Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?"

Transkript

1 Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola. Alla barn i åldern tre till fem år har rätt till plats i allmän förskola 15 timmar i veckan eller 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri och följer grundskolans läsårstider. För mer information gå till förskola ingår som en del av förskolans verksamhet. Respektive förskolechef beslutar hur de 15 timmarna fördelas. Allmän förskola kan endast bedrivas i förskolans verksamhet. Man kan ansöka om pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) istället för förskola. Verksamheten är inte en egen skolform och det finns ingen läroplan som reglerar verksamheten. Fritidshem ska erbjudas den del av dagen då eleverna inte går i förskoleklass, grundskola/grundsärskola och under lov. Öppen fritidsverksamhet får erbjudas istället för fritidshem från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år. När det gäller öppen fritidsverksamhet är kravet på tillsyn och omvårdnad inte i samma grad som i fritidshemmet. Personalen har dock en skyldighet att veta vilka barn som deltar i den öppna fritidsverksamheten. Lovverksamhet finns för skolbarn som har behov av fritidshem endast under skolans lov. Vårdnadsbidrag, för mer information gå till Förskola Allmän förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Öppen fritidsverksamhet Lovverksamhet Vårdnadsbidrag

2 Rätt till plats Växjö kommun ansvarar för att barn som är folkbokförda i kommunen erbjuds plats i förskola om grund för placering finns (se nedan). Förskola/pedagogisk omsorg Plats i förskola/pedagogisk omsorg ska från och med ett års ålder erbjudas barn i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska från och med ett års ålder erbjudas förskola/pedagogisk omsorg tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan. Respektive förskolechef beslutar efter ansökan hur de 15 timmarna fördelas. Barn ska erbjudas förskola/pedagogisk omsorg om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Avgift tas ut för den tid som överstiger 15 timmar i veckan. Beslut fattas av respektive förskolechef. Utbildning i fritidshem ska erbjudas elever från och med augusti det år barnet börjar förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Plats kan också erbjudas om eleven av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem. Beslut fattas av respektive rektor efter ansökan. Om barnets föräldrar önskar pedagogisk omsorg ska kommunen så långt det är möjligt erbjuda det på samma villkor som Förskola/pedagogisk omsorg vid arbetslöshet och föräldraledighet Utökad tid förskolan Fritidshemsplats Utökad tid fritidshem Pedagogisk omsorg

3 gäller för förskola. Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet istället för fritidshem erbjudas, om eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

4 Ansökan Ansökan till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg görs av barnets vårdnadshavare. Man kan ansöka om plats i god tid men man får bara tillgodoräkna sig max fyra månaders kötid. Ansökan görs på Vid inflyttning från annan kommun får man tillgodoräkna sig max två månaders kötid. I samband med ansökan ska vårdnadshavarna styrka att man kommer att bli folkbokförd i Växjö kommun. Ansökan görs av barnets vårdnadshavare via e-tjänst på Växjö kommuns webbplats. Om barnet har en kommunal förskoleplacering eller pedagogisk omsorg övergår denna automatiskt till fritidshemsplats fr o m den 1 augusti. Önskas inte fritidshem eller om inte grund för placering finns ska platsen sägas upp. Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningstiden. Om man inte har en kommunal förskoleplacering/pedagogisk omsorg ska en ansökan till fritidshem göras. För ansökan i öppen fritidshemsverksamhet, och lovverksamhet, kontakta skolans rektor. Vårdnadshavare med barn folkbokförda i Växjö kommun kan söka plats i annan kommun. Ansökan görs då till den kommun där man vill ha plats. Såväl Växjö kommun som den mottagande kommunen måste ge sitt godkännande innan barnet får en plats. Ansökan - Övergång till fritidshem Lovverksamhet Plats i annan kommun Vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i annan kommun kan ansöka om plats i Växjö kommun. Plats erbjuds i mån av plats och om båda kommunerna är överens.

5 Plats Plats ska erbjudas inom fyra månader från det att vårdnadshavare anmält behov av plats. Platserbjudande Ett barn ska i första hand erbjudas plats på någon av de förskolor eller pedagogisk omsorg som finns i det närhetsområde där barnet är folkbokfört. Undantag är förskolor utanför Växjö tätort. Detta innebär att om man bor utanför Växjö tätort ska man i möjligaste mån erbjudas plats i anslutning till sin folkbokföringsadress. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats inom sitt närhetsområde kvarstår man inte i kön utan man får då söka om. Detta innebär att kommunen ska erbjuda en plats på nytt inom fyra månader i närhetsområdet. Om vårdnadshavare önskar byta plats inom närhetsområdet ska en ny ansökan skickas in. Överflyttning görs om och när det finns plats på önskad förskola. Om vårdnadshavare erbjuds plats i ett närhetsområde som barnet inte är folkbokfört inom har man rätt att tacka nej till erbjuden plats och man står då kvar i kön till sitt närhetsområde. Om man blir erbjuden plats, och tackar ja, på ett närhetsområde som man inte är folkbokförd inom har man möjlighet att ansöka om plats inom sitt närhetsområde. Man behåller då sitt tidigare ansökningsdatum under förutsättning att ny ansökan skickas in omgående, dock senast inom två veckor efter det man fått placeringserbjudandet. Om vårdnadshavare inte svarar på platserbjudande inom angiven tid stryks barnet från kön. Om man önskar en annan förskola utanför sitt närhetsområde erbjuds detta i mån av

6 plats. Om man kommer att flytta till ett annat närhetsområde inom kommunen måste detta styrkas i samband med ansökan. Förskoleplatsen innebär inte att barnet är garanterad plats vid en skola som ligger i närheten av förskolan. Den skola där barnet har en reserverad plats vid styrs av barnets folkbokföringsadress. Barnet placeras i kö efter följande kriterier: 1. Ansökningsdatum (maximalt fyra månaders kötid kan tillgodoräknas) 2. Syskon som är placerat i kommunal förskoleverksamhet i samband med att förskoleplaceringen påbörjas (plats erbjuds först utifrån äldsta åldern på syskonet) 3. Barnets ålder (äldst erbjuds först) Skoltillhörighet Köordning Ambitionen är att syskon alltid ska förenas på samma enhet om vårdnadshavarna så önskar. Inskolning ska påbörjas från den dag platsen står till förfogande. Det är således inte möjligt att skjuta fram placeringsstart om inte synnerliga skäl föreligger, dialog med berörd förskolechef förutsätts. Avgift tas ut under inskolningstiden. För mer information, kontakta berörd förskolechef. Inskolning Plats i fritidshem och öppen fritidsverksamhet erbjuds normalt i anslutning till när vårdnadshavare anmält behov. Stängning Förskolans verksamhet har rätt att hålla stängt under fyra dagar per år för bl a planering och kompetensutveckling. För fritidshemmets motsvarighet gäller tre dagar. Vårdnadshavarna ska informeras minst två månader innan stängningsdag. Om barnet behöver omsorg under dessa dagar har barnet rätt att få det, placeringen kan då ske på en annan enhet. Stängningsdagar

7 Under sommaren är öppethållandet begränsat för såväl förskolan som fritidshemmet. Då ordinarie verksamhet har sommarstängt erbjuds alternativ placering för de barn som har behov av plats. För information om stängning under sommaren, se respektive förskolas/skolas hemsida. Öppettider Ramtiden för förskolans/fritidshemmets öppettider är vardagar Avvikelse från ramtiden beslutas av förskolechef/rektor. Begränsat öppethållande under sommaren Öppettider För information om kvälls- och helgöppet, gå till Vistelsetider Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg erbjuds endast i den omfattning som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete eller studier plus skälig restid samt tid för lämning/hämtning (grund för placering). Kvälls- och helgöppet Vistelse Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till vistelsetid utifrån respektive vårdnadshavares behov (dvs enligt den definition som gäller för grund för placering). Placering gäller på samma enhet. Övergång från heltidsplats till 15 h-placering i samband med syskons födelse sker vid beräknat förlossningsdatum eller vid adoption då barnet anländer. Lägg märke till att en heltidsplats måste sägas upp en månad innan. Respektive förskolechef beslutar hur de 15 timmarna fördelas. Vid föräldraledighet och arbetslöshet ska fritidshemsplatsen sägas upp. Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningstiden. Syskons födelse Föräldraledighet och arbetslöshet Barn i förskola/pedagogisk omsorg vars vårdnadshavare är arbetslös har rätt till förskola 15 timmar i veckan. Beakta att uppsägningstiden från heltidsplats till 15-hplacering är en månad och att avgift tas under

8 uppsägningstiden. Respektive förskolechef beslutar hur de 15 timmarna fördelas. Då någon förälder är arbetslös eller föräldraledig har man inte rätt till fritidshem. För barn som har fritidshemsplats gäller en månads uppsägningstid och avgift tas ut under uppsägningstiden. När vårdnadshavaren är sjukskriven eller vid graviditetspenning beslutar förskolechef/rektor i samråd med vårdnadshavaren barnets placeringstid. Sjukskrivning Man har rätt att ha sitt/sina barn under max fyra dagar om året i verksamheten utifrån när vårdnadshavarna inte arbetar eller studerar. Vårdnadshavarna ska i god tid anmäla detta till respektive förskolechef/rektor som därefter beslutar. Schema Placeringsschema lämnas via där även ändringar ska göras. Schemat ska grunda sig utifrån föräldrarnas förvärvsarbete eller studier plus skälig restid samt tid för lämning/hämtning (grund för placering). Om inget schema lämnas betraktas det som att det inte finns grund för placering. Placeringsschema Vårdnadshavare ska informera berörd personal om barnet/eleven uteblir från schemalagd tid, detta ska ske innan den schemalagda tiden påbörjas.

9 Avgifter Inkomstuppgift Inkomstuppgift bör lämnas i samband med ansökan. Med inkomstuppgift avses hushållets sammanlagda uppskattade taxerade bruttoinkomst delat på 12 månader. Med hushåll avses makar, sammanboende och ensamstående. Den sammanlagda inkomsten räknas som avgiftsgrundande för makar och sammanboende, även om barnet inte är biologiskt/adopterat till den ene vårdnadshavaren. Utlandsarbete När ena vårdnadshavaren arbetar utomlands räknas även dennes inkomst till grund för avgiften även om denne betalar skatt i annat land. Så länge det råder hushållsgemenskap ska denna inkomst räknas med i avgiftsunderlaget. Avgifter och inkomstuppgifter Anmälan och ändring av inkomstuppgifter sker via webben och ska anmälas när den ändras. Om ingen inkomstuppgift lämnas debiteras avgiften efter maxtaxans högsta nivå. Inkomstuppgift Utlandsarbete Anmälan och ändring av inkomstuppgifter Avgift betalas för årets alla månader och gäller även under inskolningstiden. En gång per år gör kommunen en inkomstkontroll mot Skatteverket av taxerad inkomst. Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad om barnet så innebär detta att båda vårdnadshavare är platsinnehavare och därmed ska båda vårdnadshavarna erhålla faktura. En förutsättning är att båda vårdnadshavarna har behov av barnomsorg. För mer information om avgifter och delad faktura, gå till Inkomstkontroll Delad faktura

10 Uppsägning Uppsägningstiden för en plats är en månad. Avgiften betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Uppsägning av plats görs via e-tjänst Uppsägning av plats En plats får behållas i två månader utan att användas under förutsättning att avgiften betalas enligt gällande taxa (förskola och pedagogisk omsorg). Om en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem sägs upp och om en återplacering sker inom tre månader tas avgift ut för hela den mellanliggande tiden. Om man övergår till en 15-timmarsplacering från en heltidsplacering måste denna period vara sammanhängande under minst sex veckor, i annat fall debiteras hel avgift för hela den mellanliggande perioden. Skol- och barnomsorgsförvaltningen har rätt att stänga av ett barn vid utebliven betalning. Ett barn har alltid rätt till avgiftsfri allmän förskola. Reducering av avgift ges om barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 20 kalenderdagar i följd. Sjukdom ska styrkas med läkarintyg. För lovverksamhet för skolbarn får man betala avgift för hel vecka enligt skolbarnomsorgstaxa. Avstängning från plats Avgiftsreducering vid barnets sjukdom Lovverksamhet Avgift för 5-åring som börjar förskoleklass debiteras enligt taxa för fritidshem. Avgift för 6-åring som har kvar sin placering i förskola eller pedagogisk omsorg debiteras enligt förskoletaxa. Avgiften är beroende av hushållets bruttoinkomst och hur länge barnen vistas i verksamheten. Hushållets högsta avgiftsgrundande inkomst är per månad kr. I förskoleverksamheten finns två Avgiftsnivåer

11 avgiftsnivåer medan i fritidshemsverksamheten finns endast en avgiftsnivå. I hushåll som har flera barn placerade betalas högsta avgiften för det yngsta barnet. Om det finns mer än tre barn i ett hushåll som är placerade debiteras ingen avgift från och med det fjärde barnet. För mer information gå till Avgifter för flera barn

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Nya platserbjudande i förskola/familjedaghem januari-december Bifoga alltid Infobrev och FÖRSKOLEHÄFTET November December Januari Februari Byte av

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer