Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun"

Transkript

1 Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder. Du får även information om hur du söker plats och vad som händer när ditt barn fått sin placering. Information om avgifter och betalningssätt finns beskrivet samt vilka handlingar som kommunen på begäran kan efterfråga inför och i samband med barnets placering. I regler och riktlinjer kan du också ta del av verksamheternas öppettider och information om varför verksamheterna ibland behöver hålla stängt. Slutligen hur du ska gå tillväga om du behöver göra avsteg från reglerna eller när du vill säga upp platsen. Köpings kommun hälsar dig välkommen och hoppas att du och ditt/dina barn ska trivas hos oss! Fritidshem Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn och erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Verksamheten tar vid efter skoldagens slut. Öppen fritidsverksamhet Öppen fritidsverksamhet vänder sig till elever, åk 4-6, som inte behöver den tillsyn som ges i fritidshem. Eleverna är inte inskrivna och familjerna avgör själva när och hur ofta eleven ska delta. Fritidshemmen i Köpings kommun hör till respektive grundskola. Verksamheten styrs av skollagen och följer läroplanen (Lgr 11). Läs mer på Lovomsorg Lovomsorg är till för elever till och med åk 6, som bara har behov av omsorg under skolans lov. Enskilt drivet fritidshem I Köpings kommun finns det ett enskilt drivet fritidshem. Verksamheten drivs som föräldrakooperativ med bidrag från kommunen.

2 Omsorg på obekväm tid Natt-, kväll och helgomsorg finns i begränsad omfattning för barn som är i behov av omsorg när deras föräldrar arbetar på kvällar, nätter och helger. Verksamheten är till för barn från 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 10 år. Verksamheten erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Rätt till plats Rätten till en plats i fritidshem i Köpings kommun avgörs av: Barnets ålder Föräldrars/vårdnadshavares sysselsättning Folkbokföringsadress Föräldrars/vårdnadshavares sysselsättning Arbetar eller studerar Föräldrar och vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt att ha sitt barn i fritidshem under arbetstid/studietid, inklusive tid för resor. Tiden ska på begäran kunna styrkas med arbetsgivarintyg/studieintyg. Föräldraledig eller arbetssökande Föräldralediga och arbetssökande har inte rätt till någon form av fritidshem. När barnet redan har en plats och förälder/vårdnadshavare blir arbetssökande eller föräldraledig får barnet behålla platsen enlig nedan: Arbetssökande: 60 dagar efter det att arbete/studier upphört Föräldralediga: 30 dagar efter det att ledigheten påbörjats Sjukpenning, sjukersättning eller pension Förälder/vårdnadshavare som får sjukpenning, sjukersättning eller ålderspension kan ansöka om plats i fritidshem, men har inte automatiskt rätt till en plats. Din ansökan på webben måste kompletteras med en ansökan om dispens som görs på särskild blankett på kommunens webbplats, Kommunen gör sedan en individuell prövning om rätten till plats. Obetalda avgifter eller skulder För att ha rätt till plats måste du betala dina avgifter. Om du har obetalda avgifter blir du avstängd och förlorar rätten till din plats. Du kan bara söka ny plats om du har betalat alla gamla skulder.

3 Outnyttjad plats Om du inte använder din plats på fritidshem på 30 dagar förlorar du rätten till den, om du inte i förväg meddelat att du vill ha platsen kvar. Att söka plats Du hittar alla fritidshem på kommunens webbplats, Fritidshem på webben Du ansöker om plats i fritidshem på kommunens webbplats, Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan istället ta kontakt med placeringsenheten; se sista sidan. Bekräftelse Efter att du tackat ja till erbjudandet kommer ditt barn att få en plats. Du ser alla uppgifter om platsen när du loggar in i fritidshem på webben. Inkomstuppgift Du måste uppge hushållets inkomst så snart du har fått en plats (se mer under Avgifter vad som räknas som inkomst). Du registrerar inkomster genom att logga in på Fritidshem på webben och välja Min barnomsorg i menyn och sedan klicka på Ändra inkomstuppgift. Om du inte anmäler någon inkomst kommer du att få betala högsta avgiften på din faktura. Närvarotid Barnets närvarotid är de tider som du som förälder/vårdnadshavare arbetar eller studerar samt tid för resor till och från arbetsplatsen/studieplatsen. Barnet ska vara hemma under föräldrars/vårdnadshavares semester och ledigheter. Närvarotiden ska anmälas på Fritidshem på webben. Du loggar in och klickar på schema. Därefter väljer du Nytt schema/ändra schema och lägger in tiderna. Du hittar en beskrivning om hur man steg för steg lägger in schema på startsidan innan du loggat in. Avgifter Din avgift för fritidshem beräknas utifrån hushållets inkomst, elevens närvarotid och hur många barn med platser som familjen har. Det finns en maxtaxa som fungerar som ett tak för hur mycket du ska betala. Du ansvarar för att lämna korrekta uppgifter i Fritidshem på webben om hushållets inkomst och andra faktorer som påverkar avgiften. Avgiften sänks eller höjs vid bestående förändringar från och med den dag förändringen sker. Avgiften grundas på abonnemangsprincipen. Det betyder att du betalar avgift för den överenskomna närvarotiden, oavsett om du använder platsen eller inte. Du får inget avdrag på avgiften för till exempel inskolningstid, uppsägningstid, semester, lov och annan ledighet, planeringsdagar eller då barnet är sjukt.

