REVIDERAD Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb"

Transkript

1 REVIDERAD Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från

2 Innehållsförteckning VERKSAMHETSFORMER 4 Förskola och familjedaghem 4 Allmän förskola 4 Förskoleklass 4 Fritidshem 4 Fritidsklubb 4 RÄTT TILL PLATS 4 ANSÖKAN OM PLATS 5 PLACERING I FÖRSKOLA ELLER FAMILJEDAGHEM 5 Turordningsregler 5 AVGIFTER OCH REGLER 6 Förskola och familjedaghem 6 Förskoleklass för sexåringar 6 Fritidshem 6 Fritidsklubb för elever åk INKOMSTGRUNDANDE AVGIFTER 6 REGLER FÖR BETALNING 7 BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 7 NÄRVAROTID 7 TAXA 8 Förskola och familjedaghem 1-5 år 8 Avgifter för barn 1-3 år 8 Avgifter för 3-5-åringar med allmän förskola 8 Avgifter för barn i förskoleklass till och med åk 3 i fritidshem eller familjedaghem 8 UPPSÄGNING AV PLATS 9 SKULD TILL KOMMUNEN 9 FLYTT TILL ANNAN KOMMUN 9 2

3 Ansökan om plats, inkomstuppgifter, uppsägning av plats och schemaändring görs som en e-tjänst på kommunens webbplats. Du kan också använda en blankett. Den finns att hämta på under Blankettförråd och i kommunens kundtjänst i Posthuset. Handläggare kontaktas via Kundtjänst, telefon:

4 Verksamhetsformer Förskola och familjedaghem Järfälla kommun erbjuder plats i förskola för barn mellan ett och fem år och familjedaghem för barn från ett år till och med årskurs 3. Barn har rätt till plats när deras vårdnadshavare arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldralediga. Alla barn som är folkbokförda eller stadigvarande vistas i kommunen och är i behov av plats ska få det inom fyra månader från anmälningsdatum. Platsen ska i möjligaste mån vara inom rimligt avstånd från barnets bostad. Allmän förskola Från den 1 juli det år barnet fyller 3 år erbjuds plats i allmän förskola. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år och följer skolans läsår. Förskoleklass Från det år barnet fyller sex år erbjuds plats i förskoleklass. Verksamheten omfattar 525 timmar per år och följer skolans läsår. Utöver tiden i förskoleklass finns möjlighet att välja fritidshem för barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. Fritidshem Fritidshemmen är öppna för elever i förskoleklass till och med årskurs 3 under skoltid och under lov när de inte har undervisning. Fritidsverksamhet erbjuds till och med den sista juli det år som barnet avslutar årskurs 3. Fritidsklubb Fritidsklubb bedrivs i öppen verksamhet för elever i årskurs 4-6. Anmälan görs varje termin. Rätt till plats Plats i förskola, familjedaghem och fritidshem gäller barn från ett år som är folkbokförda eller stadigvarande vistas i kommunen och vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. Arbetssökande har rätt till plats i förskola för sina barn högst 30 timmar per vecka. Förskolechefen avgör, utifrån de förutsättningar som finns på förskolan och efter samråd med vårdnadshavarna hur närvarotiden ska förläggas. Vid föräldraledighet har syskon rätt till plats i förskola eller familjedaghem högst 15 timmar per vecka. Förskolechefen avgör hur närvarotiden ska förläggas. I samband med föräldraledighet ska byte till högst 15 timmar per vecka göras senast 30 dagar efter syskonets födelse. Vid föräldraledighet har syskon rätt till plats på fritidshemmet skoldagar mellan klockan 9-16, men inte under skollov och studiedagar. När fritidshemmet finner det lämpligt kan dessa barn ändå bjudas in till särskilda aktiviteter utöver denna tid. Närvarotiden förändras 30 dagar efter syskonets födelse. 4

5 Vid föräldraledighet har syskon rätt att delta i verksamhet på fritidsklubb. Plats i förskola eller familjedaghem kan även anvisas barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagens kap. 2 a, 9 1. Vårdnadshavare är skyldig att meddela ändrade förhållanden som påverkar behovet av plats i förskola, fritidshem eller familjedaghem. Rätten till plats kan omprövas under pågående placering. Ansökan om plats Vårdnadshavare som har behov av plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem ska anmäla det till kommunen. Vid övergång från förskola till förskoleklass/fritidshem ska ingen uppsägning göras. Om barnet däremot inte har behov av fritidshem måste platsen sägas upp. Om vårdnadshavare med barn från årskurs 4 önskar fritidsklubb anmäls det till kommunen. Placering i förskola eller familjedaghem Turordningsregler För att vara garanterad plats någonstans i kommunen måste ansökan vara gjord senast fyra månader innan plats önskas. Anmälningsdatum blir ködatum. Lämnas nya önskemål får de nya och senare ködatum. Till förskola eller familjedaghem kan högst tre alternativ anges. Alternativen ska vara rangordnade. Vid placering tas hänsyn till barnets plats i kön, barnets ålder, syskons (inom förskolan) placering, vårdnadshavares önskemål och barngruppens sammansättning. Efter beslut av kommunens pedagogkonsult kan barn i behov av särskilt stöd ges företräde till plats. Om ett förstahandsval inte kan tillgodoses vid placering, får barnet stå kvar i kön för att senare flyttas över till högre rangordnade alternativ. Det ursprungliga ködatumet gäller. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden placering, men vill stå kvar i kön upphör garantin (rätt till plats senast fyra månader efter ansökningsdatum). Finns två vårdnadshavare ska båda underteckna ett ja tack eller nej tack vid erbjudande om plats. Plats ska tas i anspråk inom 14 dagar från erbjudet placeringsdatum. 1 Från den 1 juli 2011 gäller nya Skollagen kap

6 Avgifter och regler Förskola och familjedaghem Plats i förskola eller familjedaghem erbjuds utifrån vårdnadshavares behov av omsorg till följd av arbete eller studier. Allmän förskola gäller för barn i åldern tre till fem år från och med den första juli det år de fyller tre år. Det innebär att förskoleverksamhet eller verksamhet i familjedaghem är avgiftsfri 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Förskolechefen avgör hur timmarna ska förläggas. Förskoleklass för sexåringar Läsåret innan skolstart erbjuds alla sexåringar avgiftsfri verksamhet i förskoleklass 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Det finns möjlighet att låta sexåringar avstå från förskoleklass och istället vara kvar i förskolan. Barnet går då direkt från förskola eller familjedaghem till årskurs 1. Det finns möjlighet att ansöka om verksamhet i förskoleklass för barn från fem år. För barn som har verksamhet utöver förskoleklassens 15 timmar per vecka betalas fritidshemsavgift. Fritidshem Plats i fritidshem erbjuds de elever som är knutna till skolan. För elever upp till årskurs 3 är familjedaghem ett alternativ till fritidshem. Rätt till plats i fritidshem eller familjedaghem upphör den sista juli samma år som barnet avslutar årskurs 3. Fritidsklubb för elever åk 4-6 Fritidsklubb bedrivs i öppen verksamhet. Anmälan till fritidsklubb görs varje ny termin och avgiften är 500 kronor per termin för alla. Eleven har rätt att delta i fritidsklubbsverksamhet till och med den sista juli det år eleven avslutar årskurs 6. Inkomstgrundande avgifter Samma avgift gäller för verksamheter i kommunal respektive fristående regi. Avgiften är inkomstrelaterad, det vill säga hushållet betalar i förhållande till inkomst. Maxtaxa tillämpas. När barnet har fått en plats ska inkomstuppgift alltid lämnas. Vid ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller när kommunen ber om det ska ny uppgift lämnas in. 6

7 Avgiften beräknas på hushållets bruttoinkomst i form av skattepliktiga inkomster och ersättningar där barnet är folkbokfört. Aktieutdelning ur eget företag jämställs med lön. På inkomster upp till kronor debiteras en fastställd procentsats av hushållets bruttoinkomst per månad. Vid inkomster från kronor debiteras högsta avgift. Med hushåll avses gifta och sammanboende. Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och barnet bor hos föräldrarna växelvis finns möjligheten att ansöka om delad faktura. Detta görs på en särskild blankett, och innebär att båda vårdnadshavarna blir platsinnehavare. Avgiften grundas på båda hushållens inkomster, men överstiger aldrig maxtaxan. Regler för betalning Avgiften debiteras månadsvis, är preliminär och betalas under 12 månader per år. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta och förseningsavgift i enlighet med räntelagen. Avgift betalas från barnets första dag i verksamheten inklusive dagar för inskolning. När vårdnadshavare har mer än ett barn med plats i verksamhet ges syskonrabatt. Det yngsta placerade barnet räknas som barn ett, nästa som barn två och så vidare. Från och med barn fyra debiteras ingen avgift. Om ingen inkomstuppgift lämnas debiteras högsta avgift. Lämnas felaktiga inkomstuppgifter har kommunen rätt att debitera retroaktiv avgift för tre år, efter kontroll med skatteverket, försäkringskassan eller arbetsgivare. Har vårdnadshavare lämnat korrekt inkomstuppgift men trots det fakturerats fel avgift återbetalas den felaktiga mellanskillnaden max tre år. Har vårdnadshavare lämnat för hög inkomstuppgift, kan kommunen återbetala max sex månader, efter uppvisat intyg. Polisanmälan för bedrägeri enligt Brottsbalken kapitel 9, 1 kan komma att göras om en vårdnadshavare avsiktligt lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter. Barn i behov av särskilt stöd Barn ett till tre år som är i behov av särskilt stöd kan efter prövning beviljas avgiftsfri verksamhet 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Allmän förskola gäller alla barn mellan tre och fem år. Avgift betalas endast för de timmar som överskrider 15 timmar per vecka. Avgiften blir då 67 procent av maxtaxan om behovet är timmar per vecka och 50 procent om behovet är timmar per vecka. Närvarotid Högsta närvarotid är 55 timmar per vecka Ändring av närvarotid/avgiftsnivå ska anmälas skriftligt en månad innan ändringen 7

8 ska ske. Schemaändring ska vara varaktig. Minskad närvarotid under normal ledighet (semester, ferieuppehåll, inskolning med mera) påverkar inte avgiften. Vid sammanhängande frånvaro/ledighet får platsen behållas i högst tre månader. Avgift debiteras under uppehållet. Frånvaro ska alltid anmälas till förskolan. Placeringen avslutas automatiskt efter tre månader om platsen inte tas i anspråk. Vid barns sjukdom som sammanhängande varar mer än 14 dagar kan avdrag på avgiften göras. Kontakta kundtjänst för mer information. I undantagsfall kan verksamheten tvingas stänga på grund av personals sjukdom eller frånvaro. I sådana fall kan avdrag på avgiften göras. Verksamheterna har rätt att genomföra upp till fyra planeringsdagar per år, utan att avdrag görs på avgiften. En förutsättning är att barn vid behov ges möjlighet till verksamhet på annan enhet. Planeringsdagar ska meddelas minst två månader i förväg. Taxa Förskola och familjedaghem 1-5 år Barn 1: 3 % av hushållets inkomster dock högst kr/mån Barn 2: 2 % av hushållets inkomster dock högst 840 kr/mån Barn 3: 1 % av hushållets inkomster dock högst 420 kr/mån Barn 4 och följande: ingen avgift Avgifter för barn 1-3 år Antal timmar per vecka Procent av maxtaxa > > Avgifter för 3-5-åringar med allmän förskola Antal timmar per vecka Procent av maxtaxa Enbart allmän förskola Ingen avgift > > Avgifter för barn i förskoleklass till och med åk 3 i fritidshem eller familjedaghem Barn 1: 2 % av hushållets inkomster dock högst 840 kr/mån Barn 2: 1 % av hushållets inkomster dock högst 420 kr/mån Barn 3: 1 % av hushållets inkomster dock högst 420 kr/mån Barn 4 och följande: ingen avgift För föräldralediga med skolbarn på fritidshem eller i familjedaghem minskas avgiften under juli månad med 100 procent och under övriga månader med 61 procent. Avgift för barn åk 4-6 i fritidsklubb Avgift för fritidsklubb är 500 kr/termin. Avgiften för fritidsklubb ingår inte i maxtaxan. 8

9 Uppsägning av plats Uppsägning av plats ska göras skriftligt senast 30 dagar innan barnet skall sluta. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen. Undantag gäller om båda vårdnadshavarna är platsinnehavare. Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift tas ut under den tiden. Om vårdnadshavare säger upp plats men önskar ny plats inom fyra månader debiteras retroaktiv avgift för månaderna där emellan. Avgiften för fritidsklubb är 500 kronor per termin, oavsett när under terminen eleven börjar eller slutar i verksamheten. Avgiften kan inte återbetalas. Skuld till kommunen Barn kan stängas av från sin plats på grund av vårdnadshavares bristande betalning. Om avgift inte betalas trots påminnelse går ärendet till inkasso och socialtjänsten kan informeras. Vårdnadshavare som har avgiftsskuld till kommunen kan bara få plats om det föreligger särskilda skäl enligt Skollagen kapitel 2a, 9 2. Flytt till annan kommun Vid flytt till annan kommun får platsen i Järfälla behållas i högst 30 dagar. Tiden räknas från nytt folkbokföringsdatum. 2 Från den 1 juli 2011 gäller nya Skollagen kap

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Rätt till plats Barn som bor och är folkbokförda i Danderyds kommun Kommunen ska enligt 8 kap.

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01 Regler och avgifter Datum 2015-08-20 Referens Sida 1(8) Skolförvaltningen Antagna av kommunfullmäktige 2013-05-30 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-16 Regler och avgifter för förskoleverksamhet och

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler och taxa Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet* i Simrishamns kommun

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer