockan 13.30 16.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Tid Stadshuset kl. 16:00 16.05 1(16) Sammanträdesprotokoll Ledamöter Jan Allan Beer (FP), ordförande Gun-Britt Lööf (FP) Gulistan Batak (FP) Ola Stenfelt (FP) Eva Ahlgren Rosberg (FP) Bodil Möller

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Tid Stadshuset kl. 15:00 16.35 1(11) Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (L), ordförande Jan Allan Beer (L) Bodil Möller (M), 1:e vice ordförande Martina Roslund (M) Karina Persson

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Social- och arbetsmarknadsnämnden 2016-02-24 Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 15.00 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12 Tid och plats Onsdagen den 12 januari 2011, Åsasalen, 13.00 Tjänstgörande Ledamöter Ersättare Kurt Persson (kd), ordförande Karina Eliasson (s), vice ordförande Yvonne Takvam (kd) Eva Madestam (kd), kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) SN dnr Plats och tid Folkets Hus i Kristinehamn 4 april 2012 klockan 13.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00

Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Socialnämndens arbetsutskott 2015-06-03 1/8 Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Thomas Calissendorff.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Thomas Calissendorff.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-16.15 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S)

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-29 1(19) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl. 13:15-17:00 Jenny

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-16

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-16 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 Ärendelista 68 Dnr 2015-000132 Missbruks- och beroendevård i Halland (Dnr HSS 140093) 69 Dnr 2015-000065 Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relation 70

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Bo Ederström (M) ordförande Marie Karlsson (C) för Thomas Ragnarsson (M)

Bo Ederström (M) ordförande Marie Karlsson (C) för Thomas Ragnarsson (M) 1(10) Tid och plats Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby onsdagen den 27 januari 2016 kl. 8.00-15.00 ande Övriga deltagande Åhörare Justerare Bo Ederström (M) ordförande Marie Karlsson (C) för Thomas Ragnarsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22)

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22) Vård- och Omsorgsnämnden 2003-12-11 1 (22) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 17.00 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel, 79-94 (s) Ingrid Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens kanslienhet

Kommunstyrelsens kanslienhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-01-19 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00 12:30 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Laila Andrén (S) till kl. 11:00, 1-8 Tobias Holmberg (S), ers

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16 2011-05-24 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 maj kl. 9.00 11.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S)

Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) 1(20) Plats och tid Blosset, kl. 13.00 17.00 Beslutande Ledamöter Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist (M)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag den 4 mars 2004, Klockan 13.00 15. Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag den 4 mars 2004, Klockan 13.00 15. Närvarande ej tjänstgörande ersättare 1(15) Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag den 4 mars 2004, Klockan 13.00 15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Inger Andersson (fp) Inga-Lill Thoren

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S)

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S) 1(14) Plats och tid: Barnkammaren, kommunhuset Alafors kl 09.00 12.00 Beslutande Jan Skog, ordf (M) Lennart Dahl (C) 28-33, 35-37 och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Isabell

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 Peter Iselau (S).tjg.ersättare Susanne Hultman (S) tjg.ers. 18-19 Anna Melstedt Ottosson (S)

Läs mer