4 Taxa Avgiften beräknas i procent av din inkomst och per barn. Avgiften utgår från första, andra och tredje barnet. Från och med fjärde barnet är verksamheten avgiftsfri. Det yngsta barnet räknas som barn nummer 1, det näst yngsta barnet som nummer 2 och så vidare, oavsett vilken verksamhet de har sin plats i. Fritidshem Avgift i procent av hushållets månadsinkomst. Avgift barn 1 Avgift barn 2 Avgift barn 3 Fritidshem 6-10 år 2 % 1 % 1 % Öppen fritids år Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt Högsta avgift 840 kr 420 kr 420 kr Lovomsorg kr/termin Höstterminen (inkl jullovet) 6-13 år 200 kr 300 kr Vårterminen (inkl sommarlovet) Du kan beräkna ditt hushålls preliminära avgift i Fritidshem på webben. Klicka på Beräkna din avgift på startsidan och fyll i hushållets inkomst och vilka platser barnen i din familj har. Inkomst Avgiften beräknas i procent av månadsinkomsten i det hushåll barnet tillhör. Med hushåll menas ensamstående, sambos och makar som är folkbokförda på samma adress. Inkomsten ligger till grund för avgiften även om man inte är vårdnadshavare till barnet. Du ansvarar för att den inkomst du uppgett är korrekt och aktuell. Om det sker förändringar i ditt hushåll (om du till exempel separerar eller flyttar ihop) måste du anmäla det till placeringsenheten eftersom det påverkar din avgift. På begäran ska du även kunna styrka hushållets anmälda inkomst. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera inkomstuppgifterna med Skatteverket. Om du angett fel inkomst får du betala rätt taxa i efterhand, upp till tre år bakåt i tiden. Du ändrar hushållets inkomst genom att logga in på Fritidshem på webben. Välj Min barnomsorg i menyn och klicka sedan på Ändra inkomstuppgift. Med inkomst menas lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Några av de vanligaste inkomsterna: Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning Överskott i näringsverksamhet Familjehemsföräldrars arvodesersättning + bruttoinkomst Pension Föräldrapenning Sjukpenning

5 Arbetslöshetsersättning Kontant arbetsmarknadsstöd, A-kassa Utbildningsbidrag gällande arbetsmarknadsutbildning Familjebidrag i form av familjepenning Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktig med mera. Betalning Avgiften är en månadsavgift som du får en räkning på aktuell månad, 12 månader per år. Räkningen på avgiften kommer omkring den 15:e varje månad. Förfallodatum är den sista i samma månad. Om inte avgiften betalas efter påminnelse överförs ärendet till inkasso. Om avgiften ändå inte betalas upphör din rätt till plats och barnet stängs av. Delad faktura När ett barn bor växelvis hos föräldrar/vårdnadshavare som har gemensam vårdnad kan föräldrarna ha varsin plats, om behovet finns. Det ska anmälas till placeringsenheten som ser till att föräldrarna får varsin räkning. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Det kan innebära två olika avgifter för samma barn. De sammanlagda avgifterna kommer dock inte överstiga maxtaxan för en plats. Autogiro Autogiro är ett enkelt sätt att betala avgiften. Du lämnar ett medgivande om att pengar får tas ut från ditt bankkonto för betalning av dina räkningar till Köpings kommun. Läs mer på där du också hittar blanketten för att beställa autogiro. Köpings kommun skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På fakturan framgår att den kommer att betalas via autogiro. Pengarna dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Öppettider Fritidshemmen öppnar tidigast kl och stänger senast kl De tider då få barn är närvarande (morgon och kväll) kan avdelningar och förskolor slå ihop sina verksamheter och samarbeta med till exempel öppning och stängning.

6 Stängningsdagar Fritidshemmen stänger tre heldagar per läsår. Detta för att personalen ska få gemensam kompetensutveckling. Vi ber dig som förälder/vårdnadshavare att respektera och planera för dessa dagar. Skolan är dock skyldig att ordna tillsyn om förälder/vårdnadshavare inte har möjlighet till detta. Stängningsdagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften. Datum för stängningsdagarna fastställs under våren för nästa läsår och publiceras på Öppet under sommar och jul Under sommar och jul är många elever hemma och då håller färre fritidshem öppet. Att säga upp en plats För att kunna säga upp en plats måste du vara inloggad i Fritidshem på webben. Du klickar på Uppsägning av plats som du hittar under respektive barn. Uppsägningstiden räknas från den dag du skickar uppsägningen. Uppsägningstiden är 2 månader och du betalar avgift för den tiden oavsett om du utnyttjar platsen eller inte. Avsteg från regler Om du vill göra avsteg från någon av de regler som finns måste du ansöka om dispens. Du hittar blanketten för ansökan om dispens på Köping Blanketten lämnas direkt till fritidshemmet. Kontakta placeringsenheten Om du har frågor om din ansökan, avgift eller plats kan du kontakta placeringsenheten. Placeringsenheten Köping, Himmeta och Munktorp Telefon , , e-post Placeringsenheten Kolsva och Odensvi Fritidshem: telefon , e-post Läs mer om förskoleverksamhet och fritidshem i Köpings kommun på

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 Att betala tillbaka studielån lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 2007 Innehåll Studielån 3 Återbetalning 4 Nedsatt årsbelopp 8 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav 14 Övriga upplysningar

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer