Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FSN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg Förslag till beslut 1. Nämnden fastställer rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg. Rutinerna föreslås träda i kraft omgående. 2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att kontinuerligt revidera rutinerna utifrån förändringar i verksamhetssystem och lagar för att hålla rutinerna uppdaterade. Sammanfattning Förvaltningen har den 30 oktober 2014 mottagit ett beslut från Skolinspektionen som förlägger Huddinge kommun att senast den 30 januari 2015 vidta åtgärder på generell nivå så att bestämmelserna om placering av barn på förskola följs i kommunen i fortsättningen. I detta ingår att: - säkerställa att bestämmelserna om barnets bästa och vårdnadshavares beslutanderätt iakttas vid beslut om förskoleplacering (1 kap. 10 skollagen [2010:800] samt 6 kap. 2, 11 och 13 föräldrabalken [1949:381]. Framtagandet av rutiner för placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg utgör en del av de åtgärder som förvaltningen vidtagit utifrån Skolinspektionens beslut. Beskrivning av ärendet Förvaltningen har den 30 oktober 2014 mottagit ett beslut från Skolinspektionen som förlägger Huddinge kommun att senast den 30 januari 2015 vidta åtgärder på generell nivå så att bestämmelserna om placering av barn på förskola följs i kommunen i fortsättningen. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 FSN-2014/ (3) I detta ingår att: - säkerställa att bestämmelserna om barnets bästa och vårdnadshavares beslutanderätt iakttas vid beslut om förskoleplacering (1 kap. 10 skollagen [2010:800] samt 6 kap. 2, 11 och 13 föräldrabalken [1949:381]. Skolinspektionens beslut föranleds av en anmälan den 22 maj 2014 avseende omplacering av ett barn från en förskola till en annan förskola i Huddinge kommun. I anmälan uppges att vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om barnet men att enbart den ena vårdnadshavaren godkänt omplaceringen. Den andra vårdnadshavaren har emotsatt sig omplaceringen och därmed anmält kommunen till Skolinspektionen. Förvaltningen har bett om anstånd för återredovisning till Skolinspektionen till efter nämndens sammanträde i februari Förvaltningens synpunkter Innan Skolinspektionens beslut den 30 oktober 2014 har förvaltningen utgått från barnets folkbokföringsadress vid placeringsarbetet. Förvaltningen har därmed utgått från att den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos har haft beslutanderätt vid förskoleplacering. Förvaltningen har grundat detta förfaringssätt på tidigare beslut från Justitieombudsmannen (JO) samt dokument om juridisk vägledning från Skolverket, Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande (2012). Förvaltningen har också rådfrågat en tjänsteman på Skolverket kring beslutanderätten vid gemensam vårdnad innan beslutet om omplaceringen verkställdes. Skolinspektionens beslut innebär förändringar i två steg i förvaltningens rutiner för placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg. I ett första steg föreslår förvaltningen att båda vårdnadshavarna, vid gemensam vårdnad och som bor på olika adresser, inkommer med svar till förvaltningen på utskickat erbjudande och vid uppsägning av plats. Nästa steg innebär förändringar i förvaltningens verksamhetssystem avseende kommunikation med vårdnadshavare vid placering i förskola och pedagogisk omsorg. Förändringarna innebär bland annat att båda vårdnadshavarna lämnar besked till förvaltningen om erbjudande och uppsägning av plats i verksamheterna. Detta kommer även gälla vårdnadshavare som bor på samma adress.

3 FSN-2014/ (3) Enligt föräldrabalken, 6 kap. 13 framgår det att om en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andra vårdnadshavaren ensam. Det är enbart i dessa fall som den gemensamma beslutanderätten kan frångås. Det händer att vårdnadshavare är oeniga om barnets placering. Förvaltningen avser, så långt det är möjligt, att sträva efter att vårdnadshavarna ska vara överens om placeringen. I de fall det inte är möjligt att uppnå samstämmighet mellan vårdnadshavarna inom en rimlig tid, kommer förvaltningen att kontakta familjerätten. Familjerätten kan i sin tur boka in samarbetssamtal med vårdnadshavarna så att de kan komma överens om placeringen för barnets bästa. Förvaltningen föreslår att de förändrade rutinerna träder i kraft omgående. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilaga Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg. Beslutet delges Skolinspektionen Akten

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA FSN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg Om ett barn står under vårdnad av två föräldrar har båda vårdnadshavarna rätt och skyldighet att fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, frånsett några undantag (6 kap. 11,13 föräldrabalken). Detta innebär att båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad har rätt att fatta beslut om barnets förskoleplacering eller placering i pedagogisk omsorg. Enligt föräldrabalken, 6 kap. 13 framgår det att om en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andra vårdnadshavaren ensam. Det är enbart i dessa fall som den gemensamma beslutanderätten kan frångås. För att regelbundet säkerställa att bestämmelserna i föräldrabalken efterföljs införs följande rutiner. Rutinerna gäller särskilt när barnets vårdnadshavare bor på olika adresser och har gemensam vårdnad. Bor vårdnadshavarna tillsammans på samma adress utgår förvaltningen från att vårdnadshavarna är överens. Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg Vårdnadshavare kan ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg på pappersblankett eller via en webbtjänst. Erbjudande om plats i förskola eller pedagogisk omsorg Om barnet har två vårdnadshavare som bor på olika adresser skickas erbjudandet om förskoleplats till båda vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna har ett begränsat antal dagar på sig att inkomma med svar på erbjudandet. Den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört svarar på erbjudandet genom att logga in på e-tjänsten. Den andra vårdnadshavaren inkommer skriftligt med svar till förvaltningen på erbjudandet. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 BILAGA FSN-2014/ (2) Om enbart den ena vårdnadshavaren inkommer med svar på erbjudandet kontaktar förvaltningen den andra vårdnadshavaren för att få dennes åsikt på erbjudandet. Vid oenighet om placering Förvaltningen strävar efter att få till stånd ett gemensamt beslut från båda vårdnadshavarna om förskoleplaceringen. Om vårdnadshavarna trots allt är oeniga om placeringen kommer förvaltningen att kontakta familjerätten som i sin tur får boka in samarbetssamtal med vårdnadshavarna så att de kan komma överens om placeringen för barnets bästa. Omplacering av redan placerat barn Om barnet har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg men står i omplaceringskö till andra alternativ behöver båda vårdnadshavarna vara överens om omplaceringen. Förvaltningen skickar det nya erbjudandet om omplacering till båda vårdnadshavarna, om de bor på olika adresser, som båda måste godkänna erbjudandet. Om vårdnadshavarna bor på samma adress skickas enbart ett erbjudande ut till den adress där barnet är folkbokfört. Om den ena vårdnadshavaren inte godkänner omplaceringen behandlar förvaltningen ärendet som vid oenighet vid placering. Uppsägning av plats i förskola eller pedagogisk omsorg Uppsägning på vårdnadshavares begäran Båda vårdnadshavarna ska vid gemensam vårdnad underteckna uppsägningen av plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Inkommer uppsägningen ofullständigt ifylld behövs en motivering till varför enbart en vårdnadshavare undertecknat beslutet om uppsägning. Kvarstår behov av förskoleplacering för den ena vårdnadshavaren behöver denne skriftligen inkomma till förvaltningen med en sådan begäran. Uppsägning på kommunens begäran Om förvaltningen behöver säga upp platsen på grund av obetalda förskoleavgifter eller flytt till annan kommun skickas uppsägningen till båda vårdnadshavarna om de bor på olika adresser (8 kap. 16 skollagen, punkt 6 i Huddinge kommuns författningssamling 6210). Växelvis placering i två olika kommuners förskolor Huddinge kommun godkänner inte växelvis placering av förskolebarn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i två olika kommuner(8 kap.12 skollagen). Vårdnadshavarna ska komma överens om i vilken kommun och i vilken förskola barnet ska vara placerat (6 kap. 11,13 föräldrabalken).

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i familjerätt, särskilt barnrätt 30 högskolepoäng En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Barnets möjlighet att få psykiatrisk

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer